CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Eszter:

MI AZ IGAZSÁG?

E kérdés feltevése szinte kétség kívül mindannyiunk szájából elhangzott már. Ősidők óta az ember keresi, kutatja az igazságot. Próbálja ezt a filozófia, teológia, vagy bármely tudományág segítségével elérni, megfogni, meghatározni.
Különböző vallások különbözőképpen, más-más megközelítésben tesznek kísérletet, hogy e kifejezést definiálják.
Magam, Jesua HaMassiah-ban hívő zsidóként nem tehetek mást, minthogy visszatérjek ahhoz a gyökérhez, melyből eredeztethető minden.
Bár emberi számítás szerint több ezer évre visszamenő ugrást teszünk most, mert a múlt ismerete nélkül nem érthető a jelenünk és nem látható a jövőnk sem.


Az igazság fogalma a zsidó gondolkodásban:

A héber nyelvben az igazság szóra több kifejezés is található, és ezeknek a szavaknak még további jelentésük is van. E szavak azonban nem egymás szinonimái, mint ahogy azt a későbbiekben látni is fogjuk…
Vizsgáljuk tehát meg kicsit közelebbről ezeket!

Emet:
Jelentései: igazság, szilárdság, tartósság, valóság, hűség

Cedek:
Jelentései: igaz, igazság, helyes, törvényes, igazságos, győzelem, üdv

Emuna:
Jelentései: igazság, igazlelkűség, szilárdság, biztosság, bizonyosság, hűség, hit, vallomás

E három szóban látszik, hogy bár mindegyikben szerepel az „igazság”, további értelmezésükben azonban mindhárom más működési irányba terelődik.
Ha megnézzük sorra, hogy a Biblia hol, mikor, melyik kifejezést használja az igazságra, bizony nagyon érdekes és mély összefüggéseket láthatunk meg…

Mit jelent e három szó és hogyan használja és értelmezi azt a zsidóság?

Az Emet….
A Tórában ez a kifejezés csak egyetlen egyszer fordul elő: akkor, amikor az Örökkévaló 13 tulajdonságáról olvasunk: „Az Örökkévaló, az Örökkévaló, irgalmas és kegyelmes Isten, hosszantűrő, bőséges a szeretetben és igazságban (emet-ben)” (2Móz,34,6)
Az Ószövetségi könyvekben a továbbiakban az igazság megemlítésénél szinte nem is szerepel többször ez a szó!
Így elgondolkodtató, vajon miért nem?
Ha ennek a szónak a további jelentését megnézzük, látjuk, hogy ez az igazság az Abszolút Igazságra vonatkozik, azaz magára az Örökkévalóra. Ez az Igazság maga az Örökkévaló. Más e nevet ki nem sajátíthatja, nem használhatja, és nem élhet vele. Ez az Igazság maga a Valóság, a rendíthetetlen és szilárd biztosság.
A zsidóság ismeri e szónak a tartalmát és üzenetét. Tudja, hogy ez a Létezés már nem emberi, ez már az a szellemi sík, melyet ha az ember magáénak tulajdonít, a Létezésből, az Életből halált vesz magára. Ugyanis az „emet” szó betüi az alef-mem-tav, melyből ha az első betüt, az alef-et elvesszük, marad a mem és tav, vagyis a „met”, ami pedig halált jelent.
Ez is arra utal, hogy aki a szellemit, az istenit megpróbálja emberivé, materiálissá, anyagivá, megfoghatóvá tenni, máris megcsorbítja az istenit. Máris elveszi az alef-et, hiszen a héber abc-ben ez az első betű, és ennek a számértéke a legkisebb. Ha csak egy kicsit is hozzá nyúlunk az istenihez, és sajátként akarjuk kezelni, Isten megvonja létezését tőlünk. Mert aki a Léthez hozzányúl, nem maradhat életben. Talán így megértjük, miért félt Istentől akár a pusztai vándorlás során Izrael népe, és nem mert Elé állni, hiszen tudta, hogy halandó nem marad életben akkor, ha a Lét elé lép. Vagyis ami szellemi, azt nem foghatja fel a lelki és testi-az, ami bűnös. Így az Emet-tel csak a bűntelen találkozhat…
Az Abszolút Igazság tehát maga a Létezés Istene. Ebben az igazságban, ebben a szellemi állapotban tér és idő megszűnik, és az Örökkévaló így örökké való…..

Sok helyen láttam és olvastam, hogy némely, magukat messiáshívőnek mondó csoportok és közösségek az Emet nevet választják maguknak, honlapjuknak, közösségük nevének. De kár, hogy nem ismerik ennek a szellemi tartalmát és zsidó gyökerét, és e név elsajátításának következményeit!!!.....Mert e névvel senkit és semmit nem illethetünk, csakis egyedül az Örökkévalót!!!


A Cedek….
Miután 2.Móz.34,6-ban elhangzik, hogy az Örökkévaló Emet, a Tóra további részében már az „igazság” kifejezésre a „cedek” szót használja. Mózes harmadik, negyedik és ötödik könyvében számtalanszor szerepel, hogy igazságban járj, igazságot cselekedj, igazsággal ítélj, kövesd az igazságot, stb. Minden egyes kifejezésben a „cedek” szó áll.

Miért?

Ha megnézzük ezt a szót, látjuk, hogy itt már egy aktív, cselekvő igazságról van szó. Ezért is van az, hogy ebből a „cedek” szóból származik a „caddik” szó is, mely annak az embernek az ismertetője, aki igazságban jár, igazságot cselekszik. Ez az igazság, a „cedek”, már annak a következménye, hogy az Abszolút Igazság, az Emet élővé, cselekvővé, Cedek-ké vált bennem. Mivel én emberi testben vagyok, és nem élhetem meg még itt a földön teljességgel az Emetet, azaz az abszolút szellemi állapotot, ezért élhetek és kell élnem abban a cedek-ben, abban az igazságban, mely az emetnek a tükörképe, vagyis a láthatatlan világnak a láthatósága.

Az ószövetségi könyvek többi részében, (zsidó felosztás szerint a Neviim=Próféták és K’tuvim=Iratok) akár a próféciákban, akár a zsoltárok vagy példabeszédek könyvében már ez a Cedek jelenik meg. Érthető is, hiszen Izrael népe és általuk az emberiség ott a Szinaj hegyén megkapta az Igazságot. Találkozott az Emet-tel, aki megajándékozta őt a Cedek-kel, hogy éljen, megismervén a Törvényt, az Igazságot, és miután megismerte, cselekedje is! Az összes ószövetségi könyvben Izraelnek, mint népnek és magának az egyénnek is már cselekednie kell a cedek-et, azaz caddik-ká kell válni.
Látjuk tehát, hogy ez a cedek, ez az igazság cselekedetek nélkül csak fél, nem teljes. Akkor lesz működővé, ha az ember meg is éli azt. Ez pedig a törvény gyakorlásával, annak betartásával lehetséges.
Gyakori az, amikor ezt a cedek-et a mispát-tal, azaz az ítélettel együtt használja. Isten igazsága itt ítéletként, a bűnnek, engedetlenségnek, a törvénytelenségnek az ítéleteként jelenik meg, mintegy szembe állítva az abszolút Igazat az abszolút Hazuggal. Vagyis az Életet a halállal, a sötétséget a Világossággal. És itt az igazság, illetve az igazságszolgáltatás ítélet a Gonosz, a Sátán felett.

Az Emuna…
Legtöbbször hitként, hűségként jelenik meg. Az igazságnak az a formája, mikor az ember visszatükrözi az Emet-et és a Cedek-et. Isten rajtunk és általunk megnyílvánuló igazsága ez, mely kétirányú. Egyfelől Istentől jövő, mellyel irántunk való hűségét, bizonyosságát mutatja, másrészt tőlünk jövő, mellyel mi igazoljuk vissza az Ő Emet-jét, az Ő Cedek-jét. Azaz teszünk hitet és vallomást Róla.
Általában olyan szövegkörnyezetben szerepel, amikor Isten igazságot szolgáltat szeretetéből, és kegyelméből. Ellentétben a cedek-kel, itt nem a bűnt és törvénytelenséget ítéli meg, hanem azt, aki a cedek-et követi és megéli, vagyis caddik, azt emeli ki és menti meg a bajból, érezteti vele jelenlétét, hozzá való hűségét, szeretetét. Isten igazsága itt már a Hozzá hűeknek a visszaigazolása, bizonyossága.
Amikor például Dávid zsoltáraiban arról olvasunk, hogy Isten hű és igaz az övéihez, erről az igazságról, az emuná-ról beszél. Vagy amikor a próféták arról szólnak, hogyan vígasztalja meg majd Isten az Ő népét az Ő igazsága által, erről az emuná-ról szólnak.


És ha e három igazságot megnézzük, ami tulajdonképpen Egy, látjuk benne, hogy ez nem más, mint maga a Szentháromság!
-Az Örökkévaló, az Emet, aki a Létezés Istene, az Abszolút Igazság, mely megfoghatatlan, szellemi és behatárolhatatlan. Ő a volt, a van, a lesz. Ő az, akit szem nem látott, ember fel nem foghatott, halandó meg nem álhatott előtte. Ő az, akinek a neve Szent. Ő a kimondhatatlan…..

-Jesua HaMassiah, a Cedek, akit adott az Örökkévaló ennek a világnak, hogy általa megismertesse velünk Önmagát, az Emetet. Adta a Cedeket, az Igazságot, aki megigazít bennünket és így élhetünk caddik-ként, az Ő igazságában járva.
Ő a Cedek, akivel együtt jár a mispát, az ítélet, hiszen Jesua által lelepleződnek bennem mindazok a bűnök és törvénytelenségek, melyek elválasztanak Istentől.
Ő a Cedek, aki maga az Üdv, a Győzelem a Sátán és a halál felett.

-A Szent Szellem, az Emuna, hiszen Ő az, aki által vígasztalás érkezik felénk az Atyától. Aki tanítványi életünk során vezet, és általa érezzük Isten jelenlétét a hétköznapokban. Az Emuna által teszünk vallást Istenről, bizonyságot szeretetéről.


Törvény és igazság
E két fogalom is elválaszthatatlanul párban jár egymással, szinte kiegészítve egymást.
Érdekes megfigyelnünk, hogyan jelenik meg a törvénynél is a hármasság. A törvény szóra szintén több kifejezést használ a héber, és ugyanaz az állítás érvényes itt is, mint az igazság definiálásánál: ezek a kifejezések nem szinonima szavak. Jelentésükben más tartalommal bírnak. Nézzük meg ezt is!

Tóra:
Jelentése: tan, oktatás, tanítás, törvény, utasítás

Chukka:
Jelentése: törvény, rendelet, rendszabás, életmód, szokás, határ

Micva:
Jelentése: isteni parancsolat, úgy az egyes, mint az összes törvényparancsolat, meghagyás, megbízás

Láthatjuk itt is, hogy bár mindhárom szóban szerepel a „törvény”, mégis további jelentéseik másra irányulnak….

A Tóra:
A zsidóságban általánosságban Mózes öt könyvét értik e fogalom alatt. Azt a Tant, melyet Isten átadott Izrael népének ott a Szinaj-hegyen. Gyűjtőfogalomként jelenik meg, mely önmagában maga a Tanítás. E Tanítás pedig oktat és utasít.

A Chukka:
A törvény itt már rendeletként jelenik meg. Azaz minden, ami írva van, meg kell, hogy történjen, életté kell, hogy válljon. A chukka részletesen elmondja és megmagyarázza, hogy egy adott törvénynek mi a jelentése és hogyan kell azt megélni, betartani.

A Micva:
A törvénynek az a formája, amikor a leírt betű cselekedetté lesz; amikor a törvényből már parancsolat lesz: tedd meg!

Hogyan hozható ez párhuzamba az igazság hármas fogalmával?

A Szentháromsággal!
Hiszen a Törvény, a Tan, maga az Örökkévaló.
A Chukka, a rendelet, melyben konkrét magyarázatokat kapok, hogy megértsem a Tant, Jesua HaMassiah. Mert Jesua által tudok kapcsolatban lenni az Atyával; Ő az, aki betöltötte a törvényt, a Tórát, és teszi érthetővé számomra mindazt, ami eddig érthetetlen volt. A megszentelődés folyamatában Ő mutatja meg a határaimat és tesz rendet szellememben, gondolataimban, érzéseimben, testemben. Ő teszi élővé bennem a Tórát.
A Micva pedig a Szent Szellem, akinek vezetése által mindez a folyamat a látható világban is megnyilvánul, és bizonysággá lesz. A bizonyságtevő élet így nem más, mint a Micva megélése, azaz a Szent Szellem naponkénti vezetése, amikor is a betű nemcsak életté, hanem látható cselekedetté is válik bennem.

Így tehát a törvény és igazság tulajdonképpen maga a Szentháromság, mely Egy, de mindegyik más tulajdonsággal, feladattal bír.
Az Örökkévaló, aki az Abszolút Lét, az Emet, maga a Tan, aki fenntartja ezt a világot. Ő adta nekünk Jesua HaMassiát, a Cedek-et, a Chukká-t, hogy megértsük és valósággal megéljük Istennek a Tóráját és Emet-jét, vagyis törvényét és igazságát. És a Szent Szellem, az Emuna, a Micva az, aki mindez láthatóvá teszi bennünk embertársaink és a világ előtt.Igazság az Újszövetségben:

Érdekes megfigyelnünk, hogyan jelenik meg a továbbiakban, az újszövetségi igeszakaszokban az igazság fogalma.
Ha az evangéliumokat megnézzük, Máté, Márk és Lukács mindig a Cedek-ről beszél. Amikor Jesua tanításairól, gyógyításairól, csodatetteiről, haláláról vagy feltámadásáról olvasunk, és a szövegben előkerül az „igazság” szó, mindig a cedek-ről van szó.
János evangéliumánál azonban más a helyzet. A cedek szó egyszer sem szerepel. Az igazság kifejezésre ő mindig az emet-et használja.
És itt ismét meg kell állnunk, hogy: miért?

Az első három evangélium Jesuát elsősorban Caddik-ként mutatja be, úgy, hogy földi tartózkodásának súlypontját arra helyezi, hogy bemutassa: Ő az, akit Isten a világnak küldött, hogy megítélje és megszabadítsa Izrael népét és az emberiséget a bűneiből. És Ő az, aki által a világ megismerheti Istent, az Emetet. Ő a Caddik, az Üdvőt hozó, Ő az, aki Igzaságával legyőzte a Hazugot, Életével a Halált.

János azonban már nem a szokásos evangéliumi stílusban ír Jesuáról. Számára már nem az a lényeges, hogy Jesuának Caddik voltát igazolja, hanem úgy mutatja be őt, hogy Ő az Emet, a Messiás Király, aki egyenrangú az Örökkévalóval, aki már EGY az Abszolút Igazsággal, a Létezés Istenével. Ő már nem a Szabadítóról beszél, hanem a Királyról, aki egyenlő az Emettel. Aki kezdettől fogva egy volt és az idők végéig egy Vele. Számára Jesuának már nem a Szabadító, hanem a Felkent, uralkodó Király személye a nyomatékos. Jánosnál megszűnik az idő, és arról az eredendő szellemi állapotról ír, arról a szellemi síkról számol be, mely földi életünk befejeztével ránk is vár….

Ha pedig megnézzük a folytatást, az Apostolok Cselekedeteit vagy a leveleket, Pált, Pétert, Jánost, Jakabot, sehol nem említik már Jesuát Emet-ként, „csak” Cedek-ként.
Az Emet említése Jesuára vonatkozóan csak János evangéliumában olvasható. Ennek magyarázata is érthető, hogy miért?
János evangéliumát így kezdi: „az Ige testté lett….” Vagyis az Emet Cedekké lett! Isten adta önmagát Jesuában, adta az Emetet Cedekként ennek a világnak, hogy a Szent Szellem, az Emuna által megismerjük Őt. E hármasságban az Egyet.

Így a továbbiakban, a levelekben illetve az Ap.Csel.-ben sem kellet már bizonyítani, hogy a hármasság egy, azaz a Szentháromság egy és bonthatatlan! Hiszen már értették, érezték, látták, benne éltek. Már nem volt kérdéses Isten Országa, Királysága, annak működése. Már „bizonyított volt”, hogy Ő a Messiás, hogy Egy a Cedek az Emet-tel.

Akár a páli vagy a többi levélben az igazság már felváltva jelenik meg, vagy Cedek-ként vagy Emet-ként, de mindig az Emuná-val együtt említve. Azaz felváltva jelenik meg az Örökkévaló és Jesua, de már mindig a Szent Szellemmel együtt.
Az Emet-et pedig általában akkor említi, amikor valaminek a teremtéséről, az új megteremtéséről, születésről van szó. A Cedek-et pedig akkor, amikor megigazításról, megváltásról van szó. És az Emuna, a Szent Szellem mindkettőnél, mindig jelen van.


Mi tehát az igazság?

Láthattuk, hogy az Emet-Cedek-Emuna hármassága váltakozva hogyan jelenik meg a Bibliában. Azonban e rövid áttekintés kevés lenne ahhoz, hogy rávilágítson minden egyes olyan igerészre, melyekből további üzeneteket lehetne levonni, megszüntetve a fordítások hiányosságából, vagy egyszerűen csak a zsidó gondolkodásmód hiányából fakadó félreértéseket. Legyen ez az írás most bevezetés a majd későbbiekben előkerülő igerészekhez, melyekben a törvény, igazság, megigazulás, hit fogalmak félreértése vagy nem ismerete sok konfliktushoz vezetett.

És hogy a mindennapok útvesztőiben meglássuk és megtaláljuk mindig a helyes utat, az Igazságot, legyen ott az Emuna, a Szent Szellem, aki bizonyossá teszi léptünket, és Isten irántunk való hűségét, jelenlétét érezteti. Legyen ott a Cedek, Jesua HaMassiah, Aki életté és gyakorlattá teszi az Igazságot, és egyre közelebb visz az Atyához, az Emet-hez, az Örökkévalósághoz…

2008-09-05


Copyright © 2005-2008 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés