CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

Levél Jezabelnek

Kedves Dzsesszike!

Mivel sok évtizede ismerlek, naponta találkozunk, szeretném, ha e sorokat alaposan elolvasnád.

Szeretném átadni mindazt a tapasztalatomat, tanulságokat, amelyeket sok-sok családi, közösségi, gyülekezeti belviszály ismerőjeként, olykor részeseként , vagy azok láttán szereztem.


Így szeretnék néhány embertípust bemutatni, hogy óvakodj, tarts távolságot tőlük. Ne ess karmaik közé, de ne is légy azoknak szolgája, gonosz céljaik elérésében részes és segítő.

-Vannak tehát, akik sok helyen előfordulnak, megjelennek. Évek hosszú során mindig ugyanazt lehet rajtuk látni, változatlanul. Amikor Isten Igéjét hallgatják, tőlük távol áll, hogy önmagukba nézzenek, megvizsgálják állapotukat. Ők sohasem bűnösök, látszat keresztények. Lepleket, álarcokat, mindig a szerepükhöz illő jelmezt viselve. Ezzel félrevezeti azt, aki látja. Még azt is, aki felismerte a valódi személyiségét, Olyannyira, hogy a felismerő bizonytalanságában inkább nem szól, nem meri még figyelmeztetni sem.
Ha teszi, akkor szembe találja magát az önigazultsággal. Azzal, amely elhárítja, hogy őt bárki bűnösnek, vétkesnek tartsa, leleplezze. Nem fogadja el mások szolgálatát, a bűnök említésekor, azonnal előtérbe helyezi a megbocsátás, irgalmasság, a kegyelem kizárólagosságát, a Törvény elfogadása és a bűnök rendezése nélkül. Mindezek hamissága összpontosul a hamis szeretet toleranciájának mindent semlegesítő használatában. Számára, amikor az Ige szól, minden esetben másra vetíti, önmaga igazultságában másokra mutogat azonnal.


- Van olyan helyzet, amikor mégis megtörténik a leleplezés, hiszen Isten előtt semmi sem maradhat titokban, miképpen a messiási ember és közösségek védelmében is felszínre kerül, láthatóvá válik a bűnök rejtett jelenléte a Szent Szellem által. Ilyen esetben némelyeknél beindul egy védekezési folyamat. Célja a mások véleményének befolyásolása, hiszen védeni akarja pozícióját, semmi szándéka nincs a változtatásra. Ennek kezdete a látszólagos „nagy bűnbánat”, a „nagy” beismerések, de felismerhető, hogy hamarosan csak a bűn mértékét, és nem önmaga állapotát tartja súlyosnak, rendezésre várónak. A bűn elismerése pedig, nem azonos a bűnösség elismerésével. A változás halvány akarata sincs abban. Hamarosan álszent, szomorú, megtört ábrázattal megnevesíti a bűnt okozó „bűnöst”. Személyekre, helyzetekre, mindenre és bárkire helyezi a felelősséget, hogy ő miatta történt meg, ami kitudódott. Az önigazultság mindig így reagál, ha valami nem marad titok.


- A manipulálás pedig folytatódik. A mások vádolásában nem áll meg, hanem érdekei miatt máris megértőket, rajta sajnálkozókat keres. Sőt, képes ezek közül szerezni önmagának segítőket, megértő tanukat a megvádoltak ellenében. Ez nem nehéz, hiszen sokan vannak azonos és rendezetlen élethelyzetben, akik hajlamosak társulni. Az önigazult ember ekkor nemhogy szembesülne a feltárt bűnök jelenlétével és következményeivel, hanem manipulálása föléje kerül azoknak, akik elfogadják a magyarázatait. A sajnálat, a segítő szándék pártoskodáshoz vezet, majd a bűnös szándék és akarat szolgájává teszi azt, aki a bűnt nem bűnnek nevezi meg.


- Aztán ismerek olyanokat, akik mások bizonyságait, szolgálatainak gyümölcseit kisajátítják, sajátjukként reklámozzák, kínálják a piacon. Hiszen keresztény körökben igencsak ismert, divatos a shopingolás, minden új, különleges, ritka elfogadása, megvétele. De előtte természetesen elő kell teremteni valahogy a kínálatot. Ha nincs saját, akkor valahogy hozzá kell jutni. Hazugsággal, szövetkezve, kisajátítva mástól erőszakkal, de mindenképpen jogtalanul birtokba kerülni.


- Persze ezt a szándékot, az ellopást, eltulajdonítást kényelmetlen, veszélyes, ha saját maga teszi meg bárki, és még az is előfordul, hogy a szándék ellen is fordulnak. Így mi sem természetesebb, hogy ehhez hamis tanuk, hamis érvek kellenek, hogy mögéjük bújva azokkal végeztesse el rombolását.
Ilyenkor az egyik legsúlyosabb szellemiség, a kevélység működik. A kevélység pedig nem bűn, hanem számtalan bűn létrehozója és irányítója. Egy szellemiség. Hiszen a kevély embernek minden kevés. Az ő birodalmához mindig kell valamit elhódítani, - bármi és bűnös eszközzel. Erre kiválóak azok, akik lekenyerezhetőek, bármi ajándékkal, - dicsérettel, elismeréssel, kinevezéssel-, e célra megnyerhetőek. Azokat, akik már ismertebbek, elismertek. Nem veszélyes vetélytársak, de hírnevüket, tekintélyüket, elismertségüket képesek némi jutalmazás, fizetség ellenében e célra segítően felajánlani, használni.


Esetleg valami hatalommal bírnak, és azt alárendelik a kevélység hódításának. Ők, akik uszítanak egy Isten szerinti rend, szolgálat, közösség, sőt akár egy házasság, testvéri közösség működése ellen.

Ha ilyen pártoló nincs, akkor megelégedik azokkal, akik feltétlen hívei lesznek, akik elkötelezettjeik valami miatt, de segítségül hívja azokat is, akikkel rokoni kapcsolatot ápol. Mögéjük bújva, gyengeségüket, tudattalanságukat kihasználva reájuk hivatkozva támad. Mindent és mindenkit, aki neki nem ad igazat, neki nem szolgál az ügyeiben.


-A kevély, mások felett uralkodó ember, és emberi, vallási, társadalmi stb., csoportosulások, amikor másokkal végzik uralmuk kiterjesztését, szükséges, hogy tevékenységükhöz, uralmuk fenntartásához legyen valamiféle hamis, elfogadtatott legitimitás. Erre alkalmas, hogy valaki a szemben álló fél identitását is elsajátítja. Példa ebben a behelyettesítő teológia antikrisztusi kártevése. A felhatalmazás hangoztatásán túl tehát sokkal csalafintább, amikor az ellenfelével azonos szintre helyezi magát. Csak így érheti el a vita kezdetét, valamint csak egy vita adhat esélyt arra, hogy más fölé helyezze. Ez a legcélszerűbb eszköz más személyt bizonytalanná tenni, erejét leszívni.

Az eredménye ennek viszont sokkal szélesebb hatású, amikor következményeiként, a már bizonytalan, elgyengült ember elveszíti követőit, szellemi, lelki, és az anyagi feltételeket is biztosító hátterének nagy részét. A legitimitás,- kinevezés, megbízás, felkenetés emberektől-, kevésbé hatásos lehetőség. Annál inkább hatásos, amikor a hatalom megszerzésének érdekében valaki a Biblia Szavaival lép elő. Kiváló fegyver a pálizmus, vagy ismertebb teológusok publikációinak, tanításainak felmutatása. Valamennyinek egyetlen és közös tulajdonsága az, hogy Isten Igéjét, a Biblia Szavait saját célra és haszonra, kifordítva, és így félrevezető hamissággal idézik. Ennek fokozottabb, veszélyesebb foka az, amikor mindezt kettős értelemben használja.


Mi sem természetesebb, hogy az önkényesen használt idézetek ,- „ez van megírva”, „ezt mondta” -, pajzsa mögül előbújik a használójának önbizonygatása is. Nemsokára előkerülnek a bibliaiskolák, teológiák és egyebek nevei, a „nagyok” megnevezései, mint közeli, elfogadott, bálványozott barátoké, ismerősöké. Sorjáznak az oklevelek, valamiféle diplomák, amiknek tulajdonképpen gyakorlati haszna csak létezésükben merül ki.


Mindezek tehát a támadás jogszerűségének védelmében alátámasztásában szolgálnak lelki fegyverként. Bizony sokan ennek fejet is hajtanak, elismerik a tudás fennhatóságát.

- Az önigazult, mások fölé, helyére törtető ember következő akarata, hogy mások elismerjék az ő szellemi felsőbbrendűségét is.

Itt lép be a misztika, a karizmatikusság mögé bújt erő. Már nemcsak az egyenrangúság elismertetése, hanem a felsőbbrendűség elfogadtatása a cél. Hamarosan elhangzik a különleges viszony Istennel, a beavatottság, kiválasztottság elhitetése. Amihez párosul a hatalom fennhatóság, majd később annak védelmében és legalizálásának okán a fenyegetés. Fenyegetés a szellemi következményekkel, amennyiben valaki azokat el nem fogadja.

- Az önigazult, leuraló ember mindezek után birtokába veszi mindazt, ahol nem mernek vele ellenszegülni. A már részben felsorolt emberi és lelki győzelme után, misztikus, karizmatikus tekintéllyel végzi el, amit gonoszul kitervelt.
Isten, Krisztus, és leginkább a Szent Szellem reá átruházott tekintélyére és hatalmára hivatkozva téveszti meg azokat, akiket uralma alá, birtokába akar hajtani. A vallásos, sőt hívő, mi több, karizmatikus ruhába rejtőzött kevélység így lesz irányítóvá, leuralóvá. Jellemzően minden szava „igeszerű”, a beavatott felsőbbrendűségével alkalmazott manipuláció eszközeivel párosítva. Tudvalevőleg a kevélynek minden kevés, uralmának területét mindig tovább, másokra is ki akarja terjeszteni. Eközben folyamatos félrevezetéssel támadja meg még azt is, aki csak közelit hozzá. Számára ez védelem, és az őt uraló szellemiség célja is. Folyamatos félelemben él önmagában.

-A folyamatos félelem eredménye kétféleképpen működik. Egyik következménye, amikor mindenről, mindig tudni akar, és ennek fordítottja, amikor elhallgat, titkol minden róla, akaratáról szóló információt. Félelmének gyümölcse továbbiakban, hogy nem csak hallgat és kihallgat, hanem hazugsággal félrevezet, megtéveszt.

Az információk így számára hasznosak, mint kémjelentések, miképpen az elhallgatás, félrevezetés védekező fegyvereit is pajzsként tartja maga előtt.
Amikor e néhány tulajdonságot, jellemzőről szót ejtünk, nem hagyhatjuk ki mindazt megnevesíteni, amiért mindezek megjelennek. Tudnunk kell tehát, hogy a felsoroltak, és azok változatos megjelenései, variációi eszközei egy olyan szellemiségnek, amely más emberek fölötti hatalomra tör, és kíméletlenül birtokolni akarja az emberek lelkének uralma által minden szellemi, lelki és anyagi javait. Rabságban és felügyelet alatt tart, irányít használ és kihasznál.

Ha valaki mindezt felismeri, képes olyan ráhatással beszélni, hogy elbizonytalankodjon, mielőtt bármit is léphetne uralma és gonosz tervei ellen. Amennyiben ez nem sikerül, és valaki a felismert helyzetben, mégis ki akar kerülni hatása alól, azonnal beveti a kettős, vagy akár többes értelmű szavait. Olyannyira, hogy képes mégis elbizonytalanítani azt, aki távolodni akar tőle. E kettős beszéd alkalmas arra, hogy bárki meginoghat, és úgy érzi, akár beismeri, hogy ő tévedett. Képes elismerni, elfogadni gyengeségében az alárendelt helyét, a hamis autoritást minden tekintélyével együtt.
Ekkor, és ezért mindazok, akik bűvkörébe, majd hatalmába szédülnek olyan irányított és kontrolált állapotba kerülnek, ahol nincs személyes kibontakozás, fejlődés.


A gyermekkorban tartott hívők akár halálossá váló állapota. Ismert jelenség ez, ahol a családot, gyülekezetet valaki sajátjaként kezeli, és semmi konkurenciát el nem tűr, mi több nem szereti, ha bárki felemelkedik tudásban, elfogadottságban, sikerben, vagy bizonyságában. Így minden szolgálati ajándék ellen van… Teszi, mert ő is éppen azokat hangoztatva nyomult mások fölé és helyére.

Dörgedelmes szavaival, vagy megfojtó ölelésével pedig zsarol. Ezzel jelzi, hogy megköveteli az alattvalói hűséget, mert csak akkor jutalmaz.

Aki e nagyon erős szellemiségtől megkötözött ember befolyása alá kerül, bizony számíthat arra is, hogy képes utána nyúlni. Útravalóként és kísérőként kapja meg azt a vádat, miszerint bűnei miatt távozott az, aki felismerte és elszakította magát e hamis uralomtól. Önigazultságának szavait hirdetve, és hazugságok sokaságával ítélkezik, és ha kell akár kárhoztat is, hogy mindazok a bűnösök, akik őt elhagyták.


Kedves Dzsesszike!

Bárki is vagy, e nem teljes felsorolást,- amelyek mögött példák, bizonyságok sokaságát tárhatnám fel-, bizony Neked írtam! Mindazoknak, akik talán nem is tudják, milyen szellemiség eszköze. Kérlek, olvasd el újra, és vizsgáld meg önmagadat. Ha találsz benne olyat, ami reád illik, bizony tudnod kell, hogy valamennyi tény nem más, mint Jezabel.

Az, aki szellemében Jezabel hamis uralmát használod mások felett, vagy Jezabel uralmába tartozva annak hűséges szolgájaként ténykedsz…
Ismerem önigazult, gőgös kevélységed, tudom, hogy azt nagyon nehéz megvallani, megtörni, és elhagyni… De szólnom kell: miattad, és azok miatt, akik mint apátlan, anyátlan gyermekek becsaphatóak, félrevezethetőek, és elcsábíthatóak.

Érted, mert ismert Jezabel ítélete…

Tudom, hogy a Bibliát nagyon jól ismered, hiszen ez kell ahhoz is, hogy azt hamisan használjad. Tetted, teszed. Legyen e levelem most valami világosságod, hogy megértsed Jezabel uralma, és a Messiás Testében működő hatalom, uralom közötti különbséget. Ami által életet, vagy halált képvisel valaki. Ítéletet, vagy áldást vesz magára mások előtt.

Kedves Dzsesszike!

Nem az én dolgom kimondani Rólad vagy másokról, hogy Jezabel vagy valójában. Ismerlek, és tudom, hogy ha tenném a felsorolt, manipulatív eszközeiddel azonnal támadnál, és ellenem fordítanál sok tudatlanságban, bizonytalanságban élőt. Azonnal és mindent reám vetítenél ki vádaskodva. Tennéd mindaddig, amíg önmagad nem vallod meg valós, jezabeli szellemiséged súlyos bűneit.

Erre nincs szükségem, így Reád sem. Biztosíthatlak arról, hogy sohasem tartottam fenn olyan emberi kapcsolatot, ahol Jezabel a legapróbb dologban is megzavarhat.

Így e soraim bezárása után csak reménykedem, hogy megváltozol, a jezabeli szellemiségtől önmagad kéred a szabadulást. Addig viszont más úton haladunk, és egyre nagyobb lesz a távolság közöttünk, és így hatásod irányomba.

Megtérést, újjászületésed kívánva,

Messiási hitben, és hatalom alatt élő embertestvéredként.


------------------------------------------------------------

Kedves Testvérem! Kedves Barátom!

Nem véletlen, hogy e levélszerű írás Hozzád is eljutott.
Nem sértettségből, hanem inkább féltő szeretetből adom közre. Ennek elsődleges oka, hogy egyre növekedik azok száma, akik keresnek, és hitükben gyermekkorúakként jezabeli hatalom alá kerülnek. A jezabeli szellemiség rabjai, kiszolgálói úgyszintén. Ennek sok oka van, de jobb, ha elsőként, és legalább a leuralásra törekvő ellenség jellemzőit ismeri meg valaki.
Jobb, ha legalább azokból egyet, vagy néhányat, mert ezen írásban megjelenítettek bizony egymáshoz kapcsolódóan, mint egy vadászháló zuhannak rá e kiszemeltekre. Folyamatában és valamennyi.


Így, most Neked ajánlom: Amikor egyetlen egy jezabeli tulajdonságot felismersz környezetedben, azonnal zárj be mindent. Nem félelemből, de védelemből. Sohase vitatkozz, sohase támadj… Bizonyságom, hogy amikor ezt tettem, nagyon rövid időn belül a jezabeli akaratot, szándékot képviselő ember véglegesen eltávozott. Tőlem és messzire. Igaz, hogy átkozódva, vádaskodva, mocskolva, de annyira véglegesen, hogy némelyek emléke is már alig-alig jut eszembe.

Célom tehát, hogy sokan lehessenek szabadok, és valóságosan a Messiás Testében találják meg mindazt, amit Isten eltervezett felőlük.

Valamint reményem, hogy ezen írás olvasatán olyan lelepleződések, döntések születnek, amelyek a Messiás/Krisztus Testének megtisztítását is elősegítik..
A jezabeli uralom kötelékeinek elvágása pedig okozzon belső épülést, felnövekedést.


Orbán Béla
Fülöpszállás, 2016. március 4.-én
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés