CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

ÁBRAHÁM FÓRUM

Kicsodák a mi testvéreink?

"Ő pedig felelvén, monda a hozzá szólónak:
Kicsoda az én anyám, és kik az én testvéreim?
És kinyújtván kezét az ő tanítványaira, monda:
Ímé az én anyám, és az én testvéreim!" (Máté 12. 48-49)Az emberiség ősi tulajdonsága, hogy eredetét, őseit kutatja, és természetes vágy, hogy testvéreit, rokonait keresi, mert vágya, hogy ne legyen egyedül.
Korunkra ez különösen érvényes, hiszen az elmagányosodott világban mégis mindenki szeretne valakihez tartozni, bármennyire törekedik az emberiség megélni az egyén szabadságát, önállóságát és az ehhez kapcsolódó öntörvényűséget, mely a bűn megsokasodását okozza napjainkban.
A „tolerancia” és „liberális” szavak mögött azonban egyre inkább hallható a „globális, globalizáló” kifejezés már-már a célt is megmutató kinyilvánítása.
A kérdés ma már csupán az, hogy mindezek mögött milyen erő, ki áll?

A megnevesítés előtt a ma állapotát egy mondatban összesűríthetjük:
A világ jelenleg az "új korszak" a New Age állapotában van, és egyre sebesebben közeledik az "utolsó idő, utolsó korszak", a Last Age felé.
Minden azt sugallja, hogy minden ember nemcsak önálló, hanem önálló igazsága van, minden reklám és rávezetés azt erősíti, hogy "király vagy!"...
Ma már nem a mozgalmak, és új vezetők adják a megoldást a problémák megoldására, hanem az egyén.
Az ember elérkezik ahhoz a ponthoz, mikor saját istenévé válik, ki magát képes megmenteni és megváltani.
Törvényszerű azonban, hogy az önmegváltó, egyedül maradt ember anarchiát okoz e Földön, megannyi bűnnel, sok-sok bajjal és szenvedéssel, és maga vágyik egy mindent kezébe vevő, diktatórikus hatalom megjelenésére.
Miközben folyik a New Age hatalmának erősödése, a háttérben irányító Hatalom már készíti trónralépését, Isten Igazsága, és az eljövendő Nagy Király, Jesua HaMassiah ellen tesz.
Világosság Angyalaként, keresztény öltözetben, de egyre nagyobb erővel zsidóként, Isten Választott Népének nevében, és izraeliták által.

Krisztus Királysága ellen tehát működik a globalizálás, unió-építés, egy világbirodalom felállításának előkészülete.

Először a jó és gonosz egyaránt szellemben indul el, majd eléri a lelket.
A vágyakat, gondolatokat változtatja meg, majd mindez megjelenik a látható világban.

A teljeség igénye nélkül,- hiszen könyvtárak sem elegendők mindezek megmutatására-, ütköztessük a New Age sátáni tervét Isten Tervével és Igazságával:


1./ Isten személyes Isten
2./ A gonosz létező, valóságos
3./Jesua HaMassiah a Megváltó
4./Az ellentétekben /dualizmus/ való gondolkodás
Isten személytelen erő /monizmus, panteizmus/

A gonosz csak a meg nem világosodottság....

A megváltás elérhető szertartásokkal, bizonyos technikákkal.
Az önmegváltás eggyé tesz szellemben Istennel.
A megváltott ember- "megvilágosodott" ember.

Összefüggésekben, együttlátásban, egyesülésben való gondolkodás.

E mozgalom immáron beépült a keresztény látásba is, sőt a New Age szellemisége jól látható módon mindenhol jelen van, hiszen nemcsak a Föld lett az informatika robbanásával egy "kis falu", hanem alapelvei a gyülekezetben is működnek, mint hamis teológiák, tévtanítók által.

Az első állítása e mozgalomnak, hogy már nem a " halak/kereszténység/ korszakában élünk",
hanem új korszakként elindult a "vízöntő / kereszténység utáni/” korszak.

- Csupán megjegyzés, hogy a vallásos, meghidegült kereszténység láttán az ateista világ részére ezen állítás igaznak látszik, és a kereszténység állapota valóban halotthoz hasonló. Azon keveseket kivéve, kik Krisztus Testében élnek, tanítványi úton járnak.
- Az iszlám, a buddhizmus és egyéb más isteneket bálványozó vallások terjedése is a kereszténység megszűnését jelzik sokaknak.

Ebben a helyzetben tehát megoldást kell keresni.
Szerintük a következők ezek:

Sürgős szükségünk van egy új spiritualizmusra, ki kell fejleszteni képességeinket az okkultizmus, és paranormális területeken.
-Mindezek ma már a mindennapjainkban jelen vannak, a gyógyítás, szórakoztatóipar, média, területén.
Az üzleti szféra telve mágusokkal, kik idegen erőkkel manipulálnak, és irányítanak.
Ma már a sportban elért eredmények jelentős részénél okkult erők segítségével győzedelmeskednek.
Se szeri, se száma mindezeknek....

-Külön fejezetet érdemelne a karizmatikus varázslás, az az állapot, mikor a Szent Szellem bálványként történő imádása valóban "új szellem" működését indítja el, mely paranormális eredményeket okoz, és a Szent Szellem ajándékait hamisítja.

Hirdeti e mozgalom, hogy vissza kell térni a természethez, mert ott megéljük Istent.
Ki kell bontakoztatni az emberben és a természetben szunnyadó szellemi energiákat.
Hirdeti, hogy minden vallásban van valami eredeti jó, az igazság egy darabja-magja.
Mindezekért nem szabad elutasítanunk egymás vallását /szellemiségét!/.
Toleranciával kell viseltetnünk, meg kell ismernünk egymást.
Így a meditációk, jógagyakorlatok, paranormális esetek elfogadása javasolt.

A modern, új gondolkodási rendszerünkbe át kell vennünk a jövendőmondást, okkult gyógymódokat, varázslást, és a mágia minden formáját.

Mindezeket világszerte terjesztő, új módszereket kínáló hálózatok épültek, működnek.
A "network"-ök szemlélet- és társadalomátalakító munkáján túl a modern távközlési, tömegkommunikációs eszközök sora bombázza az emberek tudatküszöb alattiját, hogy nemcsak regisztrálja, és az "új" elfogadását irányozza elő, hanem akaratát is elvegye manipuláció és idegen szellemek által egyaránt.

Már olyan generáció nőtt fel, akit az alternatív lehetőségek folyamatos kínálatának és az alternatív mozgalmak hatása alá kerültek, és ma már természetessé vált mindaz, amit törvények tiltottak, erkölcsi törvények gátoltak, és megvetendő volt a kulturált világban, és mindenekelőtt a kereszténységben.
Ma már a törvények ismeretét hordozó és azokat másoknak feladatként átadó zsidóság is "fellazult".
Az alternatív mozgalmak célja közt található kiemelten:

- Az Örökkévaló, Teremtő Isten helyett a természet, és a természet erőinek tisztelete.
- A házasság és család építményének lerombolása, melyet a mai generáció már nem is tervez...
- Minden régi rend elleni nevelés, a példaképek, és minták, vagyis a paradigmák ellen dolgozik.
- Nyiltságra tanítani, mely ajtót nyit minden misztikus, ezoterikus, spiritiszta, a keleti vallások által működtetett szellemiségnek, így az asztrológiához is.
- Célja, hogy megszüntesse az emberek kötelességtudatát, szemérmességét, és hogy mindenben gátlástalanul élhessenek.

Úgy gondolom, hogy mindezek bemutatását és részletezését nem kell megtennünk.
Közvetlen környezetünkben már kivesznek a példaképek, bizonyságtevő életek vonzereje, és a házasság szentsége, a szaporodás törvénye, a "mondd el gyermekeidnek.." parancsa mintegy régi, felesleges dolgokká lettek.
A paráznaság és egyéb bűnök gátlástalansága, szemérmetlensége a mindennapok része, és a média által, művészeteken keresztül nyersen, gátlástalanul özönlik felénk, mint "korszellem".
Talán már nincs olyan bűn, mely elkövetésére az embernek e szellemben tiltása van, hogy valami megállj-t parancsoljon.

Sajnos a kereszténység sem mentes ettől, mikor pedofil papság, homoszexuális egyházfő, parázna pásztorok, közösségüket kizsákmányoló rablópásztorok, missziókat és szolgálatokat saját biznisznek tekintő, báránybőrbe bújt farkasok vannak soraiban.
A New Age-t működtető network-ök eltartják és együttműködnek keresztény evangelizálást végző missziókat, kik akár tudattalanul is a hálózat építésével fizetnek vissza.

Hasonló módon érezhető és látható a régivel szembehelyezkedő "új generáció", mikor gyülekezetek szakadnak szét korosztály szerint, mert a fiatalok megélik az engedetlenséget, nem tűrik a nevelést, és nem tisztelik se szüleiket, sem az előttük bizonysággal rendelkező és tapasztalatokkal bíró korosztályt.

A meditációk, spiritiszta erők, és a keleti vallások hatása nemcsak jelen vannak, hanem teológiák tananyaga, és módszerei közt gyakorolt.

Valami elveszett.....
Elveszett a Biblia, az Ószövetség mesekönyv lett szemükben.
Ismeretlen lett a törvény, a bűn, és így ismeretlen lett a Megváltó, Szabadító, Isten Fia, Jesua HaMassiah.
Elment a Szent Szellem mindezek miatt, és jött helyette csodákat, rendkívüli jelenségeket okozó, hamis örömet és szabadságot hozó misztikum, mely magát karizmatikusnak nevezi.
Istennek hála azonban, hogy nem minden és nem mindenki veszett el.
A maradék megtartatott, és feladata van.

E bevezető után rábízom mindenkire, hogy a New Age felsorolt jellemzőit és céljait megvalósítani kívánó munkáját ismerje fel környezetében, egyházában, gyülekezetében.
Nem célom vádbeszédet tartani a bűnös tévtanítók és szervezetek, gyülekezetek, missziók és egyebek nevén nevezésével.
Legyen ez feladatuk azoknak, kiket Isten őrállókul állított helyére.
Ez feladatuk, felelősségük egyaránt.

Mégis, e bevezetés nélkül nehezen leplezhető le, és tehető láthatóvá az antikrisztusi rombolás és előretörés, mely a címként szereplő becsapással tör előre, immáron Magyarországon is.
Ennek ismertetése azért fontos részünkre, mert zsidó néven, és keresztény néven egyszerre hirdeti a monoteizmus háromságát, miszerint valamennyien Egy Isten gyermekei vagyunk.
Mint egy család, tehát eggyé kell válnunk, hiszen "testvérek" vagyunk.
Ábrahám gyermekeiként közös családban élhetünk: békében, biztonságban.

E mozgalom régebbi időkben kezdődött el, és Nyugat -Európában kisebb, nagyobb felekezetek a résztvevői, miszerint minden másság feloldható Ábrahám családján belül.
Némi tolerancia, egymás értékeinek felismerése és átvétele...
A sort nem szükséges folytatnunk, mert mindazt tartalmazza, amit ezidáig a New Age leírásában olvashattunk a fentiekben.

Az elindulás azonban mégis figyelemreméltó, még inkább, ha a szereplőket vesszük sorba.
E szereplők mindig és mindenhol ugyanazok, kik jeleskedtek az Ökumené létrehozásában.
Igazságokat hangsúlyozva, mégis hamis és rejtett szándékkal.

A világ mai helyzetét látva szembetűnő a sok hasonlóság, mely akkor volt, mikor Jézus született.
Amikor a Római Birodalom fénykorában volt, görög nevén Ökumenének nevezték!
A bethlehemi születés idején a népszámlálás valójában ennek a Birodalomnak, az Ökumenének első adóbevallásának ideje volt, mikor mindenki sietett jövedelmével támogatni a működését.
Olyannyira, hogy e buzgalmuk miatt a születendő Megváltónak sem jutott hely...

Ma is épül egy Birodalom, és ma is önként, már-már egymást taposva igyekeznek kincseikkel, a más célra kapott talentumaikkal is emberek és egyházak, hogy a Birodalom védelmét, uralmát, alamizsnáját elnyerhessék, hogy mint akkor, a közel kétszáz népnek adott "egyenjogúságot" ma is kiérdemelhessék.
Mint akkor, ennek ma is kemény ára van.
A megtartott önállóság azonban értéktelenné válik, hiszen e Birodalom jellemzője az, hogy mindent egyesíteni, ötvözni akar.
Adoptálja a bálványokat Egyiptomból, Babilonból, a hinduizmusból, és mindezek fölé emeli a saját istenét.
Munkáját ma is folytatja, és még újabb szellemiségek befogadását végzi.

Jesua születésekor csak néhány zsidó csoport volt, ki nem akarta kiszolgálni a Római Birodalmat, és nem állt a Római Birodalmat kiszolgáló farizeusi, és szadduceusi papság szellemi befolyása, és a rómaiak által kinevezett hatalmasságok uralma alatt.
Ma szintén...

A védtelenek, sebezhetőek és toleranciára, kompromisszumokra képesek ma is ugyanazok, kik Isten Szellemének vezetése nélkül és a próféciák elfogadása nélküli vallásos módon élnek.
Ők azok, kik gyengeségük miatt becsábíthatóak az Ökumenébe.
Mások viszont mivel nem szakítottak a Birodalommal, reformáció helyett csak változtatásokat akartak.
Ők térnek vissza régi urukhoz, sőt ők azok, akik a visszatérést, az egység visszaállítását nagy lendülettel végzik.

A Nagy Globalizáló azonban ezzel nem elégedett meg, és számára ez nem elég, mert teljességre törekszik.
Csak akkor foglalhatja el Jeruzsálemben a trónját, ha beolvasztja magába a zsidókat, szövetséget köt az iszlámmal, mely egyre nagyobb mértékben hódít területeket, ahol erőtlen és megöregedett vallásos kereszténység él.

Az ökumené tehát létrejött a New Age módszereivel, és ezen módszerek által újabb egység épül.
Elfogadással, befogadással, beolvasztással: a monoteista vallások egyesítésére.
De ki ez az Isten?
Ki az, Aki uralkodni akar e Földön, miközben az Örökkévaló, Jahve, és a Világ Királya, Jesua Hamassiah ellen harcol.
Edomi, Isten ellenes, és Isten Népét gyilkoló, babiloni: bálványisteneket imádó és amaleki szellemiséggel, mely által a testi kívánságokat helyezi az emberiség fölé.

Miképpen a Birodalom jellemzője a New Age szerinti szellemiség, az Új Világ, az Új Korszak Birodalmában is jelen van Amalek, Babilon és Edom.
Az Isten helyett működő humanizmus, az Isten Választott Népe ellen támadó antiszemitizmus: szellemben, lélekben és egykor fizikailag is egyaránt.
Ebben egyezik évezredek óta a kereszt nevében gyilkoló, gályarabságra vivő "kereszténység", mely ma ezt finomabb módon végzi tovább, mikor Izrael elvetettségét hirdeti, és örökségét, áldásait "Szellemi Izrael " néven, avagy a "Világegyház" egyedül üdvözítő hazugságával teszi.
Egyezik az iszlám gyilkos terveivel, kik ezt akár fizikailag is végrehajtják Isten Választott Népe és Krisztus Teste ellen egyaránt.

Babilonnal egyezik a babiloni, perzsa, káldeus szellemiségből kialakult hellenizmus, és a későbbi hellén-római kultúra, mely hinduizmussal, egyiptomi istenekkel ötvözött.
A gyökérrel azonosak az ágak, bár nem hasonlítanak külsőleg, mégis egy tápanyag kering bennük.
A beléjük beoltott, egykor reformált, de Krisztusban meg nem gyökerezett, a Szent Szellem szellemi vérkeringéséből távol lévők így újra a gyökér nedveiből élnek és azonosulnak vele.

A tolerancia jelszavával Amalek is megerősödik.
Homoszexuális, pedofil, leszbikus papság nemcsak a test bűnbeesését és vágyát jelzi, hanem a pogány templomokban egykor istentiszteletnek számító pogány szertartások felújulását.
A gyökér tulajdonsága az egyházakban...
A szekularizáció Amálek győzelme.

A Birodalom tagjai mások tulajdonságaikban,- melyeket befogad, eltűr a közös úr.
Mégis amikor egységében nézzük mindezt, egymást kiegészítik.
Edom segít Babilonnak, és Amalek is működik.
Csupán az arányok kérdésesek a résztvevők közt, hogy kinél melyik szellemiség működik, vagy elsődleges.

KIK VANNAK VESZÉLYBEN A KERESZTÉNYSÉGBEN?

Mint már leírtam, a globalizáló Álmessiás, ki nem más, mint az Antikrisztus először egyesítette Babilon, Egyiptom és a hellenizmus bálványisteneit.
Bekebelezte a zsidó vallás elemeit, de magát a zsidóságot nem tudta beolvasztani magába.
Így szellemben nem ment végbe a Római Birodalom egységes, azonos bálványvallásának, uralmának megvalósulása.
Két évezred multával azonban a Birodalom erről nem mondott le még mindig.
Bár mindent megtett a kereszt nevében vérrel és tűzzel, karddal és máglyákkal ezért, a zsidóság mégis hű maradt Istenéhez.

Az államvallássá lett pogány-keresztény szellemiség mindent megtett azért, hogy a törvények megszüntetésével, az Ige elrejtésével védtelenné tegye Krisztus Testét.
A misében rejlő spiritizmussal, a szenteket idéző, működtető halottidézéssel, és varázslással elrejti Jézust, mint egyedüli közbenjárót, hamisítja az Úrvacsora lényegét és működését, és a Szent Szellem helyett démonok vezetnek, csodákat tesznek, és prófétálnak hamisan.
Mégis megmaradt egy kevés tiszta mag a történelem során, és Isten adott látást embereknek, kik elszakadtak e babiloni úttól, és visszatértek az eredeti ösvényekhez: a gyökereket keresve és megtisztulva.
A bekebelezés folyamatosan tart, és célpont az eddig még el nem ért, protestáns kereszténység.

Az ökumenébe mindazok, kik életében nem működik a Szentháromság egysége, igen könnyen becsábíthatóak.
Az Ószövetség el nem fogadása esetén Isten és a törvények ismerete hiányos, vagy maga Isten nem működik.
A Szent Szellem el nem fogadása, vagy működésének hiánya más szellemek számára ad lehetőséget, hiszen a szellemek megítélésének ajándéka nélkül elszédítheti, elhitetheti a Világosság Angyala a hívőket, kik nem vezetett tanítványok.
Isten elfogadása, Jesua visszaszorítása és a Szent Szellem kizárása egyenes út a végzetbe.
Az unitarizmus a monoteizmus egyik előszobája.

Amennyiben a kereszténység nem tér vissza zsidó gyökereihez, és ezáltal Isten és az Ige /Törvények/ megismeréséhez, és a Jesuát ismerő, de újjá nem született keresztények nem válnak újjászületett tanítványokká és egyedül Jesuát szolgáló Krisztus Testévé, és amennyiben a ma vakon, és emberi, lelki vezetésben járnak a Szent Szellem irányítása helyett, a New Age-ben felsorolt célok felé viszik a már ismertetett idegen szellemiségek.

Isten ismerete helyett bálványok.
Jesua Úrként történő elfogadása helyett önmegváltás.
A Szent Szellem helyett misztikus, ezoterikus, mágikus, spiritiszta ráhatás irányít.

Ha Isten bármelyik személye hiányzik, vagy nem működik, nemsokára megjelenik egy hamis isten, hamis megváltás, és hamis szellemiség démona.

MA MI A FELADATUNK A HÍVŐK KÖZÖTT?

Legyen ebben első példa, mikor Asa Izraelben helyreállította és megtisztította az istentiszteletet.
Az akkori helyzet a maival azonos:

"Sok ideje, hogy Izrael az igaz Isten nélkül, tanító pap nélkül és törvény nélkül van." (2.Krónika 15, 3)

Mindezt Isten lelke által Azáriás mondta a Népnek...

Isten Szent Szelleme ma ugyanezt mondja a Népnek:

..Sok ideje, hogy a keresztény nép nem ismeri Istent, középen nem a Mester, Jesua áll, és mivel nem ismerik Istent, így az Igét sem, és mivel nem ismerik a testté lett Igét, Jesuát, nem ismerik a Törvényt…

Ideje lenne ma is hallgatni erre, és mint Asa tette a Néppel együtt:
- „elpusztítá a bálványokat” /8.vers/
- „összegyűlének és áldozának az Úrnak” /11./
- „fogadást tettek, hogy keresik az Urat teljes szívvel és teljes lélekkel” /12.vers/
- „megesküdének az Úrnak”

Második példaként álljon előttünk Akház bűne és büntetése, valamint az, hogy miképpen állította helyre az istentiszteletet Ezékiás.

Újra ismerős, és mai állapot.

" És összehordá Akház az Isten házának edényeit, és összetöré az Isten házának edényeit, és az Úr házának ajtait bezárá, és csinála a maga számára oltárokat Jeruzsálemnek minden szegletén." ( 2. Krónika 28,24)

"A tornác ajtajait is bezárták, a szövétnekeket elfojtották, és a füstölögtettek és égőáldozatot nem áldoztak az Izrael Istenének a szent helyen." /29,7/


- A levitákat megszentelték az Úrnak.
- A leviták elkezdték a tisztátalan dolgok kihordását.
- A megszentségtelenített edényeket is megtisztították, megszentelték.
- Bűnért való áldozatot tettek az országért, a szent hajlékért, és Judáért.
- A teljes gyülekezet és a király bűnért való áldozata következett.
- Az egészen égőáldozat alatt megkezdődött az Úrnak éneke.
- Mindenki leborulva imádkozott az áldozat befejezte után
- majd az Urat dicséretekkel örömmel dicsérték.
- Mindezek után, szabadon adtak dicsérő és hálaadó áldozatokat az oltárra, mely igen sok volt.

„Így állíttatott helyre az Úr házának szolgálata...” (2 Krónika 29. fejezet)

Mikor ez beteljesedett, az Úrnak, Izrael Istenének ünnepét, a Páskát tartották meg elsőként.

Ma igen sokan az ébredésért imádkoznak, reménykednek, hogy az egyre gyengülő kereszténység új erőre kap, és felépül.
Az istentisztelet helyreállítása nélkül azonban csak ábránd marad mindez.

A helyreállás után, a Páska során:
"Sok nép gyüle azért Jeruzsálembe, hogy a kovásztalan kenyerek ünnepét megtartsák a második hónapban: igen nagy gyülekezet vala." /30,13/

Lehet, hogy elmulasztottuk a szentély megtisztítását, és ezért lekéstük a Páska Ünnep idejét, de Isten kegyelme, hogy ad még újabb lehetőséget a Vele történő találkozásra, ha helyre áll minden.

Miképpen mindkét esetben béke és áldások, és rend következett be, mindez ma is lehetséges.

A mi feladatunk tehát a templom, Krisztus Teste, életünk és gyülekezeteink megtisztítása, az istentiszteleti rend helyreállítása, és az áldozatok eljuttatása, bemutatása az Oltáron.
Hálaadással, Istent dicsőítve, és hálaáldozatokkal.
Ezután élhetjük meg a Vele való találkozás örömünnepét.

Isten adja, hogy a New Age-el szennyezett, szellemben már nem működő templomok megtisztuljanak, és újra működhessen szívünkben a hálaadás, áldozatok bemutatása, és Isten dicsőítése.
Legyen működő Főpapunk Jesua, és lakjon köztünk újra Isten Szelleme, mikor újra megszenteli a helyét szívünkben, közösségeinkben.

Amíg ez nem történik meg, egyre inkább tért hódit Edom, Babilon és Amalek Isten és Jesua HaMassiah ellenes szellemiségei az Antikrisztusnak uralmát előkészítvén.
Nyissuk meg tehát bezárt templomainkat a Szent Szellem tisztító munkája, Jesua uralma előtt, hogy Isten megszentelhessen, betakarjon és védelmezzen az "Új Korszak" hatásaitól.

KIK VANNAK VESZÉLYBEN A MAI ZSIDÓ NÉPBŐL?

A legnehezebb kérdéshez jutottunk el.
A legegyszerűbben, de mégis igazságtalanul válaszolnánk, ha kijelentenénk, miszerint a teljes zsidó vallás antikrisztusi, Jesua HaMassiah ellenes.
Azonban az ígéretek mégis Izraelé..., mert ők mondják ki : Báruch hábá, áldott aki jő.... !
És ezt a Jesuát Messiásként fogadó zsidó nép teszi, mikor a Népéhez, Jeruzsálembe visszajövőnek mondja: Baruch haba Jesua HaMassiah.

A zsidó nép naponta imádkozik, hogy a Messiás jöjjön már.
Olykor türelmetlenül hangzik el ma is.

Isten imameghallgató Isten, és ha olyat kérünk, amit az Örökkévaló kijelentett, és akaratában van, be is teljesíti.
A zsinagógákban, zsidó közösségekben, vagy családoknál minden péntek este, a szombat bejövetelekor elhangzik:

"Rázkódjál meg, a porból, kelj föl!
Öltsd magadra díszruhádat, népem!
Jisáj fia, a bethlehemi által közeledik lelkemhez a megváltás."
/ Imádságos Könyv l94.o ./

A szombat reggeli ima hasonlóan Messiás-váró:

"...uralkodj fölöttünk, mert mi várunk Reád, hogy mikor fogsz uralkodni Cionban legközelebb napjainkban, mindörökké ott trónolva...
Szemeink hadd lássák királyságodat azon ige szerint..:
Uralkodni fog az Örökkévaló mindörökké, Istened Cion nemzedékről nemzedékre, Hálleluja!"
(Zsolt. 146.l0) /u.o.252-253.o./

Minden reggeli ima része Isten áldása minden nap:
- Feltámadásért, megváltásért, oltalomért, segítségért, gyógyításért, ismeretért-belátásért-értelemért.
Ugyanakkor kérés, hogy vezesse vissza Népét a Tórához, Isten szolgálatához: kérés megtérésért.

- Kérés bocsánatért, bűnök és elpártolás miatt.

- Kérés megváltásért, gyógyulásért, földi áldásokért, szabadságért-összegyűjtetésért, igazságos ítéletért.

Hosszas lenne felsorolni mindazokat az áldásokat és imakéréséket, mely a zsidóság szájából naponta elhangzik, és a Messiás-várást mutatja meg.

Így tehát csak az a kérdés maradhat, hogy antikrisztusi-e a zsidó vallás?
Egészét tekintve semmiképpen nem az!

Amikor Isten uralmának helyreállításáért imádkozik, amikor Istentől kér Szabadítót, Megváltót, Orvost, valamint bűnbánatot, megbocsátást, gyógyulást, szabadulást és összegyűjtetést, vajon Isten megengedi-e az Antikrisztus működését ilyenkor?
Vagy elmegy a füle mellett a kérés, melyre Ő maga, az Örökkévaló is vár és cselekedni kíván?
Mielőtt könnyen és könnyelműen ítélkeznénk, elégedjünk meg azzal a válasszal, hogy Isten a rendelt idejében meghallgatja és teljesíti ezeket az imákat, és megmutatja az Ő Fiát, Jesua HaMassiah-t zsidó népe számára, kik Istentől kérik és várják egyedül a Messiást.
Még tart a pogányok kegyelmi ideje, és csak kevés zsidónak adatott meg, hogy felismerje Jesuában a Megígértet, HaMassiah-t.

Isten a szívek vizsgálója és ismerője.
Hiszem, hogy a "világegyházban", az antikrisztusi szellemiséggel átitatott ökumenikus "birodalomban" is vannak egyének, kik tiszta szívvel keresik Isten és várják a Messiást: Jesuát.
Mert Isten igazságos, hittel állítom, hogy onnan is kiemeli, kivezeti mindazokat, kik az övéi.
A Szent Szellem által megérinti, és megvilágosítja, megtisztítja és Krisztus Testébe beépíti.

Isten nem ember, hanem hosszútűrő és irgalmas a megtérőhöz, és ami kiemelten fontos, hogy a tudattalanság idejét elnézi.
A bálványimádó pogány-keresztény egyházak tagjainak megbocsát, ha elhagyják régi utjaikat, de a bűnök következményeitől csak kegyelemből Isten mentesíthet.
A zsidóság vaksága azonban Isten akaratából van, így nem bűnük, hanem Isten terve, hogy ők ne lássanak egy ideig.
A keresztény türelmetlenség, felfuvalkodottság, mikor Izraelt elvetettnek, bűnösnek kiáltja ki ezért, Isten akaratát nem fogadja el, vagy nem ismeri. Ez azonban bűnévé lesz.

Összegezve tehát Isten ismeri mindazokat, kik Őt keresik, és megóvja őket mindentől, hogy Hozzá térhessenek, és megismerjék az eljövendő Jesua HaMassiah-t.
Mindazon zsidók, kik nemcsak hagyománytiszteletből vallásosak, hanem akik szívből imádják Istent, védelemben vannak, és lesz lehetőségük Jesua által az örök életre menni.

Mégis, vannak súlyosan veszélyeztetett zsidók, kiket könnyen megtámadhat az Antikrisztus, és ehhez a New Age szemléleteit, módszereit és szellemiségeit győzelemre vezetheti.
Olyannyira, hogy némely zsidó csoportok felismerhetően maguk végzik az antikrisztusi előkészítést, mivel szándékuk, hitvallásaik, szellemiségük évszázadok óta rokon, vagy azonos azzal.

Mikor a veszélyeztetett keresztény közösségekről szóltunk, jellemző volt, hogy minden rossz alapjaként a Szentháromság egységének hiányát nevesítettük meg.

A zsidóság esetében a Szentháromság ugyanúgy jelen van a zsinagógákban, vagyis Jesua rejtetten, és ma még nem működő helyén az Örökkévalót egyetlen Istenként imádók között.
Azonban mikor a zsidóság elhagyja Istenét, fokozottabban ki van téve az antikrisztusi, New Age-es uralomnak, mert elhagyta a Tórát is.

A Választott Nép Isten nélkül nem Isten Népe, és védtelen, miképpen a vallásos keresztény sem Krisztus teste. Tanítvány helyett csak esetleg hívő ember.

Akárcsak a kereszténység sok ezer ágát nem lehet felsorolni, ugyanúgy a zsidó vallási ágazatok is sokszínűek.

Ami zsidót és tanítványi kereszténységet eggyé tesz, nem más, mint a " S'má Izrael", az Egyetlen Örökkévaló Isten elfogadása.
Isten Népében nincsenek bálványimádók, miként a pogány keresztény "világvallás" magát egyetlen és egyetemes krisztusi istennépnek tartja magát hamisan.
Ugyanilyen zsidó ág is van, kik a Tóra megtartása mellett halott rebbéjüket spiritiszta módon idézik, és a hinduizmusból átvett lélekvándorlás tanát is elfogadják, miáltal nem Isten Népe ők, csak származásilag izraeliták.

A két vallás közt szembetűnő a közös vonás, mely bizony a New Age látható jeleit viseli:
Mozgalomként bárkit befogad és térítő, hódító és globalizáló, spiritiszta és keleti vallásoktól terhelt.

Istennek hálásak lehetünk, hogy Közép és Kelet Európa nyugati felén a zsidóság szinte teljes és legjelentősebb része alapként a Tóra igazságain és a törvények, olykor túlzó betartásán áll.
A magyar anyanyelvű zsidóság fundamentalista, vagy az alapokon álló neológ, és kis részben kongresszusi, nagyobbrészt askenáz, kisebb részt szefárd hagyományokat követ és őriz.
Számunkra mindenképpen nemcsak hálaadásra ösztönöz ez, hanem, fokozott figyelemre is, hiszen a mai, modern és Tórához hűséges, Istent valóban egyetlen urának tartó zsidóság valamikor erről a térségből indult útjára, és általa jött létre Amerika és más országok, így Izrael ortodox zsidósága is.
Az a zsidóság, mely farizeusi buzgósággal őrzi a hagyományokat és a Tórát.

Ők azok, kiknek vaksága párosul a S'má Izrael szerinti Isten-hittel, és mivel az Örökkévalót keresik és imádják, vélhetően ők azok, kiket Isten nemcsak meghallgat, hanem megismerik a valódi Messiást, Jesua HaMassiah-t általa.

Ennél sokkal szomorúbb a kép, mikor a német és francia területekről elindult reform mozgalomról, reform zsidóságról kell beszámolnunk.
Már a kezdet megmutatta útját, mely ma már minden jegyében az " Új Korszak" jellegzetes, szinte valamennyi jegyét magán hordozza.
Alapítója, Mendelssohn az 1760-as évektől 1786-ig működött.
Hatása Amerikában a legnagyobb, ahol ma is mintegy 3 millió zsidó vallja magát reformnak, de Angliában is jelentős tömegeket vonzott.
Mendelssohn Mózest a felvilágosodás " német Sokrates"-ének jellemezték.
A hitetlenség zászlóvivője, ki a "hiszek" szót nem ismeri, hanem helyette azt mondja: "megismerem, hogy igaz."
A gondolat és a hit szabadságát hirdette.
Nem csoda tehát, hogy halála után gyermekei nyitották meg a kitérések véget nem érő sorozatát.
Munkásságának köszönhető a ma is nagy erőt képviselő reform zsidóság létrejötte.

Az istentisztelet reformálásával kezdték, mikor a liturgiát megrövidítették, imák sorát kihagyták, és szombat helyett sok helyen vasárnapra tették az istentiszteletet.
Megszüntették a kóserságot, és a tisztátalan állatok fogyasztása elfogadott lett.
A nagyobb hatás kedvéért bekerültek a vegyes karok, az orgona és a szónoklatok.
Fő céljuk a világi és modern ismeretek és modern teológusok kiképzése.

A liturgiából törölték mindazon részleteket, melyek a Messiás eljövetelére céloztak.
Elvetették a szóbeli hagyományt, mint elavultat és vele együtt a mózesi törvények legnagyobb részét, a zsidó tudományos iratok helyébe pedig a modern filozófiát tették.

A reform zsidóság tanai röviden abban foglalhatók össze, hogy a zsidóságot adottságnak veszik, nem pedig veleszületett, kötelező erővel bíró hitnek, elvetik a dogmatizmust, illetve azt, amit annak vélnek, miután a zsidóságnak a monoteista hitvalláson kívül más dogmája nincs, elvetik a messiási hitet, s a zsidóságot, amely igazságosságot és az egész világon jótékonyságot gyakorol, a próféták utódainak és a messiási gondolat megtestesülésének tartják.
Ez alapon a tökéletességre való törekvés s a józan földi élet a zsidóság célja.
A Diaszporát a Gondviselés akaratának tartja, mely Izraelt közelebb hozta a népekhez.
Izrael történelmének végcéljául pedig nem a nemzeti újjáéledést, hanem azt a tökéletes harmóniát tekinti, amelyben Izrael Isten szeretetében a többi emberiséggel egyesülten működhet.

Talán ennyi ismertető elégséges a megvilágításhoz és a leleplezéshez.
Elképesztően szomorú, hogy Isten Választott Népe Isten Törvényét, kijelentett Tervét és ígéreteit elveti, antimessiási-antikrisztusi, a zsidó identitás ellen van.

Őket már nem az veszélyezteti, hogy az antikrisztus elszédíti őket, hanem az antikrisztusi szellemiséget szinte minden jellemzőjében hordozzák és alkalmazzák zsidók és nem zsidók felé egyaránt.

/Bizonyára szellemi rokonság és közös célok miatt közülük sokan épültek be a szabadkőművesek közé.
A szabadkőművesség korábban, 1717 évben indult el útjára. Ennek célja, hogy dolgozzon az emberiség tökéletesítésén. Számtalan jótékonysági intézményt hoztak ők is létre, és jótékonysági, karitatív munkát végeztek.
Tehát tévesen tekintik ezt zsidók által irányított titkos szervezetnek, de politikai céljaik vonzóak lettek a zsidók közt is, mikor a békepropaganda, és szekularizáció élharcosai lettek.../

Mint említettük, a zsidó hitágazatok sokszínűségét szinte lehetetlen felsorolni, miképpen a keresztény, illetve kereszténynek mondott vallások megjelenési formáit sem.
Talán elsőként és alapként megvizsgálandó, hogy hisz-e egyáltalán Istenben?
Messiás−váró, vagy Messiás tagadó?
Izrael helyreállítását, összegyűjtetését elfogadja-e?

Ugyanígy, az Ige tükrében ismerhető meg valódi képében a MESSIÁSHÍVŐ JUDAIZMUS.

Főleg Amerika területén működő szövetségek, közösségek a tolerancia jegyében egyesült kongregációja.
Amennyire nem lehet általánosítani, itt sem lehet e szövetséget egyként megvizsgálni.
Néhány alapvető kérdésben azonban, mielőtt bárkit elfogadnánk, szükséges szint vallani:

- Ki van középen? Vagyis igaz az, hogy "mi pedig a megfeszített Krisztust prédikáljuk"?
- Hirdettetik-e az "életnek minden beszéde"? / Ap.Csel 5.20/
- Isten, és a Törvény ismeretének van-e helye a gyülekezetben?
- Ezek beteljesedéseként valóban a Szent Szellem munkálkodik, vagy lelki örömök előidézőiként főleg az ének, zene és tánc segítségével, pogány vallások révületbe vivő módszereihez hasonlóan más szellemek manipulációjával azok mágikus hatása alatt álnak?

Nehéz e kérdésre személyes, egyedi megvizsgálás nélkül válaszolni, de mindazok, kik Isten Szellemében járnak, megérzik a különbséget, főleg, ha a szellemek megítélésének ajándékainak részesei.

Másik és legegyszerűbb mód eleve megvizsgálni a New Age jellemzőivel.

Amennyiben a tolerancia, a nagy méreteket és célokat kitűző mozgalmak, kettős beszéd, a ritmus és a zene manipulatív hang- és fényeffektusokkal, vagy csupán "sámáni, afrikai" dob megjelennek, szinte biztos, hogy rejtett antikrisztusi szellemiség működik.
Ezért jó ismerni az "Új Idők, Új Szeleit ", a New Age nyílt, vagy alattomos támadását.
Alattomos, mert ruhája keresztény, köpenye zsidó.

Részletezés helyett csak néhány, hazánkat is elért "messiási " beszivárgás:
-Néhány éve mozgalommá vált a II. Jeruzsálemi Tanács létrehozásának terve.
Eszerint a "messiási" zsidóság az Ígéretek örököse, mely szerint minden egyéb keresztény felekezet felett áll: tehát hamis igehasználattal történő globalizálás. Az antikrisztusi hátteret láthatóvá teszi, hogy ebben részt vesznek a jezsuiták is vezető helyeken.

-Néhány éve "zsidó fesztivált" rendezett a világ több országában a messiási mozgalom.
Érkezésük óta eltelt több mint öt év alatt ma sem vált nyilvánossá céljuk, megbízójuk!

-Az azóta már bezárt "messiási bibliaiskolába" jelentkezett és ott tanuló diákok többsége esetleg hívő, vagy vallásos volt, a bálványimádó pogány keresztény egyháztól, a krisztusi alapok nélküli "karizmatikusokon" át mindenfelől érkeztek.
Legjellegzetesebb vonásuk ilyen állapotban /!/, hogy sorozatosan a prófétálások működtek, melyek hamissága helyben látható volt.
A zsidó ének-zene-tánc központi szerepe.
A globalizálás, tolerancia, spirituális élmények, és sorolhatnám.
Csak össze kell vetni a New Age módszereivel, és rövidebb keresés után előkerülnek az igazi célok is, melyet rejtve tartottak.

Gyümölcsei megmutatják a fát.
Az említett magyarországi példa szereplői más országokba elvonultak.
A gyülekezetük tagjai, és a diákok jó része beépült a lubavicsi zsidó mozgalomba, ahol a meghalt rebbe a Messiás, mások betértek a judaizmusba és betért zsidók lettek, megtagadva Jesuát.
Van, aki azóta az iszlám területén próbálkozott.
Mások beépültek olyan csapatba, ahol nyilvánvaló a varázslás, keresztény köpenyben, zsidó külsőségekkel.
Prófétálnak, miközben köztudott vezetőségük parázna élete.

Számunkra teljesen természetes, hogy bárki érkezik, mutatkozzék be.
A messiáshívő szó nem nyílt, nem őszinte, és nem egyenes.
A sok álmessiás hívei egykor és ma, az antikrisztus szolgái szintén messiásinak hívják magukat.
A judaizmus szó oly sok ágazatot takar, hogy bárkinek rejtettséget adhat.

Mindezekért mindazon zsidóknak, kik Uruknak Jesua HaMassiah-t fogadták el és követik őt, nyilvánosan szükséges megvallani Őt!
Nevükben, szolgálataikban, és bizonyságtevésükkel az elrendelt időkben.

MIKÉPP SZOLGÁLHATUNK A ZSIDÓK FELÉ?

Azért, hogy az elvesztésükre elindult antikrisztusi erőtől távol tarthassuk e Népet?

1. Az Istenben hívő zsidóság felé elinduló bármilyen missziót megállítani szükséges.
A kereszténység olykor jóindulatú tévhite, hogy a zsidókat kereszténnyé kell tenni.
Az Istenét valló és imádó zsidónak maga Isten mutatja meg Jesuát!
Személyes életeket ismerve, sokszor rendkívüli és megrázó, személyes találkozással.

E munkában lényeges belátnunk, hogy a vakság megszüntetésének ideje Isten kezében és akaratában van, mi addig csak életünk bizonyságával mutathatjuk és képviselhetjük Jesuát.
Azonban ha a Szent Szellem által kíváncsivá, iriggyé tett zsidó kérdez, akkor jött el az ideje szóban is megvallani hitünket és Urunkat, Jesuát.
Legyünk türelmesen a helyünkön, és várjuk az időt, mely nem a mi szándékunk szerinti.

Az a Nép, mely Istennel járt, majd próféták által volt szellemben vezetve, nem alakított ki zsidó teológiát, nem kutatta Istent, hanem elfogadta feltétel nélkül Őt és vezetését.
Isten ésszel és filozófiával történő keresése azonban a babiloni fogság alatt elkezdődött.
Itt vált a szellemi lelkivé.
A rabbinikus judaizmus lelkisége nem hordozza magában az Istennel való élő viszonyt.
Így tudnunk kell, hogy a zsidóság nem ismeri a mennyország és üdvösség fogalmát, mert a Földre leszálló, és mindent jóvá helyreállító Messiást várja.
Nem ismeri az eredendő bűn fogalmát, és így az igazi kegyelmet és megváltást sem, de az élete során elkövetett vétkeket, bűnöket jócselekedetekkel kárpótolja.
A humanizmus és az önmegváltás melegágya ez.

Miképpen egykor, ma is Jesua által ismerheti meg a Mennyek Országát, az eredendő bűnt és az érte megtörtént egyszeri és végleges golgotai áldozatot.
Jesua által ismerheti meg a próféciákat, és Őáltala mehet tovább Isten Tervében, azt megismerve.

Hiszem, hogy mielőtt az álmessiás, az Új Korszak felé vinné a Választott Népet, Urunk idejében nemcsak leleplezi, hanem védő betakarását is adja mindazoknak, kik Istenben hisznek.

2. A kevert szellemiségben járó, az Örökkévalóban hívő, de mégis bálványokat imádó, sőt keleti vallások szellemiségeit is igénybe vevő zsidó ágazatok felé jelenleg először a bálványok és a bálványimádás leleplezésével munkálkodhatunk, hogy az Örökkévaló számukra nemcsak elfogadott ismeret, hanem egyedül uralkodó Isten legyen.
Őket más istenektől, más szellemiségek uralma alól Istenhez kell vezetni és megtisztítani.
Tapasztalatom, hogy e szolgálat hasonlóan nehéz, mint a világegyház bármely résztvevője felé szolgálni, és mivel hatalmas az elrejtőzött erő, ezért kizárólag újjászületett, Jesuában élő és védelemmel bíró személy indulhat el, és kizárólag kijelentett paranccsal, felkenéssel.
Gyakorlat, hogy a közéjük keveredett, csak vallásos emberek igen hamar hatásuk alá kerülnek, sőt nem ritka, hogy betérve, közéjük tartozóvá válnak.
Mivel a rokon szellemiségek vonzzák egymást, nem csoda, hogy az általuk beszippantott emberek katolikusok, nemritkán a keleti varázslást és mágiát hordozó romák, karizmatikus varázslást űző közösségek, és a messiási közösségeket megjárt emberek esnek áldozatul.
Tehát leleplezés, tisztulás, szabadulás és az Egyetlen Isten uralmának helyreállítása a feladatunk.

3. Lényegében azonos tartalommal és szavakkal jellemezhető a messiási judaizmus felé szóló szolgálat is.
Különbség azonban mégis jelentős, hiszen itt már a Szentháromság egységét, helyreállítását, és a központba állítását kell munkálnunk.
Ugyanakkor szükséges megtisztítani mindattól, amit főképpen a reform zsidóság hagyományozott, és a New Age szellemisége.
E tisztítás oly mély, hogy egészen a keleti vallások szellemiségeit is megtaláljuk, mellyel még a reform zsidóság keveredett össze szellemiekben.
A messiási judaizmusnak és néhány keresztény felekezetnek az életéből a New Age sokszor "modern" és divatos, avagy liberálisan "korszerűnek” nevezett működését kell hatástalanítani.
A tolerancia nevében kitörölt törvények, Isten ismeretének és uralmának visszaállításával, Jesua által és a Szent Szellem minden igazságra elvezető munkájával.

A messiási judaizmus akkor lesz tiszta, ha Isten Igéje, és maga Jesua szól középen, és az Ige vizsgálata és megismerése alapján lelepleződik és távozik mindaz, ami nem Istentől van.
Amikor a „messiási” sokértelmű szó helyett mindenben és mindennel megvallják nyíltan Jesua HaMasiah uralmát, és engedik működni ezt az uralmat maguk fölött.
Amikor a judaizmus szó sokféle értelmezése helyett elfogadják, tanítják, hirdetik, és szolgálják Istennek mindazon kijelentett Tervét, mely a zsidóság privilégiuma.
Ugyanakkor elfogadják és magukra nézve is kötelezőnek tartják mindazt, ami Isten kötelező érvényű Terve, Parancsa és Törvénye zsidóra és más népekre egyaránt.
Így, és a Szent Háromság mindhárom tagjának Isten szerinti működő helyére kerülésével ők is lehetnek egykor Krisztus Testének tagjaivá.
Annak a Testnek, mely egyenrangú, de mégis kétféle elhívással bíró tagjai a Szent Szellem egységében egyesülnek.
Szomorú, hogy a messiási judaizmus, a messiási közösségek "missziós parancsot" teljesítenek, és Isten Terve ellen dolgoznak, mikor a ma látható, ma működő és szemünk előtt lezajló próféciákról tudomást sem vesznek, miáltal nem is szolgálják.
E hamis missziós parancs több dolgot idéz elő:
A zsidók összegyűjtetését gátolja, mikor a diaszpórában épít stabil, "lebetonozott" gyülekezeteket.
A misszionálással ellenszenvet idéznek elő a zsidók közt, kik nem Jesuát vetik el, hanem a kereszt nevében lezajlott véres, erőszakos nem krisztusi jellemet bemutató " keresztény" erőszakot, és azok elkövetőit.
Vajon lehet-e áldás az engedetlenségen, és Isten Tervének akadályozóin?

4. Istennek gondja van mindazokra is, kik a kereszténységbe asszimilálódottként élnek.
Mindenekelőtt számukra is első szükségesség, hogy újjászülessenek, életük tanítványi és ne csak vallásos legyen, mert ők több oldalról támadottak.
Származásuk miatt nyitottak mindarra, ami a zsidókkal kapcsolatos, mert ők sosem tudnak más népekkel azonosulni.
Hajlamosak farizeusi keresztények közt élni, olyan közösségekben, melyek Izraelt elvetik, de a zsidó törvények hangsúlyosak, mindazon egyházakban, ahol az Ószövetség elfogadott, sokkal magasabb számban vannak jelen, mint ahol a katolicizmus által elindított és ma a protestáns és neoprotestáns egyházakban is tanított bűnös, és elvetett Izrael elvét vallják.

A kereszténységbe beolvadt zsidóknak a Szent Szellem által maga Isten teszi fontossá identitásuk helyreállítását.
Így aki közülük újjászületett, az ökumené és az ökumené által munkált monoteista egység antikrisztusi szellemiségét tovább elviselni nem tudják.
Az újjászületett zsidók identitása és újjászületése egyben Isten Szövetségének helyreállítása Jesua által, mely feladat, szolgálat más népek felé.
Így Isten ismeretét és az általa kapott feladatot akár helyükön maradván, a keresztény gyülekezetekben szolgálatként kapják.
Ugyanígy szinte csak az ő feladatuk elérni a még vak zsidóságot bizonyságtevő életükkel.
Tapasztalatom szerint ők azok, kik a szolgálati ajándékok közül erőteljesebben az apostoli, tanítói és prófétai felkenetést kapják, és leginkább a gyógyítás ajándékát.
A zsidó népnek most leginkább erre van szüksége saját gyakorlatom bizonysága szerint is.

A zsidók elhívása tehát ma is érvényes, azonban erre csak az alkalmas, ki Jesua tanítványaként él, és újjászületett.
Így hamarosan mindazok, akik kijöttek Babilonból, és Egyiptomból, saját közösségben élnek, növekednek és erősödnek, hogy elrendelt feladattal, mely a Választott Népnek rég adatott, és szolgálati ajándékokkal Istenhez vezessék a kereszténységet, és szekularizált zsidóságunkat egyaránt.

A mi szolgálatunk, mely leleplezi Edomot, Babilont, és Amaleket a gyülekezetekben, nemcsak megvédi Krisztus Testét a New Age szellemiségétől, mely e három egységéből áll össze, hanem ki is vezeti a New Age hatása alól mindazokat, kiket általuk Isten Szelleme megszólít.

Nem új vallás keletkezik ekkor, hanem Isten Népe elválik az Antikrisztus Népétől.

Mindaddig védtelen az Új Korszak ellen a kereszténység, amely vallásos, vagy a megtérést egyben újjászületésnek tekinti, tehát e területen is az evangélizáción túl kell lépni.
A születéstől az érett férfiúságig.
Ez a kulcsa, hogy a keresztények közt élő zsidók elhívott helyükre kerüljenek, és Krisztus Testét ne érje el az antikrisztusi támadás.

5. A szekularizált zsidóság felé miként induljunk szolgálatra?

Első lépésként szeretném leszögezni, hogy valóban csak Istentől elidegenedett / szekularizált / zsidóval találkoztam sokéves szolgálatom alatt.
Ateista zsidó tapasztalatom szerint nem létezik, mely mutatja Isten hűségét Népe iránt.
Vannak kettősségben élők, kik Istent ismerik, de más, akár keleti vallás szerint élnek.
Látszólag Isten létét tagadják, miközben folyamatos harcban vannak Vele, vitatkoznak és perelnek az Örökkévalóval a zsidó sors miatt leginkább, illetve haragszanak Rá, mert megengedte a Holokausztot, és a ma is működő antiszemitizmust.
Ugyanígy sokszor antiszemiták, mikor magukat gyűlölik azért, mert zsidónak születtek, így Istent is, kinek terve az Ő Népe és elhívása.
Gyengeségük és e kettősségük miatt fokozottabban hajlamosak a monoteista egység elfogadására.

Itt egyetlen feladatunk, hogy Istenhez, a zsidó identitás elfogadásához vezessük vissza őket.
Külön kegyelem, ha Ő számukra mindjárt Jesuáról is bizonyságot tehetünk.
Elsőként azonban "haza" kell vinnünk a zsidóságot az imádság házaiba és így templomaiba, miközben védeni szükséges a zsidó filozófia, a rabbinikus judaizmus befogadó, de egyben később rajtuk uralkodó hatásától.

Jobban érthető ez, mikor párhuzamba hozzuk a más népek felé történő szolgálatunkkal.
Ott is nem egyházakba és a papság szellemi uralma alá, hanem Krisztus Testébe, és Jesua uralmába kell hívnunk másokat.
Miképpen a keresztény egyházak nem Krisztus Teste, csak némelyek tartoznak bele a gyülekezetekből, akképpen a rabbinikus judaizmus vezetése alatt élők sem mind az Isten Választott Népe.

A szekularizálódott zsidókat tehát először Istenhez - kitől elhidegedtek-, kell hazavinni, a további útjukat, és az út sebességét maga Isten határozza meg, mely mindenképpen találkozás egykor Jesuával.

Isten Választott Népének tehát elhidegülését, elpártolását kell rendezni Istennel, és saját népe közt így lehetősége van megismerni identitását és "családját".
Az előtte álló utat, és az erre szóló prófétai kijelentéseket azonban Jesua által fogadhatja el egészen az üdvösségig és a Mennyországig.

A kereszténységet meg kell tisztítani a majd két évezred alatt rárakódott szennyeződésektől, a dogmatikáktól, teológiáktól és leginkább a "modern" tudományok és filozófiák mindent elborító rárakódott szemétdombjától, hogy újra felismerhető, tiszta, és járható legyen az az Út, melyet a mi Mesterünk járt előttünk, és aki maga lett az Út.
Helyre kell állítani Isten és az Ószövetség elfogadását.
Újra helyén kell lenni Isten munkájának és Tervének életünkben, Jesua hatalma alatt és a Szent Szellem által.
Miképpen Isten Törvényének folytatása és bemutatása Jesua által a Teremtéstől az utolsó idők végéig egyetlen és folyamatos út, akképpen újra fel kell ismerni, hogy az Ó és Újszövetség egymást magyarázza, és folyamatos, szervesen egy Könyvet alkotó egység.

Ugyanúgy a zsidóságot is vissza kell vezetni oda, mikor Isten közvetlenül, vagy próféták által mutatta meg önmagát és terveit, törvényeit.
Az Istennel való közvetlen szellemi kapcsolat helyreállítása együtt jár minden emberi, rabbinikus, tudományos alapokon működő judaizmus elsorvadásával.
Mindkét területen a Talmud és a "keresztény Talmudok", a Misnák és a "keresztény hagyományok" sok-sok igazságot, értéket hordoznak magukban, de a lelki eledel nem elég a megmaradáshoz, sem az örök élethez, azonban a szellemi, Ruach HaKodes, Isten Szent Szelleme által már kijelentett próféciák, és naponkénti vezetés életet és örök életet ad.

A Sátán azonban gyilkos szellemiségével sokszor fizikailag támad és egykor üldözni fogja Isten Népét és Krisztus Testét, jelen időkben pedig szellemben, lélekben egyaránt támad.
A hazugság, a szétdobálás és a hamisítás-utánzás sátáni fegyverével.

A SÁTÁN LELKI TERRORJA NAPJAINKBAN.

A Felvilágosodás fordulópont volt az emberiség történelmében.
Folyamatos globalizálás indult el, melynek célja az igazi, sokszor elrejtett hatalmat egyre kisebb réteg kezébe juttatni, míg az emberiség irányítását egyetlen vezető át nem veszi.
A feudalizmus szétesése egy kisebb pénzügyi arisztokrácia, a kapitalisták kezébe adta a hatalmat.
A kapitalizmus átmenete a kommunista uralomba még inkább csökkentette a hatalmat gyakorlók és igazi birtokosainak számát.
Nem kívánom e folyamat törvényeit, összekapcsolódásait, sőt összejátszásait elemezni, mert egy új korszak előkészülete folyik és már körvonalazódik a láthatáron.

A régi, bevált módon építkezik: a félelem fegyverével.
Azon demokráciának, melyben tulajdonképpen az uniformalizálás súlyos következményei ma is már láthatóak.
A minden ember egyenlősége, öntörvénye, önmegvalósítása, és önmegváltása igazából egy lelki és szellemi nihil létrehozására, önállótlan, ismeretek nélküli ember-gépek szaporítására törekedik, mely tömeg kontroll alatt álló, irányítható teremtményekből áll.

Azonban e tömeg egykor teljes anarchiát fog előidézni, mintegy ochlokrációt / csőcselék uralmát / előidézve.
Ez idő alatt azonban a rejtett, és mindezt előidéző hatalom kész előlépni, és a hatalmat diktatórikusan átvenni.
Az elmúlt századok történelmében nemcsak az "oszd meg és uralkodj " népek közti módszere működött, hanem ma már ez az elv és módszer a társadalmak legmélyebb egységéig, a családhoz is elért.

A házasság intézménye és szentsége felbomlott, csak két személy együttélése jellemző, és a született gyermekek szüleiket nem tisztelő, példaképnek semmiképpen nem tekinthető és egyenrangú vetélytársnak tekintik, kiket ki kell használni és eldobni, mikor már nem kizsákmányolhatóak.

Hasonló módon az egymástól elidegenedett emberek már egymástól is félnek, hiszen a biztonság minden eszközével elszigetelik egymástól és a veszélyektől magukat.

Eközben minden a katasztrófákról beszél.
Utópisztikus, apokaliptikus filmek, zenék, irodalom döngöli gyermekkortól az agyakba a jövőtől való félelmet.
A média által sugárzott híradások a természeti egyensúly katasztrófális felborulásáról, mérhetetlen környezeti ártalmakról, a Föld éghajlatának felmelegedéséről és új jégkorszak megjelenéséről egyszerre beszél.
A felhalmozott fegyverkészlet rettegtető veszélye mellett már az űrháború esélyeit latolgatják.

Eközben egyre fokozódó mértékben működik a terrorizmus világszerte.

Isten nem a félelem lelkét adta nekünk, és a teremtett világ mindenben kiszolgálta volna a mindenkori emberiség életfeltételeit és szükségleteit. Isten terve ebben is tökéletes volt.
A felsorolhatatlan bűnáradat, mely a teremtett világot éppúgy, mint a népek közti békét megrontotta.

A bűnök okozta állapotot maga a bűn előidézője eredményezte, és nemsokára ő, a Sátán kínál békét, biztonságot, jólétet, egy Új Korszakot.
Jelen időnkben egyre nagyobb erővel és sebességgel semmisíti meg Isten földi rendjét, törvényeit, és minden be nem teljesedett prófécia ellen sorakoztatja fel seregét.

A New Age jellemzői ma már elfogadott út az emberiségnek, melyet reménykedve használ félelmében, önmagát becsapva.
Egyre kevesebb az, aki nem kerül szellemi hatása alá, és egyre jobban gyengíti a kereszténységet és zsidóságot egyaránt.

Isten azonban őrállóul adott egyeseket, hogy jelezzék az ellenséget, ha jön, álljanak ellen Isten minden fegyverével, ha már ott van Jeruzsálem falain.

Rajtunk múlik, hogy Jesua győztes seregéhez tartozunk, avagy behódolunk a világnak és annak antikrisztusi szellemiségének.
Istenellenes és antimessiási erőknek azonban életét átadott, újjászületett tanítványok tudnak ellenállni a minden felett már győzedelmeskedett Jesua HaMassiah Zászlaja alatt harcolva.
Minden szellemi védelemmel, felkenetéssel és hatalommal a mi Urunk, Jesua HaMassiah által.

Őrállóként tehát megszólaltatjuk a sófárt, mert ellenség közeledik.
Olyan ellenség, kinek kémei és segítői köztünk vannak évtizedek óta, és Krisztus katonáinak ruháját hordják.
Edom, Babilon és Amalek szolgái, kik az ökumené által és mai segítségével egymást erősítve a Szentháromságot támadják, és valamely tagjának működését nemcsak megszüntetik, hanem hamis istennel, hamis szabadító úrral, és hamis szellemekkel kicserélik a keresztény közösségekben.
Az ellenség segítői közt vannak, kik egykor Jesua katonáiként csatákat nyertek, és ma félelmük, tudattalanságuk, vakságuk miatt, vagy egzisztenciális érdekből elárulták Krisztus Testét.

Legyen a következő bemutatás tehát leleplezés, sófárfúvás, és harc kezdete védelem miatt.
Ugyanakkor Krisztus Testének tisztulása a "kettős"-öktől, kik lehet, hogy csak Tamások, de lehetnek a Sátán jól beépített ügynökei is.
Legyen leleplező szembesítés, hogy az árulók hadifoglyok lehessenek, és egykor Istentől kegyelmet kaphassanak.

Így szükséges tehát a címben megadott Ábrahám Fórum veszélyeiről időben jelzést adni Krisztus Testének, hogy Jeruzsálem falain, itt e térségben ne törhessenek be. Segítőiket és ügynökeiket vesse ki magából Jesua HaMassiah Népe, és Isten Választott Népe egyaránt.

Bár fájó, de mégis szükségszerű, hogy a két tábor egymástól láthatóan elkülönüljön, felismerhető legyen, ki tartozik Jesua HaMassiah-hoz, és ki egyengeti és szolgálja az antikrisztus Új Korszakát.
Fájó, mert sokakról derülhet ki, hogy mi némi szellem lakik benne igazából, de Krisztus Testében nincs tolerancia, humanizmus és hamis irgalmasság.
Elérkezettnek látszik az az idő, mikor a súlyosan megosztott kereszténységből egységessé váló Krisztus Teste elkülönüljön a „látszat-keresztényektől”, és elérkezik hamarosan az az idő, mikor a zsidóságon belül egységbe kerül az Isten Választott Népe, mely szintén nem azonos, csak töredéke a vér szerinti izraelitáknak.

A New Age vége felé, és az Antikrisztus hatalomra jutása előtt e két, megtisztult nép egyaránt Jesua HaMassiahban egységet alkot, mint Krisztus Teste.

E már folyamatában levő szellemi egység Isten által eltervezett megalakulásának munkájában tehát elsőként a hamis egységek leleplezését szükséges megtennünk, hogy a Sátán sokakat el ne hitessen.

Napjaink egyik ilyen leleplezésre váró, antikrisztusi egysége az Á B R A H Á M F Ó R U M, mely a keresztény, zsidó és az iszlám vallás egységét, a MONOTEISTA VALLÁSOK EGYESÜLÉSÉT tűzte ki céljául, melyet a New Age minden eszközével épít, és egyesíti magában az antkrisztusi /antimessiási / szellemiség több erejét és kiszolgálóját.

- Az elmúlt évek során figyelemmel kísérhettük az ökumené egyre gyorsabb és valakinek nagyon fontos terjeszkedését, és már-már mindent bekebelező eredményét.
Óhatatlanul így beleütköztünk a keresztény-zsidó párbeszéd, ismerkedés, és közeledés tényével is.
Bevallom, hogy különösebb jelentőséggel ez számomra nem bírt, mert a résztvevői egy oldalról a történelmi egyházak vallásos, Krisztus Testét nem képviselő vezetőiből, néhány sérült emberből, kik sértettségük, elvetettségük miatt fontossá tették magukat, és hasznot leső keresztényekből állt, melyek közé csatlakozott néhány ember, kik tudattalanul, csak reprezentálnak.

Másik oldalról egy közöny található, és csak néhány zsidó értelmiségi, valamint a tórai alapoktól, az Örökkévalótól távol levő szellemi vezető képviselte a zsidó oldalt.
Valójában nem Isten Választott Népét, hanem az eltávolodott, szekularizálódott réteget.
Természetesen reprezentánsok itt is mindig voltak és lesznek.

Mindezek töredékét alkották a filoszemiták, és a sajnálatra méltó kettős identitású, kereszténnyé lett zsidók, kik a "mindenhol ott vannak " társaság ismert egyedei.

A szemléletemben történt változás akkor történt meg, miszerint Németországban működő, Heppenheimben megtalálható Keresztény - Zsidó Tanács és a Martin Bubber Haus tevékenységét kezdtem el az írott és elektronikus informatika, mindenki számára nyitott és elérhető híradásainak ismerete által megismerni.
Néhány web-lap olvasása már az első pillanatokban meglepetéseket okozott.
Különösen, mikor e szervezetek tiszteletbeli tagjai közt szerepel néhány ország első számú vezetője, sok ország kimagasló és közismert művészei, és a Dalai Láma egyaránt.
Természetesen nem hiányoznak ebből a magyarországi művészek és politikusok sem.
/ ajánlom tehát a web-lapok áttekintését mindenkinek, ki felelősséget érez./

E szervezetek legfelső irányítói közt azonban feltűnik egy magyar származású zsidó, aki felettébb sokszínű, és fokozottan veszélyes szolgálati helyünkön a kereszténységre és zsidóságra, de az egész emberiségre egyszerre.
A Keresztény Zsidó Tanács vezetője egyben a három világvallás egyesítését célul kitűző szervezet, a Three Faith Forum /www.threefaitsforum.org.uk / alapítója, az Ábrahám Fórum létrehozója.
Mindenki szabad döntésére bízom az ő egy szóban kifejezhető megnevezését, mikor egyéb, a sajtóban is közzétett pozícióit is felsorolom:
Anglia reform zsidóságának vezetője, Pápai Lovagrend tagja, a brit acélipar jelentős személyisége, a Templeton Díj tulajdonosa.
Előző oldalakon mindezekről és közös jellemzőjükről tettem említést, de életem egyik legnehezebb kérdése egykor az volt, hogy miképpen lehet ennyi urat szolgálni egyszerre?
Nehéz kimondani a választ, de jól ismert az, aki a pápaságot, messiástagadó zsidó származásúakat, az iszlámot, és a bennük működő keleti vallásokat egyszerre, vagy együtt is használja uralmának előkészítésére!

E szervezetek és a mögöttes irányítók terveiről Németországban értesültem, miszerint Budapesten előkészítés alatt áll céljuk kiterjesztését elősegítő egyetem létrehozása indult el.

Ma, e sorok írásakor, a beiratkozás folyamata zajlik, és a Zsidó - Keresztény - Iszlám Vallástudományi Előadások elindulnak ősztől Budapesten.
A ZSIKIVE a KZST-vel organikus egységet alkot mind szervezeti, mint gazdasági tekintetben.
Mindenben követi a KZST céljait, feladatait, a KZST Alapszabályát.

Számomra már az sem meglepő, mikor a KZST állandó meghívott tagjai közt kiemelkedő helyet kap a sok úrnak egyszerre szolgáló, mégis egy úr útját egyengető ember, ki e magyar Zsidó Keresztény Társaság tiszteletbeli elnöke.
A tucatnyi vallásfelekezet képviselői mellett tudósok, művészek, és az egyik legnagyobb karitatív munkát is végző világszervezet képviselője.
Az ökumené és "még mások", kik az iszlámnak nyitják az ajtót, áldás helyett átkot hozva a zsidóságra, kereszténységre és e földre.
/ Károli egykor Magyarország romlott helyzetét vizsgálva, levelezésében a szellemi és fizikai nyomor miatt az iszlámot és a katolicizmust tette felelőssé. /

E folyamat, mely az antikrisztusi uralomig vezet, a felvilágosodástól menetel végig.
A mi életünkben, néhány évtized során megismerhettük a nyájaskodó, kedveskedő katolicizmust, aki ismerkedni, a közöset keresni jött, és ezért látszat bűnbánatot, látszat változást is képes volt látványosan produkálni.
A vendégből a ház, az ökumené irányítója lett, és az ökumené semmiben nem azonos a Főpapi Imában elhangzottakkal.
Tehette, mert a vallásos kereszténység a lelkit ugyan el tudja választani, de a szellemi megítélés állapota miatt nem működik, miáltal bármit befogad.
Saját tanítói viszik liberális, modern és egyéb jelszóval Istentől, Jesuától, és a Szent Szelemtől távol.

Erre a KZST társelnökei közt is van élő példa, mikor van köztük olyan, ki az Ószövetséget és a zsidóság elhívását elveti. Számára mindaz legendárium.
És nincs egyházában, ki ezért számon kérné, és a teológia dobogójáról letessékelné.
Vajon milyen "társaság" tagja igazán?

Ugyanígy rejtélyes kérdés, hogy magát karizmatikusnak valló és ilyen gyülekezetet és egyházat vezető ember valójában miért vakult meg?
Avagy milyen szellem irányítja, mikor átoknak nyit ajtót a nép között?

Ahol nem Jesua HaMassiah uralkodik, és ahol a Szent Szellem már régen, szomorúan tovább ment.
Ahol Isten csak egy fogalom, és nem alázattal elfogadott Örökkévaló.
Ezek a kiüresedett, vagy soha meg nem tért emberek és gyülekezetek élete került most veszélybe.

Az általuk alkotott ökumenikus egység meghívására most egy újabb vendég érkezik bemutatkozni.
Katolikus vendégünk már főhelyen ül, és túl van a bemutatkozáson, már irányít.
Hamarosan megérkezik a "társelnök", és mindenki térdet hajt a megprófétált egység előtt.

Az asztal már fel van állítva.
Jelen vannak a szekularizáltak, kevert identitásúak, gyengék és félelemből érkezettek.
Az elpártoltak, a spiritiszták és halottidézők, reformáltak, kik a reformátorokhoz már semmiben sem hasonlítanak.
Már csak néhányan hiányoznak, de a hírek és meghívók elfogadása szerint úton vannak, sietnek.
Nagy nap lesz, ha végre együtt lesznek, mert az eddig rejtett, egyszemélyes vezető és uralkodó láthatóan megjelenik, ha mindent már jól előkészítettek számára.

A háttérből irányító szervezetek igazi célja alakulásukkor nyíltan deklarálva lett:

Az emberiséget akarjuk átvezetni egy új és ismeretlen világba, egy Új Korszakba, írták le.

A későbbiekben Isten Igéje alapján szükséges leleplezni az " asztaltársaság" minden tagját és egymással való viszonyát, melyhez próféciák is segítséget adnak, azonban e deklarált célra had adjak most csak egy rövid választ.

Az én Istenem, személyes Megváltóm, és a Szent Szellem sosem rejtőzködő, titokzatos.
Mindazok, kik a félelemben tartják, az emberiséget, kik előidézik az anarchiát és a csőcselék uralmát, a globalizálás céljait szolgálják....

Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat

SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés