CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menüben
KABBALA, a zsidó misztika

Kabbala: hagyomány, misztikus tan

A keresztény, és a zsidó közösségekben egyre inább keresik a titkokat, az izgalmasnak tünö misztikus dolgokat.
Mások, hitetlenek , igy pl. sok nyugati hiresség (zenész, énekes, szinész..stb.,)pedig a kabbalát tanulják, használják.
Misztikusságát életre keltve okkult erők birtokába és használatába jutnak!
Mint minden , ami titokzatos, vonzó, és kezdetekben ártalmatlannak tünö, : "szelleminek, vagy "karizmatikusnak" tünik.
E titokzatosságot, és miszticizmust azonban az ember uralkodásra törö vágyainak, hatalmának fentartására használja.
Mint a kabbalát is. mely örvényként ránt bele a szellemvilág negativ erejének hatása alá.

A mai csodaváró emberiség pedig rossz módon is keresi "zsidó gyökereit".
Hiszen a kabbala a Talmud Bölcseinek " Rejtett Bölcsessége" ( "hochmá nisztárá), és nem Isten Kinyilatkoztatott Szava (Törvényei, prófétikus szavai, igéretei.), - mely senki számára sem elrejtett.

Veszélyes tan...-a zsidóság sokszor önmaga nevezte így. Nem engedte tanulni csak 40év feletti férfiaknak. A rejtett, s valóban "emelkedett" dolgok vonzák azokat, akik értelmükkel, filozófiájukkal, vagy csak egyszerűen szívük rajongásával próbálnak megoldást találni életükre. Csapda ez, mert szép kínálatokat mutat, jól adja elő, de nem tiszta....

A kabbala művelői, a nagy kabbalisztikusok több évtizedig kutattak, tanultak, keresve az igazságot -sajnos rossz helyen.

Ennek az irányzatnak lett aztán a "népi irányzata", leegyszerűsített verziója a haszidizmus, mely szintén nagyon hajlamos a misztikus dolgokra...Egy tőről fakadnak....

Az idők folyamán a kereszténységben is megjelent a miszticizmus, melynek elemei közt számos kabbalisztikus elem megfigyelhető.

A chaszidizmus és a karizmatikusság hasonlóságai nyomon követhetőek, hiszen a miszticizmus tovább kapcsolódik, vagyis abból alakul ki a hamis karizmatikusság.

Miközben vannak tiszta chasszidok ( keresztény megfelelője pl. pietista) aképen vannak az okkultságig jutott rajongó, sőt elvakul chaszidok, melynek tükörképei a rajongó, manipuláló, és karizmatikus varázslók..

Még érdekesebb, hogy a kabbalából kijött és chaszidizmust elhagyó, valamint a kabbalát űző, de a Törvénytől elszakadt reformzsidóságból érkezett, de kereszténnyé lett zsidók helyzete.

Milyen "messiási" zsidók lesznek, akik bár elszakadtak, mégsem szabadultak és tisztultak meg a régitől ?

Mert ez az út az önmegváltásig és a New Age szolgálásáig vezethet !

De hogy jobban megértsük a szálak összefonódását, essék pár szó a chaszidizmusról!

A CHASZIDIZMUSRÓL

A zsidóság a vallásos lelkü, életszentségre törekvök és buzgók megnevezésére két kifejezést használ:
- Caddik (igaz, igazságos, jámbor)....˛/erről egy későbbi írásban, bővebben/
- Chaszid: ők rendkivüli jámborságra (cheszed) törekedtek.

A törekvésüket azonban különös módon valósitják meg:
Belsö lelkesedés (hitlahabut), kábitóan lármás ceremóniák és eröltetett misztikus szemlélödés.Lelki elmélyülés ( kavvana), eröszakolt elragadtatások, az érzéki életből való kiválással (bittul ha- fés ).
Az életnek Istenben való sajátságos elmélyitése a cél.

E sajátoságokkal indult meg a XVIII.szd. közepén az új-chaszidizmus.

Elinditó okai közt a kabbala mélységeiben megzavarodott, a kabbala túlzott miszticizmusában elmerülő lengyelországi zsidóság babonasága és elfogultsága,valamint rajongása a szellemi vezetöi (caddikok)felé.

A chaszidim szó a jámbor, vagyis pius tehát a pietista szóval azonos, és bizonyos szellemi rokonságot mutat némely keresztény mozgalom karizmatikus ágaival !

Három főelve:
-Vak és feltétlen hit és engedelmesség a szellemi vezetö ( caddik) iránt
-Istennel ( a Sekinával..) való egyesülés..
-Bátorság

A következökben igy szükségessé válik együttesen vizsgálnunk a karizmatikus mozgalmak és a neo-chaszidizmus hasonlatosságait és azok okait.
Azért is, mert e három elv neo-protestáns, vagy pünkösdi jellegü gyülekezetek alapelvévé, és uralkodó eszközévé vált. Magához vonzva a szellemben kiskoruságban lévö,- az akkori lengyel zsidókhoz hasonló állapotot ma megélök-, tömegeit...
Különösen érdekes lehet egy olyan vizsgálat eredménye, mely a bálványimádó (halott , „caddik” rebbéjüket Messiásként váró, és szellemét megidézö..) neo-chaszid mozgalom és a katholikus karizmatikusok hasonlóságát, vagy azonosságát veszi górcsö alá...
Ennek bemutatása megfékezhetné e két, azonos szellemiség egyesülését, és zsidókra, krisztusiakra egyaránt veszélyes voltát...


Zsidó misztika /kabbala/- karizmatikus varázslás

Az ember alaptermészete, hogy keresi mindenben az ismeretlen megoldását, atitkokat megfejteni szeretné.
Teszi ezt jól, és rosszul, elmegy a határokig,- melyeket Isten szabott meg-, és túlmegy azokon.

Megismeri a misztikát, mindazt, melyet nemcsak tapasztal, hanem használ is, miáltal kapcsolatba kerül a szellemvilággal is. A szellemvilág pedig akár látható módon is változtat életén, helyzetén...

Bár a szándék jó, mégis sokszor az egymástól átvett tapasztalatok módszerekké válhatnak, sokszor e módszerek mögött már idegen erők kapnak létjogosultságot, sőt e módszerek ajtót nyítnak működésüknek.
Van tehát zsidó misztika,mely hamis, de ugyanígy működik hamis karizmatikusság. E kettőt összevetve, sokszor felismerhetjük a bennük közös, vagy azonos jegyeket.
Minden szellemi megtapasztalás és csoda megítélése csak Isten Szelleme által történhet, de mégis van, amit józan eszünkkel is felismerhetünk, megláthatunk.


Peszách idején olvassuk a 2.Királyok 23 fejezetét, mely Izrael helyreállásáról és Istennel való Szövetségének megújításáról ír.

A bálványimádást eltörli Jósiás király és az áldozati edényeket megégette, a papjaikat kiirtá,"mindazokat is..akik.. a napnak, holdnak , égi jeleknek és az egész mennyei seregnek tömjéneztek....." (4-6.vers

Talán ma is működik mindez?
Baál és Asera, és azok utódai tudvalevőleg ma is imádottak.
De a "mennyei seregek" ?

Vagyis lehet ma is bálvány a Szent Szellem, a csodák-jelek, megtapasztalások?
Lehetséges, hogy a karizmatikus varázslás nem más, mint amit akkor Jósiás kiirtott?
Vajon a Felkent Király, Jeshua HaMassiah visszajövetele előtt a Törvény helyreállítása, a Szövetség megerősítése után nem folytaja a tisztítást ?

Mikor lesz bálvánnyá mindaz,amit Isten ad és küld nekünk ?

Vagy, mint akkor, elfér egymás mellet Asera, Baál és a Szent Szellem?
Vagy éppen a bálványimádás nyit ajtót és jól megfér a karizmatikus varázslásnak ? Nézzünk körül tehát....Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés