CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereiről



BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menüben







Orbán Béla:

KERESZTÉNY ÉS KRISZTUSI SZERETET

„Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három, ezek között pedig legnagyobb a szeretet” ( 1. Kor. 13:13 )

A hívő ember naponta és miden gondolatát, tervét, azok megvalósulása előtt mérlegeli. E mérleg pedig minden esetben Isten Törvénye.
Így nem kérdés számára, hogy kell-e ismernie a Kinyilatkoztatott Törvényt, és belső szükségessége és vágya, hogy azt minél jobban és mélyebben megismerhesse, és annak alárendelje magát.
Tudva azt, hogy Isten Törvényei a Messiás (Krisztus) trónra lépésével nem lettek eltörölve és hatályon kívül helyezve.
Azok ma a Messiás (Krisztus) Testének parancsolatok.
E parancsolatok között legnagyobb, és valamennyi törvényt magában hordozó parancsolat, a szeretet parancsa.
Isten ezzel rendeli el az ember és ember közötti törvényes és egyben szeretetteljes kapcsolatait, de a törvények szabályozzák Isten és ember viszonyát is.

Ezek a törvények pedig szintén egy törvényben alkotnak egységet:

„Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes erődből” (5.Móz.6:5)

A Törvényben lévő Isten iránti szeretet törvénye tehát ez az első és nagy parancsolat…

Az ember és ember viszonyát rendező második , a Törvényből paranccsá lett Isteni akarat, mely számunkra már a Felkent Messiás Király, Jeshua HaMassiah parancsa:

„a második („ nagy parancsolat”)pedig hasonlatos ehhez:
Szeresd felebarátodat, mint magadat”
( Máté 22:39 )

Isten és Jeshua HaMassiah szavai alapján, - melyek egybehangzóak mindig-, látható számunkra, hogy a szeretetet nem lehet megtanulni, vagy produkálni.
A szeretet nem más, mint Isten ajándéka , önmaga, aki ma az uralkodó, Felkent Messiás Király, a visszajövő Jeshua HaMassiah.
A mi szeretetünk pedig nem más, mint a paranccsá tett Törvény, uralma alatt élni, mely ma már Krisztus parancsai azoknak, akik az ővéi, és engedelmesek mindenben Őneki. Egyedül a Királynak….

Ezért szükséges a Kinyilatkoztatott Törvény megismerése, elfogadása, mely megítél, elvezet az Igazsághoz, parancsolattá válva vezet az Úton, a messiási(krisztusi) utunkon, és megítélve bennünket elvezet a kegyelemig, megváltásig és az engedelmességig, mely nem más, mint a Messiás(Krisztus) uralma életünkben : Élet és Örök Élet.

A zsidóság évezredek óta őrzi Isten Kinyilatkoztatott Törvényét, a Tórát.
Abban lépésről lépésre haladva kereste a törvényeket, melyeket többféle felosztásban, de számát egyformán 613-ban határozta meg.
Ideje, hogy e törvényeket ma krisztusi szemlélettel, királyi parancsolatokként újra megismertessük mindazokkal, akik a két „fő parancsot” szeretnék betartani!
Ezzel lehetséges számunkra a hamis szeretet, vagy éppen szeretetlenség állapotát megszüntetni ember és ember, valamint ember és Isten között.
Ez az egyetlen lehetséges út, hogy a Messiás(Krisztus) Teste megismerhesse a krisztusi élet parancsait:
Magát a Názáreti Jeshua HaMassiah-t, aki e parancsolatok betartása szerint ítél, és ad áldást életünkre.
Szükséges megismerni a parncssá lett törvényeket, hogy engedelmességben járhassunk, és minden hamis uralomtól, bálványtól szabaduljunk, megtisztulhassunk, és a megszentelődés folyamata életünkben valóság lehessen.


Tudunk-e jól, Isten rendje szerint szeretni más embert?

Oly sokszor szembesülünk e kérdéssel. Különösen akkor, amikor más emberek éppen a szeretetlenséggel vádolnak meg bennünket. Mert az emberekben a szeretet meghatározása szorosan kapcsolódik össze saját testük, lelkük, vágyaik és gondolatuk beteljesedésének akaratával.
Ezt a mértéket egyidőben kiterjeszti az ember arra, és azokra, melyet ural, birtokol, és teste-lelke szeret, vagyis a Messiás (Krisztus) teljes szellemi uralma nélkül bálványként imád.
Mivel az Isten szerinti szeretet hiánya minden esetben bálványt imádó, és a bálvány uralma által bűn gyökere,így az emberi szeretet, és benne a humanizmus sok esetben nem más, mint bűneinek legalizálása, mely nem más, mint önmagunk elrejtése, mások bűneinek hallgatólagos elfogadás és pártolása.
A tolerancia kezdete, és a Törvény működésének ellehetetlenítése, akadályozása, Isten Szavának bebörtönzése.
Mert Isten Törvényének működése nélkül nincs bűnbánat, így a megbocsátás , kegyelem sem működhet.
Ezért nem folytatódik, és lesz folyamatossá Jeshua (Jézus) által a szabadítás, tisztulás és megszentelődés sem.
Helyette önbecsapással terhelt vallásos, humanista morál, etika és erkölcs a mérce, mely sok esetben csak arra elegendő, hogy emberek egymással ,egy az emberek által megszabott rendben egymás érdekeit tiszteletben tartva éljenek.
Önmagukat korlátok közé szorítva, és másoknak határokat szabva éljenek egy hamis békében, mely valójában fegyverszünet ember és ember, és csoportok között…


A keresztény szeretet azonos a krisztusi szeretettel?

A legnagyobb és háborúságokat okozó probléma feltárásához jutottunk.
E kettő nem egy és ugyanaz, csak részleteiben és nyomaiban fedik egymást.
Köszönhető annak, hogy a kereszténység mintegy kétezer fennállása során Isten Törvényeit saját hatalmának, érdekeinek, hasznának, vagyis uralmának kiterjesztésére, növelésére és fenntartására önkényesen megmásította, azokból elvett, és saját törvényeivel egészítette ki.
Nem történt ez másképpen a szeretet elrendelt törvényével sem.

Az emberbaráti szeretet önszeretetté, saját birtok és érdek szeretetévé vált, az uralkodás, és az uralom fenntartásának lett eszköze, sőt az uralkodók parancsaként vált erkölcsi, morális, vagy etikai törvénnyé.
Ahány uralkodó, ahány „király”, annyi emberi, társadalmi,egyházi,vallási, gyülekezeti, és a családokban létrejövő, - olykor jezabeli -, törvénnyé.
Elvárások, kötelességek, uralmak, hierarchiák, autoritások születtek és születnek a szeretet nevében, mely nem más valamennyi esetben, mint a hamis szeretet uralma.
Méghozzá olyan uralom, mely a leuraltaknak is vonzó, hiszen a „király” alattvalót olykor-olykor meg is jutalmazza.
Hamis áldásokkal, dicsérettel, kitüntetésekkel, mitöbb alattvalóinak rangot is adnak az uralkodók.
Létrejön egy keresztény feudalizmus …, hűbéresi rend:
Isten által adott szabadság és a mindenki egyenlő elv és Isten Rendje helyett, melynek a Messiás Testében természetesnek kellene lenni.

A kereszténység elszakadása a zsidó gyökereitől, elszakadás volt Isten Törvényeitől is.
Ez a folyamatos leválás, mely a keresztény erkölcsi rendet hozta létre, egyben a Messiás (Krisztus) uralmától való részleges, vagy olykor teljes eltávolodás, elzárkózás némely dolgokban, vagy annak rejtett és teljes megtagadása.
Ennek köszönhető a kereszténység mai és élettelen helyzete.
A jelenlegi rend a teológiák, dogmák, vagyis emberek törvényrendje, mely bár hivatkozik Isten Szavára, a Bibliára, mégsem azonos Isten Akaratával igen sok helyen.
Bármennyire jól működik egy egyházi, vagy gyülekezeti rend, a hagyományok, az új rend építése sohasem adhat Életet, sohasem hoz változást abban, aki a Messiás (Krisztus) uralma helyett emberi, vagyis bálvány uralmat vesz magára!
Testileg, lelkileg ad korlátokat, és e korlátok közt élők egymással közösségben jól érzik magukat. Ez az összetartozás mégsem és sohasem tévesztendő össze a Messiás Testében működő Krisztus Szeretetével, mely több, és más, mint az emberek alkotta szeretet.
E Szeretet, Isten Szeretete:
A Törvény, a Kegyelem, a Felkent Király megvalósult messiási uralma életünkben.
Amely túlmutat minden testi és lelki szereteten, békén, érdeken, hasznon és örömön:
Az újjászületett, megváltott ember engedelmessége Jeshua HaMassiahnak, és üdvbizonyossága.

Isten Szeretete szellemben működik, mely Szeretet uralja lelkünket, vagyis érzelmeinket és gondolatainkat, miáltal testünk vágyai is a Messiás Szellemének uralma alatt kiteljesednek. Ekkor éli meg az ember mindazt a lelki és testi ajándékot,melyet Isten Szeretetből, Szeretetre, vagyis a Teremtő Szentháromság Istenből, a Messiás uralmának növekedésére adott minden embernek.
Azt, amely mindenkinek adott. De csak azokban található, akik a Teremtő Istentől eljutottak a Mindenható Isten ismeretéig, de tovább is léptek, amikor életük felett a teljes uralmat átadták Jeshua HaMassiahnak, aki szellemben egy és ugyanaz az Örökkévaló Istennel.
Tudván, hogy ezek az ajándékokat és talentumokat nem önmagunknak kaptuk, hanem mások számára kell szolgálni, ajándékozni, és áldássá lenni azok által.

Így minden, amit szeretetnek nevezünk, csak akkor Szeretet valóban, ha Isten Törvényét, kegyelmét, és Jeshua HaMassiah uralmát képviseli.
Más törvény, más hatalma, más uralmát segítő szeretet pedig sok esetben a Messiás (Krisztus) uralma helyetti, és így azt elhomályosító, sok esetben akadályozó és megszüntető antikrisztusi erő lehet.

Ennek keresztény, és nem krisztusi gyökere pedig, a hellenizmusban nyilvánvalóan látható.
Ma is, amikor a keresztény farizeusság alapjaként van jelen.
Ideje tehát a kereszténységet pogány gyökereitől elvágni végleg, és az eredeti állapothoz visszatérni,vagyis a zsidóknak adatott Gyökérbe beoltani….

Ez egyedüli lehetőség arra, hogy megismerjük, megértsük, és meg is éljük Isten Szeretetét, hogy a Messiás (Krisztus) Népeként egységben, és egységes Szeretetben: Krisztusban éljünk egymással.
Mindaddig, amíg bárki Jézus Népeként nem éli meg Krisztus teljes uralmát, vagyis nem Krisztus Népe, addig sok területen harcolni fog a Messiás (Krisztus) Teste ellen.
A saját szeretet elképzelését szeretné rákényszeríteni másokra, és így válik láthatóvá, hogy a testi és a lelki mindig harcol és küzd a szellemi ellen.
A görög-római,hellenizmusból és más pogány gyökereiből táplálkozó keresztény így mindig ellensége lesz Krisztus, a Messiás Testének.
Az összecsapások pedig a különbözően értelmezett, és használt szeretetek nevében kezdődnek.

A hamis szeretet minden esetben a másikat rombolja, ítéli, vádolja, és sok esetben kárhoztatja.
Teszi pedig úgy, hogy az önmaga elveit, látását, teológiáját, dogmáit, és így emberi erkölcseit, morálját és etikáját erőlteti másra.
Ez tapasztalható, amikor megszámlálhatatlan magát kereszténynek mondó ember, gyülekezet, csoport és más saját igazságát hangoztatva a másik ellen indul harcra, vagy önigazoltan elkülönül másoktól…

A krisztusi ember, közösség pedig az igazi Szeretet képviselője.
Isten Törvényét, Igazságát, Kegyelmét és hirdeti, arról tesz bizonyságot, miközben sohasem emberek és emberi szervezetek, bálványok alá terel be másokat.
A mai krisztusi ember pedig apostoli munkát végez:
Leleplezi, lerombolja a hamis uralmakat, azok törvényeit, és felépítményeit.
Saját életében, és ott, ahol erre az Egyetlen, Istentől Felkent Királytól, Jeshua HaMassiahtól kapott parancsot.
Ahol pedig elrendelt feladata van, ott nemcsak kiirtja azokat, hanem a folyamatos testi és lelki támadásoknak, kísértéseknek és próbáknak ellenállva őrködik azon, hogy a rábízottak el ne essenek.
A hamis szeretet sohase vegyen erőt, és ne szorítsa ki az Igazi Szeretet, a Messiás Szellemének működését.
Őt, aki emlékeztet, elvezet minden Igazságra…
Annak működését, Aki megtanít a Törvény, és Jeshua HaMassiah parancsainak ismeretére, hogy megérthessük és megélhessük Isten Szeretetét.

Copyright © 2005-2008 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat




SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés