CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

Újra a zsidók misszionálásáról

Néhány év során volt lehetőségünk írásban , szóban bizonyságainkat , látásunkat és tapasztalatainkat közreadni , mely alkalmával minden esetben kérve jeleztük , hogy a zsidóságot , -mely hite által Isten Választott Népe ma is -, nem szabad misszionálni !
Mint minden nemzetnek és embernek , minden zsidónak szüksége van a megígért ,felkínált kegyelemre és megváltásra , mely Jesua HaMassiah-ban , áldozata árán lett valósággá.
Azonban Izrael , a Választott Nép Isten Öröksége és Birtoka , akinek Ő saját maga veszi le a leplet a szeméről , és mutatja meg Jesuát , a Messiást .

Amikor bárki misszionál , pogányként kezeli Isten Népét , mellyel mélységesen megbántja , és keresztény gőggel megalázza .
Amikor valaki türelmetlen módon Isten Népét Jézus Népévé szeretné tenni,Isten hatáskörébe , és kizárólagos jogába avatkozik bele !

Mindkét esetben ezek oka , hogy a zsidó gyökereitől elszakadt kereszténység kevésbé ismeri Isten Törvényeit és Tervét , a próféciákat , miáltal nemcsak az Ószövetség (Tanach) ismerete hiányos , vagy tagadott , hanem a Választott Népet és egyedi elhívását , feladatát sem fogadja el , - testvértelenül .

A zsidó nép felé egyetlen módon lehet betölteni Isten Tervét és Akaratát :
A misszionálás helyett , életünk szótlan bizonyságtételével , „passzív evangélizálással".

Mindaddíg , amíg Isten a leplet Népe szeméről az Ő szuverén akaratából , és általa adott időben le nem veszi , nemcsak erőlködünk , hanem jogosulaltlanságunk igazságtalansággal párosulhat , mely vádlássá, sőt a türelmetlenség miatt antiszemitizmussá fejlődhet ! ( Pl.: Luther....)
Isten Terve pedig az , hogy Izrael betöltse örök elhívását , melynek egyik legnagyobb akadálya ,ha
a zsidó népet helyettesítő teológiával elvetjük és áldásait , feladatait kisajátítjuk .
Létezik a fizikai megsemmisítés mellett szellemi és lelki holokauszt ezek által rejtetten is !

A Választott Nép elhívása pedig nem a kereszténység és annak mozgalmainak építésére és erősítésére adatott , hanem arra , hogy az Örökkévalót és Törvényeit megmutassa e világnak , olykor még a kereszténységnek is !
Ennek az elhívásnak alapfeltétele , hogy valamennyien elfogadjuk a kiválasztottság örök tényét ,és felismerjük , elfogadjuk , hogy Krisztus Teste két , azonos értékű , de más feladattal felruházott tagból áll : - a pogányokból lett Jézus Népéből , mely általa Isten Népének tagja lett.
- Valamint az Örökkévalóhoz hű , Választott Nép tagjaiból ,kik Isten Népe és birtoka ,kik elfogadták
Jesua HaMassiah , először értük adott áldozatát.

E rövid írás nem térhet ki mindezek részletes kibontására , azonban reménységünk , hogy e rövid figyelmeztetés egyben a felelősséget is felébreszti , hogy az ezáltal elkövetett bűnök megszűnjenek és rendeződjenek .
A tévesen értelmezett „missziós parancs” lelkesedésben és ismeretek hiányában azonban újabb , testvérellenes bűnöket követhet el bárki ismeretek hiányában .
Ezért a következőkre hívjuk fel a figyelmet , mely ezáltal számon kérhető felelősséggé válik :

HOGYAN , ÉS MIÉRT NE MISSZIONÁLJUK A ZSIDÓ NÉPET?

Mindenek előtt tisztáznunk kell , hogy a magyarajku zsidóság nem azonos az amerikai , német , sőt izraeli zsidókkal !
Más hitélettel , kultúrával , közös múlttal más népekkel …, melyet csak a köztük élők érthetnek meg !

–Az itt élő zsidó nép és vallása minden területen fundamentalista , vagyis a Tóra alapján áll .
Így nem érheti el semmiféle reform mozgalom , vagy annak bármely ágazata nem épült és épülhet meg .
Mivel a nyugati és leginkább amerikai messiási mozgalmak és missziók többsége reform és liberális zsidóság képződményei, a fentiekben el nem fogadása miatt sosem érhetik el , hogy kapcsolatot teremtsenek .

–Az itt élő zsidóság a keresztény szó alatt azt érti , aki évezreden át üldözte , gyilkolta ,és mindenben ellensége
volt a kereszt nevében.
Általában a keresztény szó alatt a Római Birodalom utódját , a katolikus egyházat érti , miközben a többi felekezetet
annak szektáinak tartja.

–A megmaradt zsidó nép és utódai a Holokauszt szenvedői , vagy az áldozatok utódai.
Érthető tehát zárkózottságuk , olykor félelmük más népek és leginkább a keresztények felé .

A főleg Amerikából érkező zsidóknak , kereszténnyé lett zsidóknak és sok kereszténynek mindezekről fogalmuk sincs.
- Nem élték meg a Holokausztot
- Náluk a kereszténység kezdetben csak protestáns és neoprotestáns közösségekből tevődött össze .
A 'Világegyház' térhódítása révén csak most kezdik megismerni a katolikus egyházat a rekatolicizáló hatása által...
- A reform és liberális judaizmus , valamint a kereszténnyé lett zsidóság , -Isten Törvénye ellenére - , elszakadt zsidó
identításától , és Isten Törvényének , a Tórának be nem tartása miatt nem közelíthet a hithű , Törvényeket betartó zsidó néphez , kik hűségesek elrendelt elhívásukhoz , és így méltók a Kiválasztott Nép névre !
A magyar és Közép-Kelet Európai zsidóság tehát , - Istennek hála - , nemcsak fundamentalista , hanem működő és befogadó kapcsolatot csak azzal tart fent még a Népen belül is , kik hasonlóképpen hűek hitükhöz , Istenükhöz.
Így marad védett a Törvénytől és az Örökkévalótól eltávolodott , önmegváltó reform mozgalomtól , és az abból
eredő , vagy onnan , a New Age-től fertőzött keresztény és 'messiási ' mozgalmaktól .

E három ismeret már elegendő ahhoz , hogy megállapíthassuk :
A Közép-,-Kelet Európai zsidóság egyedisége miatt nem szabad olyanoknak feléjük semmiben (!) elindulniuk , kik mélységeiben nem ismerik , nem érzik át e Nép történelmét , hagyományait , hitéletét .
Ebben a legtájékozatlanabbak pontosan az amerikai zsidók és keresztények , és a nyugat-európai társaik .
Isten sosem küld ki felkészítetlen , békétlenséget okozó munkásokat szolgálatra !
Legtöbbször helyi , a nép közül kiválasztott és elhívott , a népet , gondolkodását és nyelvét jól ismerő emberek
indultak el saját népük felé . (Ez minden nép esetén érvényes.)

Mindaddig senki ne induljon el a zsidó nép felé , amíg őket legidősebb testvérként el nem fogadja , Isten tervét és elhívását megkérdőjelezi , tagadja ,vagy csökkenti , és ezeket és Izrael igéreteit , áldásait kisajátítja !
Isten Tervének akadályozása bűn , a Választott Nép kirekesztése : szellemi Holokauszt .
A zsidók kereszténnyé asszimilálása közel kétezer éves , régen nyílt , ma rejtett antiszemitizmus .

Néhány éve hazánkban egy Amerikából érkezett „messiási” mozgalom által szervezett fesztivál volt.
Bár kapcsolódott egy skót háttérrel működő hasonló szervezettel , sőt magyar keresztény közösségeket
is vont be segítőként e társaság : nyomtalanul , a zsidók elérése nélkül eltűnt néhány év vergődése után.
Mi volt ennek az oka ?
A tudatosan , tudattalanul de mégis sorozatosan elkövetett bűnök , melyek a fent leírt szellemiségek és a tu-dattalanság által egymást érték , mélyen megbántották a zsidókat. Ezzel is távolabb vezetve Jesua HaMassiah megismerésétől , mely tevékenység Isten ítélete alá esik , mert antikrisztusi célokat szolgál .

Csak néhány bűn , mely akkor nyilvánvaló lett :
– Telefonkönyvekből és más forrásokból listákat készítettek a nevek alapján , melyre postáztak küldeményeket .
– Szóróanyagokkal , traktátusokkal a kézben megállítottak , leszólítottak zsidónak látszó embereket az utcákon .
Az erőszakosság és félelemkeltés nem Jesua Szelleme !
Márpedig a magyar zsidóság ma is retteg minden listától , nyilvántartástól .
A magyar zsidóság nem akar olyan lenni , mint a „keresztény világ, keresztény Európa „ , számára a kereszt bálvány
és olyan hatalom jelképe , mely gyilkolta , üldözte.
– Zsidó jelképeket , és szakrális eszközöket használtak minden isteni és emberi törvényt megrontva ezáltal .
Mindaz , ami a hívő zsidónak szent , be lett sározva , mikor nem zsidók , zsidóságukat kereszténységre cserélők viselték utcán és „buliztak” (manapság is..) azokba öltözve...
– A zsidók legszentebb napján , Jom Kippurkor , mikor a zsidó nép Isten előtt állva nem eszik és nem iszik böjtölve,
zsidós , táncos , dinom-dánom alkalmat rendeztek ezzel egyidőben , ahova hívogatták a zsidókat.

Mindezekből igen hosszas lehetne a felsorolás , mely ítélethez vezetett...
Miért íródott e néhány sor emlékeztető ?
Azért , hogy a keresztények tudattalanságuk miatt ne kerülhessenek bűn és ítélet alá .
E sorok olvasóit azonban már nem érheti mentség , hanem tudatos döntés előtt állnak , hogy miképpen viszonyulnak a Választott Néphez , és akár hozzánk , Jesua HaMassiah-t Uruknak mindenben elfogadott ,
Közép-és Kelet Európában élő , szolgáló zsidókhoz ?
Lehetünk áldás és lehetünk akár átok is....
Amikor utcai evangelizációval , misszionálással , kereszténnyé asszimilálással , félelemkeltéssel , erőszakossággal és türelmetlen vádaskodással illeted a zsidó nép tagjait , Isten Terve ellen vagy , Edomként Isten helyett akarsz cselekedni , folytatod a közel kétezer éves görög-római , hellenista keresztény-pogány hagyományt...
Még akkor is bűnös vagy , ha ilyen mozgalmat , missziót , bármiféle rendezvényt segítesz !

A próféciák ellenében és Isten akarata ellen tenni edomi , istenellenes tevékenység .
Azonban e tevékenységek ezáltal antikrisztusiak is , mivel késleltetni próbálják Jesua HaMassiah visszajövetelét !

Te vajon kit szolgálsz tudattalanul , becsapottan ? Vállalod Isten előtt a felelősséget mindazért , amit a múltban
és jelenben szellemben , lélekben , netán fizikailag is tettél az Elsőszülött Testvéred , Izrael ellen ?

Megítélt helyett légy áldás a zsidóságnak , hogy mi is áldás lehessünk Krisztus Testének, és Istené-
hez vissza vezethessük a zsidó népet és másokat...


Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés