CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

BEMERÍTÉS JÉZUS NEVÉRE?

„Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan
a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára,
és veszitek a Szent Lélek ajándékát. „ (Ap.Csel. 2,38 )Több, mint négy évtizeddel ezelőtt, kora ifjúságom idején találkoztam először hazánkban egy olyan mozgalommal, mely e fenti Ige önkényes, minden össze-függésétől megfosztott használata alapján a bemerítkezések tisztaságát, érvényességét nemcsak megkérdőjelezték, hanem új bemerítkezésre szólítottak fel.
A Szentháromság Isten Neveinek működésének egy részét, és a teljes uralmát elfogadó döntő lépést, és annak látható formáját tették ezzel semmissé, mikor helyette „csak Jézus nevében” történt az újra bemerítés.

Abban az időben és jóformán gyerekként legfeljebb a vasárnapi iskolai taní-tások anyaga, a bibliai történetek vésődtek szívembe és lelkembe. Csupán egyik furcsaságnak tartottam ezt . Képviselőit, ezért ismeret hiányában inkább ki és elkerültem , miképpen azokat is , kik a nyelveken szólás, vagy a prófétálás ajándékainak használatáról vitatkozva, hamis tanításaikkal emberek sokaságát marták el, vagy ölték meg szellemben-lélekben.

Az elmúlt évek során azonban egyre több hír érkezett, hogy a „ mindenben Jézus” mozgalom újra hallat magáról, és több helyen megint a „csak Jézus nevére” történő újra bemerítkezés éledt fel.
- Ezért, és gyülekezeteket romboló munkája miatt, ma már idősödő felnőttként, és Krisztusban felnőtté vált , a Szent Szellem betöltött uralma és vezetése alatt élő, ajándékaival, gyümölcseivel és szolgálati ajándékaival szolgálóként felelősségem másokat tudatára ébreszteni, és leginkább fiatalabb testvéreimet figyelmeztetni:
A betű öl, az Igével visszaélve lehet rombolni! Ez esetben is.

- Másik kötelességem, hogy született zsidóként, zsidó elhívásomat betöltsem : Isten ismeretét, és Isten által kinyilatkoztatott, Jesua (Jézus) által újra felkínált, megélt, golgotai áldozata által, ítéletével és irgalmával,kegyelmével, megváltásával betöltött Törvényt mindenki részére alázattal tovább adjam.
Népem és saját, Istentől elrendelt feladatom, hogy ne csak a próféciák beteljesedésének legyünk tanúi másoknak, hanem szolgáljunk bizonyságtevő módon minden nép felé.
Így legelső feladatunk a valódi reformálás, vagyis a kereszténység életének megtisz-títása a hellenisztikus gondolkodástól, és az eredeti, zsidó gyökerek megmutatása, tanítása.
Számomra az elrendelést megerősíti elhívásom és személyes felkenésem Istentől.

Mint tudjuk, a Sátán igen jól bánik a Biblia szavaival, mely trükkök közül ma leginkább azt használja, mikor a részigazságokat hangsúlyozva a teljes Igazságot elrejti, eltakarja, majd megöli. Ezt segíti a ma oly divatos tolerancia befogadása, mindent összemosó fertőzése.
Ennek látható lelepleződése, mikor az Út helyett módszert ajánl, Igazság helyett emberi, egyházi, vallási, és leginkább csak részigazságokat állít mércének, követendőnek.
Az Élet helyett pedig a földi bővőlködés, áldások, sikerek kínálatát helyettesíti be.Urunk helyett valaki/valami mást !
Mindezekkel persze nem elégedik meg , hanem a legszentebb dolgokat hamisítja és magyarázza félre:
Ilyen az úrvacsora, dicsőítés, ima és igeszolgálat és a bemerítés is.
Nem veszi el őket, csak szellemben felhígítja, keveri, vagy kilop és eltüntet belőle egy fontos részt, hogy ne legyen teljes és érvényes.
Amikor a bemerítkezés „csak Jézus nevére-nevébe” kérdését vizsgáljuk, Isten előtti felelősséggel kijelenthetjük mások mentése miatt: nagyon veszélyes tévtanítás.

Ennek magyarázata, és igazolása sok Ige által egyszerű és megalapozott .
Most mégis a legegyszerűbb tényt szükséges felmutatni. Azért most, mert a keresztény-ség a zsidó gyökereitől elszakadva a legegyszerűbb dologban is járatlan, tanácstalan és folytatója a majd két évezredes keresztény-pogány és pogány-keresztény hellenizmus átkos munkájának.
A bemerítésről szóló és alkalmazott hamis tanítások is ennek köszönhetőek.

Az idézett Ige Péter szájából Urunk szavainak ismétlése: tanítványi módon.
Pontosan, szigorú sorrendiségben és az eredeti szavak megváltoztathatatlanságában.
Azoknak szól, kik Savuotkor (Pünkösdkor) látták, megtapasztalták Isten ígéretét, melyet Joel próféta által előzőleg közölt a Választott Nép számára.
Azoknak szólt ott és akkor, kik a Sátoros Ünnep idejére az akkori világ minden részéből érkezett, és akik az Örökkévalóban hívő zsidók, más népekből származó betért zsidók (prozeliták) voltak:
„mind zsidók, mind prozelitusok” (Ap.Csel. 2:10). E zsidó Ünnep az ő ünnepük, és a Szent Szellem kitöltetése : „mert néktek lett az ígéret...” (2:39)
A Savuot (Pünkösd) tehát nem az „Egyház” születésnapja, hanem a megígért, és érettünk meghalt és feltámadott JesuaHaMassiah által küldött Vigasztaló, a Szent Szellem kitöltetésének megígért napja.
Először a hithű zsidóságnak, kiknek Péter bizonyságot tett azonnal, akkor és ott a Feltámadottról, az Úrrá és Krisztussá lett Jézusról, vagyis a megígért Jézus Krisztusról, aki Krisztus Jézus. A Felkent Királyról , ki ma is szabadító.
Minderről azért szükséges beszélnünk, mert a kereszténység által kisajátított Pünkösd téves értelmezése és leírása kizárja az ott történtek tényszerűségét !
A bemerítésről (is) szóló 38.vers az akkori helyzetben is csak zsidóknak ( és betért prozelitáknak) szólt és szólhatott.
1./ Térjetek meg – Istenhez
2./ Meritkezzetek meg Jesua HaMassiah nevében - mert Őáltala van csak bűnök bocsánata
3./ Töltekezzetek be Szent Szellemmel - (... ezek után)

E felsorolás ma is egymást követő sorrendiség.

Tudjuk azonban, hogy a megtérés nem azonos az újjászületéssel., és legtöbbször nem történik meg egy időben , de vannak ritka esetek, mikor e kettő közel, vagy egybe esik.
Hasonló módon a Szent Szellem sem azonnal, mintegy automatikusan kezd el működni bennünk és általunk. Az érintés még nem betöltekezés, a betöltekezés még nem azonnali működés , vagy jogosultság !

E felsorolás után felmerül tehát a kérdés, hogy miért hangzik el kizárólag Jesua( Jézus) neve, miszerint a bemerítkezés látszólag csak az Ő nevében szükséges?
Aki ismeri az akkori, sőt mai zsidóságot, igen egyszerű választ adhat:
- A megtérésre az Istentől eltávolodott embernek van szüksége.
- A megtérő embernek van lehetősége Jesua Neve elfogadásával bűnbocsánatra, kegyelemre és megváltásra.
- Az újjászületett ember ígérete a Szent Szellem .

Az Ap.Csel. 2 fejezetben olvasott, korabeli zsidó sokaság általános szellemi-lelki állapota:

- már megtért Istenéhez, hiszen Vele találkozott elrendelés szerint Savuotkor.
- Nemcsak ismerte Ruah HaKodest, Isten Szellemét, hanem láthatta és megtapasztalta Isten Szellemének kitöltetését Jesua HaMassiah ígéreteként is, mint Krisztus Szellemét: a Szent Szellemet.
Isten Szelleme, mely Jesuában(Jézusban) és áűltala működött, ekkor Krisztus Szelle-meként is ismert lett a zsidók ,majd Savuot(Pünkösd) után a teljes világ részére, az első, zsidókból létrejött és Krisztusban élő közösségek által!

A kérdés tehát a következő: Miért csak Jézus nevére...?

Savuotkor (Pünkösdkor) él, egy Istenéhez megtért, a Szent Szellemet befogadott Nép , Kit már nemcsak ígéretként várja, hanem számára láthatóan működő valóság lett.
Vajon miért csak Jesua ( Jézus) nevének elfogadására, a bűnök bocsánatára szól tehát a felhívás a bemerítkezés szükségessége által?
Mert az ott összesereglett zsidó népnek élő és rendezett kapcsolata volt Istennel, a Szent Szellemmel, csak Jesua elfogadása hiányzott a megváltásához és üdvösségéhez!

A Szentháromság Isten uralmának beteljesedése csak Jesua által történik meg.
Ezért a Szent Szellem savuoti kitöltetése megígért és felkínált fordulópont az üdvtör-ténetben arra, hogy a tanítványok után először a hívő, Jeruzsálemben összegyűlt zsidók sokasága újra hallhasson Jesua(Jézus) földi munkájáról, golgotai áldozatáról és feltámadásáról, melyek ismerete után számukra is újra bizonyságok által megmagya-rázottak lettek a régi, és Jesua által elhangzott próféciák. Ígyáltal felismérték és elfo-gadhatták Úrként a Felkent Messiás Király : Jesua HaMassiah-t, Krisztus Jézust .


Egyszerűbben fogalmazva: A „Három”-ból „Kettő” jelen volt, és uralkodott, de hiány-zott a „Harmadik” : a Megváltó, Felkent, a Messiás (HaMassiah), ki Szabadító(Jesua).
Így az élő és rendezett kapcsolatokat nem kellett újra elkezdeni és megvalósítani.

A zsidó gyökerek ismerete nélkül alapvető dolgokban hiányosak látásaink.
Pünkösd története, és Isten Tervének e fordulópontja ma sem érthető ezért sokak számára.
Pedig e válasz megértése ma is fontos. Leginkább azért, hogy a mai zsidóságot ne misszionáljuk káros módon. A feléjük való szolgálat rendjét a mi Urunk adta meg már első prédikációjában:
„Térjetek meg ( Istenhez), mert elközelített a Mennyeknek Országa”. A „ második lépést”, Jesua felismerését, és váltságművének elfogadásának idejét és módját, eszközét egyedül Isten határozza meg.
Itt nem érvényes a (zsidóknak adott !) „missziós parancs”, mely ma a pogányok felé kiküldés feladata minden tanítvány számára.
Az Istenben hívő zsidók pedig nem pogányok.
Amikor tehát Isten úgy indít, és kizárólag Ő nyit ajtót egy hívő zsidó felé, ma újra elhangozhat:
„merítkezzetek meg ...Jesua HaMassiah nevében, a bűnök bocsánatjára”.
Felszólítás, figyelmeztetés arra, hogy a zsidóknál ma is működő víz alá merülés, tisztító
fürdői ( ma :mikve) áldozat nélkül, vagyis Jesua áldozatának elfogadása nélkül semmit sem érnek. Miképpen a jó cselekedetek, vallásos rítusok sem, melyek a protestáns és neoprotestáns közösségekben is nemcsak gyakoriak, hanem önmegváltássá növeked-hettek. Akkor és ma is élnek farízeusok, chaszidok(kegyesek), miképpen élnek ma is
jó cselekedeteik által érdemeket és üdvösséget remélő kegyes, és az írásokat jól forgató
farízeusi kereszténység.
Akkor és ma is e krisztusi felszólítás továbbadása kötelesség volt és maradt, azért hogy a megtért életetek folytatása legyen újjászületett élet a Szent Szellem vezetése alatt.
Az Ap.Csel .-ben ismertetett , Savuotkor Isten elé gyülekezett zsidóknak , és a ma élő, Istenben hívő zsidó maradéknak már csak Jesuát (Jézust)és uralmát kellett, lehet és szükséges elfogadniuk, mert Istennel rendezett viszonyukban a Szent Szellem jelenlétében élnek Isten (még nem megváltott) Választott Népeként.

- Amikor tehát valaki a Szentháromság Isten uralma helyett csak Jesua nevében merítkezik be, nincs rendezve szövetsége Istennel , és a Szent Szellem vezetését nem fogadja el, csak az ajándékait, gyümölcseit keresi és várja!
- Ha már érvényes bemerítését ismétli meg „csak Jézus nevébe” módon, eltávo-lodik attól a Szövetségtől, mely Istennel köttetett, és szintén csak a Szent Szellem ajándékaira vár.

Így ezek a részigazságok, a bemerítkezés csonkítása Istentől, a Szent Szellem vezetésé-től, sőt a Felkent Király uralmától visz távolabb mindenkit, és mintegy „feldarabolja” a Szentháromságot. Rejtetten sorompóként gátolja Krisztus elfogadását, uralkodását ,
és csak a Szabadító (Jézus) megbocsátását, csodatevő munkáját igényli.
Megállítja az életeket a golgotai kereszt tövében, és tovább nem engedi !

A zsidó gyökerektől való eltávolodás tehát nemcsak másképpen magyarázza akár Savuot (Pünkösd) történetét, mely kizárólag zsidókról szól, hanem teljesen megmásítja a Biblia igazságait, Igéit, és redukálja, csorbítja a zsidó nép Istentől kapott visszavon-hatatlan elhívását.
Ezért a „zsidótlanított” újszövetségi, hellenisztikus alapokon álló magyarázatok rejtett antiszemitizmusa mellett igen erős antijudaizmussal bírnak. Elvetik és kisajátítják a Választott Nép elhívását, Isten Tervét Izraellel és a mai zsidósággal.
Ezért nemcsak veszélyesek, hanem mint a „bemerítés Jézus nevére „ kapcsán látható, súlyosan életveszélyes a kereszténységre is.
Figyelmeztetnünk kell tehát Krisztus Testében egymást a következőkre:
- a bemerítkezés nemcsak a bűnök bocsánatára, az ó-ember meghalásának látható
bizonysága, hanem ezáltal, és Jesua HaMassiah által békeszövetség , kapcsolatunk
létrejötte, és rendeződése Istennel.
Egy új, tanítványi élet elindulása, Urunk engedelmes követése, vagyis Krisztus uralmának kezdete.
Mindazokat, kik eljutottak a megtérésig, bűneiket letették Krisztus elé, és irgalmat,
kegyelmet kaptak, tovább kell vinni a Golgotától az „emmausi útig”, hogy a Feltámadottal és élő Krisztussal mehessenek tovább.
Amíg ez nem történik meg, nem történt meg a megváltás által az életünk uralmának és urának változása, cseréje.

- Sok esetben szükséges Isten előtt megvizsgálni a bemerítkezések tisztaságát, őszinteségét . A lelki, vallásos cselekedetek esetén szintén érvényes az Ap.Csel. 2:38 felszólítása, mely sokszor egy valódi bemerítkezés megtörténéséhez vezethet.
Más esetben nem szükséges újra és valóságosan bemerítkezni, de elkerülhetetlen ,
hogy a szövetséget Istennel megújítva, megerősítsük.

- Bármennyire tiszta szívvel merítkeztünk be, sok esetben és tudattalanságunkban azzal egy időben földi egyház, vallás, gyülekezet uralmát fogadtuk el és vállaltuk magunkra. Ezeket szükséges elszakítani, hogy egyetlen Úr, Jesua HaMassiah legyen mindenben és kizárólagosan egyetlen, kinek Szelleme, a Szent Szellem teljes vezetése és uralma által lehessünk Isten Népe, Krisztus Testében, -mely nem azonos a földi és helyi gyülekezettel.

- Figyelmeztetnünk kell mindazokat, kik szellemben érvényes szövetségben vannak
Istennel, mivel jár e Szövetség megbontása, vagy módosítása.
E szövetség pedig a bemerítkezéskor láthatóvá is téve az emberek előtt : Istennel, a Szentháromság Istennel és így minden tagjával köttetett egy időben, ezért egyetlen tagjával sem bontható meg büntetlenül, vagyis szellemi következmények nélkül.

Amikor elindult életek őszinte, szívbeli és igaz döntések árán eljutnak a bemerítkezés
pillanatához, nemcsak hiszem, hanem sok évtizedes tapasztalatom, hogy Istenünk a Szent Szellem által tovább vezeti azokat, kik elindultak. Így őket féltem legkevésbé, mert szívük tisztasága által Urunk kezdetben megóvja minden emberi-lelki félre veze-téstől, tudattalanságukat elnézi egy ideig. Tanítani kezdi őket, olykor próbák által
vizsgáztatja is, de egyre inkább már számon kérhetőek is lesznek ismereteik miatt.
Mindazok, kik a keresztényi úton járnak, elindulhatnak a szabadulás, tisztulás és megszentelődés tanítványi útján. Aki ezt nem teszi, és nem tanul többé nincs felmentve
tudattalanságuk miatt, hiszen már mulasztásukká lett az, hogy nem akarnak tanulni.
Engedetlenségük, hogy nem akarják hallani Urunkat a Szent Szellem által. Ők félre-vezethetőek és Isten által adott türelmi idő után számon kérhetőek. Addig viszont
megállnak útjukon, a rendezésig a Szent Szellem várakozik, és a szolgálatuk megáll és gyümölcstelen.
Aki tehát önhibájából újra bemerítkezik „csak Jézus nevére”, mindezekkel számolhat.
A legszomorúbb az, mikor Isten által felkent, szolgálatra elküldött emberek tévednek el, és másokat rántanak magukkal. Az ő elszámoltatásuk súlyosabb. Isten a felkenetést
a Szent Szellem által adja és jelenti ki, így minden szolgálónak csak a Szent Szellem állandó és folyamatos vezetésében, irányításában folyhat szolgálata. Ő által ad minden
kérdésünkre útmutató választ Krisztus Jézus, a Felkent Király, aki uralkodik.
Amikor e szellemi vezetés elé, vagy helyébe lép emberi akaratunk, mely legtöbbször a
hatalom és pénz, siker és elismertség, valamint az érdek-paráznaság kisértése miatt
amáleki szellemiséggé, vagy jezabeli uralommá növi ki magát.
E szellemiségekhez gyakran és gyorsan csatlakoznak a rokon szellemiségek (humanizmus, liberalizmus, szinkretizmus, ökumenizmus stb.,)melyek azonnal Isten, a Szentháromság egysége ellen lépnek fel.
Ezt hamarosan követik az Örökkévaló előtt szent dolgok profanizálása, szellemi helyett
lelkivé válása. A tanítványi közösség vallásos lesz, majd egy idő múltan vallásos színezetű szociális és kulturális egyesületté zsugorodik.
E folyamat egyik segítője és előmozdítója, mikor a bemerítés szövetsége ellen, Krisztus uralmának el nem fogadása által a „mindenben Jézus” mozgalmak jelennek meg.
E mozgalmak eltévedt, szellemiből lelkivé vált , valaha gyümölcsöző szolgálatokat is végzett emberektől indulnak ki, kik sokszor észre sem veszik, hogy tevékenységük egy idő után , akár Krisztus ellenessé válik !
E vezetők az előbb említett esetekhez nem sorolhatóak, ők Isten megítélése alá esnek,
mivel ők már nem tévedtek, hanem engedetlenségben élnek. Az engedetlenség pedig
a Szent Szellem uralmának megtagadása, csorbítása. Bűnük sokasodik és súlyosbodik
mivel nemcsak önmagukért, hanem a reájuk bízottakért is felelősek.
Őértük csak könyörögni tudunk, és imádkozni, hogy ne sokasítsák bűneiket, és ne tudjanak másokat Krisztustól, Istentől a Szent Szellem uralmától Jézus nevére hivatkozva elszakítani, vagy előre lépésüket ezáltal is meggátolni.

A mi felelősségünk:
Szükséges korosztályomnak ( a mai ,45-65 éveseknek) Isten elé menni ez ügy kapcsán: rendezni mulasztásainkat. Mert mi voltunk, kik a mai fiatalabb generációnak nem adtuk át ismereteinket, tapasztalatainkat, és nem tanítottuk őket Isten ismeretére Isten Törvényeire, és nem voltunk megélt bizonyság előttük.
Ezért is szakadtak szét a gyülekezetek generációkra, és ezért nem egészíti ki egymást a fiatal és idős korosztály, miképpen Isten eltervezett és elrendelt tervében van.

A mai, újra életre kelő és hamis szellemiségek a mi gyengeségünk és mulasztásaink miatt kaphatnak lángra, mert a szellemet megölni nem, csak kitiltani tudjuk a Szent
Szellem erejével és felkenetésünkkel.
Az újra, „csak Jézus nevére” bemerítő hamis szellemiség számunkra évtizedek óta ismert, sőt következményeinek áldozatainak száma se titok előttünk.
Elsősorban magunkhoz nem lehetünk toleránsak, nem lehetünk csendben, mikor az utánunk jövő korosztályt támadja! Egyben számon kérhető felelősségünk tétlenségünk.
Ideje tehát mulasztásainkat rendeznünk, és kérnünk Istent, hogy a generációk közti elválasztó szakadékokat szüntesse meg. Mert bűneink, gőgösségünk elválasztanak
egymástól. Ennek következménye, hogy ők ismeret hiányában ugyanabba a hibákba esnek, ugyanazok a kisértések, ugyanazok a szellemiségek vakítják meg őket, mint
bennünket és sokakat mintegy fél évszázaddal ezelőtt.
Imádkozzunk azért is, hogy a fiatalabb testvéreink hasonló módon fogadják el idősebb és tapasztaltabb hívő testvéreinket, bizonyságaikat.
A Sátán módszere, hogy szétdobál, gyülekezeteket szakít, Krisztus Testéből kiragad.
Ez ellen a Szabadító(Jesua) szolgálata, a megtapasztalások kevesek. Számunkra Krisztus uralma, Jézus működő nevei, a Szent Szellem teljes vezetése ad megmenekü-lést és jogot arra, hogy ezek egységes működése és hatalma által Istenben Népének vallhassuk magunkat, és már e Földön magunkénak mondhassuk a Mennyeknek Országát, ahol csak a Szentháromság teljessége által lehetünk honpolgárok.
Nyerjük el e jutalmat, és senki ne tudjon megakadályozni bennünket az oda vezető úton, mely Úthoz , Jesua HaMassiah-hoz másokat is nekünk kell és lehetséges vinnünk.

2005. július 17.

Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés