CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

Halottak Napja – Mindszentek

Minden novemberben szembe kell néznünk azzal , hogy a temetők megtelnek élőkkel , évente legalább egyszer mindenki kimegy a sírokhoz és megáll emlékezni elődeire ,azokra kik már nincsenek közöttünk .
Vajon mikor és hogyan tesszük ezt helyesen és jól ?
A kérdésre igencsak hosszú választ volna szükséges adni , mert szűkebb hazánkban számtalan nép és
népcsoport keveredéséből adódóan jelen vannak pogány vallások szokásainak maradványai , és a
többséget alkotó vallás maga is felsorolhatatlan egyiptomi , görög , babiloni , barbár isteneinek és hitvilágának befogadásával messze került a Biblia Igazságától , Isten törvényeitől .

E globalizáló befogadás és a népek összekeveredése azonban utat nyitottak és működtetnek olyan szellemeket és szellemiségeket , melyekkel minden kapcsolatot az Örökkévaló megtilt és büntet .

Sokszor nem is tudjuk , hogy engedékenységünk , toleranciánk által magunk is spiritiszta módon
működünk , mikor pogány szertartásokon veszünk részt és azok kereszténynek nevezett pogány ünnepein magunk is idegen szellemekkel kerülünk kapcsolatba és ajtót nyitunk életünkben , családjainkban és közösségeinkben is nekik . A mi figyelmetlenségünk , engedékenységünk , és az ismeretek hiánya által azok fokozatosan veszik át az uralmat .
Csak arra várnak , - az ajtó előtt leselkednek - , hogy hatalmukba kerítsék mindazokat , kik nyitottak behívni őket , - bár hívás nélkül is betolakodhatnak ha van egy kis rés .

A SÍRNÁL......

Mindenek előtt e nap örömüzenetét kell ismernünk , és megélnünk , elhunyt szeretteinkre emlékeznünk , és a még élőknek bizonyságot tennünk:

FELTÁMADOTT !
Mondhatjuk mi is : „Feltámadott az Úr bizonnyal „ , hogy a mi Mesterünk hasonló módon közöttük is megjelenhessen , és mondhassa nékik:
„Békesség Néktek ! „ (Lukács 24, 34-36 )

FELTÁMADUNK !
„Mert ha nincsen halottak feltámadása , akkor Krisztus sem támadott fel.
Ha pedig Krisztus fel nem támadott , akkor hiábavaló a mi prédikálásunk , de hiábavaló
a ti hitetek is." (1. Kor. 15, 13-14 )


E két örömhír nélkül nincs értelme emlékezni a halottakra , kimennünk a temetőkbe .
Ezek nélkül ateista , vagy pogány szokást gyakorlunk .

E nap azonban kiváló alkalom és kötelesség is , hogy azért adjunk hálát , hogy mások , a már elhunytak által is Isten vezetett , meggazdagított szellemi , lelki és olykor fizikai módon is , és ők szolgáltak értünk , és áldások hordozói voltak .
Istennek tartozunk ezért hálával .
Ugyanúgy hálát adhatunk , ha megköszönjük Istennek azt a lehetőséget , hogy mi szolgálhattunk felé-jük , segítőük, kísérőik , vagy társuk lehettünk e földi úton.
Bizony örömmel állhatunk az üres sírok mellet , ahol már csak földi maradványaik pihennek .

Állhatunk ott és , megbocsáthatunk azoknak , kik felénk nem teljesítették Isten által elrendelt feladatukat . Rendezendő kötelességünk ez is , - Isten előtt !
Bármennyire ezt már nem pótolhatják be ők .
Eképpen bűnbánatot kell gyakorolnunk azért is , hogy rendezetlen ügyeink és pótolhatatlan mulasztásaink vannak , melyeket az elhunyttal lezárni és megcselekedni nem lehet többé , és melyre
már csak egyedül Isten adhat bocsánatot és felmentést .

Így lehet a temető csendje egy felszabadító találkozás Istennel , és hálaadás helye .
A múltért , a jelenért és jövőért egyaránt .

„Én vagyok az Ábrahám Istene, és az Izsák Istene
és a Jákób Istene, az Isten nem holtaknak , hanem élőknek Istene . „ ( Máté 22,32 )E , többféleképpen értelmezett bibliai vers ékes példája annak , hogy az Ó és Újszövetség
tartalmában egységet alkot és a teljes Biblia Isten által ihletett .
Isten akaratát és törvényeit egységes és változtathatatlan formában adja , minden embernek és minden nép számára .
Egy örök időktől elrendelt és változatlan akarat és terv leírása , mely az Újszövetséggel nem változott , csupán kibővült .

A jelzett vers nem más , mint a 2.Mózes 3,2-6 megismétlése és magyarázata.
Egy folyamatos és örök ígéret található benne , hiszen amikor az Örökkévaló bemutatkozik ,a pát-
riarchák már nem éltek .
Amikor a meghaltakat Isten élőként említi , bizonyságot kaphatunk arról , hogy csak testünk enyé-szik el , és e versben és Mózes könyvében is benne van a feltámadás gondolata .
De nemcsak a terv , hanem annak megvalósulása is .
Mert szellemünk és lelkünk örök életű , örök mennyei életre , vagy örök kárhozatra .

Amikor átlépjük a földi lét határát , és testünk az enyészet sorsára jut , átlépve a temető ajtaján ,
többé nincs visszaút , és az élőktől az eltávozott szellem és lélek mindenben elválik.
Minden kapcsolat megszűnik a Feltámadás idejéig .
A lezárt élet befejeződött és ítéletre vár , melynek változtatása , módosításának minden lehetősége
földi , vagy égi közbenjárás által többé lehetetlenné válik .
Mint egy bíró előtt fekvő vádirat , mint egy bezárt és lepecsételt könyv , úgy várunk a felnyitásra
és egykor az utolsó ítéletünkre .

A kereszténység azonban a sok pogány vallás és annak istenei és démonaik jelenléte miatt
minderről nem hajlandó tudomást venni .
A katolicizmusban felismerhető az egyiptomi Halottak Könyve 180 fejezetének részei , mely a halottak túlvilági vándorlásait igyekszik segíteni .
A régi magyar sírokban lovak is lettek temetve erre az útra , bár az ősmagyarok a szkíta vallások
gyakorlói voltak .
Az indiai útról érkezett romák ma is ellátják halottaikat ajándék útravalóval , de a keleti vallások
a szellemeknek ételt tesznek bálványoltáraik ajtajába ….

A mai babonák sokasága jelzi , hogy a kereszténység nagy része nem pogány-keresztény , hanem keresztény-pogány.

A hellén kultúrából kialakult humanizmus eljutott odáig , hogy az emberszeretet kiterjedt
a halottakkal való szeretet álságos gyakorlásáig , halottidéző , spiritiszta megéléséig is .
A gyászmisék , halottakért való közbenjárások , halottidézések és annak eszközei .
Mindezt oly módon , mikor halottak szellemét hívjuk segítségül halottainkért , vagy az élőkért .
A halott szentek , boldogok és társaik démonjai spiritiszta módon olykor meg is jelennek , hogy
félrevezesse a tudattalanokat .
A Mária démon mellett sok ezer más ….....

Ugyanígy az élő emberek is nemcsak hozzájuk imádkoznak , és tartanak velük kapcsolatot , hanem
magukat felhatalmazva , olyan jogköröket mondanak magukénak , melyek csak a Szentháromság
Isten sajátja és egyetlenje .
Varázslók ők a javából , más szellemekkel működve és embereket a hatalmuk által veszélybe sodorva .
Látványos külsőségekkel , hazugságokkal , csalásokkal , misékkel , gyertyákkal , hamis ünnepekkel
és a sötétség szellemeivel működve .

E tevékenység nemcsak a világegyház és más pogány vallások része .
A korai kereszténység már a kezdetekkor fertőzve volt attól , hogy a szellemvilággal kapcsolatba
kerülve , akár spiritiszta módon élje meg viszonyát a túlvilággal .
Őróluk ír Pál a korinthusi gyülekezetnek .

Tehetünk-e valamit a halottakért ?

„Különben mit cselekszenek azok , akik a halottakért keresztelkednek meg , ha a halottak teljességgel nem
támadnak fel ?
Miért is keresztelkednek meg a halottakért ?
Mi is miért veszélyeztetjük magunkat minden pillanatban ?” (1.Kor. 15, 29-30 )


Az idézett levél olyan város gyülekezetének szól , mely két tenger közelségében él , tagjai kiszolgált katonák , kiöregedett matrózok .
Sok élettapasztalattal , és az akkori világ ismeretével .
Mégis tanulatlan , az Írásokat nem ismerőkből állt .

Mivel az Ószövetségben már kijelentett dolgokat nem ismerték , a kevert szellemiségű város lakójaként a pogány szokásokat is használták , megtartották .

Az emberiséget a túlvilág titkai mindig érdekli , és kapcsolatot szeretne azzal létesíteni .
Azért is , hogy a maga jövőjét megtudja és bebiztosítsa , másrészt azért , hogy az elveszített hozzá-
tartózókkal kapcsolatba kerüljön .
Az el nem szakadás olyan erős , hogy értük akár áldozatokra és cselekedetekre is képesek sokan
ma is , mint akkor , mikor e bibliai levél íródott.

E korai gyülekezet idején már működött a halottakért való , vagyis a halottak helyett (hüper )
megkeresztelés .
A halottak sírjánál némelyek (az Apokrifok szerint is ) átvállalták azok bűneit és „szenvedtek” értük .
A halottakon kívántak így bűnbánattal segíteni .

Az önmegváltás helyett itt már a másokért való vezeklés , Krisztus váltságművét helyettesítő áldozathozatal antikrisztusi tevékenységét kérdőjelezi meg Pál .
Hasonló módon a mártíromság szükségtelenségét is megemlíti .

Isten nem kívánja tőlünk , hogy feleslegesen feláldozzuk magunkat másokért .
Az Egyszülött Fiú már egy szer és mindörökre meghozta ezt az áldozatot az egész emberiségért .
Mi , emberek nem léphetünk be a túlvilág területére , ott mi sem változtathatunk meg és nyithatunk
meg lezárt „vádiratokat „ , befejezett életeket .

Valamennyiünknek van lehetősége még a földi életben Krisztus váltságművét életére elfogadni , de
a halál után már nincs választási lehetőség .
Aki ezen változtatni akar : antikrisztusi .
Isten Tervének kijelentett és beteljesült akaratának megmásítása Isten ellenes .
Azok , akik nem fogadják el Krisztus golgotai halálát ítéletként e világra , és kegyelemként életükre
egyszeri áldozatként magát Jézust , így mint Krisztust tagadják , és késleltetik visszajövetelét .
Mindazok ,akik Krisztus helyett akarnak cselekedni , az edomi szellemiség uralma alatt állnak , és ezzel Isten , Krisztus és Isten Népe ellen munkálkodnak.
Amikor a szellemvilágban akarnak istenként önmagukat és másokat megváltani , ítéletüket kedvezőbbre fordítani , semmiben nem különböznek azon pogány vallások tagjaitól , kik a halottakkal minden tiltás ellenére kapcsolatban vannak , - spiritiszták !

Pál erről finoman ír , és a „miért ?” után nem írja le mindezek szellemi következményét.
Nem is tehette , mivel a korinthusiaknak olyan ószövetségi parancsokat és kijelentésekre kellett
volna hivatkozni , melyet ők nem ismerhettek tudatlanságuk miatt.

Ma azonban mindazok , kik kezükbe veszik a teljes Bibliát , nem a titkok könyvét lapozhatják és érthetik meg a Szent Szellem által , hanem teljes és felelősségteljes tudatában kell lenniük a teljes igazságnak e kérdésben is.
A korinthusiaknak csak Pál szava adott mintegy féket , iránymutatást és útbaigazítást , a Tórát nem ismerhették és az Újszövetség könyvei sem voltak még .
Nekik néhány levél üzenete adott útmutatást , és a személyes prédikációk .

Számunkra azonban minden tudás és ismeret adott .
Bár évszázadokig eldugták a Bibliát a keresztény-pogány papok , ma már mindenki számára elérhető , olvasható a Biblia és Pünkösd ígérete is Isten Népéé.
Az egyházak felelőssége Isten előtt , hogy a teljes Bibliát eldugták a népek előtt , majd csak az
Ószövetséget vetették el , vagy tették másodlagossá , vagy esetleg történelem könyvként említésre
méltónak.
Ezzel azonban csak a korinthusi szellemi állapot megismétlődését érték el .
Aphrodite városában , sokezer prostituált papnő , homoszexuális és idegen , pogány istenek …
Ma sincs másként : szellemi paráznaság , bálványok , és közben Isten Törvénye , a kijelentett
próféciák ismeretlenek , el nem fogadottak .

Nem véletlen tehát , hogy akkor , és ma , különösen Halottak Napján Pál szavait kell ismételni a
mai , szellemi paráznaságban élő „korinthusi világban „ , e mindenre nyitott , de mégis az Igét
nem ismerő keresztény korszakban .
Újra ismételni kell Krisztus szavait is , melyek az Atyára mutatnak és Isten eredeti Tervét , Akaratát jelentik ki akkor és ma minden követőjének .

Mindezeket megértve ,és elfogadva lehet örömünk a magunk élete felől , mert lehet üdvbizonyosságunk .
Lehet reménységünk a halottak felől , hogy ők is , még életükben megtalálták és elfogadták
Krisztusban a személyes Megváltót , és üdvösségük van általa .

Ránk csak az élők vannak bízva !
Elsősorban magunk élete , hogy újjászületésünk által üdvösséget nyerjünk , és e földi életünk a Menny felé haladjon , és oda beérkezzünk .

Az élők vannak ránk bízva , akik még nem döntöttek , és ítéletük a feltámadáskor az örök
kárhozat.
Ő értük fájhat a szívünk és mondhatunk könyörgő imákat azért , hogy keresse és találja
meg őket a mi Urunk !

Mindszentek....

A Halottak Napja után , és azzal szinte egybeesve Mindszentek Napja bálványimádó és
spiritiszta ünnepe van .
Istennek valóban kijelentett akarata Izraelre , majd Krisztus áldozata után az Őt követőkre is , hogy:

„ Legyetek szentek".
A megtérés , újjászületés , szabadulás , megtisztulás , és a megszentelődés útja ez.

Isten az egyetlen , aki bennünket megítél , és Jézus Krisztusnak adta át ennek végrehajtó
hatalmát .
Csak egyedül Ő , Aki élet és halál Ura , aki kegyelmezhet , és kárhoztathat !
A történelem során sok ember tett bizonyságot szavaival ,tetteivel arról , hogy Ő Krisztushoz
tartozik , örök élete van .
Az ítélet és minden megítélése azonban a Mennyben kezdődik és onnan indul el .

A korinthusi szellem pogány és bálványimádó jelenléte az , amely ma is antikrisztusi módon szenteket , boldogokat és más bálványokat hoz létre .
A keresztény-pogány és pogány vallások azok ,kik e bálványokkal és a nevükben megjelenő démonokkal kapcsolatot tartanak , és elvakítják varázslatukkal a tudattalan népet .

Jelen van tehát Amálek , - a testiség és vágyai - , Edom , - az Isten helyére törő , Isten és Népe ellen
munkálkodó - , és Babilon minden szellemisége a mai , globalizáló „világegyházban „.
Abban , mely ma is befogad újabb pogány vallásokat …... és szellemiségeit , vagy azokkal együtt
szövetkezve tör teljes hatalomra .

A sokezer , általuk kinevezett szent jelenleg vár a feltámadásra a meghaltakkal .
Miképpen az őket démonizáló papság is halott , mivel nem szabad , nem tiszta és leginkább nem szent Isten szemében .

Miközben igyekezünk haladni a megszentelődés útján , emlékezhetünk halottainkra ,
lehet egy nap erre kitűzve .
A mi feladatunk mégis az , hogy az élőnek tűnő , de mégis szellemben halott emberek felé
vigyük Isten Ígéretét ,-mint tette Jesua HaMassiah - , fordítsuk a bálványok és pogány szokások felöl az embereket a Törvények és így Isten , a Megváltás és Feltámadás , a visszajövő Messiás és Örök élet , - vagyis Jesua HaMassiah felé - , örömhírt mondó és bizonyságait megmutató életünkkel.
Kérjük Urunkat , hogy adjon vágyat a Szent Szellem által erre sok embernek , és lehessünk
ebben munkatársai .
Használjuk ki tehát az Örömhír átadására e napot : Feltámadott...!

Érted ?.... Érted !

2004. november

Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés