CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

Levél zsidó barátomnak

Nyílt levél Chanuka előtt (2004.12.01.)


ÖNTSÜNK TISZTA VIZET A POHÁRBA , HOGY BOR LEGYEN !
AZ ÖRÖM ÉS HÁLAADÁS POHARATisztelt Rabbi Úr !
Kedves Barátom !


Egy , a zsidóságához haláláig hű , jól képzett rabbi a következőket írta évezredekkel ezelőtt , az akkori világ fővárosában élő zsidó társainak :
„Tudjuk pedig , hogy azoknak , akik Istent szeretik , minden javukra van.”
E hittel és reménységgel , és hálaadással írom e sorokat .

Amikor hazánkban a közeljövőben elérni szándékozik egy misszionáló társaság a zsidóságot , és ezt megelőzően már több országban botrányt okozott Jézus nevét használva és besározva , bizony nagyon nehéz helyzetben voltam :
-A keresztények ellenében, álljak a zsidóság mellé ?
-Zsidóként álljak azok közé , akik kereszténnyé akarják tenni a zsidóságot ?
Másképpen fogalmazva :
-Tagadjam meg hitemet : a Mózesi Judaizmus helyett válasszam a Rabbinikus Judaizmust ?
-A "csak" keresztény utat választva tagadjam meg zsidó identitásomat , Isten akaratát életemre ?

Nem lehetséges egyik sem , sőt bármelyik döntésem Isten ítéletét hozná életemre !
Mégis van megoldás:

Maradok az , akinek Isten a helyét zsidóként határozta meg e Földön és ehez az úthoz minden útmutatást megadott kinyilatkoztatásaiban és prófétái által , valamint ma is közöl Ruah HaKodes a Szent Szellem által .
Maradok az , aki teljes felelősséggel vallja meg e világban : " S'má Izrael, Adonáj ehád ..."
Mert nekem nincs más , és csak egyetlen Istenem van : Ábrahám , Izsák és Jákób Istene .
Maradok az , aki ismeri és megéli a S'los Eszré-t . és megismertem azt az Istent , Aki Mózesnek is megmutatta magát :

„Az Úr, az Úr irgalmas és kegyelmes.....” (2.Mózes 34:5-9)

Miképpen ismerem és elfogadom azokat az ígéreteket is mely Isten Népére és Izraelre , valamint saját életemre , örök időkre érvényesek .

Ugyanakkor ismerem és gyűlölöm azt , aki Szétdobáló , és akinek célja elválasztani embert-embertől és leginkább az embert a Teremtő-, Mindenható-, és Örökkévaló Istenétől .
Azt , aki akár Jézus nevében is Diaboloszként növelni és visszaállítani akarja a tochuvabochut e Földön az emberiség kiirtása árán .
Célját pedig úgy tervezte elérni , hogy egy Új Korszak , „új világának „ uralkodójává válik egykor az Örökkévaló helyett , - totális globalizálással .

Most tehát kívánom valamennyiünknek és minden zsidónak , hogy e világjelenségnek ne legyünk részesei , még akkor sem , mikor bárhova nézünk , még környezetünkben is általános a megosztás, és a globalizálás szellemiségének munkája és diadala .

Az Örökkévaló minden zsidót egyként kezel , és valamennyiünket egy Népként vezet , áld , de ítéletei döntéseink és cselekedeteink szerint személyesek lesznek .
Ezért sem tűrhetem , hogy bárki Isten elrendelt Tervéből , kijelentett Akaratából bárkit is elcsábítson , miáltal akár egyetlen zsidó lélek is Isten ígéretei és védelme alól kikerülne .
Egymásért is felelősséggel tartozunk , így a külső és belső megosztás ellen harcolnunk kell !
Eképen a szellemi globalizációk ellen is .

Sok mozgalom hordozza és munkálja azonban ezt világszerte .
A kínálat sokféle : a monoteista vallásokat egyesítő mozgalmak , a messiáshívő judaizmus legtöbb ága , az ökumené keresztényeket pogány egységbe tömörítő munkája csak a jéghegy csúcsa , mely azonban bennünket e hazában , de még Izraelben is közvetlenül támad .

Amikor Budapesten Chanuka Ünnepének idején , és 2005 év aug.-szept. hónapban, (vélhetően a Zsidó Fesztivál idején ) utcai „evangelizálás” és misszionálás lesz , külföldről érkező mozgalom által és magyar segítőik részvételével , szükséges megvizsgálni céljaikat .
A gyakorlat szerint ezek mindig rejtettek , és kivitelezésük erőszakosak , látványosak .
Akinek a nevében és „Akiért” teszik mindezt , semmiben nem hasonlít hozzájuk !

-Az a zsidó Jesua sohasem volt vallás, vagy egyházalapító .
-Sohasem tartotta félelemben az embereket .
-Sohasem mondta , hogy a zsidónak „kereszténnyé” kell lennie , hiszen maga is része volt a Népnek és megtartotta zsidó identitását....
-Sohasem tanított mást , mint Isten Törvényeit , Ígéreteit .
Tette mindezt rabbiként , prófétaként a zsidó népnek és a Föld minden lakójának .
-És nemcsak tanított , hanem mindezt elénk élte és bemutatta .

Ha zsidóként zsidó példaképet kellene választanom, Ő lenne az.

Sorolhatnám tovább Jesua tulajdonságait , cselekedeteit és egyre szomorúbb lehetnék azáltal, mikor sorban leleplezném , hogy akik az Ő Nevét magukra vették nemcsak nem hasonlítanak Rá , hanem a történelem során mindenben az ellenkezőjét tették és teszik ma is .

Ők , akik teológiájukban , dogmatikájukban hordozzák a zsidóság elvetését , megvádolják elítélik a Népet , mitöbb az élő Izrael örökösének kiáltják ki magukat , e „szellemi-lelki antiszemitizmustól „ terheltek , miközben barátként és testvérként , sőt zsidóként adják ki magukat !

Ők, akik „hidakat” akarnak építeni a keresztények és zsidók közt , melynek leginkább az a célja ,hogy e „hidakon „ bejuthassanak , és elfoglalják a zsidó „várakat” , majd szellemben megöljék a zsidókat .
Elvegyék identitásukat és elrendelt elhívásukat .

Ők , akik ájtatosan bocsánatot kérnek a Holokausztért , de szellemben és lélekben ma is ölik a zsidó identitást és hitet , ma is gőgösen misszionálják a nem pogány zsidó népet , mikor kereszténnyé akarják globalizálni , majd végül a monoteista vallások egységébe becsalogatni .
Sajnos a zsidóság tudattalansága , testvér , és a béke utáni vágya ajtót nyit ezeknek is .

Amikor az utcán traktátusokat , szórólapokat nyomnak kezedbe , olyan iratokat kapsz , melyekben sok igazság található .
Láss azonban mindezek mögé , és keresd az igazi szándékot !

Ha csak kevéssé is ismered Jesuát , azonnal rádöbbenhetsz , hogy Ő ilyen formában és még ilyen céllal sem közelítene Hozzád !
Ő szelíden , szeretettel , csendben hívta Istenhez , megtérésre az embereket .
Hívta magához , hogy meg tudja mutatni Isten hatalmát , elmondhassa törvényeit , akaratát .

Jesua minden szava és cselekedete a már említett S'los Eszré middot nyilvánossá tétele és Isten Igéretének újbóli felkínálása már a Föld minden nemzetségének ,- megújított , már mindenkinek felkínált szövetség Isten és minden ember között , Isten egyetlen , végső és teljes áldozata árán .
A kegyelemre , irgalomra és megváltásra felhívás az emberiség felé , a feltételek ismertetésével .
Jesua minden szava a S'má Izrael elfogadása érdekében hangzott el minden ember felé !
Se Ő , sem később Ráv Saul nem magához hívogatott , nem alapított új vallásokat.
Mindaz , ami ma keresztény néven jelen van , nem azonos azokkal , akik Jesua tanítványai , legfőképpen azoktól áll távol és kell távol állnia , akik Jesua mai , zsidó tanítványai !

Akár milyen hitű , vallású , bármely néphez tartozó valaki , csak egyet ajánlhatnék neki :
Ismerd meg Jesua szavait , melyek mindenben azonosak a Szentírás (Ószövetség) kinyilatkoztatásaival , minden szavával : Isten Ígéjével .
Rádöbbenhetsz arra is , hogy az abban levő könyvek és íróik sem tértek el attól semmiben !
Még Ráv Saul levelei is messze állnak a pálizmustól , a kereszténység mai tanításait is leleplezik .

Válaszd le erről mindazt , amit a görög-római gondolkodás mássá és hamissá tette azt !

Az elmúlt , majd két évezred alatt a zsidóknak írt , zsidó gondolkodásmódnak megfelelő Brit Hadasa hellenizálása képzett további bűnöket , majdszakadékokat a zsidóság és Jesua követői közt , kik ezáltal keresztény-pogányokká váltak a pogány keresztényekkel együtt .

Chanukka a hellenizmus feletti győzelem ünnepe .
Úgy tűnik , ma sincs másképpen , mint akkor , ma is a zsidók egy kis csapatának adatott meg a harc és a győzelem , mely ma is világraszóló lehet .
A mi hitünk , állhatatosságunk , reményünk és hűségünk a győzelem záloga .

Ugyanaz a Ráv Saul írta egy másik zsidó közösségnek :
„Most azért megmarad a hit , remény , szeretet , e három , ezek közül pedig legnagyobb a szeretet.”

Abban a helyzetben vagyok , hogy a „ Legnagyobbat „ magaménak tudhatom , ismerhetem , és elmondhatom bárkinek .
Isten Szeretetét , mely valósággá lett irgalom , kegyelem , megbocsátás és megváltás az életemben .
Chanuka öröme növeli bennem a hitet és reménységet , hogy most sem fognak győzni Isten Népe felett a hellenista seregek , és újra megtisztul és felszabadul "Jeruzsálem és a Templom".

Újra lesznek , akik ennek a mai szellemi globalizálásnak és a vele érkező bálványoknak ellenállnak , és újra győzelmet arat Isten maroknyi Népe.
Nekünk csak meg kell ismernünk az Örökkévaló valóságos , a Földre eljuttatott Szeretetét és áldva Őt ezért , és így , Őt szeretve minden felett győzedelmeskedünk .
Mert Ő már győzött , mert Ő megígérte azt a chanukai győzelmet , mely talán a mi életünkben lesz .
Ha az Örökkévalót így szeretjük , és van hitünk , a reménységünk is nőni fog .

Most nemsokára a kezedbe fognak nyomni szórólapokat , melyek sok igazságot tartalmaznak .
Mégis fel kell ismerned azt , ami becsapás , amihez Jesuának , se mai tanítványainak semmi köze.
Meg fognak szólítani , és Neked , mint Isten Választott Népéhez tartozónak nem a S'los Eszré middot-ról fognak beszélni , - melyre valamennyien vágyunk - , hanem arról , hogy mint a pogányoknak , neked is szükséged van arra , hogy Jézus Népe legyél , add fel zsidó identitásodat és légy keresztény.

Szívemből kívánom , hogy legyen minél nagyobb a tudásod és az ismereted mindarról , amit Jesua mondott és cselekedett , hogy Te is megérthesd , hogy a zsidó Jesua ma már nem azonos a legtöbb keresztény felekezet teológiájában felvázolt és hirdetett Jézus-képpel !

Ezért kérlek , hogy amikor kezedbe veszed , vagy hallgatod a meggyőzőnek tűnő szavakat , ne a zsidó Jesua ellen indulj szembe érveiddel , haragoddal , ne Őt gyalázd , szennyezd be , vagy hazudtold meg , hiszen leginkább a zsidó Jesuának nincs köze mindehhez , és a magukat keresztényeknek mondókhoz !
Kérlek , ne légy igazságtalan , és így ne kövess el bármi bűnt sem !
Előbb győződj meg mindenről , mielőtt l'son hárá -t követnél el a zsidó Jesua ellen .

Legnagyobb örömöm az lenne , ha Te és minden zsidó tanítaná a Brit Hadasa és a Szentírás egyazon törvényi , prófétai igazságait , Isten Tervét és akaratát e világgal és mindazt ami ebből már megtörtént !
Mert e két könyv nem elválasztható , Egy és Egy Tórát tartalmaz : Derek HaErec....
Alfa és Omega .
Így Te lehetnél , aki ezáltal megtérésre az Örökkévalóhoz vezethetnél más népeket és eltévedt zsidó társaidat , miáltal eleve elrendelt feladatodat , elhívásodat töltenéd be , és amikor a keresztényeknek megmutatnád a valódi , zsidó Jesuát , ők is megtanulhatnák a S'los Eszré-t .

Kedves Barátom !

E levelet rabbinak írom és magam is rabbi feladatokat látok el és aképpen szolgálok .
Zsidó és nemzsidó embereknek tanítom az általam megismert Istent , az én életemben valósággá lett Tizenhárom Tulajdonságát , a S'los eszré
middot-ot . (2Mózes 34 ).
Ennél pedig nagyobb örömhírt ("evangéliumot") senki sem mondhat !

Azért , hogy ez ténylegesen érvényes is lehessen , tanítom a zsidóságnak a visszaoltatást a zsidó Gyökérbe , Isten és a Törvények megismerésére , és ezzel a zsidó identitásuk vissza-, vagy helyreállítását is szívükre helyezem .

Ugyanakkor a más népekből érkezetteknek tanítom a kereszténység zsidó gyökereit , hogy ők abba legyenek beoltva , vagy újra beoltatva.
Így Jesua mai tanítványai a zsidó gyökerekbe be -, vagy visszaoltatva vannak ,és nincs közük a görög-római kultúra alapjain álló kereszténységhez !

Soraim azzal a reménységgel zárom , hogy e levél által is rendeződött bennetek is az ellenség , barát és rokon fogalma , és képe .

Hiszem és remélem , hogy ezek után az igazi , ősi ellenség ellen együtt is felléphetünk , vagy védekezhetünk , hiszen a vallásos kereszténység nagyobbik része egykor nemcsak behódolt Edomnak , Babilonnak , és Amáleknek , hanem Jézus nevében e szellemiségekkel közeledve akarják ma is legyőzni Isten Népét .

Az Örökkévalóhoz hűséges zsidók ellen vonulnak , kiknek nemcsak vággyá , hanem valósággá kell lenni már életükben a S'los Eszré-nek .
Azok ellen , akik más népekből származnak , de az Örökkévaló kinyilvánította és nekik ajándékozta a S'los Eszrét - Önmagát : Jesua által .
Akik ezáltal megismerték ,vagy fogják megismerni az Örökkévaló Istent , a Világ Urát , Királyát .

Soraim azzal kezdtem , hogy „ akik Istent szeretik , minden javukra van .”
Tudom és hiszem , hogy ez ma is igaz , amikor misszionáló társaságok megjelenése és működése következményeképpen mi is egymást jobban megismerhetjük .
Végre kiderül , hogy valóságban ki tartozik Isten Népéhez ?
Jesua minden próbát kiállt ebben , de a nevét kisajátítók Jesuától és Isten ismeretétől igen messze állnak , mióta a zsidó gyökereiktől levágták magukat , és pogány istenekhez elpártoltak és bálványimádókkal egyek , pogány-keresztények lettek., a hellénizmus gyökereiből növekedve .

E keresztény vakság és paráznaság miatt volt most lehetőségünk mindenki előtt megvallani :
S'má Jiszrael, Adonáj Elohénu , Adonáj Echád.
Lehetőség adatott , hogy kijelenthessem , hogy az írott és szóbeli Tóra ma is egy , és érvényes az egész emberiségre , mert az Örökkévaló irgalmát , kegyelmét és megváltását megmutatta és megígérte valamennyi embernek a zsidó Jesua által .

Kedves Barátom !

A zsidó nép feladata a Tóra hordozása és megmutatása minden népnek .
E feladatot végezte földi életében Jesua , és munkásságának köszönhető , hogy a Tóra szerte a világon el is jutott sok néphez .
Amikor másokat is , tanítványként küldött tovább , a cél ugyanaz volt .
E kiküldés akkor a zsidóknak szólt , akik a zsidó Jesua szavait hallgatták !

Amikor Ráv Saul félzsidó tanítványát elindította útjára , a következőket mondta :
„A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra , feddésre , a megjobbításra és az igazságban való nevelésre.”

Ebben a helyzetben és a mindennapokban egyre inkább erre van szükség .

A tanító nem teológiát , módszereket vagy egyebet adott útravalóul , hanem az írott Tórát (Tora BeSiktáv ) , a Prőféták Könyveit (Neviim) , és a Szent Iratokat (K'tuvim) : a Tenach-ot.
Akkor még nem volt és nem lehetett a Brit Hadasa egyetlen sora sem .
Azonban e tanuló vitte szívében és mondta szájával minden embernek a S'los Eszré middon teljes és megélt ismeretét és örömét , hogy Immánuel : Velünk az Isten .

Tegyük félre tehát mindazt , ami ezen felül van , és emberi okoskodás !
Töltsük be végre azt a feladatot , melyet az Örökkévaló bízott Izraelre , majd a zsidó Jesuára , ő a tanítványaira , a tanítványok tanítványaira......
Ismertessük meg tehát e világgal a „teljes Írást „ , és aki már ismeri , adja át másnak is örömét , hogy az Örökkévaló Isten ma és mindörökké ugyanaz .
Nem múlt el így egyetlen jellemző tulajdonsága sem , a S'los Eszré middon ma is teljes !

Minden egyéb felesleges , vagy csak részben segíthet mindezek megismeréséhez , és megéléséhez .

Aki ismeri a „teljes írást „ : tanítsa !
Aki ismeri Isten irgalmát , kegyelmét , megváltását : szóljon .

A világ minden emberének erre van szüksége.

Egy levelet aláírva lehet átnyújtani .
Írhatnám az e hazában kapott nevemet.
Írhatnám a szolgálatomat kifejező , felvett név-jelzést .

Tőled mégis a Jeruzsálemben kapott zsidó néven búcsúzom .
Szerető családtagként ( zsidó testvérként ) és remélhetően jövőbeli munkatársként .

Nem tehetem másként , mert e "misszionáló jelenség" is megmutatta , hogy milyen sok a lemaradásunk és mulasztásunk abban a munkában , melyet az Örökkévaló ránk bízott a kezdetekkor , és bizony ezért számadással tartozunk valamikor Őneki .
A lemaradás viszont mielőbb pótolandó , mert a világ népei egyre gyorsuló sebességgel távolodnak a Teremtő , Mindenható és Örökkévaló Istentől .

Mi fújjuk a „sófárt” , és végezzük elhívott munkánkat .

http://sofar.uw.hu
Jaakov


Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat

SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés