CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

Olajjal telt korsók, idegen pecséttel...

"... méltó a munkás a maga jutalmára...."
(1. Timóteus 5, 18)


Különösen ma szükséges e törvénnyel foglalkoznunk, mikor elanyagiasodott világunkban Mammon egyre inkább kinyitja a bezárt ajtókat, és bevonul az eddig tiltott területekre: a keresztény gyülekezetek közepébe.
Ezeken az ajtókon a lakatok a Törvény rendeletei és parancsai voltak, melyeket ismerve és helyesen használva biztos védelmet adtak zsidó és keresztény embereknek és közösségeknek egyaránt.
Ma azonban az oly divatos liberalizmus , és a vele együtt-járó tolerancia a zárat leverte, így a világ szellemisége és lelkisége a gyülekezetek elvilágiasodását idézi elő.
E, világi szemlélet középpontja ma is a pénz, és az anyagi javak rossz, Istennek nem tetsző felhasználása. E rossz meghatározása egy szóval: önzés...
Az önzés a bálványok jellemzője, és így bálvány-pásztorok, bálványozott szolgálok, öncélú és önhasznú célok és törekvések leginkább Isten Igéjével, a Torával magyarázzák , és bizonyítják sajátos igazságukat, jogosságukat.
A "bővölködés evangéliumával" siker-gyülekezeteket építenek, mely általában megélhetési pásztorok, vezetők, szolgálok, sőt ilyen csoportok látható, vagy búvóhelye.
Egzisztenciájukat építő, netán mástól is féltő embereké, kik talán nem is tudják, hogy ezáltal bűnnel ás bűnben építenek.
Nem ritkán így alakul ki egy ember, szolgálat, és gyülekezet körül szabályos infrastruktúrákkal ellátott kolónia.
Szabályozott üzletlánccal, képzett eladókkal , kereskedőkkel, kik a belső szabályzat szerinti , és fizetett, jutalmazott mértékben elkötelezett szolgák.
Kellően működik a piackutatás, a reklám és az image , sőt egy idő után egy nemzetközi terjeszkedés reményében csatlakozni kell egy " multi "- hoz....
Csak így bővülhet a piac, nőhet a siker, és leginkább a profit.
Így lehet az evangélizáció , misszió, és sok-sok szolgálati forma iparággá, üzletággá.
Sokak véleményét osztom, mikor kijelentik , még hitetlenek is , hogy a mai gazdasági helyzetben világszerte a keresztény gyülekezetek építése a legkisebb befektetéssel járó, nagy jövedelmet hozó, tarosan működtethető biznisz.
Ezt lehetőleg minél nagyobb árréssel, haszonkulccsal kell üzemeltetni, és gondoskodni kell újdonságokról, hiszen a márkával jelzett áruk piacán is ezt teszik.
Az újat, a "márkást" jól fizetik, és mindig eladható...
A Sátán jól tudja, hogy Isten Igéje, és mindaz, ami a Szent Szellem által működő ajándék: igaz és vonzó.
Tehát az Igét, és mindent, ami fentről jön, vagy elrendelt : hamisítani kell.
De nemcsak hamisítani, hanem elrontani, beszennyezni, és leginkább hatástalanítani.
Azután , mikor ezek már vannak, de nem működnek, szép csomagolásban könyvként, prédikációként , CD lemezként odaadja a gyülekezeteknek...
Csak néhány rosszul magyarázott , félrevezető mondat kell, és a szellemi lelkivé válik. Ezzel meg kell kísérteni, netán támadni egy hívőt, legyen az híres-neves, vagy akár csak egyszerű hallgató, olvasó, és ő az első prémiumok, jutalmak után alárendeltje és elkötelezettje lesz e " keresztény iparnak", majd bedolgozója-beszállítója.
Bizony a mi gyengeségünk és bűneink építik e "multi"-méreteket öltő szerveződéseket.
Pedig talán csak egy pontban buktunk el valamikor , melynek neve: pénz.
Emberi akarattól, és ezáltal a mögöttük elrejtetten irányító szellemiségnek adtuk át szolgálatunkat, gyülekezetünket , és így elhívásunkat is, mert tőlük elfogadtuk a dicséret, hírnév jutalmát, és nekik eleget teszünk ma is.
Onnan kapjuk bérünket, jutalmunkat, mely által alárendeltek lettünk.

" A munkás méltó az ő bérére..."
Mielőtt bármi vitába kerülnénk magunkkal és másokkal, szükséges néhány egyszerű, de mégis alapvető kérdést tisztázva feltennünk:
- ki a Munkaadó, ki hívott el munkálkodni ?
- kinek dolgozunk ?
- kié a termés, a siker gyümölcse ?
- ki a munkás, kit a gazda felfogadott ? Elhívásunk, amit teszünk , vagy megbízás ?
- honnan és mi a mi fizetségünk , bérünk ?
Mielőtt e nagyon egyszerű, sőt még az elbukottak szájából is tisztán, biblikusan elmondott válaszokat summáznánk, nézzük meg e Bibliából idézett mondat időpontját, célját, szövegkörnyezetét.
Ebből tisztán látható, hogy nem a munkás részére, hanem a mindenkori, földi munkáltató részére íródott és mondatott ki, mint parancs.
Az emberiességi, emberek viszonyát egymáshoz rendező törvények egyike ez.
Eszerint még így sem uralkodhatom máson, nem hozhatok senkit kiszolgáltatott helyzetbe.
Amikor magam alá rendelem ezáltal, nemcsak feléje kerekedem, hanem más emberek előtt is ő kényszerűségből megalázott lesz, hiszen szüksége miatt kérni, kéregetni kell.
A méltó bérétől megfosztva, megalázottan és szegényen miattunk akár a bűn uralma alá is kerülhet , mert ilyenkor életfeltételeinek biztosítására elveszi másét, lop, csal, sikkaszt....
Így a bűnt elkövetőn túl súlyosan felelős, és bűnösként felelőssé tehető, aki a bért, fizetséget megcsorbítja, nem adja meg, vagy fizetését késlelteti.
Ennek élő jelenlétét láthatjuk társadalmi szinten, népeknél, népcsoportoknál, és egyéneknél egyaránt. Az elkövetett kis, gyerekesnek tűnő csínyektől a háborús, polgárháborús veszélyekig.

„ Méltó...”
Az idézett bibliai vers talán leglényegesebb szava ez.
E szó helytelen gyakorlásából, és értelmezéséből indul ki minden rossz.
A méltó és méltóság szorosan összefügg a kinevezés, alkalmasság, kinevezés fogalmakkal.
A legnagyobb félreértés abból adódik, mikor felcseréljük a kinevezést és felhatalmazást adó uralkodót.
A hellenizmus jelenléte és szellemisége nyilvánvaló, mikor a zsidó életben oly természetes teokráciát emberi királyságra váltják át. Ennek köszönhető , hogy ma is épülnek olyan prizmák, mely mintegy kasztrendszerként egymás feletti hatalomra törnek. A sok évszázados kolónializálás, a földi hatalmat pénzzel és akár fegyverrel is megszerezte, működteti, és terve szerint terjeszti a Föld minden népére.
A világegyház épülése tény, és céljainak eléréséhez már szövetségesei is vannak, miszerint egyesíteni szándékozik a monoteista vallásokat.

Mindez azonban kicsiben is működik.
Egyáltalán nem meglepő, mivel az egyesítő, a hellenizmus filozófiájában működő szellemi hatalmasságok sötét szellemétől a kezdetek óta nem szabad, illetve nem tisztult meg a reformált kereszténység, de a neoprotestáns gyülekezetek sem, mikor Pál szavait a tőle és a Biblia szellemiségétől oly távol lévő görög gondolkodás szerint értelmezik és tanítják.

Ennek lényegesebb okai, hogy a reformáció nem lépett tovább egyrészt szellemben, mikor a Szent Szellemet, mint működő jelenlétet kizárják, mellőzik, sőt több helyen el sem fogadják, mivel úgymond "idejétmúlt", csak időszakos esemény volt Pünkösd idején.
E teológiákon is tanított álláspont eredménye, hogy a keresztények jelentős része a Szent Szellem el nem fogadása, részbeni elfogadása miatt továbbá nem lehet szellemi, csupán teológiával, dogmatikával, filozófiákkal terhelt lelki csoportosulása.
Az ily módon élők viszont könnyű prédájává lesznek idegen szellemeknek.
Mindazok, kik vallásos keresztények, valamennyien az ökumené , a világvallás, majd az Antikrisztus hálójában kötnek ki. Halak : halálra...
A másik lényeges ok, hogy a reformált kereszténység nem ismeri, és el sem fogadja a próféciákat, melyeket Isten mindenkinek, minden korra, és halhatóan, olvashatóan, láthatóan kijelentett.
Mintegy segítségként adott jeleket és csodákat, hogy az Ö Tervét láthassuk beteljesedni, jeleket, melyek óraként, világ - óraként működnek.

Mindezek következményeként háttérbe szorult az Ószövetség, majd egyre inkább feleslegessé vált.
Ennek további két eredménye viszont már-már életveszélyes, miszerint a törvények alól is kivonta magát Isten Népe, és Józsefként "kútba dobja" Isten ismeretét, és a rábízott törvényt hordozó Választott Népet , az Istenhez hű zsidóságot.
Bizony ez öngyilkosság és testvérgyilkosság együtt.
Amikor a törvényeket elvetjük, Isten uralmát ,méltóságát kisebbítjük.
Amikor Izrael elhívását, a zsidók identitását nem fogadjuk el, vagy elmúltnak nyilvánítjuk, szintén Isten akarata és Terve ellen vagyunk.
Amikor Isten helyett másoknak leszünk urai, elvesszük az utat, szabadságot, Isten minden embernek egyaránt adott a szabad akarattal együtt: jóra és rosszra , rabságra, vagy szolgálatra egyaránt.
A már említett teokrácia kizárja az emberek által létrehozott uralkodási rend, az egymásnak osztogatott méltóságok lehetőségét is.

Tudnunk kell, hogy Izraelben, az Isten által adott és kinevezett királyok helyzete csupán annyit jelentett, hogy egy a többiek közül. Egy, aki azonos jogokkal, de több és magasabb célra méltóságra emelt.
A valódi Király és Uralkodó mindig Isten volt.
Tudni kell, hogy a papok, leviták vagyont nem gyűjthettek, csak örökölhettek, mitöbb fizetésük sem volt.
Isten így gondoskodott, és akar ma is gondoskodni arról, hogy a pénz által ne uralkodhasson személy Jezabelként, gyülekezet munkaadóként a ma szolgáló leviták felett sem.
Ez biztosítja a pártatlanságot, Istenhez fűzödő tiszta viszonyt, hogy csak Neki elkötelezetten szólhassuk az Ö Igéjét.

Az anyagiakkal elkötelezett személyek az öt fizető és felettük elvárásokkal uralkodó személyek és szervezetek önös céljait segítik. Így válik Isten Igéje és üzenete emberi felszólításokká, sőt paranccsá.
Az emberektől kapott méltóság , ha nem Isten Szelleme által kijelentett és elfogadott, az igazi, és Urunktól elrendelt, felkent szolgálatok és emberek ellen, vagyis Isten akarata ellen működik. Amikor valaki ezt elfogadja, egy időben elveszti azt a méltóságot is, melyet Isten adott, és így minden szellemi áldásán túl elveszti a jutalmait, bérét.
Hasonlóan lehetünk mások kárára, mikor a mi véleményeink szerint nem fogadjuk el elhívását, felkenését. Ez akár átok is lehet rajta.
Legtöbb esetben azok nincsenek a méltó helyükön, kik szellemiek, hiszen a lelki síkon működő keresztények minden kellemetlen dologtól szabadulni kívánnak. Mert számukra a törvény leleplezés, a próféciák a keskeny útra és harcra hívnak, hogy mások is megmeneküljenek...
A sok kellemetlenség része, hogy az alázatnak, és Isten félelmének növekednie kell, de nagyon kellemetlen még elfogadni idősebb testvérem is, és kiengesztelődve bocsánatot kérni a zsidóságtól, hogy a fizikai holokauszt után lélekben is megtámadtuk, mikor a Pálizmussal ( mely Pál szavainak hellenisztikus módon, önző célokra való félremagyarázása, ) identitását elvettük, majd kereszténnyé téve méltóságát is elloptuk magunknak.
Megpróbáljuk naponta elsajátítani a Választott Nép elhívását és áldását.
Leginkább azok méltóságát és így elhívását szorítjuk vissza, kik a földi hierarchia helyett Isten akaratát, Jesua HaMassiah uralmát és a Szent Szellem működő jelenlétét szeretnék helyreállítani a gyülekezetekben, és teljes e világon. A "méltóságos urak" jellemzője ez.

Más esetben szintén mi vagyunk a bűnösök, mikor Isten által adott talentumokat felülértékelünk, elhívásokat nagyobbra értékelünk, mint a mi Urunk adta, és elrendelte.
Ilyenkor két lehetőség áll fenn:
- Becsaptak.
A pásztor nagyobb hatalmat akar, vagyis nem pásztor, hanem kiskirály. A nem szellemi keresztényt kiskorúságban tartva nem vezeti, hanem tereli. Ugyanígy elérhető és becsapható az , akit érzelmei, érzékei irányítják.
Szép külsőségek, korszerű megjelenítés, erőt sugárzó hang és a fényeffektusok és számtalan, az emberi érzékiséget, érzékszerveket befolyásoló manipuláció eszköz abban, hogy különbséget tegyünk és választásunkat befolyásolják. Ilyenkor a lelki döntés kellemes, kényelmes helyszint, és alkalmat talál.
Dicsőítés helyett lelki élményt adó zenei fesztivált és rajongást.
Isten szava helyett filozófiát, vagy sok esetben az Igazságot elnyomó részigazságokat.
A kínálat kimeríthetetlen és mint minden áru: jól reklámozott és kívánatossá tett, mitöbb bizonyítottan egyedül "márkás" és feltétlenül fontosnak kikiáltott.
Mindezek után fel szükséges ismernünk, hogy embernek, gyülekezetnek, szolgálatoknak a méltóságot sosem ember, vagy emberek szerveződése adja.
A felkenetés, felhatalmazás, megbízatás egyedül Isten jogköre.
Ő Szellemben, Szellemmel teszi ezt, és csak az érti meg és fogadja el, aki Szellemben él, és az ismeri fel másban elfogadólag, aki azonos Szellemben van testvérével.
Ahogy a Szent Szellemmel betöltött leviták felismerik és elfogadják egymást, ugyanúgy az egy lelkületben levők is.
Azonos lelki élményeket kedvelők, azonos korúak, azonos népbeliek, azonos gondolkodásúak igen jó keresztény, vallásos rendezvényeket, "klubokat", gyülekezeteknek nevezett üzleti vállalkozásokat, és egyebeket üzemeltetnek.
Mindazok, kik a Főpapi Ima értelmében Egy Szellemben, a Szent Szellem egységében élnek és járnak tanítványi módon, ezekben nem kívánatosak, esetleg megtűrtek...
A magukat magasra helyező, vagy mások által felemelt méltóságok ilyen helyen bálványként fürdenek a dicsőségben, imádatban. A nekik szolgálok, mint házőrző kutyácskák lihegnek utánuk némi elismerésért, simogatásért, ... odavetett ,lerágott csontért.
Mindkét csoport szegény rabszolgák serege. Játékszerei Mammonnak, vagy általa uralt egyéneknek.
Lehetséges, hogy mindezekről nem tudnak, kiskorúságuk miatt fel sem ismerhették.
Számukra életfontosságú felhívás ma is: szabadulásra van szükséged.
- Anyagi elkötelezettség : kötél.
Magadra elfogadott emberi uralom : rabszolgaság.
Isten valamennyiünket méltóságra és szabadságra teremtett és hívott el.
Természetesen vonatkozik ránk mindazon világi törvény, mely Isten Törvényével kontabilis.
Amikor e világ törvényei egyre inkább kezdenek Isten Törvényeivel szembekerülni, egyre közelebb az az idő, mikor e kettő közül választanunk kell.
Választani viszont csak az tud, aki ismeri a választási lehetőséget, ismeri Isten Országának és Királyságának már e Földön is kötelező, e földi életre elrendelt cikkelyeit.
Méltóságra, és szabadságra....
Isten méltónak tartott, hogy férfinek, vagy nőnek teremtett.
Fogadd el, jutalmával, áldásaival együtt.
Isten által elrendelt méltóságában élj. Isten méltónak tartott Őt szolgálni. Fogadd el ezt a méltóságot alázattal, hiszen kiváltság ez.
Magunkat látván valóban méltatlan lennénk erre, de neki kedves vagy.
Téged méltatlant méltónak talált az Ö kegyelme szerint, hogy az Ő Országának állampolgára légy, ha elfogadod ingyen kegyelmét, az Ö akaratát és azt kijelentő Jesua által bemutatott, előttünk megélt és betöltött törvényét számodra kötelezően.
Állj hálaadással Isten elé, és köszönd meg mindazt, amit Tőle kaptál, mert mindaz méltóság. Egyszer, mikor mindezt a méltóságod elfogadod, használod, betöltöd, rádöbbensz, hogy van jutalmad.
Már itt e Földön anya, apa lehetsz, mert elfogadtad e méltóságot, és megölelheted társad, gyermeked. Továbbadhatod mindazt a tudást, ami a tied, és elvégezheted azt a legszebb szolgáló munkát, hogy gyermeked is Isten gyermekeként méltó lesz az Urat szolgálni.
Azután, mikor a fizikai és lelki feladataidat elvégzed, mindezek felett megkóstolod a szellemi méltóság jutalmait is. Aki szellemben jár, csak az ismeri, és vágyódik e szellemi méltóság gyümölcseire. Nincs szebb, boldogabb érzés, ha valakit az Úrhoz vezetünk. Igazi boldogság látni, ha valaki a halálból méltóságra emeltetik.
Nem lehet felsorolni mindazt, amit Isten nekünk szánt e földi, rövid életünkben elhívásként, szolgálatként, mindazt az elhívott helyet ami méltó , Őhozzá...
Amikor sokan lelki örömökért ,- néhány dicséretért, simogatásért-, idejüket, anyagi javaikat áldozzák fel.
Amikor a test örömeiért képesek fizetni....
Ilyenkor szükségesek a mi bizonyságaink másoknak, hogy kívánatos legyen részükre az a minden felett állé öröm és békesség, mely mindezek felett van.
A szellemben élő tanítvány nem fél. De ha tanítvány, tanítványi módon indul el szolgálatára.

A Tizenkettő e felszólítással lett kiküldve:
" Semmit az útra ne vigyetek,....se pénzt " Lukács 9,3
A Hetven hasonlóképpen:
" Ne hordozzatok erszényt." Lukács 10,4

Te, mint tanítvány, ma hogy indulsz szolgálatba ?
E két felszólítás ma is érvényes.
Egyetlen gyülekezetet sem fertőzheti meg az anyagi érdek, ha Isten akaratában és szolgálatában akar működni.
Sokakban mégis felmerül az oly ismert kérdés : akkor miből éljen a pásztor, működjön a gyülekezet ?
Ez a félelemben, hitetlenségben kimondott kérdés.
Gyülekezetnek csak az mondható, ahol egy szellemben levők jönnek össze. Isten előtt a Szentélyben, együtt áldva, imádva, dicsőítve Urunkat, kivel valamennyien egy Szövetségben vagyunk Jesua HaMassiah vére által, és újjászületettek, kik a Golgota egyszeri és örök áldozata árán megváltattak.
Akik bűneiket letették, és rendszeresen megtisztulnak.
Az ilyen gyülekezet tagjai nemcsak ismerik, hanem elfogadják egymás Isten által adott méltóságát, vagyis elrendelt helyüket és elhívásukat.
Krisztus Testében sok ilyen csoport van.
Mindazok, kik ide tartoznak, nem emberre tekintenek, hanem vezetésük van arra is, hogy adományaikat, tizedeiket, mindazt, amit Istentől kaptak, kinek, hova és milyen feladatra kell eljuttatniuk.
Amiképpen Izrael Népe Jeruzsálembe vitte hálaáldozatát, tizedét és mindent, úgy Isten is minden általa adottat Krisztus Testében akarja működtetni.
Nem kizárólag a helyi gyülekezetekben, hanem Krisztus Testében bárhol. Mivel ma mindenki levita, így bármely szolgáló testvérem kezébe kell adnom, kit az Úr mutat meg a Szent Szellem által. Ugyanígy bármely, Isten Szellemében működő több testvér szolgálatát, sőt más helyi gyülekezetet kell támogatnunk. Isten mindig gondoskodik ezáltal munkásairól.

Krisztus Testének épülése anyagi javakkal is függvénye a kereszténység szellemi állapotának. A mai, elvilágiasodott kereszténységben természetes, hogy nagyobbak a Mammon uralma alatt álló szervezetek, egyházak épületei. Krisztus Testének külsőségekben is, de mértékletesen , mérvadóan megvalósuló céljai csak akkor növekedhetnek láthatóan, ha a lelki és olykor még fizikai uralmat felváltja és irányítja Isten Szelleme.
Ugyanakkor segítségként előttünk áll az a Törvény, melyet a zsidóság oly jól használt saját védelmében.
Annak idején a hamis prófétákat nem bántották, nem ölték meg. "Csupán" nem adtak fizetséget, szállást, és élelmet számukra.

Ha közöttünk még jobban , és minden gyülekezetben működne a szellemek megítélésének ajándéka, is leginkább mi volnánk szellemben, hogy a lelkit elválasszuk a szellemitől, Isten Tervét emberi vágyaktól, nem fogadnánk el emberi kinevezéseket Isten által elrendelt emberek Istentől kapott méltósága-elhívása helyett, elfogadnánk hitből és hűségből saját méltóságunkat - szolgálati helyünket, akkor a " hamis proféták", önjelölt rablópásztorok, mások szolgálati helyét bitorló bálványok szállás nélkül, szegényen és éhesen továbbállnának. Mindaz, a méltósághoz : elhíváshoz, szolgálathoz adott szellemi, lelki , sőt anyagi javak is oda kerülnének, ahova Isten küldte. Csak olyan gyülekezetek épülnének, melyek Isten Háza, az Imádság Háza : Krisztus Teste.

Amikor egyéni, gyülekezeti, közösségi célra kérnek, amikor az adód 1%-át talán könnyelműen felajánlod valakinek, vagy merő humanitásból nyitod ki erszényedet, állj meg egy pillanatra. Engedd meg Istennek, hogy az Övét, a Tőle kapottat Ö mondja meg, hogy mi az Ö célja vele. Ugyanígy állj meg és kérdezd meg , hogy mi a célja Veled is.
Mindezt azért, hogy méltó légy... még szolgálatod jutalmára is.
Itt e Földön, s egykoron, mert:
"... méltó a munkás a maga jutalmára..."
(1 Timóteus 5,18)Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés