CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menüben
ORBÁN BÉLA:

ÚJ ÉV ,ÚJ KEZDETEK ÉS A TÖRVÉNY
5769A zsidó időszámítás szerint néhány nap múlva kezdődik az 5769. év.
A Tóra olvasása is Mózes Ötödik Könyvének vége felé közeledik, amikor a Ki Thábo ( 26:1-29:8) és az ezt követő Niccábim ( 29:9-31:30) szidra parasáihoz (heti szakaszai) érkezünk.
Ez évben sokan tudtuk, hogy Isten szerte e Földön valami nagy és új kezdetét indítja meg, és még jobban érezzük, hogy a zsidó nép, és ezzel egyidőben a kereszténység, - helyesebben a krisztusiak/messiáshivők - a következő évben olyan fontos ponthoz érkezett, amikor egy határvonalhoz érkezve dönteniük kell.
Tovább lépnek, átlépnek-e a Jordánon? ... Vagy, ..nincs tovább!
Átlépnek-e Isten ígéreteinek megígért helyére és lelki-szellemi értelemben elrendelt helyzetébe, vagy megállnak és a köztük lévő, őket szorosan, de mégis hátul követő vagy éppen köztük és velük elegyedő „gyülevészek” lázadása, elégedetlensége miatt megállnak. Ez által az őket üldözők a lemaradókat, a betegeket és gyengéket könnyűszerrel elejtik, vagy akár szellemben-lélekben meg is ölik.
Asszimilálódás, szekularizáció, vagy messiási út, és azon megélni Isten ígéreteinek beteljesedését?
Aki Istennek engedelmes, és az Ő megígért áldásában, és így boldogságban szeretne élni, szintén megéli e pillanatot, és saját szabad akaratából átlép a Jordánon.
Ugyanakkor tudja kötelességeit, és feladatát, mert Isten minden új kezdete előtt lépésről lépésre megismételi azokat a feltételeket, uralkodói alkotmányt és törvényeket,melyet a Vele kötött Szövetség aláírásakor közölt, elfogadtatott, „aláíratott” a másik szerződő féllel.
Izraellel és a Messiás Testével egyaránt.
A két, elhívott és kihívott, választott nép számára szóló üzenet tehát minden új kezdetekor, új és nagy ígéret beteljesedésének kezdetén, és megtörténtekor azonosságot mutat.
Miképpen Kánaán határai azonosak az újjászületett ember számára adott ígérettel, vagyis az üdvösség ígéretének kezdetével, és annak megvalósulásával...
Ezért fontos végigtekintenünk mindazt, amit Isten Mózes által közölt, és megismételt a Választott Nép számára, mivel ma is ott áll Jeshua HaMassiah, és maga Jeshua tőlünk várja, és tőlünk kéri parancsolva ugyanazt.
Nem véletlen tehát , hogy éppen a Zsidó Újév előtti szombaton kerül elénk,és így szól a heti szakasz első mondata:


„ És lesz, midőn be mégy az országba, melyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked birtokul..” (29:1)

Mi lesz?
Ünnep! Az Első zsengék Ünnepe!
A Peszach kezdete után (nisszán hó 16.-án) két nappal, a „szombat utáni napon” (3.Mózes 23:9-14).
Az új kezdete, és az Ígéret Országába való bemenetel első lépése tehát:
Te vagy az Első Zsenge!
Vagy amit kapsz Istentől valóban új , már nem a régiből élsz és táplálod magadat, a rád bízottakat.
Egy Új Esztendő sem a régi folytatása, hanem új célok, feladatok, és így áldások ideje.
Újba csak új mehet be, és az új a régitől el kell, hogy váljon, miképpen a Jordán elválasztó, vízválasztó lett Izrael életében.
A zsengék bemutatása így ma sem halott, érvénytelen törvény.

„Te pedig ezt mondd az Örökkévaló Istened színe előtt:
Arámból származó vándor ősöm lement Egyiptomba és ott lakott” (26:5)
„ és kivezetett bennünket az Örökkévaló Egyiptomból….és ime most elhoztam, amit adtál nekem, Örökkévaló (26:8-10)
„ és tedd le azt az Örökkévaló, a te Istened színe elé..”..borulj le…és örülj…” (26:10-11)


Alázatosan és hálaadással fogadjuk-e az újat?
Amikor régi elmúlt, az új határán vagyunk, amit kaptunk Istentől, oda, vagyis vissza tudjuk-e elé tenni?
Az új napokat, mindent, ami születik, amit Isten teremt és ad…
Mert Ő volt, aki a megtérésre hívott minket, „arámikat”, Ő volt, aki megmutatta kezének erejét és csodáit a mi Egyiptomunkban, ahol csak sírni tudtunk..
Ő, aki mindezzel megmutatta nekünk önmagát, és a számunkra adott ígéreteit, melyeket be is teljesített.
Be is teljesíti, ha mindent, amit Tőle kapsz, le is teszed elé Első Zsengeként.
Új életed első zsengéjét, és új napjaid, új feladataid, új szolgálataidat.

„és lesz..”
Lehet, mert Isten hívott ki, Ő, aki megmentett, és Ő, aki újat ad mindazoknak, akik minden áldását első zsengeként Eléje teszi…

„és lesz”
Mert Isten valamennyinknek naponta akar áldást adni, mely elegendő arra, hogy Őbenne boldogok lehessünk, és szolgáljunk Őneki mindezekért.

„ és lesz”
Mert az új mindenki számára elő van készítve, eldöntött annak megtörténése, miként valamennyinknek egyszer meg kell állni a határon:
Áldott akarok lenni, Isten ígéretében akarok élni, hogy mindazt, amit kapok letehessem a lábai elé, a Főpap lábaihoz Isten iránti hálaadással, áldva Istent.
A Kánaánba bevonuló nép ezután Isten elé állva köteles minden adományával, áldásával elszámolni:

„ Kitakarítottam házamból, ami megszentelt volt..( ami Istennek szentelt, és Isten szerinti felhasználásra adatott..)”
„nem szegtem meg egyet sem a parancsolataid közül és nem felejtettem el”
(26:13)

Az első zsenge, a tizedek a helyére, Isten országát, a Templom istentiszteletét szolgálja-e?
Nem ettem belőle..gyászomban..A második tizedből nem vigadtam, örvendeztem akkor.
Amikor tisztátalan voltam, nem értem megszentelthez..
Nem adtam halott dologra azt, ami nem örvendeztet meg Isten előtt…(második tized..)

Az Első Zsenge ünnepe minden új kezdetének első törvénye.
Ennek betartása nélkül… nincs belépés a Kánaánba.
Miként egy újesztendő sem lehet az ígéretek beteljesedése, ha az első pillanatában azt nem adjuk át hálaadással Istennek.
Amikor Istentől társat, gyermeket kap valaki, vagy éppen az életéhez szükséges bármi feltételt, ha nem teszi meg ezt a hálaáldozatot, akkor nem él az új áldásával , hanem a régi folytatása működik.
Nem lesz áldott az át nem adott otthona, anyagi helyzete, vagy bármi, amit maga eredményének és sikerének tulajdonit be.


Új Év…új ígéret kezdete…
Vajon oda tudunk-e állni Isten elé: köszönöm az előttem álló megtörténteket, mely nem a bizonytalan jövő, hanem Isten teremtette és ajándékba adott kész ajándék ..Olyan megígért, és ma megélhető, de a jövőben biztosan befejeződő áldások, melyek a Te dicsőségedre lettek az enyémek? Mert amit adtál, az beteljesedett ígéret, ezért kérem , hogy mutasd meg, abban nekem mi a feladatom.
A már beteljesedett ígéretet és jövőt hálaadással el tudod fogadni, és átadni Isten kezébe, hogy annak része lehessél? A tiéd legyen, és te abban élj…?
Látod-e házasságodban, gyermekedben, szolgálatodban az újat, az ígéreteket, Isten ígéreteit, melyet akkor kaphatsz meg, akkor láthatod meg, ha hittel Isten elé teszed?
Előtte azonban ki kell venni más kezéből.
Önmagadnak el kell engedned kezeidből, de ki kell venned annak a kezéből is, akinek jogtalanul adtad.
Ki az életed ura?
Emberek, gyülekezetek, .. Kinek adtad át, amikor megtértél, és megtetted első lépésed az engedelmesség felé, de megloptak: önmagaddal Istent…
Ki kezébe adtad az első zsengéidet, mindent, amit Isten adott, hogy a Főpap, Jeshua HaMassiah elé tedd , hogy Ő adja vissza a Messiás Testének építésére?
Kié gyermeked, házasságodban ki az úr, kié a talentumaid, kié a tizeded, kié mindaz, ami megteremtődik életedben Isten teremtése vagy áldása által?
Szintén a magadé, vagy embereké? Bálványokat éltetsz és növelsz, hizlalsz azokkal?

Erre válasza Istennek:
Válassz, vagy változtass!
„Ezen a napon megparancsolja neked az Örökkévaló, a te Istened, hogy megtedd e törvényeket és rendeleteket:
Tartsd meg és tedd meg ezeket egész szíveddel és lelkeddel.
Ma megígértetted az Örökkévalóval, hogy Ő lesz az Istened, és hogy te jársz az Ő útjain, hogy megtartod törvényeit és parancsolatait és hallgatsz az Ő szavára, és az Örökkévaló megígértette veled ma hogy, hogy te leszel tulajdon népe, amint megígérte neked, és hogy megtartod minden parancsolatát.”
(26:16-18)

A tized átadása a Főpapnak,( és így ma Jeshua HaMassiah-nak )a hűbéresi nyilatkozata Isten felé, mely isteni uralom ma a Felkent Messiás Király által működik.
Hálaadás Istennek, hogy kegyelméből megszabadultunk, megváltása által Népévé fogadott, és a múlttól megszabadítva, megmentve, elválasztva és megtisztítva új néppé, új feladatra méltatott.
Mindezt úgy adta, hogy naponta mindennel megáld, melyért naponta áldhatjuk, dicsőíthetjük, - egyedül-, Őt.
Találkozás a Király és Országának népével, népének tagjával.
Az új elindulása tehát Isten Országának Alkotmányának elfogadásával, az Első Zsengék személyes ünnepének napján kezdődik el!
Peszách után hamarosan tehát Első Zsengék ünnepe következik rend szerint.
Törvény betartására Isten a Törvénnyel válaszol!
Az életünk átadása után Isten azonnal láthatóvá teszi a Törvényt is, vagyis az újjászületett emberben Jeshua ígérete szerint már működik a Szent Szellem vezetése.

„és lesz..” ( mert így akarom, akartam..)

„..Azon a napon amelyen majd átvonultok a Jordánon az országba, amelyet az Örökkévaló a te Istened ad neked, állíts magadnak nagy köveket és meszeld be azokat mésszel és írd rájuk ennek a tannak(Torának) minden szavát, mihelyt átkeltél, hogy bemenj az országba….” (27:2-3)

Mindezt megelőzi békeáldozat, és a békeáldozat után a Törvény szavainak leírása…

Új kezdet : béke Istennel, megbékélés utáni feltétlen engedelmesség, amikor újra helyére kerül, láthatóan és teljességgel a Törvény..
Szövetség létrejötte Isten és ember közt, megerősítése az áldozat bemutatásával, majd Isten Törvényeinek saját és szabad akaratból való, teljes elfogadása, annak látható és hallható kinyilvánítása.
Amikor Istennel valaki békességben él, amikor alázatosan elfogadja parancsait Jeshua HaMassiah által is, hiszen a Szent Szellem minden igazságra , így a Törvényre is elvezet, hogy örök életünk legyen és mindig Jeshua HaMassiah királyságában, élhessünk szabadon, akkor első látható jele ennek az életében:
A Törvény magasra kerül, önmagának és másoknak is látható, figyelmeztető, emlékeztető, látható és hallható áldásként.
A kövek, melyeket Izrael mésszel kent be, hogy ráírja a törvényeket, azonban nemcsak önmagára, hanem az utánuk érkezőknek is mintegy felszólító határkő lett.

Az Ebál hegyén álló kövek mutatták a Törvényt, és fenyegettek átokkal…, hiszen a mindenkiért végzett békeáldozat, Jeshua váltságműve előtt a Törvényre nézni félelmetes volt, hiszen a be nem tartott Törvény Isten átkát, vagyis a tőle való elszakadást, vagy eltávolodást jelentette.
Ma is az, ha valaki nem fogadta el Isten felkínált békéjét Jeshua HaMassiah által.
Bár a Törvény érvénye maradt, ma annak megítélő ereje elvisz a kegyelemig, és így ma áldás lehet. Elvihet a Törvény megismerése egy új kezdetig, amikor Első Zsenge, vagy tized rendje szerint teljes hatalomváltás történik valaki életében, vagy kiteljesedik arra, ami ez ideig nem volt a Főpap elé letéve, és az is megváltott, és így áldott lehet a Király által.
Akár Új Év, akár új áldás, vagy új teremtése életünkben akkor válik élővé és mások, sőt magunk számára is áldássá, ha elsőként Isten elé tesszük, mintegy visszaadjuk Őneki, jelezve, hogy mi és mindenünk Övé, jelezve, hogy mindenért, még saját életünkért is, de minden újért is áldással, hálaadással tartozunk.
Ekkor Ő minden kérésünk, segítségkérésünk, „hozsannánk” nélkül elénk teszi akaratát, Törvényét, vagyis Igéjét, hogy azt miképpen kell használnunk, vagy abban mi a feladatunk.

Az Új Év kezdete előtt, és minden új kezdete előtt már más a megszólítása azoknak, akik Istennek átadtak mindent és benne a jövőt.

„ Itt álltok a mai napon…” (29:9)
Mindnyájan és valamennyien……

„hogy ma népévé emeljen, és Ő legyen a te Istened…”

Ígéret szerint,
Ezen, utolsó részben már csak két fontosabb parancsa van Istennek a teljes Néphez..

-Mindenki, aki a Néphez tartozik, gyűljön egybe… (31:12)
-Mindenki írja meg magának Mózes Énekét...A Tórát, és rendelkezéseket, ígéreteket, vagyis Isten Igéjét…a Teljes Írást mindenki örökítse meg (31:19)

Az új kezdete előtt tehát maga a nép Vezetője szólal meg mindazok teljessége előtt, akik számára megbonthatatlanul közös a feladat, Isten elrendelése, mely áldás és szolgálat, engedelmesség és a teljes szabadság egyben.
És újra a Törvény…!
Tedd magadévá, ne csak lásd,és halljad, hanem hordozd a Törvényt,..hogy tovább adhassad.
Az ígéret földjén már szabad vagy. Tied a döntés joga, vagyis lehetsz engedelmes és engedetlen akaratod szerint..
Nem szabad és nem lehet tévedned, mert az ígéretre, az újra Isten a határhoz közeledve, és a határon állva kinyilatkoztat, emlékeztet s ismétli ígéreteit.
A határon túl, az új kezdetekor Isten egy újat ad kezedbe, melyet bár megígért, mégis nekünk kell szabályosan, rendben és Isten törvényei szerint használnunk, megélnünk.
Az ígéret beteljesedése tehát már felelősség számunkra.
A Törvény immáron a miénk, és segítség arra, hogy mindenben áldottak legyünk, az új Isten akaratában az Ő dicsőségére működjön, mely számunkra áldás és öröm, boldogság forrása.

„Itt álltok a mai napon ti mindnyájan..” (5.Móz.29:9)
Vajon mindenki itt van-e?
Mindenki odaadta-e önmagát első zsengeként, és mindent, amit kapott Istentől, letette-e tizedként a Főpap kezeibe?
Vagy átadtad az életed, és adós maradtál?
Volt Peszách kezdete, de nem jutottál el Peszach második napjáig sem..
Megtértél, de újjá nem születtél?
Fizettél a tizeddel, de Jeshua HaMassiah és a Messiás Teste helyet más kezébe tetted?
Vagy éppen elvettél a szentből, visszatartottad, ami Istené? A Templomé, vagyis ma a Messiás Testéé, amit kér tőled az övéből Isten a Főpapnak és a Templom, a Messiás Testének szolgálatának, növekedésére, működésére?
Ha e törvények megítélnek, nem léphetsz be az ígéreteidbe, ott fogsz állni a Jordán partján…
Mindaddig, amíg mindezt nem rendezed a Világ Urával, a Királlyal..

„itt álltok..”
De miért?
Hát nem kellenek az ígéretek, akkor, amikor már hallod üldözőid hangját?
Bemennél, de az ország, Isten Törvényeit mégsem akarod?
A törvény szabadságában lehetsz csak áldott, és akkor lesz az ígéreted a tiéd, ha azokat Isten rendelkezései szerint használod!
Engedd, hogy Isten Törvénye a szívedbe legyen vésve.
Menj fel a Hegyre, és kérd az Ő Kezét, hogy ne csak a tenyerébe vésse be sorsodat, hanem hogy azt meg is élhessed, a te szívedbe vésse bele a Törvényt!
A legjobban védett helyre: szellemedbe!

„itt álltok a mai napon”..
Itt az idő, és lehet, hogy ez az egyetlen lehetőség arra, nehogy elszalasszad az újat, a következő év áldásait, feladatait, vagy most jött el az ideje valami nagy és új dolognak..?

……..Az Első Zsengék és a tizedek törvényeit követi Isten Törvényének megismerése, majd azoknak működése, amikor már szívünkből szól Isten Igéje, a Teljes Írás, a szívünkbe irt Törvény, és visszhangzik olykor fülünkben Isten ígéretei, a próféciák szava, és bátorít, erősítenek Isten bizonyságai is.
Azonban a Sátán Isten Népét szorosan követi, hogy ne lehessen egy Új, ne lehessen beteljesedve általunk Isten Terve és ígéretei…

Mit tesz ilyenkor?
-Szokása szerint hazudik és lop.
Bentről és kintről egyaránt súgja:
Nincs semmiféle új, ha van, az nem a te dolgod. Törődj bele a régibe, aludj inkább..
Amúgy sincs ígéret. Te kicsi vagy, vagy a nép, a zsidóság már nincs is, helyette már rég Új Nép vette át a megbízást és feladatot az áldásaival együtt…
Az ígéreteket, próféciákat tagadja meg, vagy cseréli ki a szereplőket.
-Aztán Isten bizonyságait takarja el, vagy teszi szavaival értéktelenné.
Ha kell, téged nevez okosnak, ügyesnek, sikeresnek, de leginkább hazugnak.
Vagy alig várja apró hibád, vagy tévedésedet, hogy azzal mindent besározzon, leromboljon.
Népet, gyülekezetet, személyt általánosít, hogy ne lehessen egy ígéret létrehozója!
Ha kell, akkor megfordítja szavát, és éppen vádol, miszerint az új rombolója, akadályozója éppen az ígéret birtokosa…
-A legáltalánosabb azonban az, amikor el próbálja lopni a szívünkből a hálaadást, Istent
Áldó Első Zsengék Ünnepét!
Emberi kötelességgé teszi azt.
Nem engedi, hogy mindent átadjunk Istenek, méghozzá úgy, hogy igen szeretetté és fontossá, sokszor imádottá teszi életünkben.
A vallásos ember félelmét élteti, aki fél attól, hogy amit átad, azt elveszti, és így szorongva ragaszkodik hozzá..
Más esetben fél, hogy mit szólnak ahhoz az emberek, ha Isten kezébe tesz valamit, és Istentől, nem emberektől vár áldást és gazdagodást, vagy sikert és elismerést.
Az embereknek szóló eleget tevés, vagy éppen emberektől várt viszonzás eredménye, amikor ami Istené és a Főpap előtt lenne a helye, azt gyülekezeteknek, a Főpap jogait hazudó embereknek teszi le tizedét, Istentől kapott áldásainak részét..
Így a Sátán teszi hazuggá és tolvajjá az anyagi, vagy emberi biztonságban bízó gyülekezeteket, pásztorokat, akik könnyen fosztják ki a vallásos embereket, akik még nem élték meg az Első Zsengék Ünnepét, akik emberek kezébe tették életüket megtérésük után!

-A legsúlyosabb pedig az, amikor az újjászületett embert az utolsó pillanatban megállítja a Jordán partján.
Legáltalánosabb is, mert a törvény elvetése, a törvény szegése, megcsonkítása senkit nem fog engedni abban, hogy betöltse teljes elhívását.
Lehet, hogy belép az országba, de amikor nem minden pillanatban ismeri, vagy tartja meg Isten törvényét engedelmességgel, számtalan bukás, vereség szenvedő részese lesz.
Hívő élete vergődés, épphogy vegetáló állapota pedig mind-mind a Törvény elvetésének következménye!
Az ilyen ember örömtelen, sokszor csalódott, és semmi része sincs Isten Országának építésében, amikor önmaga sem bizonysága az Országnak!
Magam is sok szenvedő élettel találkoztam, melyben Isten törvénye csak részben valóság, és az engedelmesség alapja.
Ezek állapota által maga a Messiás Teste van belülről támadva, mert az ö bukdácsolásuk, vagy törvény tagadásuk, amely miatt Isten nem tud újat adni, újat kezdeni!
Amikor pedig tőlük megtisztul bárki elhívása, szolgálata, akkor legelső ténykedésük:
A Törvény tagadása, a Törvény megmásítása farizeusi módon.
Valamint az újat, az új kezdet, vagy nagyobb feladatra meghívottak megélőinek rágalmazása, vádolása, vagy akár kárhoztatása:
Törvényeskedéssel, olykor antikrisztusi judaizmussal.
Mindazt a törvényt kezdik elvetni, vagy megmásítani, amivel őket azonnal meg lehet ítélni, hiszen önmaguk bűnös állapotára világit rá.
A törvény tagadása legtöbb esetben tehát a bűnök elrejtését, vagy legalizálását szándékozik megvalósítani.

Új Ígéret- Új Kezdet…

Mindazok, akik arra várnak, vagy azt szeretnék, vagy részesei szeretnének lenni, mindaddig várakozni kénytelenek, amíg Isten Törvényei helyükre nem állnak.
Mert emberi, egyházi, gyülekezeti törvények által sohasem kezdődik olyan új, ami Istentől rendelt, de születhet Izmael, mely hátráltathatja az Új létrejöttét.
Ellene nem tehet, de az ellenállás, a Törvények és rendelkezések be nem tartása miatt az ígéretek, az új kezdetei akár máshol kezdődnek el,- de megtörténnek.
A Törvény elvetése egyben a megújulás, vagy az ígéretek elvesztésének következményeit vonhatja maga után.
Erre törekedik a Sátán.
Arra, hogy a Törvény hordozói, maga Izrael elvetett legyen, és bemocskolt…
Arra, hogy a messiáshívőket/ krisztusiakat szektának, törvénykező judaistáknak kiáltsa ki, hogy a kereszténység oly elferdített és megnyirbált törvényrendszerei tovább uralkodhassanak Isten Törvénye és a Messiás uralma, parancsai helyett…
Ezzel elérik, hogy a kereszténység nagyobb része sohasem jut a Messiás uralma alá, de lesz vallásos, embereknek engedelmes… Megtért, de ujjá nem született…
Elérik, hogy aki újjászületett, sohasem lesz elhívásában, szolgálatában és így áldásában teljes,- ha egyáltalán a Jordánba mert lépni azzal a szándékkal, hogy Istennek és Törvényének mindenben engedelmeskedik.
Ha bárki most szeretne, vágyna valami újra, valami változásra, nem tehet mást:
Részese kell, hogy legyen a be- és visszaoltatás próféciájának.
Ez pedig akkor történik meg, ha a Törvény újra a helyére áll alapértékként és áldásként, ha a hamis törvények és emberi uralmak visszaszorulnak és elmúlnak.
A törvényt elvetőktől, a farizeusi vádlóktól pedig meg kell szabadulnunk, hogy belülről ne rongálhassák közösségeink, Népünk és a saját elrendelt elhívásunkat.

A külső támadás elleni védelem pedig egyetlen módon működik:
Tartsuk meg önmagunk Isten törvényeit, hogy Ő adjon arról bizonyságot életünk által másoknak, hogy az Istennek engedelmes emberek nemcsak Isten új és nagy elhívásának részesei, hanem naponta olyan ünnepet megélők, akiknek naponta van lehetőségük tizedekkel, és első zsengékkel a Főpap elé járulni.
A Törvény által Istennek engedelmes és Jeshua HaMassiah uralma alatt élő ember nem fél, áldásokban gazdag, örömteli és megelégedett, már örök életet él itt a Földön…
Az így iriggyé vált ember ekkor akár jó útra is állhat, felismeri a szívbe irt Törvény áldását.
Amíg ezt nem érti és nem teszi, addig bőven fogja vádolni és akár átkozni azt, aki a Törvény és kegyelem alatt bizonyságokkal gazdag.
Mivel vádol?
Ami neki nincs, vagy ami neki nem lehet.
Kitől vádol? A Vádló szándékától, aki önmaga ismeri és tudja Isten Akaratát és Törvényét.
Ö, aki tudja vesztét, és minél több embert akar magával rántani a pusztulásba.
Mert élet csak az Újban van, és mindenki, akit Isten szolgálatára rendelt, az Újat építi!
Isten Törvényei és Isten Szeretete által a kegyelmet, mely után Isten a szent Szellem által bevési szívünkbe Igéjét , mely Törvényei és rendelkezései, ígéretei és bizonyságai…
Csak mindezek elfogadása által lehet bemenni az ígéretekbe, és átmenni a Jordánon.
Lehet elvetni Isten Törvényeit, de az Kánaánon kívül és bent egyaránt azt jelenti, hogy valaki elveti Isten Országának törvényeit és nem kér belőle, vagy benne van, mégis ellenszegül annak.
Mindkét esetben Isten ítélete a bezárulása ennek.

……….Most, egy Új Év kezdetekor készüljünk bemenni abba. Mégpedig úgy, hogy már kezdetekor úgy éljünk, hogy a szívünkbe irt Törvény által legyünk engedelmesek annak, aki mindenek felett Úr.
Csak így lehet új, és áldott ez, az Istentől kapott ajándék és új év.
Mielőtt bemegyünk abba, tegyük oda mindenestől a Főpap elé, hogy Ő uralja, áldja meg.
Mert ez az év sok újat hoz.
Isten Tervében sok nagy dolog erre az évre van betervezve.
Új pedig, aminek része lehetünk, új, mely számunkra áldás csak akkor a mienk, ha mindazt megtartjuk, amit Isten parancsolt Izrael népének, mielőtt belépett az Ígéret földjére.
Az 5769 év pedig az Ígéretek Éve, és egyszerre sok baj, nehézség, veszély éve, melytől Isten az Övéit megmenti, ha a Jordánon belül vannak.
Melyek beteljesednek, de nem mindegy, hogy mi hol vagyunk.
Kívül vagy a határon leragadva,..védtelenül.
Vagy benne áldásként, és áldottként, Isten Tervének részeseiként, és beteljesítőiként.

2008. szept.19.Copyright © 2005-2008 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés