CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

ZSOLTÁR CHANUKKA UTÁN

ÉNEKELJETEK AZ ÚRNAK ÚJ ÉNEKET !


149. Zsoltár:
„ Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicsérje öt a kegyesek gyülekezete. Örvendezzen Izrael az ö teremtőjének! Sionnak fiai örüljenek az ö királyukban! „ (Károli ford.)

„Hallelujah! Énekeljetek az Örökkévalónak új éneket, dicsérete zengjen a Jámborok gyülekezetében! Örüljön Izrael az ö teremtőjében, Czion fiai vigadjanak Királyukban” (IMIT ford. Zsidó Biblia )Énekeljetek újat…
Talán a régi, ismert, jól bevált énekek idejét múltak, nem kell senkinek, elavultak?
Már nem divatosak azok, és Isten Népnek a világhoz igazodva már modernebb hangzásban, előadási formában kell produkálni, sikeresen előadni újabb és újabb, jobban eladható dalokat? Szó sincs erről!
Az előző zsoltárok könyörgőek (142. zsoltár), majd imákat tartalmaznak (143. zsoltár), aztán bizonyságtevően áldóak (144. zsoltár), a Királyt magasztalók (145. zsoltár), Istent ígéretei és bizonyságai miatt dicsőítők (146-147. zsoltár). E felfelé törő irány a zsoltárok által egész a mennyekig ér el, amikor a zsoltáros az ottani teremtményeket szólítja fel az Örökkévaló dicséretére….(148. Zsoltár).
Aztán visszatér újra a földre….


Azokhoz, akik Istennel járnak, azokhoz, akiknek Jeshua Hamassiah a Királyuk….
Egy kicsiny sereghez, a megváltottak seregéhez, kiket a zsidók chaszidoknak, a keresztények kegyeseknek neveznek….
Azokhoz, akik istenfélelemben alázatosak, és Isten Törvényeit betartják Krisztus uralma alatt:


„mert kedveli az Úr az Ő népét, a szenvedőket szabadulással dicsőíti meg” (4.vers, Károli ford.)

„mert az Örökkévalónak kedve telik népében, megdicsőíti az alázatosokat segítséggel” (IMIT ford.)Azoknak szól tehát e zsoltár, akiket Isten megmentett, megszabadított, és alázatos engedelmességük koronájaként az üdvösséget hordozhatják homlokukon….

E zsoltárt egyesek Nehémiás korabelinek tartják, amikor a hazatérők harcolva építették újra Jeruzsálem falait.
Mások chanukkai zsoltárnak vélik, miszerint e zsoltár emléket állítana a Hasmoneusok győzelméről.
A chanukkai győzelemről, amikor a pogányok által elfoglalt, megszentségtelenített Szentélyt a hősök csodálatos módon visszafoglalták, kitisztították, és újraszentelték az Oltárt…

Azonban egy esetben sem követte a győzelmet és helyreállítást bosszúállás, Izrael Népe amikor elérte a szellemi autonómia helyreállítását, sohasem ítélkezett, még kevésbé állt véres bosszút népeken, nemzeteken, királyokon….
Tudta, és elfogadta a Törvényt, hogy egyedül Istené az ítélkezés és ítélet joga….Abban ember csak eszköze lehet.
E zsoltár tehát mindezeken túl és előre mutat. Olyanra, ami még nem történt meg, de az ítélet már megíródott (9. vers).

E zsoltár a régiek megszűnése utáni, és egy Új Kezdetére, a Messiás Király fogadására szólít fel… Egy fináléra és egy oly várva-várt nyitányra készíti fel Krisztus Testét.

Az Új Ének már az üdvözültek éneke, akár a miénk is lehet személyenként.
Meghívás a végső, „Nagy Szimfónia” minden élőt egybehívó, végső záró felvonására.
A 150. zsoltár már ezt fejezi ki számunkra…

Mindez nekünk örömteli várakozás, de mégsem tétlen várakozás ideje.


„Vigadozzanak a kegyesek tisztességben, ujjongjanak nyugvóhelyükön…” (5.vers, Károli)

„Vigadjanak a jámborok dicsőségben, ujjongjanak fekvőhelyeiken” ( IMIT ford. )


Vége az éjszakának! Ébredjetek! Örüljetek, ujjongjatok: Új kezdődik!
Itt a hajnal, a munka és harc napja, ideje!
Eljött az idő, amikor Urunk betakarásában, a Szent helyen, Isten előtt, Krisztus nyugalmában hálát adhatunk az Örökkévalónak, hogy elérkezett a Király Napja…

A mi Békénk és nyugalmunk e sötét éjszakában Urunk, Jeshua HaMassiah.
Őbenne nyugodhatunk és várhatjuk a hajnal hasadtát, amikor a győzelem tudatában, hitében és reménységében szolgálatra küld először minket, szolgáló népét…

Mert a harc igenis a miénk lesz!
A Szent Hely nyugalmában, Isten előtt állva, és Istentől kapott Békénk és nyugalmunk, Jeshua HaMassiah által kapott felhatalmazás és parancsa szerint hamarosan érvényt kell szereznünk Isten Akaratának-Igéjének, és e „kétélű kardot”, Isten Szavát felemelve ítéletet kell kimondanunk. E fenyítés, ítélet pedig csak azok feladata lesz, akik megálltak és megállhatnak Isten előtt. Akiket már megítélt és akiknek meg is kegyelmezett. Azok, akik nemcsak újjászülettek, de „jámborok, kegyesek” lettek, vagyis egyedül Isten Törvényének engedelmeskednek, és egyedüli Uruk Jeshua HaMassiah….Azok, akik mindenben átadták uralma alá életüket, és a Szent Szellem által teljes oda- és átadással élnek.

Isten Igéje...kétélű kard.
Isten Igéje az Ő Teremtő Akarata, mely felbonthatatlanul összekapcsolódó, és elválaszthatatlan az Ő Törvényétől. Azzal a Törvénnyel, mely a Kinyilatkoztatott Törvény minden ember számára.

Ma a világtörténelem végső szakasza felé tartunk rohamos sebességgel. Isten mégsem rémisztget, ijesztget, és nem tart senkit félelemben. Ő az övéitől ÚJ ÉNEKET kíván…! Messiásváró, boldog, és ujjongó éneket!
Szükség van énekesekre, akik Isten előtt állhatnak és állnak, alázatban és engedelmességben járnak Vele.
Azokra, kik Krisztusban nyugosznak.
Olyanokra, akik újra felveszik a Kardot kezükbe, olyanokra, akik készek újra felemelni Isten Törvényét, Teremtő Akaratát, Igéjét…
Mert az e világot uraló, pogány szellemi hatalmasságok, - királyok és főemberek- megítélése és jutalma igen közeli.
Közeli a Felkent Király érkezésének ideje már!
Vedd hát kezedbe a Kétélű Kardot! Emeld magasra Isten tervét és Akaratát, Igéjét, és beszélj azokról a próféciákról is, melyek azokat tartalmazzák. Szólj!
Emeld magasra Isten Törvényét, a Király Parancsait, melyek ugyanazok…, mert azokkal hatástalaníthatod egyedül Isten ellenségeit, melyek antikrisztusi erők.

Ha viszont valaki Krisztus nélkül, küld harcba, - gyilkosod az! Vigyázz, de ne félj tőlük…!
Ha bárhol a Törvényt kiveszik a kezedből, vagy megmásítják, csorbítják, vagy akár egy jottányit is változtatnak azon, akkor ők Krisztus munkáját, hatalmát szándékoznak gyengíteni. Rongálják Krisztus Testét és benne a te életedet, miszerint rejtetten, vagy tudattalanul is, de antikrisztusiak ők!

Új Éneket akarsz énekelni?
Vagy a törvény megjelenésekor és által ítéletre? Mert e zsoltár a megírott, írásban megígért ítéletről beszél.
Valamint arról, hogy érkezik az ítélni jövő Messiás Király, fogadjad Őt.

Tegyük tehát méltó helyére Isten tiszteletét. Növekedjünk alázatban, engedelmességben, legyen életünk Jeshua HaMassiahban Isten előtt e sötét éjszakában, a hajnalt várva.
Dicsőítsük Istent a közeli szabadulásért, a megváltásért, mely már a végső helyreállás, helyreállítás ítélettel.
A Sátán erőinek megkötözése végső ítéletükre.

Ítélet, mely valamennyiünk öröme, dicsőítésünk és hálaadásunk, magasztalásunk vágya, bizonysága és oka: csúcsa.

A régi, még ma is hangzó énekek a Mindenhatót dicsőítik és áldják.

Készülj az Örökkévalónak Új Éneket zengeni, mert ez az Új Ének már az Örökkévaló Király érkezésére szólal meg.

A Karácsony, a Chanukka Ünnepe mindig közeli időpontban vannak.
Vannak, aki e napokon Jézus születésnapját ünneplik, miközben nem ismerik Krisztust, mint Egyetlen Urukat.
Mások a Szentély felszabadítására, kitisztítására, és chanukkai újraszenteléséről emlékeznek, miközben a Templom mintegy 2000 éve romokban áll, és a Szentély nem működik…

Mi pedig egy olyan Chanukka idejét éljük, amikor Isten újra és velünk akarja a pogányoktól elfoglalt Templomot, és annak szentélyét, Isten tiszteletét és az áldozatok megszentelését újra helyreállítani! Mert ma kell, hogy elhangozzék a szánkból: Adjátok vissza a gyülekezeteket Egyetlen Urának és Krisztus Testének Fejének: Jeshua HaMassiahnak!
Az idegen pecsétekkel felülbélyegzett áldozati és felkenési olaj cserépedényein legyen újra a Főpap megszentelő pecsétje!

A 149. zsoltár ma nekünk szól…!
A mai, sötét szellemi éjszakában várd a hajnalt! Már közel, mert a Messiás Király közeleg…
Várakozz Krisztus nyugalmában, Őbenne, Isten előtt.
De légy készen, és legyen kezedben a Kétélű Kard, mert a virradat, az ébredés ítélettel kezdődik.

Ebben az ébredésben a te szolgálatod Isten Teremtő Akarata és szava szerint, Jeshua Hamassiah parancsa és felhatalmazása által Isten Törvényének érvényre jutása, győzelmének harca, és ezáltal Isten megígért ítéletének az előkészítése lesz.


2006, Chanukka


Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés