CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

KOL NIDRÉ, a Jom Kippur kezdete

Mindentől szabadon és magunktól megvédveA Ros HaSana ( Új év) és Jom Kippur ( Engesztelő Nap) között eltelt 10 nap zsidó hagyomány „Ászeret j’mé t’suvá –nak”, vagyis Tíz Bűnbánó Napnak nevezi.
Folyamata a Tsuvának (megtérésnek) melynek végső célja és pontja , amikor az ember Isten elé áll ítéletre…
Megtérésnek, mely minden múltbeli rossznak a számadása, és megtagadása. Lehetséges pillanat egyben egy engedelmes új kezdet lehetőségére, amikor Isten elől áldottan jövünk el a megítélésünk után…
A zsidó hit szerint Ros HaSanakor megnyílik három könyv minden ember számára.

-Az Újév kezdetekor az egyik könyvbe beíratnak azok, akiket igazaknak talált,
hosszú és jó életre.
-a második könyvbe, akik éppen ennek az ellenkezőjét cselekvők és megítéltek társasága.
-a harmadik könyv pedig azoké, akik még se ide, se oda nem tartoznak, vagyis Isten ítéletével várakozik. Egy ideig.
A zsidóság hite szerint még tíz nap adatott a megtérésre és megváltozásra…
Az „ Égi Bíróság” tehát Jom Kippurig ad esélyt és lehetőséget életre és halálra egyaránt, miszerint várakozik a végleges döntéssel.

Ros HaSana tehát lényegében Jom Hádin, vagyis az Ítélet Napja….
Ezért az egymás köszöntése is reményteli jókívánság egymás felé:
„Gemár hatima tová”…. Legyen jó a végső bepecsételés..!
Nem véletlen tehát, hogy ezt megelőzi a vétkek és bűnök rendezése, vagyis a megtérő ember önvizsgálata a Tóra , Isten Törvényei szerint, és megtisztulása bűneitől…

Minden új kezdete ez, és valamennyiünknek életet adó szüksége a kegyelemhez… a jó „beíratáshoz”.

Amikor a zsidó hagyomány (midrás) szerint maga Ádám volt az Első Megtérő (Baál Tsuva), úgy gondolom e jó reménység valamennyiünkben valósággá kell, hogy váljon.
Szükséges tehát a rendezés egymással, hiszen embertársainkkal való viszonyunk nem magánügy, hanem Isten előtti kötelességünk.

Ugyanígy a megtérést követnie kell a teljes visszafordulásnak, és életünk jó útra fordulásának.
Jó Útra, vagyis a Messiásnak engedelmeskedő életre és feladatra történő elindulásra.

A Tíz Bűnbánó Nap a megtérés megtörténte,és engedelmesség kinyilvánításának időszaka azonban egy pontban bezáródik, mielőtt amikor a Választott nép minden tagja egyszerre és egyidőben, egyként megáll, és sorait rendezve Isten elé megy engesztelést kérve.
Jom Kippur, az Engesztelő Nap kezdete előtt még egy utolsó feladata van.


KOL NIDRE- Minden fogadalmak…..

„ Mind a fogadalmak, tilalmak eskük átok alá helyezések, tartózkodások, vezeklések, amit fogadtunk, és amit esküdtünk, és amit átok alá helyeztünk, és amit eltiltottunk szívünktől az engesztelés e napjától az engesztelés napjáig, mely javunkra megint leszen, mindezt megbánjuk már most.
Mind legyen feloldozva, érvénytelen, nem kötelező, megsemmisítve és felbontva, ne legyenek kötelezők és ne maradjanak érvényben.
Fogadalmaink ne tekintessenek fogadalmaknak, tilalmaink ne tekintessenek tilalmaknak és esküink ne tekintessenek esküknek.
És megbocsáttatik Izrael fiai egész községének és az idegennek is, ki köztük tartózkodik, mert az egész néptévedésből tette..
Oh bocsásd meg ezen nép vétkét nagy kegyelmeddel, amint több ízben elnéző voltál ezen a nép iránt Egyiptomból kezdve mostanáig és ahogy ott meg van mondva:
És mondá az Örökkévaló:
Megbocsátottam mi képen kérted”A különleges szombatnak nevezett Engesztelő Nap előestéjének különleges hangulata van.
A „teljes nyugalmat, szombati nyugalmat” (3.Mózes 16,31) megelőzi egy feszült várakozás.
A fenti Kol Nidre ima ekkor hangzik el.
Egy utolsó számadásra gyűlünk össze, amikor még egyszer, utoljára áttekintjük a mögöttünk lévő időszakot…
Mert ekkor a Nép együttesen Isten bírói széke elé megy, miközben minden egyén önmaga tetteiért felelős.
Felelős önmagáért, miközben tetteiben felelős a Népért is..!
Jom Kippur az Isten elé vezető sabbat, mely első lépése Kol Nidre..a Teljes Elengedés…

A férfiak majdani halotti ruhájukban vannak, és a templomban is minden fehér öltözetben emlékeztet az elmúlásra, és arra, hogy valamennyiünknek egyszer ítéletre, Isten elé kell állnia…

Isten tiszteletét, és a Napnak ünnepélyes voltát jelzi az is, hogy minden résztvevő öltözetében is a legünnepélyesebbet viseli…

A Jom Kippur előtti napon több dolgot tesz ilyenkor a legtöbb zsidó:

-Valamennyi sértettől bocsánatot kért
-Valamennyi embertársának megbocsátott
Isten elé tehát megbékélt szívvel indul….
-A teljes böjt előtt ünnepi étkezés van, mellyel e Napra való ünneplő készülődést is kifejezzük.
Öröm és ünnep, hiszen Isten elé állunk, állhatunk, majd kezdődhet egy Új…


A Kol Nidre istentisztelet kezdetén a kántor most két kísérővel jelenti be az Engesztelő Nap kezdetét…Mintegy bejelentik, hogy az Ég Kapuja nyitva van.

Minden bűnös jöhet, most és még szabad az Ég felé imádkozni…

Aztán háromszor elhangzik a Kol Nidré. Kezdetben halkan, majd végül teljes hangerővel zeng.
Ujjongó felvezetés, feloldódás a belső feszültségek alól, amely az igazán bűnbánó és teljes kegyelmet, „jó beíratást” , üdvösséget vágyó ember egyre magasabban , Isten elé szálló öröméneke.

Mert ezt követi a teljes feloldás, a teljes öröm:
Az ujjongva elmondott ígéret Istentől…:
„ És megbocsáttatik Izrael fiai egész közösségének és a jövevénynek, aki közöttünk tartózkodik, mert az egész népnek tévedésül számit” (4.Mózes 15:26)


A Kol Nidre elhangzása, vagy éppen olvasatán bizony sokan megbotránkoztak, vagy éppenséggel annak félremagyarázása adott alapot arra, hogy a zsidóságot hazugnak, gyűlöletesnek, vagy nem megbízhatónak tartsa.
Mi történik tehát ilyenkor, és hogyan mentheti fel valaki magát ígéretei, vagy hazugsága alól jó előre?

„ Minden fogadalom, átok, tilalom, megtagadás, önsanyargatás és bármiféle vállalás, valamint minden eskü, ami megfogadtunk, vagy tilalmazni fogunk… legyen ezennel megbánva, legyen mind feloldva, érvénytelenítve, megszüntetve, legyen semmis, ne legyen kötelező érvényű, ne maradjon fenn…”

Pedig pontosan az antiszemita vádlók szavaival ellentétes a szándék!

Az Új Év kezdetekor minden zsidó bűnvallást tesz, és megbocsát.

Ha figyelmesen elolvassuk a „Minden fogadalmak..” kezdetű imát akkor abban fellelhetjük valamennyi bűnünk gyökereit!
Bűneink és Isten iránti engedetlenségünk eredete az, amikor mások, és így nem Isten uralmát engedtük meg önmagunkra.
Vagy éppen önmagunk uralkodtunk. Önmagunkon, hogy tetteink által nyerjünk megváltást, vagy jutalmazást embertől, vagy Istentől…

Az egymás közötti rendeződés, bűneink egymás közötti rendezése mindezek elhagyása nélkül csak felületi kezelés…Bármely fél más embertől vár uralmat, vagy jutalmat, akkor a Messiás uralmát tagadja meg életében.
E tagadás pedig minden bűnnek forrása!
Az uralmi, hatalmi, vagy éppen elvárásoktól terhes kapcsolataink megszűnése feltétele a bűnök további működésének lezárásához.

A Kol Nidre ima így valóban őszinte, és minden emberit lezáró ima.
Ima, mely a testi és lelki vágyaknak nem enged uralmat, miközben elmondója tudja, hogy az Új Évben tévedhet, kísértésbe eshet, megbotolhat és így vétkezhet, amikor Isten helyett saját, vagy más életében szándékszik uralkodni.

Ugyanakkor pozitív, és reménykedésre okot adó közösségi ima, amikor mindazokkal van együtt, akikkel együtt kell betöltenie Isten általi küldetését, elhívását…

Háromszori eléneklése jellemzi a zsidó ember Isten általi időtlenségét, azt, hogy nem választja szét az időt múltra és jelenre, hanem a jövő megélésével együtt tekinti azt a teljes létének.
Tudja, és nem felejti múltját, és rendezi azt ma, hogy a jövőben beteljesedhessék a létezésének, az életének teljessége.….
Amikor Isten elé lép, már nem a múltjával foglakozik, hanem a jövőbe néz, ahol látja gyengeségeit, és őszintén kijelenti ezt, miközben kéri mindannak a megsemmisülését életében, ami nem Istentől ered.
Látja emberi létének gyengeségeit, és kéri mindezek felett Isten uralmát és védelmét önmagától.

Tudja, hogy a kimondott szó teremt, miképpen a nyelv által elkövetett bűnök a legveszedelmesebbek…
Mindezek pedig lehetnek nemcsak kimondottak, hanem jelen lehetnek kimondatlanul gondolatainkban is….

Ezért jó dolog Isten uralma alá helyezni gondolatainkat, érzelmeinket, - egyszóval emberi lelkünket-, hogy Isten Szelleme uralkodjon azon, és bármit gondolunk, vagy szólunk, Isten Törvényét, bizonyságait és ígéreteit, akaratát, Igéjét, és csak a Messiás Király uralkodó szavait mondhassuk ki mások, vagy önmagunk felé…

Sohase lehessünk más ember felett Isten helyett királykodók… még magunk felett sem.
Mindig Isten Törvényei és a Messiás Király uralma alatt éljünk, és éljünk együtt másokkal.


KOL NIDRE -5769…

Ez Új Évben az Örökkévaló valami nagy és új dolgot kezd szerte e világban.
Saját életemben is megtapasztaltam ezt, és örömmel állok ott, amikor az Ajtó kinyílik, amikor Isten kijelenti az Új kezdetét.
Azért is, mert számomra Ros HaSana nemcsak egy Új Év kezdete volt, hanem valami Új is ekkor válik élővé..
Mégis ezt a naptári kezdetet tekintem egyfajta fordulópontnak.

5768 Ros HaSana óta mintegy bűnözön támadott meg kívülről. Ami hozzám tartozott hazugság, lopás által elvették, tönkretették, vagy megsemmisíteni szándékozták…
Sokan elhagytak, sok munkám látszólag kárba veszett, szinte mindenem elvesztettem, ami az élet mindennapjához szükséges…

Aztán minden átok megszűnt, és áldássá lett!
A lázadó, démonizált, puccsot szervező emberek eltakarodtak, akik valamit elvártak tőlem, azok elhagytak.
Még azok is eltávolodtak, és el is váltak,akik maguk alá akarták rendelni életemet és szolgálatunkat.

Történt pedig azért, mert imádkoztam , és kértem Isten Egyetlen uralmát életem és minden hozzám tartozó ember és fizikai dolog felett.

A saját, „év közbeni Kol Nidre” imám először szabaddá tett másoktól, hogy a Messiás Király hatalma, bizonyságai, és áldásai működhessenek életemben.

Így jutottam el odáig, hogy akivel lehetett rendeztem mindazt, ami nem Isten szerinti volt…

Nem magam mentettem fel bűnösöket saját törvényeim és elvárásaim szerint, hanem minden rendezetlenséget Isten Törvénye előtt és szerint igyekeztem megbocsátani…

Tettem, hogy magam és az ellenem vétkezők számára lehessen lehetőség egy Új Kezdet megélésére, amikor Isten előtt állhatok…

Ez a Kol Nidre nélkül nem lett volna lehetséges!

Így elsőként minden ígéretet, átkot, fogadalmat, elvárást, elkötelezettséget meg kellett tagadnom, mely nem azonos Isten Akaratával, és Jeshua HaMassiah uralmával…
A kereszténység farizeusi uralmi akaratát éppúgy, mint a rabbinikus judaizmus uralmát és törvényeit….
Többé nem voltam emberek birtoka és kiszolgálója, de lett életemben teljes valóság Isten Akarata és Tervének elfogadásának egyetlensége, a mindenre kiterjedő engedelmesség akarata és vágya.

Most pedig, amikor mindezen kötelékektől szabadon és minden dolgomban megáldva várom a Jom Kippurt, magam is Isten elé indulva kijelentem:
Nem akarok semmit más, vagy saját életemben működni, történni, csak azt, amit Ábrahám, Izsák és Jákob, Izrael Örökkévaló Istene eleve megtervezett számunkra külön-külön.
Mindezt azzal és azokkal szeretném betölteni Isten dicsőségére, akiket Ő ad mellém, akikkel az Ő akaratában kell élnem földi életem…

Mindazoktól, akiktől Isten elválasztott, rendezetten, megbocsátva távolodtam el.
Többé semmi közöm hozzájuk, mindenben elengedtem őket, miáltal semmi elvárásuk nem lehet felém, és uralmi joguk sincs felettem….: mindenem Istené, és Jeshua HaMassiah az Úr mindazon…

Az előttünk álló Kol Nidre és így a Jom Kippur rendkívüli szombatján (Engesztelő Napon) pedig megismétlem ezen írásommal is:
Messiáshivö zsidóként azt kérem Istentől, amit a Kol Nidre ima tartalmaz…

Legyen Ő mindenben Úr, és Jeshua HaMassiah Király.
Akkor is, ha megtévednék, vagy kísértésbe esnék..., sohasem lehessek más felett álló és uralkodó…

Akivel pedig Isten közösségbe olvaszt, kérem, hogy szintén legyen valóság:
" Smá Jiszrael, Adonáj Elohenu, Adonáj Echád.
Baruch Sém kvod málchuto leolám váed.”

Halld Izrael, az Örökkévaló az Istenünk, egy!
Áldott legyen Fenségének Neve örökkön-örökké!Amikor Ros Hasana, az Új Év kezdetéig eljutunk, megéljük, hogy az Új kezdete csak Isten elől indulhat, az Ő parancsára és akaratából…

Elé pedig csak megtisztultan állhatunk, bűneinktől szabadon, és engedelmesen…

Ő ekkor adja a szabadulás és tisztulás lehetőségét, melyet kérhetünk. Ekkor Ő tesz minden emberitől, vagyis testitől és lelki vágyaktól mentessé, melyek Isten helyett uralkodtak életünkben.

Mások ki nem mondott, vagy akár kimondott Kol Nidre elengedése történik meg életünkben.
A Szabadító teszi fontossá életünkben, hogy szűnjenek meg az ember és emberek feletti uralom, hogy Ő uralkodhasson egyetlen Istenként…

Ha pedig nem engedelmes valaki e szónak, Isten szabadít meg embert embertől, de ekkor már az engedetlenséget meg is ítéli életében.

A megtérés lényegéhez és folytatásához tartozik tehát, hogy kérnünk kell a szabadítást, hogy az új uralomban végre áldottak lehessünk.

Az új kezdete pedig akkor indulhat el, ha engedjük Isten Akaratának beteljesedését életünkben, és nem gátoljuk azt másokéban…

Valóság pedig akkor lesz, amikor már semmi bűnös, régi uralomhoz nem köt semmi többé…
Most minden önző vágyat letéve, de mégis ismerve gyengeségemet, kérem Istent, hogy se felettem, se mások életében ne szűnjék meg, de legyen teljes Jeshua HaMassiah uralma.

Ha ebben az Évben újat ad, minden Új az Övé, és első zsengeként leteszem a Főpap elé…
Így ezt az Évet, mely Új, ezennel leteszem Elé és kérem Őt, hogy sohase engedje, hogy Rucah HaKodes, a Szent Szellem helyett más szellem uralja annak akár egyetlen percét is…
Kérem, hogy uralja lelkem és testem, a teljes lényem, hogy sohase magam próbáljak hatalmaskodni, uralkodni, vagy akár csak engedni a bálványozásnak mások által…


A személyes Kol Nidre tehát életünkben nemcsak az engedelmesség kinyilvánítása Isten előtt, hanem Jeshua HaMassiah uralmának, a Szent Szellem minden igazságra elvezető, emlékeztető és figyelmeztető szolgálatának kérése és elfogadása életünk minden területére és idejére.
Végezetül pedig hívok mindenkit, hogy új lehessen élete, szolgálata.

A Kol Nidre után kinyílik az Ajtó, az Ég Ajtaja.

Számodra bármikor lehet mindez valóság, de éljed meg a szabadságot, és tedd szabaddá embertestvéreid.
Valóság maradhat az Új, amikor Isten előtt kijelented:
Soha nem uralok többé senkit, és más sem uralkodhat felettem, csak egyedül Te: Jeshua HaMassiah!

Minden emberi uralom pedig az Új, Isten Akaratának a legnagyobb akadálya, és a lázadás, engedetlenség forrása.
Az Istentől kapott szolgálat, feladat bármely helyen és időben sohasem lehet emberi célok és akaratok, vágyak és érdekek szolgálatában, de kell, hogy Isten Szellemének által jöjjenek létre, és a Messiás Szellemének legyen mindig alávetve.
A Kol Nidrével ellentétes szándékú, hamis , Jeshua és az egyének közé tolakodott hatalmat, valamint a szellemi autoritás hatalmaskodását pedig sohase fogadd el egyetlen embertől sem…

Ha szeretnéd mindazt megvalósulni, amit Isten újként akar áldásként tenni veled, benned és általad.


Budapest, 2008.október 7.Copyright © 2005-2008 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés