CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menüben
HISZEK....

" Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. Annakokáért ő általa vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az Ő nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcsét." (Zsid. 13, 14-15)

Néhány éve kezembe került egy könyv, melyben a következőket találtam:

" Krisztushivő Zsidók Szövetsége
A szövetség célja, hogy összekötő hidat verjen a mai zsidóság és kereszténység között.
Tagjai a Názáreti Jézust a zsidó nép legnagyobb fiának ismerik el anélkül, hogy ezt zsidó mivoltukkal összeférhetetlennek tartanák.
Számukra Jézus -meghamisítatlan, bibliai alakjában - az a Messiás, akinek eljövetelét a zsidóság prófétái hirdették és jövendölték.".....


A híradás olyanokról szól, kik Budapesten szolgáltak, és a hír kelte 1929.
Háború után, gazdasági válság idején, növekedő zsidógyűlölet közben, a Második Világháború és a Holokauszt minden borzalma előtt.

Ami első pillanatban megnyerő volt, hogy e nehéz időkben is, már nevükben egyenesek, konkrétak, és bátrak voltak, hiszen nevük hitüket, identitásukat nyíltan és mindenkinek jelezte.
Bátorság volt, mert nemcsak a zsidókat el nem fogadó kereszténység, hanem hitük miatt a tőlük elzárkózó zsidóság ellenszenvével, érthetetlenségével kellett számolniuk.

Nem bújtak többféle módon értelmezhető, ezért becsapásra alkalmas "messiási, messiáshívő" szó titokzatos rejtekébe, nemcsak díszítés volt nevükben a zsidó szó, hanem jelezte a megélt identitást.
Szerettem volna tudni őróluk, de a nekik otthont adó keresztény gyülekezet irattára sem tudott segíteni ebben. Közösségünk, mely Magyarországon és valamennyi magyar ajkú területen egyetlen, mely e nevet viselheti, a zsidózó, és rejtett szándékú szerveződések folyamatos elsorvadása után mégsem maradt egyedül, "árván".

A több mint egy emberöltővel előttünk élt zsidók hite és hitvallása által magunk is erősödtünk, és szolgálatunk reménységét az ő bizonyságuk ma is növeli.

Elköltözött szolgálók gyümölcsei így lesznek frissítőül, és olykor életül másoknak.

Így adjuk tovább, -főleg zsidó testvéreinknek - mindazt, ami az előttünk járók által írt, eddig "alvó" füzetek elsárgult lapjain megmaradt számunkra is, a soha el nem múló, élő hitet.
Hitet Jesuában, és hitet, hogy Isten ígéretei ma is érvényesek a Választott Nép mai tagjaira és a holnapok nemzedékeire is.

A kijelentett név kevés.
A név elfogadása hitvallással jár.
A hit megvallása bizonysággal, mert Urunk minket is megvall az Atya előtt.

Amennyire nehezebb egy zsidónak elfogadnia Jesua HaMassiah-t, annyival mélyebbé és közelebbivé válik Ővele kapcsolata, és így kifejezőbb hitvallása is.
E gazdagságot kívánom, mikor mindenkinek átadom az elődök ma is szolgáló Hitvallását, hogy a zsidó Jesuában közösségünk-szövetségünk legyen egymással.
Más-más elhívással, külön-külön, de mégis egy Szövetségben: Krisztus Testében.
Ennek egyik feltétele a zsidó, Názáreti Jesua HaMassiah elfogadása és működése életünkben.

" Ti azt mondjátok, amit nem ismertek, mi azt imádjuk, amit ismerünk:
mert az idvesség a zsidók közül támadt.
De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyeneket keres az ő imádóiul.
Az Isten lélek: és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják." (Ján. 4, 21-24)


És végül emlékezzünk az igére:

"Aki velem nincsen, ellenem van." (Mt. 12,30)

Ó, vajon lehetünk-e mi zsidók Jézus ellen?

„Hiszek Tebenned Jézus!
Hiszek Tebenned, én Megváltóm és Szabadítóm.
Egy egész világ közönye, gúnya, talán üldözése vár rám, de csordultig telt szívemnek legteljesebb szeretetével vetem magamat lábaid elé.
Tebenned minden hitem beteljesül és vándorutam eléri célját.
Te vagy az új ösvény, akit Mózes ígért, és Ézsaiás megmutatott, Izrael legszentebbje, Názáreti Jézus, életem értelme és értéke.
Hiszek Tebenned Jézus, az életedért, amely Istennel telve, a példáért, amelyet szolgáltattál, a harcért, amelyet kiállottál, a véredért, amelyet kiontottál.
Hiszek Tebenned Jézus a hitedért, amely világokat rendit és világokat épít.
Hiszek Tebenned az igékért, ó az igéidért Jézus, amelyek felől ha hallgatnánk: a kövek kiáltanának.
Hiszek Tebenned Jézus azzal a mélységes hittel és kielégülhetetlen szomjúsággal, amellyel a hithű Izrael a Messiást várja.
Hiszek Tebenned, szabadság Fejedelme, aki által feloldatnak minden törvények, a parancsolatok és tilalmak egyaránt, akiben a lerombolt Templom felépíttetett és aki által Cion visszaadatik.

Hiszek Tebenned, ifjúságom vágya, férfikorom beteljesült valósága, aggkorom reménye, halálom legyőzője, örökkévalóságom bizonyossága.

Hiszek Tebenned Jézus, Istennek fia, világ Megváltója
Názáreti Jézus, zsidóknak ama Királya.”
/Dr.Fischer Árpád, Budapest, 1927/


E hitvalló ima legyen számunkra élet és bizonyság.
Isten ezzel is tanít bennünket, hogy miénk a feladat, és minden gyümölcs az Övé.
Mi csak vessük a magokat, legyen hitvalló és bizonyságtevő életünk minden időben.
E sorok írója közel 80 évvel ezelőtt a szó valós értelmében "írásvető" volt, és amikor ő már e jelen világból öröklétre szenderült, hite és bizonysága ma is él és működik.
Kívánom, hogy működjön ma is, változtatva, bővítve Jesuáról ismert képünket, hogy Őt mindjobban megismerve kiteljesedjen bennünk.
Legyen mindazoknak bizonyság Jesuáról, kik még nem fogadták el Őt, csak ismerik.
És legyen ma is szolgáló fény a zsidók részére- zsidó által....

Keljen ki, növekedjék Isten akaratából és idejében a régen elvetett mag, és tovább hulljon mások előkészített szívébe, hogy egyszer élet és Kenyér lehessen.

Így szolgáljunk mi is mások felé, az Ígéretek Népeként:

"A kősziklák csúcsáról nézem és a hegyekről tekintek reá: íme egy nép,
mely elkülönítve fog lakni és a pogányok közé nem számláltatik. " (4.Mózes 23,9)


"Én, az Úr hívtalak téged igazságban és a te kezedet fogván megőriztelek téged: és teszlek téged néped szövetségesévé, nemzetek világosságává" (Ézsaiás 42,6)

Az elhívott, és életre kelő zsidóság hitvallása minden időben hitelképesebb volt és lesz, mint a más nemzetekből származóké.
Számukra nemcsak elfogadás Jesua uralma, hanem egyben feláldozása a réginek, hogy meggazdagítva, kiegészítve teljességben visszakaphassák zsidóságukat és az Örökkévalót.
Valóban odaadó áldozat e döntés, nemcsak egy új felvétele.

Ugyanakkor harc a hagyományok ellen, elhordozása a kitagadásnak...

E hitvallás is magában hordozza e harcot, és Jesua elfogadott győzelmét.

Ma, mikor oly sokan, sokféleképpen és zsidó néven próbálnak megkörnyékezni, gyülekezetedbe beférkőzni, e hitvallás legyen számukra tükör.
Ehhez csak hozzátenni lehet, de elvenni semmit!

E hitvallással szívünkben és nyelvünkön, identitásunkat megtartva elrendelt bizonyságként elindulhatunk más népek felé, hogy Urunkat még jobban megismertetve másokkal hitvallásunk működő bizonyságával továbbmehessünk a szabadulás, megtisztulás útján a megszentelődés, Isten ismerete felé.

Nekünk adatott, hogy az Örökkévalót e Világgal megismertessük, és az Életet adó Törvény ismerete által másokat is a Kegyelem Trónjához eljuttassunk.

Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés