CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

NEM VAGYUNK A TÖRVÉNY ALATT!

„Krisztus váltott meg a törvény átkától "
(Galata 3:13)

A Kinyilatkoztatott Törvényt és rendeleteket elvető, a törvényeket megszegő, és egyes törvényeket önhatalmúlag és önérdekből meg is szüntető keresztények szájából legtöbbször e szövegkörnyezetéből kiragadott félmondat az erősségük.
Hamis fegyverük is egyben , mert e kijelentő mondattá lett, önmagában használt szóösszetétel nemcsak nélkülözi a történelmi, bibliai ismereteket, hanem mintegy kétezer éve használt fegyver a pogányságból létrejött, majd pogánnyá lett kereszténység fegyvertárában.
Eszközzé vált abban, hogy a Biblia egységét rombolja, vagyis két részre ossza a Bibliát Ó-, és Újszövetségre , majd az Ószövetséget és ezáltal veszítse el küldetését, Istentől kapott feladatát.
A mindenkori birodalmi vallás érdeke, hogy a számtalan pogány isten és bálvány is befogadásra kerüljön, mert akkor a vallási hatalom, gazdagság és birodalom növekedik, és egyben tartható.
Ekkor és igy mindig igen kellemetlen a zsidóság, az a Nép, mely Isten Törvényeit kapta, hogy vigye el a világ minden népének…
Ma különösen veszélyes a birodalmi vallás törvénytipró és törvényszegő, a tolerancia és a humanizmus köpenye alá rejtőzködő szellemiségére az a zsidó, aki a Tóra, Isten Törvénye mellett hirdeti annak a szükségességét, hogy valamennyiünknek egyedül Jeshua HaMassiah uralmát kell elfogadnunk, meg kell élnünk a chukim-okat is…, melyek a Messiás Király mai, mindennapra szóló parancsolatai…
Még inkább veszélyes részükre, ha e két törvény hirdetése mellett hirdetjük a teljes életátadást:
egyedül a Messiás Király hatalma alá, mely minden emberi hierarchia működését kizárja..
Mert a micva szó nem a törvényesedés, vagy humanizmus jócselekedeteinek kötelességét jelentik, hanem a cselekvő engedelmességet Isten akaratában és Jeshua HaMassiah uralma alatti, önként vállalt és megélt alárendeltséget.

E bibliai részlet így, és ezért lett és működik ma is igeellenesen,törvényszegőként, és így a
Választott Nép elfogadása, és elhívása ellen is ….

Nem kell a Törvény...?
Nem gondolnám, hogy aki krisztusi, e kérdést felteszi valamikor is!
Nem kivánok u.n. ószövetségi bizonyitékokat hozni válaszként, hiszen akár Dávid zsoltáraiban is számtalan feleletet adhatnék..
Legyenek inkább u.n. ujszövetségi idézetek bizonyságai a válaszok:

„ a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett…” (Gal.3:23)
Mindaddig, amíg a hit el nem jött és meg nem igazított…
Nincs tehát szükség a törvényre?
Talán minden vallásos hisz, és megigazult már? Esetleg a keresztség ( vagy a bemeritkezés..) vize már üdvözített is?
A megtért, hitre jutott ember a törvény által ismeri fel bűnösségét, és csak a bűnös ember kéri a kegyelmet!
Kegyelmet, melyet csak a Király adhatja, kegyelmet, mely velejárója az Királynak szóló engedelmesség is.
A Törvény tehát a megtérő embert az újjászületésig vezető ereje, és mélyebb ismerete a Szent Szellem által tovább visz a megtisztulás, megszabadulás valamint a megszentelődés Útján..

„ a Törvény vége Krisztus...” (Róma 10:4)
Mint ezt megelőzően olvashatjuk: Isten Igazságának engedelmeskedni…
Isten Igazsága pedig a Törvény betöltése, vagyis az általi megítélése életünknek.
Majd a kegyelem lehetőségét elfogadva a Messiás Király uralma életünkben.

„ A törvénynek betöltése a szeretet”. (Róma 13:10)
Isten szeretete: vagyis Krisztus váltságművének elfogadása, működése és ezáltal a Messiás Király uralma életünkben…
Másrészt a Messiás uralma alatt valósággá váló „krisztusi” szeretet embertársaink irányába…, hiszen amikor Ö bennünk él, mi Öt visszük és vihetjük mások felé…

…………
E néhány bizonyság olvasatán vajon felmerülhet-e kérdés?
Bizony nagyon is és életfontosságúan szükségünk van Isten Törvényére!

A Sátán pedig még e három bizonyságot is el akarja lopni.
Szemérmetlenül embereket, papokat,prédikátorokat, egyházi vezetést állit ember és Jeshua HaMassiah (Krisztus) közé, hogy megakadályozza a közvetlen találkozás lehetőségét.
Teszi ezt akár karizmatikus autoritás használatával is.
Ezzel egyidőben meghamisítja a szavak értelmét is.
A szeretet betöltésénél célként jelöli meg a” jobbá válni” humanizmusát, a valódi Isten általi és Krisztus szerinti Szeretet elrejtésével…
A Törvényre, és így a bűnre, minden Igazságra, így a kegyelemhez lehetőségéhez vezető Szent Szellem helyett pedig az egyházi hierarchia hatalmát , sőt a szolgáltatóiparrá lett keresztény szolgáltatások megoldását kínálja…
A keresztelés és a temetés közötti időszakra pedig a keresztény humanizmus, etika, erkölcs,morál keretei közé szorítja mindazokat, akik Istent keresik, vagy keresnék, de becsapatva mindezekkel megelégednek..

A krisztusi, a Názáreti Jeshua HaMassiah uralma alatt élő, újjászületett ember pedig valóban nincs a törvények átka alatt!!!

Mielőtt bárki szavaimban ellentmondást keresne, megnyugtatom: nem lesz és nincs ütközés azokban.
Mi nem vagyunk törvények átka alatt, mert Isten törvényeinek (Tóra), Jeshua HaMassiah parancsainak (chukim..) engedelmeskedvén cselekedeteinkben, tetteinkben és még gondolatainkban engedelmesen akarunk élni (micvák..)
Így a Szent Szellem vezetése alatt élve naponta és egyre többet tudunk különbséget tenni Isten Törvényei és az emberi-egyházi, vallási, gyülekezeti, farizeusi törvények között.
Mindazoktól szabadok leszünk, és magunk is megtisztulunk a sokszor nagyon távoli gyökértől átvett farizeusságunktól..
Legyen az zsidó farizeusság, vagy éppen keresztény birodalmi egyházi csökevény, mely minden „ neo - felekezetben” jelen van…
Minden, a birodalmi egyház szellemiségétől meg nem tisztult új kezdemény mindaddig hordozza e „keresztény generációs átkot”, amíg meg nem ismeri és el nem fogadja az Ószövetség és Újszövetség egyetlenségét, a Választott Nép ma is érvényes elhivatottságát, vagyis a próféciákat…, mely nélkül a bibliai szavak nem lehetnek Igék…
Így az eredeti tőbe vissza nem oltott, vagy be nem oltott ágak a folyamatos átkozás cselekvői!
Felsorolni is lehetetlen mindaz a keresztény, vagy éppen zsidó farizeusi törvény, mely meg nem tartása miatt embereket ölnek, vagy ölhetnek meg szellemben.
Elvárások, fegyelmi eszközök, egyházjogi döntések..Vallási, felekezeti, gyülekezeti törvények,rendszabályok….
Mindezek a Biblia szavaira hivatkozva, emberi autoritásokkal fenyegetve-áldva…
Elindítói rágalomnak, vádnak, ítélkezésnek, vagy akár kárhoztatásnak.
Hamisságuk által pedig emberi hatalom növekedésének eszközei, vagy megtartói, fegyelmezés, de akár emberi jutalmazások, dicséretek, kitüntetések alapja is.
Mivel az ilyenfajta emberi áldások emberi felügyelet alatt tarthatnak másokat, és ezáltal Isten Törvényeitől távol, Krisztus uralmától messze kerülnek az alattvalók..
Ha generációs mindez, bizony nemcsak kívánatossá válik, hanem elfogadott törvényrenddé, olyan átkozássá, melyet a szülök fennhatóságuk által tovább adnak gyermekeiknek…
Bizony boldog az olyan ember, aki mindezek alól szabadulva egyedül Jeshua HaMassiah-t mondhatja Egyetlen Urának!
Úgyszintén boldog lehet az olyan ember, akinek családja, emberi kapcsolatai olyanokból áll, akik szabadok minden generációs, vagy felvett emberi törvénykezéstől, melyek Isten Törvényeivel nem azonosak, mely parancsolatokat emberek találtak ki önmaguk hasznára, és nem Krisztus parancsolatai Isten Törvényeivel összhangban…
Így Isten iránti felelősségünk az átkok gyökereit, az emberi törvények működését elvágni!
Nincs ez másképpen a gyülekezetekben sem.
Vagyis a saját életünk újjászületése után, a Messiás Király uralma alatt nemcsak meg kell tagadnunk a hamis törvényeket,azoknak való engedelmességet, mely hamis hatalmak alá való rendelés elfogadása, hanem amennyiben felismerjük le is kell lepleződniük általunk.
Csak így ezzel kezdődhet meg a krisztusi helyreállása, az átkok megszűnése, az átkok következményeitől való megszabadulás, megtisztulás.

Hol kezdődik az átok megszűnése?

Elsőként saját életünkben!...családunkban.

Az újjászületett ember elsőként azt tapasztalja meg, hogy a szüleivel való kapcsolat kerül megvizsgálásra Isten előtt.
Bizony sok-sok emberi, anyai és apai törvény,elvárás,hagyomány, megszokás szűnik meg.
Az új élet Messiás Királya a felnőtt ember életét is megváltoztatja minden kapcsolatában.
Többé valóban nem úr és parancsoló a szülő,testvér, rokon,… de a feleség és férj sem…De még a rejtetten uralkodó gyermek, vagy unoka is Isten rendjében lesz testvér, vagy a család isteni rendjében élő kiskorú.
Nehéz kezdet ez, azonban nincs áldás, de van makacs átok az életünkön, ha mindez nem történik meg a saját, Isten adta időben és sorrendiségében, de mindenképpen folyamatában.
Házasságok nem születnek meg, vagy emberek tákolják össze saját törvényeik szerint.
Elhívások, szolgálatok vannak gátolva, mert helyette a világ isteneinek törvényei, emberek elvárásai hajszolnak be egzisztenciális harcokba, más istenek uralma alá…
Mert ahol más törvény van, ott más isten is fellelhető, mely önmagába az átok forrása és oka. Ezek pedig ténylegesen források, hiszen egyetlen hamis törvény átkok sorozatát hozza magával, egyetlen törvény megszegése, megmásítása a teljes törvénytelenségnek nyit ajtókat.
A vagyon imádata által elvész a nő és férfi, a házasság, majd a gyermek és e sornak nincs vége halálunk pillanatáig, mely pillanat közelségét is magunk sürgetjük egyetlen törvény megszegése és következményei által.
A változás tehát a múlt rendezésével kezdődik, amikor a hamis szülői törvények alól szabadul fel valaki.
A hamis törvények pedig évszázados, vagy éppen évezredes hagyományok átkok folyamatosságának hordozói és generációkon átívelő működése, de akár vallásos emberek által és jónak tartott törvények sokasága.
Erkölcs, mely nemcsak Isten Törvényére támaszkodik, etika, és morál, mely ember és ember közötti szokásjog és elvárás…., a mindenkor emberi hatalom fegyelmi eszközei.

Folytatás: …………a gyülekezetben

Ahány gyülekezet, annyi ház... Ahány ház , annyi szokás…
A gyülekezetek kezdete mozgása, épülése, létszámcsökkenése, magában hordozza a másságot.
Kezdetben valaki kap egy feladatot Istentől, és megosztja azt másokkal. Ök csatlakoznak hozzá,majd utána haladva , de mégis Krisztust követve haladnak az Úton…
Hasonlóan, ahogy Isten a házasságot is szerzi, adja két embernek.
Aztán őket látva érkeznek jövevények, gérek, és immáron nem család, hanem nép megy előre…
A gyülekezet pedig a családok találkozása, a „kis gyülekezetek” összejövetele Isten Népeként Isten előtt.
Ezután derül ki, hogy mindenki hozott valamit otthonról, előző népéből…
Előkerülnek a régi dolgok, a hozott dolgok, azok, amelyeket szeretnének az újak beépíteni , vagy éppen kicserélni a elhívással…
És ahol nem a Szent Szellem a vezető mindenki családjában és életében, hanem emberi elképzelés, lelki vezetés működik, nemsokára elkezdődik a vita, a harc, és a rivalizálás…
Hamarosan pedig megérkeznek a magukat magasra méltató farizeusok is.
Bibliával a kezükben elkezdődik a törvényesedés, majd az erők összecsapnak, mert nem az Igazság a fontos, és nem az Isten szerinti elküldés a cél, hanem a hatalom, a dicsőség és a pénz….
Mindezek ellen egyetlen védelem és eszköz: Isten Törvénye…
Valamint Világ Királyának szóló alázatosság, valamint Isten akaratában járni, Jeshua HaMassiah uralmának, parancsainak engedelmeskedve.
Ilyen helyen és helyzetben előkerülnek ugyan a próbálkozók, de maga a gyülekezet Ura, Jeshua HaMassiah űzi ki őket. Igen hamar lelepleződik életükben, hogy más szellemiség eszközei, vagy újjászületésük nem történt meg valóságban.
Mások felemás szellemiségükben vergődnek, vagyis átadták az életüket, de a Király uralma mégsem lett valóság engedetlenségük miatt.
Érezhető a Szent Szellem emberek feletti autoritása, a szolgálók pedig a Király betakarásában élve maga Isten bizonyságai.
Életük, és ha kell a csodák által, de mindenképpen bizonyságok veszik őket körül…
Az ilyen gyülekezet már nem átok alatt sínylődik, hanem Jeshua HaMassiah kezében mások számára áldásként, átkot megszüntetőként szolgálnak.
……..E sort, a Törvény helyreállása általi áldást, és a más törvények általi átkok leleplezéséig folytathatnánk.

Társadalmi átok és áldás…
Korunkban számtalan állam, ország, unió, birodalom és nagyobb emberi csoportok törvényei szöges ellentétben állnak Isten Törvényével, miáltal nem Jeshua HaMassiah, hanem más istenek kezébe tették és teszik a hatalmat.
Valamennyien láthatjuk az átok terjedését szerte a Földön…
Láthatjuk, de nem érezzük!
Kedves Testvérem!
A bűnt és következményeit a Törvény megtagadása és az iránta való engedetlenség és lázadás előzte meg.
Az egyre gyorsuló folyamatot láthatjuk, ha csak néhány évtizedet tekintünk vissza.
Szörnyű a kontraszt látványa, és még nehezebb tudni és látni, hogy e folyamat megállíthatatlanul a végkifejletig, a pusztulásig vezet.
Az átok növekedése ahhoz hasonlít, amikor egy nagy folyó átszakítja a gátat, és már nem lehet védekezni az árral szemben.
Hogy történhetett ez meg?
Hiszen volt Bibliánk, voltak egyházak, voltak papok…
Igen, ők a felelősek elsősorban e gátszakadásáért!
Ök., akik az átkokat nem szüntették meg Isten Törvényével, hanem saját törvényeikkel kicserélték azt.
Ök., akik más istenek céljait segítették, és Isten Törvényeit tipró hatalmak eszközei voltak.
Ök. a mindenkori gyarmatosítók szellemi fegyverei…, mely gyarmatosításokért mindig fizetni kell…, hiszen Isten előtt egyszer mindent rendezni kell embernek emberrel!
Látható pedig, hogy az ö vallási, egyházi, felekezeti, gyülekezeti törvényeiket bármikor bármely fizikai,lelki törvénnyel szét lehet zúzni, mert olyan emberi tákolmányok, amelyeknél mindig van erősebb.
Mert az ember vágya a bűnre a kísértések által mindig szeretné, ha nem állná el ahhoz valami törvény az útját.
Engedményeket ad a bűnre önmagának, és meg is magyarázza, de humánusan toleráns a másik ember istentelensége, bűnének láttán is.
Vagy hasznot húzva abból Isten, Jeshua és Szent Szellem jogkörét kisajátítva osztogat jutalmat, kegyelmet, áldást, ad életcélt,és vezetést……

De vannak áldottak is, akik az emberi törvények alól szabadok…
Igen, vannak hegyek és magaslatok, vannak emberek, akik mindezek felett állnak.
Bár látják, és borzadva nézik e szennyáradat hömpölygését, érzik a halál szagát, leheletét, mégis állnak és nem félnek…!
Kik ők?
Azok, akik Jeshua HaMassiah uralma alatt védelemben élnek, és még van lehetőségük kiáltani másoknak:
A Törvény megállítja az átkot!
A Törvény nem szűnt meg, a Törvény megítél és elvezet a Kegyelemhez!
A Törvény pedig immáron Isten Parancsai a Király által részünkre….
A Messiás Király pedig kivisz, elvezet, megment, kiment átokból áldásra, és az Örök Élet a Tiéd is lehet!
Megannyi vád, rágalom, ítélkezés és talán kárhoztatás után magam is elmondhatom:
Szabad vagyok!
Boldog és szabad, mert nem köt egyetlen ember uralma sem.
Szolgálatom,házasságom, életem, és emberi kapcsolataim Isten akaratából, és Jeshua HaMassiah uralma alatt működik.
Jeshua betakarásában pedig minden támadás ellen van védelmem.
Nem érnek el keresztény vagy zsidó farizeusi törvények, de a farizeusok átkaitól is szabad vagyok!
Csupán értük aggódom, amikor talán jóindulattal, de mégis átkot képviselnek, amikor az ö elképzelésük, a keresztény, vagy zsidó „generációs átok”, vagyis törvény működésével elérni próbálnak.
Személyesen engem, vagy házasságom, vagy gyülekezetem, mely előtt kell járnom..
Hiszen aki Jeshua HaMassiah Testét, Isten Választott Népét átkozza, önmaga lesz átkozott, miközben Isten Törvényét megtartó Isten Népe Jeshua uralma alatt sohasem sérülhet meg általuk …
Miként Jákobon sem fogott az átok,..mert (nem embereknek szóló) engedelmességben járt.
Velem együtt bizonyára sokan elmondhatják, hogy amikor a szellemem Jeshua uralma alatt él, még a gondolataimat,érzületeimet, sőt a testemet sem érhetik el más szellemi hatalom bűnre kényszeritö támadásai, kísértései,


Manapság oly sokan keresik az áldást…
Ideje lenne megérteni, hogy amíg valaki önként és téves hiedelmében hamis törvényeknek engedelmeskedik : átkozott…!
Magára vett átokban él jóhiszeműségében, vagy jónak tartja elődei vonalát, a generációkon hordozott, átkokat stabilizáló, vagy működtető, de Isten akaratától távoli erkölcsi, etikai, morális elvárásokat, szokásokat…

Ne átkozz a törvénnyel…
Ideje tehát saját életünket Isten Törvényei és Krisztus uralma alá helyezni.
Családunk és utódaink érdekében is át kell értékelnünk , hogy a férfi, női és a gyermekek identitása valóban Isten szerinti-e, és azt Isten Rendjében éljük-e?
Még akkor is, ha a korszellem, a divat, a társadalmi (hamis) törvények és elvárások szorítójában élünk.
Mert nekünk áldottnak, és áldást továbbadóknak kell lennünk.
Ideje tehát Isten elé állni, és kérni tőle, hogy újra mutassa meg, tanítsa meg a törvényeit, hogy azok szerint élhessünk.
Szükséges megállni Isten előtt az elmúltakért is!
Vajon mennyi embert átkoztunk meg, amikor a magunk törvényeit, elvárásait, egyszóval hatalmunkat erőszakoltuk rá?
Apai szigor, jezabeli szellemiség, a gyerekek el nem engedése felnőtt korukban..
Önzés, bálványozás, kihasználás, istenítés, szülő ki nem mondott szerelme gyerekébe,vagy más…..
Mindez jól felöltöztetve a bibliai szavakkal, vagy éppen pálizmussal …
Megölve identitást,egot, házasságot, elhívást, és mindenekelőtt meggátolva Isten munkáját: Mások boldogságát, miközben hamis örömökkel fizettünk helyette…

A gyülekezetekben pedig kik az átok hordozói, működtetői?
Mindazok, akik önmaguk akaratát, uralmukat Krisztus uralma elé helyezik, az Egyetlen uralom helyett.
Uralkodó pásztorok, és mások, akik kerítések között tartanak embereket emberi, egyházi, vagy gyülekezeti fegyelemmel és így törvénnyel.
Ha ez nem segít, akkor újabb és újabb törvényekkel,melyeket más „birodalomtól” vesznek át mintaként..
Ekkor vajon kié a gyülekezet?
Krisztusé, vagy Krisztus nevében valakié, vagy valakiké?
Ne hozd, ne vidd az átkot, a régit tovább!
Add végre át a gyülekezetet Krisztusnak!

„ Átkozott…!”
Végezetül a Gal 3:13.., melyet Pállal együtt bizonyságként vallunk:
„Krisztus váltott meg a törvény átkától…”
Bizony ez így igaz akkor és ma egyaránt!
Krisztus uralma az életünkben valóban kiváltott, - engem is-, az emberi, keresztény és zsidó farizeusság ítéletei alól.
Életem egyik legnagyobb áldása és áldásainak forrása ez!
Pál e levelét (és a Rómait is..) e szavakkal kezdi:
Kegyelem és békesség néktek..
Vagyis egyszerre, mégis külön-külön szólít meg görögöt és zsidót.
A kor szokásai szerint használja: Kharisz! és Shalom!
E levél idézett verse azonban mégis a farizeusoknak szól!
Azoknak, akik magukat különbnek tartották a görögöknél…
Éppugy, mint amikor a farizeusok régebben és másutt is kivetették azokat, akik nem ismerték a Tórát…..
Lenézték tudattalanságuk miatt öket, miként a galileaiak sem voltak haverok, csak „ a föld népe”, …”parasztok”…..
Emlékezzünk vissza egy régebbi történetre:
„ De a sokaság, amely nem ismeri a törvényt átkozott..” (János 7:49)
Majd erre válaszolt Nikodémus ! Ö, aki szavaival (50-51.vers) nekünk is válaszol a törvény és hit kapcsolatáról…
Tehát Pál szavai és a farizeusok kovásza itt olvashatóak mástól…
Nem véletlen, hogy Jeshua amikor szolgált, szintén megkülönböztette őket „ azok zsinagógái” jelzővel olvashatunk róluk..(Máté 4:23 és Máté 23:33-34)
E történet ismeretében tehát felismerhetjük ama oly sulyos és sürün elöforduló keresztény bünét:
Keresztény felsőbbrendűség, gőg, kevélység, melynek akár a kárhoztatás is a következménye..
Akkor a farizeusok elkülönülése hatalmi kérdés, érdek is volt.
Ma azonban letöbbször a deviancia látható jelenléte.
Mi ilyen „isták” vagyunk, „esek” és az elkülönülés jelei mindig láthatóak..
Kisebb nagyobb Vatikánok épülnek, Allianzok, uniók,szövetségek….
Mi….
Akik ítélünk, uralkodunk, jutalmazunk,és….ember és Krisztus közé állunk, sőt mi azok, akik másokat nem engedünk Isten elé kárhoztatásunk átkai miatt.
Isten ma is figyelmeztet, hogy nem a ti törvényeitek, és farizeusi uralmatok, ami a hitetleneket, tudattalanokat megváltja, hanem az ö hitük és majd engedelmességük, amely Isten Törvényét megmutatja, hogy Jeshua HaMassiah uralma, parancsai alatt éljenek:
a farizeusoktól szabadon.
Hamis törvények, a törvények hamis használata…
Mindettől tesz szabaddá, megváltottá a Világ Királya, Jeshua HaMassiah.
Mert ö váltott meg, Krisztus uralma váltotta fel bennem is a törvények alól…és törvényeskedö keresztény és zsidó farizeusok uralma alól életemet, ezzel megszüntette felettem is azok átkait, akik a saját törvényeik, hamis hatalmaskodásaik, elvárásaik által
mondtak rágalmazó véleményt, kárhoztató szavakat…
Így váltam áldottá, és hiszem, hogy Isten tud használni áldásként, áldást hordozóként mások felé is…
Végezetül..
Tudod, hogy amikor mintegy leírsz embereket, vallásokat, népeket, sőt kontinenseket, akkor te átkozol?
Tudod-e, hogy a tudattalanságban élő sokmillió vallásos, vagy éppen pogány keresztény, keresztény pogány vallásban élő, de mégis Istenben hívő és a Megváltót kereső emberről kimondod, hogy elkárhoznak, te magad ítéled meg önmagad?
A te egyedül üdvözítő, szuperkarizmatikus, ujkeresztény életed istentelenül hamis?
A te átkozó szavaid Krisztustól viszik távol az ateistát, az iszlámhivöt, vagy éppen katholikust..?
De ebben az egyre törvénytelenebb, időben mégis igaz:
Krisztus megváltotta őket is a keresztények törvényesedésének átkától is, hogy őket is elérje a hit, és maga Jeshua HaMassiah uralma…
Ugy gondolom, hogy törvénytelenség pedig nincs e világon…
Mert vagy Isten Törvénye működik, vagy más bálványisten törvénye…
Isten pedig a más isteneket eltörli,..követőivel, imádóival együtt..
Azokat is, akik Isten Törvényét önmaguk hasznára ,uralmára használják…
Még akkor is biztos ez, ha a farizeusi törvényeket, a keresztény erkölcsöt más törvények és az erkölcstelenség váltotta fel a Földön..
Az ítélet megkezdődött:
A farizeusi, keresztény gyülekezetek megszűnőben…
A zsidó farizeusság is már csak vergödik…
A szekularizálódás, az elvilágiasodás törvényei léptek helyükbe…
Azonban bármilyen törvény, vagy törvénykezés, törvényesedés kezdi el munkáját, azt a következő legyőzi, és félreállítja…
Van azonban ennél sokkal nagyobb gyözelem, melyröl ez az irás is bizonyságot tesz:

Jeshua HaMassiah minden farizeusság, minden uralom törvényeitől megvált, mert megváltotta e világot…
Aki az Ö uralma alatt él, már minden emberi hatalom és hatalmaskodás uralmától védett..
Isten Törvényeiben és Jeshua HaMassiah uralma alatt szabad és megváltott.
Itt él, mint más ember, de minden idegen uralomtól betakart, és egykor kimentett, örök élete van….
Nem fél, nem retteg, és csak külső szemlélője, valamint Jeshua által megengedett, de mégis védelmezett részese e vesztébe rohanó világnak.
Azért, hogy még mások is szabadok lehessenek….bizonysága által.

A Törvény pedig nem veszett el, miként annak hordozói sem, a Választott Nép: Izrael
A kiválasztás feladata is a régi: vinni minden népnek..
Ma különleges időket élünk, mert a régi feladatot már azoknak a zsidóknak kell elvégezniük, akik már Jeshua HaMassiah parancsnoksága, a Messiás Király uralma alatt élnek.
A törvény(ek) átkától való megváltás tehát Isten Törvényének újra felmutatásában folytatódik, hogy a Törvény legyőzzön minden törvény átkát, mert Ö már legyőzte ott a Golgotán..

2008 .szeptember 1.


Copyright © 2005-2009 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés