CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

Zsidó vagy izraelita?

E kérdés megválaszolása egyre inkább sürgető és egyre inkább fontossá vált, mikor a zsidóság hitágazatainak sokrétűsége mellett néhány éve megjelentek a “messiási” zsidók és közösségeik Közép és Kelet Európában is.

Eközben sokan, főleg neoprotestánsok vallják, hogy a Szellemi Izraelhez tartoznak, vagyis “lélekben zsidók “.

(Mindezt a Galata levél 3. része szerint, és félreértelmezésével, miszerint “ nincs zsidó sem görög ...mert ti egyek vagytok a Krisztus Jézusban “.)

Így a katholicizmus által elültetett behelyettesítő teológia tovább él általuk, mely igazi célja a zsidó nép eltüntetése és beolvasztása a kereszténységbe.

Mások viszont elvetve a zsidó hit gyakorlását és a törvényeket, más, sokszor a zsidóságtól teljesen idegen, és Izrael Istene által gyűlölt isteneket imádva, sok más vallás tagjaiként, sőt vezetőiként élnek.

Így létezik magyar zsidó, magyarországi zsidó, krisnás zsidó vezető, buddhista zsidó, magát ateistának valló zsidó, ki Istennel perben és haragban áll.

Létezik zsidó keresztény és keresztény zsidó, és sorolhatnánk...

Külön fejezetet érdemel a zsidóvá lett prozeliták helyzete, illetve az, hogy pogányból lett keresztény miért nem lehet betért zsidó , és izraelita sem ?

E töredékes felsorolást még színesíti a származás szerinti variációk lehetőségeinek felsorolása is, miszerint apai, vagy anyai ágon , esetleg csak igen kis százalékban vér szerint milyen , és mennyi köze van valakinek a zsidó néphez.

Természetesen valamennyien valami jogot mutatnak fel a zsidó név használatához, és igyekeznek a kizárólagosságot magukhoz ragadni, és másokat kizárni.

Mikor e sorokkal is e kérdésre szeretnénk választ adni, felkészülhetünk arra, hogy mindazok, kiknek bármi, a zsidó névhez fűződő érdeke sérül, a legnagyobb hévvel, és indulattal rohannak ellenünk.

Ezek közül leghangosabbak azok lesznek, kik a világ monoteista vallásait akarják egyesíteni, és a hamis ökumené vérkeringésében élnek.

Ők Ábrahámban egyesítenék a Föld népeit, vagy Jézus nevében egy bálvány (nemcsak a Mária-kultusz) uralma alá, egységbe globalizálni a keresztényt és zsidót egyaránt, miként Róma tette és ma is teszi erőszakosan, vagy nyájas , de halálos ölelésével.

E két erő egymást segíti és egymással szövetkezve az iszlámmal és egyéb vallásokkal már napjainkban is együtt működik.

Ők, és a szellemiségében megegyező New Age-s (ma már inkább Last Age-s), és a rejtett szabadköműves erők a ma zsidóságát és kereszténységét egyaránt megosztották, feldarabolták, és közösségeit, képviselőit, tagjait személyesen felhasználják. Ők, akik tudatosan, vagy tudattalanul, öncélúan, vagy akár jó szándékúan, de egy láthatatlan szellemi hatalom céljait segítik beteljesülni.

Isten Tervének akadályozására, mely Terv egyik akarata a Választott Népre, Izraelre vonatkozik, míg a másik párhuzamosan azokra, kik Jesua HaMassiah, a zsidó Jézus áldozata árán a pogányokból lehettek Isten Népe, személyes döntésük által.

A megígért egység e két nép között akkor teljesedik be , mikor valamennyien betöltik és bevégzik Isten által adott , de különböző feladataikat, elrendelt elhívásukat.

E feladat betöltése egyre inkább sürgető, mert az említett erők egyre inkább hatalmuk alá vonják a ma emberiségét.

Isten Terve visszavonhatatlan, kijelentett akarata beteljesedett Ige, mely a világon általunk, elhívott, és elrendelt helyükön álló, Istennek engedelmes, Isten Fiai által lesz látható, beteljesedett Ígéret.

Ezért szükséges Isten által elrendelt helyünkre állni. Zsidóként Istent és Törvényeit e világnak megmutatni, megismertetni, és a pogányokból megtértekkel egymást kiegészít-ve, vállvetve, egyenrangúan, de mégis Jesua “parancsnoksága” alatt győznünk, és minél több embert megmenteni Isten Országának, gyarapítani azt az üdvözültekkel.

Győzelem pedig harc nélkül nincs !

/folyt.köv./


Copyright © 2005-2008 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés