CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

A TÁLIT

Mikor vehet fel egy Jesua HaMassiah-ban (Jézus Krisztusban) hívő zsidó, szakrális ruhát: tállitot (imalepel, imaköpeny, tálisz)?


Az imalepel ókori zsidó ruhadarab , mely a régi időkben hétköznapi viselet volt.
A mai alakjának kialakulásáig egy hosszabb fejlődés vezetett , melynek rövid ismertetése szükséges mindazon szellemi hatások megértéséhez , melyek ma is működnek .
Bár lehetőség nyílna ezáltal egy nagyobb tanulmány és tanítás megírására , mégsem lehetséges teljes felelősséggel csak e ruhadarab története által bemutatni azt az utat , mely Isten szavától , és örök időkre elrendelt törvényétől ( 4.Mózes 15 , 37-41) elvezet a rabbinikus judaizmusig, illetve segítség lehet azonban az abból kiemelkedő , és sok tekintetben a reform zsidóság hagyományát , szellemiségét és lelkiségét magában hordozó „messiási judaizmus” néhány ágazatának felismerésére , kik tudatosan , vagy tudattalanul antikrisztusi jegyeket hordoznak külsőségeikben
is , amikor a zsidó hagyományokat megvizsgálás nélkül használják.
Ezek , - bár látványosak és „zsidósak” -, a látható világban működve , az Antikrisztus hatalmának
látható jelvényei , uralmi jelei mozgalmakon , közösségeken és egyéneken .
Ennek az írásnak célja az eddig ismeretlen tények feltárása a filoszemita , „zsidózó” , avagy Krisztus-hívő zsidók részére .
Soraink nem ellenségeskedés , vádlás , és rivalizálás , hanem a mentő szeretet szellemében íródtak.

Amikor e cím alatti kérdésre választ kívánunk adni , alcímként lehetőség volna e mondattal
kiegészíteni:
A Szóbeli Tórától az önmegváltásig , a New Age-ig...

A tálisz tehát egy olyan „imalepel” neve , mely gyapjúból , vagy selyemből készült , négyszögletes ruhadarab , melyet a zsidó férfi imája teljes ideje alatt magára terít.
Mindazok , kik a hagyományokat tisztelők , fejüket és vállukat fedik be ezáltal , a laikusok csak köpenyként burkolóznak bele , míg a haladó ágazatok hívei csupán mintegy sálként teszik magukra.
Egyes helyeken csak házas emberek viselik , másutt már bár micva után kötelező a viselete.
( Bár micva : vallási törvényekre kötelezett ifjú , aki ezzel férfivé lett avatva...)
Egységesen azonban a sachrisz (reggeli ) és muszáf ( ünnepi , szombati „többlet” áldozat-ima)
idején és a Tóra előtt , felolvasáskor szükséges felvenni.

A tállit használatáról az írott , és szóbeli Tóra egyaránt nem tesz említést , mint szakrális ruháról ,
csupán a szemlélőrojtok ( cicit ) használatát írja elő .

„És szól az Úr Mózesnek , mondván :
Szólj Izrael fiainak , és mondjad nékik , hogy készítsenek magoknak bojtokat az ő ruháik szegleteire az ő
nemzetségei szerint , és tegyenek a szeglet bojtjára kék zsinórt.
És arra való legyen néktek a bojt , amikor látjátok azt , megemlékezzetek az Úrnak minden parancsolatjáról, hogy megcselekedjétek azokat , és ne nézzetek a ti szívetek után , és a ti szemeitek után , amelyek után ti paráználkodtok.
Hogy megemlegessétek , és megcselekedjétek minden én parancsolatomat , és legyetek szentek a ti
Istenetek előtt” ( 4. Mózes 15, 37 – 40 )

Ez a parancs egyike azoknak , melyek a legkönnyebben megérthető.
Megismétlése szintén kizárja egy önálló ruhadarab készítésének előírását, miszerint .
„A te felső ruhádnak négy szegletére , amelyet felülre öltesz , bojtokat csinálj magadnak.” ( 5 Mózes 22,12 )

Ilyen bojtokat viseltek a farizeusok is a kegyesség reklámozására . Visszataszító módon , mikor megnagyobbították ruhájuk bojtjait. ( Máté 23 , 5 ).
Jesua hasonló módon viselte a szemlélő bojtokat ruhája szegélyén ( Mt. 9, 20, Mt.14 , 36 ) , melynek
érintése és a hit által meggyógyult a vérfolyásos asszony és sokan mások .

Vajon Jesua HaMassiah magára öltött volna egy olyan imaleplet , mely minden része antikrisztusi jeleket
hordoz , és viselője naponta alárendeli magát annak ?

Márpedig e ruha minden része , a használata előtt elmondott imák és áldások ezt tartalmazzák !

Fel sem vehetett olyat , melyet ma világszerte használnak zsidók és zsidózók , ortodoxok és messiáshívők ,
mivel annak elkészítésének halachikus módját és előírásait a Sulchan Aruch c. Törvénykönyv
( első nyomtatott kiadása Kr . u. 1564 ) adja meg !

Amikor a gemátria kabbalisztikus (rejtélyes , misztikus ) okkult számmisztikai filozófiáját alkalmazva a
bojtok szálainak számát , sodrását , csomózását előírták , létrejött egy olyan szakrális ruhadarab , mely minden ízében a rabbinikus judaizmus céljait szolgálja.
Isten által kijelentett törvény nevében olyat alkotott , mely farizeusi , antikrisztusi szellemiséget képvisel.

A jelenleg használt táliszok bojtjai a négy sarkon képzett lyukon átdugott 8 fehér fonal fonata.
A 8-8 szálvéget úgy sodorják , hogy a leghosszabb szálat rácsavarják a hétre.
Ez pótolja a kék színűt , melynek festési módjának ismerete elveszett.
Bár újra felfedezték manapság a bíborcsigát , mely a Földközi tenger egyes helyein még megtalálható , és némely helyeken már újra festenek nedvével .

A szálakra összesen 39-szer tekerik a hosszabbikat , mely kifejezi , hogy az Örökkévaló Egyetlen.
E két szó , -Jah've ehád -, betűinek számértéke harminckilenc.
A különböző zsidó hitágazatok ezt is kihasználják arra , hogy a csomók és sodrások másfajta csomózásával , elkészítésével és a táliszon lévő díszítések és színek változatosságával hangsúlyozzák
másságukat , elhatárolódásukat , hitelesebb , - „kóserebb”- voltukat.
A modern imasálakon a négy bojt mellett apró és vékony szálak sokasága azonban már a zsidóság 613
parancsolatára (micvék) utalnak .
A kb. Kr.u. 5-6 században befejezett babiloni és jeruzsálemi Talmud előírásainak tevőleges parancsai
248 , és tiltó parancsainak száma 365 , melyek alkotják a 613 ,sok ezer rabbi által alkotott törvényrendszert, melyet a Kinyilatkoztatott Tóra és a Szóbeli Tóra alapján hoztak létre.
A későbbiekben így erkölcsi kötelességként és kötelező jó cselekedetek leírásával megalapozta a zsidó humanizmus és önmegváltás , a jó cselekedetek általi megváltás és üdvösség antikrisztusi alapjait.

Az Isten Szelleme által ihletett és leírt Szentírás sok eszközt használ arra , hogy kifejezze Isten kijelentéseit , törvényeit , akaratát és megtapasztalását .
Ennek egyik látható formája a számok jelentése és üzenete .
A problémák ott kezdődnek , amikor a számszimbolika használata számmisztikává alakul át és akár okkult
erőknek nyit ajtót és működteti .
Hogy milyen hamar megkísért ez , had álljon itt egy példa :

Nemrégiben találkoztam egy , a Bibliát jól ismerő hívővel , aki felfokozott örömmel és lelkesedéssel újságolta , hogy
minden „ 3 , 16 Igét ” elolvasott , összehasonlított és mennyi összefüggést talált közöttük .
A János 3,16 „alapigét” a többi „3,16 –os ” versekkel kiegészítve sok dolgot másképpen lát azóta , másképpen lett érthető
részére , melyet életére is igen komolyan veszi ezentúl .

Csak egy vágyódó , Isten Szavát rosszul kereső , keresztény farizeus példája ez .
Remélem , hogy a gondolatai feletti uralmat Isten Szelleme átvette azóta , és nem jutott el a farizeusi gőgön túl a karizmatikus
varázslás , a babonaság , vagy „ igézés” területére , mikor téves dolgokat vallott meg életére és tette azt követendőnek , vagy uralkodónak , esetleg mások életére kért lelki imákat átokként , - bár tudattalanul tette .

A leírt példa mutatja , hogy a szellemi vezetés hiánya , a kapcsolat hiánya Istennel milyen gyerekes , jóindulatú , majd életveszélyes útra viheti az életeket.

A zsidó nép mai helyzetének állapota ez .
A Babilonból haza nem tértek eszükkel , emlékeik és hagyományaik szerint kezdték el Istent keresni és Istent tisztelni , mert engedetlenségük következményeként a próféták elhallgattak.
A mintegy fél évezred utáni hallgatást Jesua szavai zárták , kit a papság elvetett és elhallgattatni szándékozott , majd halálra adott.

A zsidó nép jó és rossz példájával , de mindig prófétikusan jár a népek előtt.
Ez a hitbeli , vallási életére is érvényes .

Az engedetlenség , szellemi és lelki paráznaság következménye , hogy Ruah HaKodes ,
Isten Szent Szellemének közvetlen vezetését időlegesen el lehet veszíteni , és a próféták hallgatnak. A kereszténység szintén ezért vesztette el a Szent Szellem vezetését és lett vallásos , lelki építmény. A jó szándék , Istennel való kapcsolat keresése intellektuális módon azonban olyan folyamatokat indít el , melyek Isten Törvényei helyett emberi , társadalmi , politikai , közösségi , vallási és később egyházi törvényeket tesz kötelezővé. Ezek a törvények , mivel nem azonosak , csak némileg azonosíthatók a Tórával , olyannyira átveszik az uralkodó szerepet , hogy általuk elszürkülnek , majd megszűnnek Isten örök időkre elrendelt törvényei , parancsolatai , és „végrehajtási rendeletei”. Így lett az eredeti „Mózesi Judaizmusból” : Rabbinikus Judaizmus. Így válik a hívő , tanítványi nép lelki , vallásos kereszténnyé . Ugyanígy létezik keresztény „Talmud”, és annak alkotó elemei:
a „Misna „ ( a szóbeli tan , törvény gyűjteménye, hagyomány ) , „Midrás” (betű szerint magyarázó , bizonyítékokat és kapcsolatokat kutató elbeszélések ) , valamint Isten és a világegyetem működését , jövőjét , titkait kutató misztikus tudomány : a keresztény „Kabbala”. E zsidó és keresztény hasonlóságoknak , és azok összemosásával olykor kialakulnak átfedések , mikor a zsidók keresztény , sőt katolikus sajátosságokat vesznek át , illetve a keresztények zsidó vallási törvényeket és hagyományokat emelnek be hitéletük működésébe. Ez különösen akkor figyelhető meg , ha keresztény közösségeket alkotó ,származásuk szerint zsidók , vagy más népekbeli keresztény , zsidó szimpatizánsok lelki síkon próbálnak valami újat , látványosat produkálni leginkább létszámuk , mozgalmak növekedésére. Ennél veszélyesebb , ha a háttérben elrejtett , globalizálást végző antikrisztusi erő Világosság Angyalaként még a zsidó jelképeket , szimbólumokat is csalétekként használja a Választott Nép beolvasztására , mely által nemcsak identitását , de elhívását is elveszítheti , mely Isten szuverén Terve Izrael Népével . A hamis , összemosó , és mindent összekavaró erő akkor növekedik , mikor bárki , vagy bármely nép Isten Törvényét kicseréli , megtagadja , csorbítja. Ma még jobban aktuális : „ Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne...” ( 2 Thes. 2 , 7 )

Hogyan került a tálisz a keresztény , főleg „messiáshívő” közösségek kelléktárába ?
A Felvilágosodás eszméi a zsidóságot sem hagyták érintetlenül. Így megindult a reform , és az elvilágiasodáshoz vezető liberalizmus köztük is , és nemcsak a keresztény világban . Minden áramlatnak létezik olyan vezéregyénisége , kinek nyomdokain akár évszázadokon át mások lépnek tovább . Ilyen „ajtónyitó” Mendelssohn Mózes , német filozófus , esztéta (1729-1786 ) , aki a politikai emancipáció helyett a „szellemi gettóból” vezette ki a zsidóságot. Elindítva a reform zsidóság útját , mely ezáltal a Tóra „gettójából” lépett ki , és ma így is sok millió zsidó külsőségeiben kulturális hagyományként , liberálisan kezeli a Tóra és a rabbinikus júdaizmus törvényeit . Amiképpen a történelem oly sok keresztény , keresztyén , reformált , neoreformált és más közösségek, népek és elnyomott kisebbségek példái mutatják , a politikai egyenjogúságnak mindig ára van ! A befogadásért fizetni kell , feladni a hitből és beolvadni a tömegbe , egy felsőbb , uralkodó eszme felügyelete alá . A Felvilágosodás , a Nagy Francia Forradalom idején elindult egyesítő és befogadó eszmék ma is működnek amikor globalizálásról , New Age-ről , szabadkőművességről , antikrisztusi , a monoteista vallásokat egyesítő erőkről és mozgalmakról kapunk egyre több híradást, leleplezést .
A katolicizmus évezredes tevékenysége mellett érdemes tehát a kezdeti lépéseitől megfigyelni a reform zsidóság azonos szellemű útját és jövőjét is .
A reform zsidóság kezdeteinél már az első lépések közt elindult az istentiszteleti újítások bevezetése , a szertartási önállóság , és megrövidített liturgia. Törvényszerűnek látszik , hogy a hagyományok elhagyása , és a törvények liberalizálása magát a Tóra törvényeit is megrontotta , gyengítette .

De minden globalizálásnak , egység építésének alapeleme a tolerancia , mely egyúttal engedményeket tesz.
Így a szombat helyett vasárnap lett istentiszteleti nap , tisztátalan állatok evése engedélyezett lett , a kóserítás , a körülmetélkedés megszűnt. Miközben a péntek esti istentisztelethez szorosan ragaszkodtak , a minjent , a kohenita áldást , a tálisz és tfilin felvételének férfiakra vonatkozó kötelezettségeit és a kittel (halotti ruha ) felvételét elhagyták. Ugyanakkor a nőket ezekben egyenjogúsították , és a két nem elkülönítése így megszűnt a templomokban.
Igen hosszasan lehetne sorolni azokat az enyhítéseket , melyek a törvények elvetése , vagy liberalizálása által alapvetően megváltoztatták a zsidóság viszonyát a Tórával , és tették a zsidó vallást zsidó kulturális hagyományokkal rendelkező , monoteista vallások egyikévé . Zsidókból álló mozgalommá , mely a zsidóságot adottságnak veszi , nem pedig veleszületett , kötelező erővel bíró hitnek. Mely elveti a dogmatizmust , illetve azt amit ő annak vél , miután a reform zsidóságnak a monoteista hitvalláson kívül más dogmája nincs. Elveti a messiási hitet, az összegyűjtetést, Izrael elhívását és önállóságát.
A zsidóságot , amely igazságosságot és az egész világon jótékonyságot gyakorol , a próféták utódainak és a messiási gondolat megtestesülésének tartja magát. A törvények elvetése és elfelejtetése révén a mozgalom időközben még tovább lépett , amikor a keleti vallások filozófiájának és szellemiségének kutatása által nemcsak megismerte , hanem be is fogadta azok szellemiségének egyes elemeit .
A kezdetekkor nemcsak új korszak kezdődött , hanem elindulás egy Új Világ felé is... Mendelssohn nemcsak modern filológiai bibliakutatást indított el , hanem azzal kinyitott a modern , világi tudományok ismereteinek , és a Biblia , Talmud mellett ezeket oktatni is kezdték követői. A történelem során oly sokszor bevált módszer újra ismétlődött : A Pentateuchot , a Tórát németre fordította , és a zsidóságot rábírta , hogy ne a hébert és anyanyelvét , a jiddist használja , hanem az akkori világnyelvet , a németet . E lépés indította el a fent említett nyitások lehetőségét több országban is. A legmélyebb változások a judaizmus területén figyelhetőek meg . Annak lényegének a gondolat és hit szabadságát vallotta. A judaizmust nem kinyilatkoztatott vallásnak , hanem kinyilatkoztatott törvényhozásnak tartja . Nem mondja ,hogy „hiszem” , hanem „megismerem , hogy igaz .” A judaizmus szelleme : „szabadság a doktrínákban és egyetértés a cselekvésben”. A Felvilágosodástól napjainkig tehát jelentős szerepet játszik az a zsidóság , mely a Tórától és a Talmudtól is jelentősen eltért , hogy egy antikrisztusi uralom előkészítője , majd vezető rétege legyen. Ez a mozgalom nemcsak hatással volt és van a ma keresztényeire , hanem képes befogadni a keresztény hit elemeit is , miáltal kialakulnak a New Age-el fertőzött gyülekezetek , mozgalmak . A New Age , és a reform zsidóság közös jellemzőinek egyike a világméretű terjeszkedés . Ezért képes akár missziók , mozgalmak , ébredési megmozdulások mögött elbújva a toleranciát hirdetve , a globalizálást előkészíteni és végezni. Korunkban legveszélyesebb tevékenységük , mikor tevőleges résztvevői a három monoteista vallás egyesítésének egyre erősödő munkájában világszerte . Ezzel a prófétai idők azon pontjához értünk , mikor zsidó származásúak viszik be a többi zsidót egy antikrisztusi hatalom alá . A zsidóság Istentől elrendelt elhívását meghamisítva és ellopva ők , akik az ökumenébe be nem csalogatott keresztény egyházakra veszélyesek . A külsőségekkel ,- zsidó ének , tánc , - még vonzóbbá teszik működésüket , miközben a Törvényről , a Megváltóról , Jesua HaMassiahról és az Örökkévalóról alig ejtenek szót. Eközben magukat a keresztények fölé helyezik az Ige, és próféciák hamis értelmezésével , interpretálásával. Eme ismertető messze nem teljes , mi több csak kevés áttekintést ad azokról a zsidókról , kik saját népükre ugyanúgy veszélyesek , mint a hiszékeny keresztényekre. Azonban ez az ismeret elég ahhoz , hogy akár egy nyilvánosan hordott tálisz láttán lelepleződjék a jelenlétük , beszivárgásuk és hatásuk. Antikrisztusi szellemiség látható jelenléte , akár tudatosan , akár jóhiszemű tudattalansággal visel valaki zsidó imaleplet nem zsidó istentiszteleten , nem zsidóként . Mert a tálisz nem megfelelő módon, időben és helyen , nem zsidóként , és nem zsidók közti viselete bűnök sorozata , és antikrisztusi szellemiség működése , és uralmának látható jele a viselőin !

Ez egyaránt vonatkozik bármely zsidóra és zsidózóra éppúgy , mint keresztényre , vagy hitetlenre. Első részben a bűnt , mint Isten elleni engedetlenséget vegyük vizsgálat tárgyává e tekintetben : -A zsidó nép kiválasztottsága abban áll , hogy a Teremtő , Mindenható és Örökkévaló Istent , az Ő Tervét , munkáját mindenben megmutassa a világ összes emberének . -A Választott Nép örök feladata , hogy Isten szóban és írásban kinyilatkoztatott Tóráját – Törvényeit és Igéit-, megtartsa , bemutassa és tanítsa , példaként a népek előtt Zászló legyen . -E kettős és örök elhívásának véghezviteléhez az emberiségnek egyetemesen adott parancsolatok és törvények , rendeleteken túl vannak olyanok , melyek kizárólag a zsidó nép kötelességei mindaddig , amíg annak célja be nem teljesedett . Ezek örök időkre szólnak , és nem szűnnek meg , csak más formában folytatódnak .
(Erre példa , hogy a Templom lerombolása után ma is minden áldozatot be kell mutatni . A Templom szellemi lett , és az áldozatokat imák helyettesítik. ) A tálisz viselésének parancsa kizárólag a zsidó nép számára szól , hogy a szemlélőrojtok által e világot és utódait folyamatosan tanítsa , emlékeztesse Isten Törvényeire. Saját magát , népét és valamennyi embert figyelmeztesse a kísértések közt az áldásra – átokra ….. Minden olyan ember , aki Isten Törvényeiből elvesz , vagy hozzátesz, magán ítéletként hordozza a táliszt , mely Isten Törvényeire figyelmeztet. Minden olyan ember , aki Isten Törvényeit elveti , vagy csak látszólag , kifelé mutatva másoknak tartja be , hazudik , és a tálisz viselete számára farizeusi cselekedet , mely ítélet alá esik . Mindazok , akik a Választott Nép elhívását és feladatát , kiválasztottságát teljességgel nem fogadják el , és nem fogadják el ennek örök időkre szóló tervét , Isten Terve ellen vannak . Mindazok , akik misszionálással a zsidókat kívánják keresztényekké tenni , szintén a Választott Népet választják el attól , hogy örök elhívását betöltse és így Istennek a zsidókra elrendelt törvényeit veti meg , miáltal még a tálisz viseletével sem jelezheti hazugság nélkül , hogy Isten Törvényeit mutatja e világnak ! Mindazon zsidók , akik Isten Tervét és elhívását , Törvényeit és a zsidó népre vonatkozó külön törvények bármelyikét elvetik , és megtagadják, nem képviselik mindezeket , miszerint ők is ítéletként és nem elrendelt szolgáló feladatként hordják magukon a táliszt . Mindazok , akik más népek tagjai , a zsidóknak viselésre elrendelt szemlélőrojtot magukra teszik ,tudattalanul, egy isteni rendet változtatnak meg ekkor. Magukat zsidóvá minősítik, és ezzel nemcsak feladatot vesznek át illetéktelenül , hanem a hazugság bűnébe esnek , mivel a külső szemlélők előtt zsidónak adják ki magukat . Jobb lenne tehát a tálisz felvétele előtt Isten Törvényeit ismerni , hogy bűnbe ne essen senki !
Mivel e sorokat elsősorban azoknak írom , kik más népekbeli keresztények , vagy Jesua HaMassiah-ban hívő, zsidó származásúak , továbbiakban néhány , csak a keresztényekre vonatkozó kérdésről szükséges írni . - Kell-e és lehet-e Jesuában hívőknek saját istentiszteleti alkalmaikon táliszt viselmiük ? A válasz egyértelmű és határozott nem ! A Tóra megmutatása életünkkel , Isten és a Törvények bemutatása minden embernek ma is kötelessége, azonban ez már nem a tálisz viseletével történik . A Törvényre emlékeztetés , a nap minden szakában viselt szemlélőbojtok helyett az , amikor a betöltött Törvény , maga az Igazság látszik mindig rajtunk : Jesua HaMassiah ! Az „igazi szemlélőbojt” az , amikor életünk és bizonyságaink által , a Törvény tanításával és megismertetésével a betöltött Törvény : Isten Igazsága , Kegyelme és Megváltása , maga Jesua kerül méltó helyére minden fölé életünkben és a gyülekezetekben. A „látható szemlélőbojt”, a Szent Szellem , mely figyelmeztet bennünket és általunk másokat arra , hogyan, miként járhatunk Isten Törvényeiben , és figyelmeztet a kísértések idején is . Amikor Jesua és a Szent Szellem működése helyett a tálisz-szal mutatjuk be , és jelezzük e világnak Isten Akaratát és Törvényeit , a szellemit helyettesítjük lelkivel és külsőségekkel . A lelki kereszténység csak vallásosság , melynek jellemzője , hogy a megtapasztalásokban hisz , és látványosságokkal fejezi ki érzéseit , melyekkel akár félre is vezethet másokat saját céljainak eléréséért.

Ideje tehát , hogy a Szent Szellem vezessen minden Igazságra , a beteljesedett Törvény minden részletének megismeréséhez bennünket , mert a látványosságok , megtapasztalások hajszolása a törvényszegések közepette és Istenhez való engedelmesség nélkül , vagy részigazságok által csak egyházakhoz , mozgalmakhoz , emberi uralom alá gyűjt lelkeket . Mindazok ,kik Uruknak Jesuát vallják , szükséges , hogy a táliszt már nem külsőségként , hanem mindenki számára látható szellemi bizonyságként , jelként és általa a törvények teljességét , betöltését , valamint ezáltal már Isten irgalmát , kegyelmét és megváltó szeretetét mutassák e világnak. A Törvény betöltése az ítélet , melynek ismerete vezethet a kegyelemhez . Így Isten Törvényének teljes ismerete nélkül , bűnbánat és engedelmesség nélkül senki sem válik Isten Népévé.
Törvény és engedelmesség nélkül nincs „Jézus Népe” !
A pogányokból lett keresztények csak a Törvény és Jesua áldozata árán lesznek Isten Népévé, míg a Választott Nép , Isten Népeként bűnei miatt rászorult az irgalomra és kegyelemre , a Megváltó és Messiásként visszajövő Jesua HaMassiah-ra .

A tálisz látható viselete tehát kizárólag a zsidóké , azoké , akik még nem ismerik , és nem ismerhetik a
Testté lett Igét , a betöltött Törvényt , Isten Igazságát !
Mindaddig , amíg Isten akaratából és akaratának idejéig ezt , és Őt meg-, és fel nem ismerik , számukra
kötelező továbbra is ilyen módon a világnak és saját maguknak a Törvényre és az Örökkévalóra felhívni
mindenki figyelmét !
A hívő keresztények Isten valamennyi Törvényét kötelesek megtartani és igyekezni azokat megismerni .
A megtisztítás és megszentelődés folyamata ez , mikor Isten a Törvényeit , a szívekbe helyezi Szelleme által.
A Törvény bemutatása látható , vagy hallható módon az irgalom , kegyelem bemutatása örömhír bizonyságának ismertetése nélkül , Jesua megvallása nélkül törvénykezés , ítélkezés , vádlás , kárhoztatás : bűn.
Jesuát önhibáján kívül még nem ismerő zsidó azonban ennek a bűnnek nem részese …

Arra a kérdésre és válaszra , mely a tálisz viselését bűnnek tartja keresztényeknek és Jesuában hívő zsidóknak egyaránt , további tiltást ad a másik ember tiszteletére és szeretetére vonatkozó törvény .
A zsidó vallás törvényei a Tórában pontosan kinyilatkoztatott és az emberiségen túl a zsidó népre
kizárólagossággal bíró előírásokat tartalmazza .
Ennek néhány és alapvető pontja a következő a tálisz rendeltetésére :
Viselője csak zsidó származású , körülmetélt , felnőtt korú férfi lehet , aki a Tórát és törvényeit magára kötelezőnek tartja.
A tálisz viselete csak Tóra olvasása és imádkozás közben , és megszentelt helyen történhet .
A bekezdés során némely előírásra tettem utalást és nem szükséges azokat szaporítani , vagy eltérésekről
számot adni .
A most leírtak elegendőek arra , hogy megmutassák : a szemlélőbojt viselése a Választott Nép férfi tagjainak
örök időkre elrendelt feladata , mely más népnek tilos , vagy a Jesua HaMassiahban lévő zsidóknak és más népekbeli keresztényeknek már szintén nem megengedett , mint azt az előzőekben részleteztük .
A fundamentalista ( nem reform és egyéb …) zsidók a törvényeket e területen is betartják , sőt nemhogy
azokat elhagynák , hanem a Tóra előírásait további , farizeusi törvényekkel szaporítják és nehezítik .

Amikor e törvényeket pogányok , keresztények magukra veszik , nemcsak bűnt követnek el, Isten elrendelt rendjét felrúgva , hanem minden esetben megsértik a zsidókat !

E szeretetlen megbántás alapja legtöbbször a keresztény gőg , mikor nemcsak Izrael elhívását és áldásait
lopja el bárki , hanem még az előírt , sőt a farízeusi törvényeket is kisajátítani kívánja maga igazolására !
Ezzel beletipor egy nép hitéletébe , lelkébe , mely így még távolabb kerül a keresztények efféle viselkedése
miatt Jesua megismerésének lehetőségétől .

Az ilyen jogtalan behatolás azonban nemcsak a zsidókat sérti, hanem a bűnök sokaságát idézi elő .
Nemcsak a zsidó nép megsértése ez , hanem Isten Törvényének meghamisítása , mulasztási bűn , mivel
illetéktelenként a szemlélőbojtot mutatja másoknak és nem a Testté lett Igéről , az ítélet és kegyelem által betöltött Törvényről , Isten irgalmáról és Igazságáról tesz örömteli bizonyságot .

Egyben Isten Tervének hátráltatása , mert e szeretetlenség nem Krisztust mutatja , hanem a törvényt nem ismerő , a zsidóságot elvető , olykor gyűlölő keresztény szellemiséget , mely évezredeken át gyilkolt :
Szellemben, lélekben, és olykor fizikailag is.

A zsidóság a kereszténységet a Római Birodalom jogutódjának ismeri .
Sokan nem tudják , hogy ezért valamennyi keresztényt katolikusnak , vagy katolikus szektának tart .
Ennek történelmi alapja valóság , hiszen már a korai kereszténység zsidó ellenes volt .
A kereszténység zsidó gyökereitől is igen korán elszakította magát , mikor a zsidó-keresztényeket is
i.sz. 100 -200 között szektává minősítette és megszakította vele a kapcsolatot , kitagadta.
Miközben ( i.sz.135) a zsidókat kitiltották Judeából, és Jeruzsálem Aelia Capitolina néven , görög város lett.
Ennek a Birodalomnak lett később államvallása a mindig - és ma is - , hatalomra , gazdagságra és világuralomra törő kereszténység , melynek se akkor , se ma nincs köze a zsidó Jézus Krisztushoz .
Az Ő és a kereszt nevében tanított és elkövetett szellemi , lelki és fizikai antiszemitizmus ma is él a teológiákban , keresztény dogmatikában , sőt reneszánszát éli .

Érthető tehát egy sokat szenvedett nép elhatárolódása , és még inkább érthető ez az elhatárolódás olyan nép részéről , mely Isten Törvényét ismeri , Tervét tudja , és ez által látja , felismeri és tudja azt , hogy a közel kétezer éve létező kereszténység , mint világvallás nem Isten Népe , nem hasonlít
Jesuához és szellemiségében halottidéző , varázsló , spiritiszta …
Nem pogány keresztény , hanem minden pogány vallást egybemosó , „keresztény”-pogány .

Mielőtt bárki , bármi céllal , feladattal elindulna a zsidók közé , saját magának kell
megváltoznia .
Meg kell szabadulnia mindattól a szellemiségtől , mely a kétezer év múltjából még a neoprotestáns
gyülekezetekben is a teológia része és rejtett antiszemitizmus .
A zsidók misszionálása keresztény vallásokba , gyülekezetekbe , a „Szellemi Izrael”, a „Krisztusban egyek vagyunk” nyílt , vagy rejtett helyettesítő teológiája... és sok más, ami nemcsak zsidóellenes , hanem a Biblia üzenetének meghamisítása .

E régi és ma is bevett és gyakorolt szellemiséggel és lélekkel nem az a kérdés , hogy valaki felveheti-e a zsidó táliszt , hanem csupán egy kérdés van :
Mikor történik meg a tényleges , szellemi elválás a keresztény-pogány gyökerektől , és válik
Jesuában hívővé és általa Isten Népévé a keresztény ?
A keresztet , mint bálványt és földi hatalmi jelet követőkből mikor lesz Krisztust követő ,
Krisztushoz hasonlító tanítványok serege ?

Csak ők , akik a zsidók testvérei.
Ők , akik rendezték mindazon bűnöket , melyet a Választott Nép ellen tettek , és elhatárolódtak
a bálványimádóktól , a hamis ökumenétől és valamennyi szövetségesének szellemiségétől .
Csak ők , akik meglátogathatják zsidó testvéreiket , és mindaddig antiszemita zsidó az , aki ilyenek közt él , és közösséget vállal szellemben és lélekben ővelük , vagy e szellemben „messiási zsidó” hiedelemben él , mozgalmat , közösséget működtet !

A tálisz viselésének tiltása tehát szellemi :

Az erre vonatkozó Törvény megszegése és figyelmen kívül hagyása , az elkövetett bűnök rendezetlensége , és folyamatossága nem engedi meg , hogy a szemlélőrojtok által hirdessük Isten Törvényeit e világnak .

Aki viszont Jesua HaMassiah uralma alatt él , már életével és nem külsőségekkel mutatja e világnak a betöltött Törvényt : Jesuát.
Őt azonban a Szent Szellem teszi láthatóvá mikor mások felé szolgálunk , mint a „Tálisz” , Jesua hordozóiként.
A hívő számára az ószövetségi Törvények a Szent Szellem által válnak élővé , és rendezetté.
Jesua a Törvényt nem eltörölni jött , hanem rendszerezve megmutatni zsidónak , pogányoknak , férfinak,
nőnek és minden embernek Isten személyre szóló akaratát.
A szívbe írt Törvény bizony sokkal több lett , mint a Mózesi időkben Kinyilatkoztatott Tóra !

Mindaddig , amíg valaki nem fogadja el Isten kijelentett Tervét , és a zsidóság elhívását , bármiben is el akarja vonni identitásától őket , nincs semmi keresnivalója közöttük , és egyetlen külső jellel , jelképpel sem jelezheti ( kipa , tálisz , menóra , stb...) azonosságukat velük .
Leginkább nem hazudhatja , hogy ő maga zsidó !

Nem tisztem nevén nevezni azokat a messiáshívő mozgalmakat , missziókat, protestáns , neoprotestáns , újkeresztény , kis és nagy közösségeket akik nem ismerik Isten Tervét a zsidóságra , nem fogadják el elhívásukat és tudva tudattalanul saját céljaikat Isten ellenében akarják elérni a zsidók misszionálásával .
Nem szándékozom kutatni és felmutatni , megnevesíteni mindazon jó szándékú , keresztény közösségeket , ahol a törvények ismeretének hiányában idegen erők és szellemiségek működésének adtak teret : A hamis ökumenének , New Age-nek , Edomnak ...
Nem szándékom megsérteni sok zsidó embert és közösséget , a reform zsidóságot és néhány
egyéb zsidó ágazatot egyetemesen elítélni , mikor okkultnak , antikrisztusinak , szabadköművesnek , New Age-nek pecsételnék meg .
Nem szándékom megítélni a jó szándékú , Jesuában hívő zsidót és messiási közösségeket , mozgalmakat , bár felfedhetném kapcsolatukat és azonosságukat az előző szellemiségekkel ...

Nem téphetem ki a konkollyal együtt a búzát is ezekben az esetekben.

Célom tehát , hogy a bűnt , a konkoly szaporodását megállíthassam soraimmal .

A zsidózás , messiási mozgalmak , számtalan olyan konkoly magját hordozzák és szaporítják , melyek ha kikelnek és növekednek , elnyomják a búzát .
Nincs tehát szükség zsidó jelképekkel , zsidózással megsérteni a zsidó népet , és Isten Törvényeit , - bármennyire látványos , embereket vonzó , és sokszor jó szándékú tett is az !

Végre el kellene jutni oda , hogy a kereszténység elhagyja a görög-római gondolkodást ,és a hellenizmus átkait , melyek vakká teszik , és Istentől , Isten Törvényeitől távolra vezeti .
A kereszt alatt , és nevében Istentől, a Törvénytől , Jesuától – a Megváltótól , és a Szent Szellemtől is .

Sokan csodálkoznak , hogy a magyar anyanyelvű területeken miért nem gyökereznek meg az u.n.
messiáshívő mozgalmak szervezetei , és előbb-utóbb el is halnak .
Működésük csak némely keresztény embert vonz , esetleg egyes asszimilálódott zsidót ér el felületesen .
Az utóbbi jelenség jellemzően a mindenhol jelenlevő , de sehova sem tartozó keresztények lelki betegsége ,
mely az oly lelki és nem szellemi kereszténység hideg ürességének is köszönhető , valamint a részben zsidó , esetleg
már keresztény zsidók kettős identitása , ( keresztény vagyok , de zsidó is olykor ...) identitás zavara által .

Ennek a sikertelenségnek , - Istennek hála ! - , történelmi okai vannak .
A katolicizmus markáns , kegyetlen jelenléte , uralma és államvallási szerepe a zsidóságot egységesebbé tette
hitéletében , mivel a Római Birodalom szellemiségének örököseként , ellenségnek tartotta . ( Joggal...)
A Monarchia történetében a német uralom működött , mely uralom szellemében a kizsákmányolt , az üldözött és
vesztes legtöbbször a zsidó volt. A magyar birodalom zsidósága tehát inkább magyar volt mindig , mint német-osztrák.

E két ok miatt a Felvilágosodás után a reform zsidók mozgalma , mely német területről érkezett , nem tudott megtelepedni , rövid próbálkozás után elhervadt .
Arad , Nagyvárad , Pécs , Nagybecskerek után Pesten is az 1848 -as forradalmi idők lázában keletkezett „reform társulat ” 1852 októberében feloszlott .

Annak , hogy a magyar zsidóság hű maradt a Tórához , és nem engedte meg , nem fogadta be a reformokat , és ortodox módon , vagy akár neológ úton , de mégis tradicionális maradt , ma érezhetjük áldásait .
Így ma sem telepedhet le sikerrel olyan zsidó hitágazat , mely a Tórát , a Kinyilatkoztatott Törvényt megveti , csorbítja,
vagy mint a reform zsidóság teszi : a Törvényeket és ezáltal Isten hitét is elhagyja …

E keresztények felé is érvényes tartózkodásuk bármennyire is elítélhető a kereszténység szemszögéből , mégis a jobbik állapot .
- A tradicionális zsidóság Istenhez hű és a Törvényt farizeusi módon , a rabbinikus judaizmus szerinti többletekkel
tartja meg .
Isten Népe , aki a judaizmus által antikrisztusi tanításokat is használ .

- A reform zsidóság és egyéb ágazatok amikor elhagyják a Törvényt , és a hitet , az Antikrisztus útját készítő nép , zsidó lepelben , és vallásos mázban .

A Törvény elhagyása edomi szellemiség , engedetlen szembeszegülés Isten akaratának .
Isten és Isten Népe elleni tevékenység mozgalma , melyet akár missziónak is neveznek , mely veszélyes módon modernizál , reformál , korszerűsít és ezekkel a Törvényt hamisítja , értékét csökkenti , vagy a Törvény rendjét összezavarja .
Sokszor a Biblia szavaival , hamis , vagy féligazságok használatával .

E szellemiség egyenes útja az önmegváltáshoz vezet .
Követőit a morális kötelességek fokozottabb gyakorlására , filantróp tevékenységre kényszeríti .
Ez kapcsolópont a humanizmushoz , mely szintén edomi szellemiség , majd e közös pont által kapcsolatba és szövetségbe lép Edom Babilonnal , mely bálványokat , jócselekedetek jutalmát helyezi Jesua elé és helyébe .
Így lesz Isten Választott Népének egy részéből Istent és törvényeit tagadó , és elrejtő , látszólag vallásos zsidók
közössége és mozgalma .
Így lett a kezdeti kereszténység látszólag Krisztus követő , a valóságban Jesuát elrejtő , szentekkel , és közbenjárókkal kicserélő bálványimádó , halottidéző , spiritiszta , okkult pogány kultusz : keresztény néven …..

Mindkét erő világuralomra tör , és szoros kapcsolatban áll más , rejtett és világuralomra törő hatalmassággal .
Lényegében e három , a világot Network -jeivel behálózó erő készíti elő egyesülésével az Antikrisztus uralmát .

A reform zsidóságból létrejövő , Jesuát elfogadó „messiási mozgalmak ” tehát nagyrészt e szellemiség hordozói , vagy rosszabb esetben rejtett antikrisztusi célokat kiszolgáló , a Világosság Angyalát követő és szolgáló szervezetek . Ezért viselik annak jellegzetességeit is .
Némely messiási szervezetek nyíltan globalizálni kívánják felügyeletük alá helyezve a keresztény világ , az ökumenébe
még be nem lépett kisebb tagjait .
Mozgalomként hirdetik , hogy a „ messiási zsidóság ” minden , Izraelnek szóló ígéret és áldás örököse , mely a
népek vezetésére , tanítására jogosítja fel őket .

Jellegzetessége , hogy úgy a zsidó , mint a minden emberre elrendelt Törvényeket nem tartják kötelezőnek , az Újszövetségre hivatkozva .
A középpontba tehát a látványos külsőségek állnak : a zene , a tánc és a zsidó tradíciók eszközei .

Zsidók Isten és Törvényei nélkül , és keresztények Jesua követése nélkül , miközben mindkettőre hivatkoznak , mintegy mellesleg …
Isten nincs Törvény nélkül , Törvény nélkül nincs kegyelem , nincs Jesua uralma , -valaki más uralkodik elbújtan .
Természetesen Isten a lelkeket egyenként vizsgálja .
Így mi sem ítélhetünk el kollektívan semmit .

Amikor azonban az antikrisztusi erők jellegzetes működését és megjelenítési formáit tapasztaljuk , ideje azonnal
a gyökereket , indítékokat , a rejtett szándékot , célt keresni , mielőtt hatalmat venne a gonosz a zsidó , vagy keresztény gyülekezetekben . A mindent irányító , alattomosan elbújt erőt meg kell nevesíteni és leleplezni !

Ideje rendeznünk kapcsolatunkat Istennel , megismerve Őt és engedelmességgel elfogadnunk rendeléseit , törvényeit
életünkre és elhívásunkra .
Ennek következménye , mikor identitásunk is helyére kerül , majd megtaláljuk földi közösségünket Krisztus Testében.
Isten Törvénye helyreállít , rendet tesz életünkben és közösségeinkben a Szent Szellem által .
Ahol e rend uralkodik , az ellenség még beosonni sem tud báránybőrbe bújt farkasként , Világosság Angyalaként !

E , táliszról írt rövid ismertető módot adott arra , hogy alapvető emberi , és bibliai igazságokról , tőrvényszerűségekről legyen szó , melyek általánosan is vonatkoznak más , zsidó hagyományokra , és szakrális eszközökre.

Azért , hogy minél kevesebben essenek tudattalanul bűnökbe , minél kevesebb esetben sértse meg bárki is
a zsidóság érzéseit , a zsidóságról , tradícióiról a jövőben több írást teszünk közre .

Ennek alapvető célja , hogy megismertessük azokat a törvényeket , melyek mindenkire , és melyek csak a zsidóságra vonatkoztathatóak .
Ezen túl több területen szükséges bemutatnunk a még lepel alatt lévő zsidóság és az Örökkévaló viszonyát , a Jesuát
már elfogadott zsidóság útját és feladatát , de leglényegesebb pont mégis az , mikor a pogányokból lett keresztények , és a zsidóság egymás iránti felelősségéről , Isten szerinti viszonyáról , Krisztus Testében elfoglalt és Isten által elrendelt helyéről kell tiszta képet alkotnunk .
A megismerés által meg lehet előzni a bűnöket , és mi magunk is szeretnénk , ha nem a mások bűneinek és antikrisztus munkájának leleplezésével kellene a keresztények és a zsidók védelmében foglalkoznunk .
Úgy , mint most is tettük , és felelőssé teszünk másokat ezért ...

Ezért mindenki számára az alább jelzett elérhetőségen olvashatóak máris olyan tanítások , melyek ebben a témákban válaszokat adhatnak.
E lehetőségek arra is alkalmasak , hogy kéréseivel , kérdéseivel , véleményeivel megkereshessen .
A vita szellemét kizárva szívesen várjuk mindazokat , kik szeretik a zsidó népet és többet akarnak megismerni belőlük,
kiknek elhívásuk van a zsidó nép felé...

Várjuk mindazok megkeresését , akik felismerték , hogy a be és visszaoltatás ( Róma 11 ) nélkül nincs ébredés , élet , és semmi „ Új” kezdete , de szeretnének megerősödve , előre haladni .
Shalom !

Copyright © 2005-2008 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés