CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

ALLIANCE IZRAELLEL

Az „Utolsó Savout"

E téma számomra akkor lett fontos, amikor afrikai keresztények kértek fel, hogy erről tartsak előadást részükre.
A cím valójában bonyolult kérdések sokasága, melyek megválaszolása több alapfogalom deffiniálásaval kezdődhet.

Mire gondolhatunk e két szó alkotta mondat láttán?

- Alliansz, mint unió, mely emberek, és szervezeteik, sőt országaik közös szövetségre lépése ?
- Keresztény szervezetek kapcsolatai, akik országuktól függetlenül is jó, vagy rossz viszonyt működtetnek az országgal : Izraellel ?
- Esetleg a diaszpórában élő zsidóság viszonya az Izraelben élő zsidósággal?
- A messiáshivő zsidók hogyan kapcsolódjanak Izraelhez?
- De ugyanebben a témakörben lehet beszélnünk a messiási (krisztusi) zsidóság és a
Názáreti Jeshua HaMassiaht Massiahnak (Messiásnak) nem ismerő, Öt el nem fogadó zsidók viszonyáról is.

Csak ezek után folytathatjuk a válaszadást, hogy országok és népek, valamint a Messiás Testének zsidó származású és más népekből lett része Izraellel és a zsidó néppel való kapcsolata Isten szerint mikor lehet áldás egymásra?
A választ erre először a próféciák ígéretében kell keresnünk.

Kérdések sokasága, aminek meg kell határozni a kapcsolatok és kapcsolódások alapszabályait, melyet maga Isten adott és rendelt el valamennyinknek.

Ennek kettős célja lehet, amikor válaszokat keresünk:
Megóvni azokat cselekedeteik következményeitől, és magát a zsidó népet is, amennyiben Izrael szeretete Isten akaratától eltérő módon folyik.
Hatalmas károkat lehet okozni ezzel, és mindkét fél részére az emberek szerinti áldás akár átokként is működhet!

De tennünk kell, mert Isten olyan ígéretet adott azoknak, akik az Ö Választott Népét áldják, hogy az áldók önmaguk is áldottá lesznek, az áldás őket teszi elsősorban áldottá!
Méghozzá ez esetekben egyforma mennyiségben, mivel aki Izraelt áldja, ugyanannyi áldás kap általa.
Így a zsidó nép egy hídhoz hasonló feladatot kapott, melyben az áldások rajta keresztül jutnak el Istenhez, és az onnan érkező válasz áldásként érkezik Izrael kiválasztottsága, és szolgálata által.
Így a Választott Nép elfogadása és mások általi áldása nem más, mint amikor nemcsak a Népet fogadjuk el, hanem általa találkozhatunk a közte lakó Örökkévaló Istennel.
Az Örökkévaló Isten pedig Népe által válaszol, és ismerteti meg önmagát minden emberrel.
A válasz pedig az eredeti, történelmi és az idők végéig szóló elküldése Izraelnek:
Isten Törvényeit megismertetni e világgal, mely Törvények ma már JeshuaHaMassiah-ra, és a kegyelemre mutatnak, mely által azok a Messiás Szelleme, a Szent Szellem által érkező parancsokká lesznek a Messiás Testében.
Annak az isteni akaratnak a betöltése, mely feladatot a Választott Nép a Kinyilatkoztatás alkalmával kapott, és Istennel kötött szövetsége napján ígéretet tett, hogy megcselekszi és másoknak tovább adja.

Szövetség egymással ?

Nem lehetséges csupán emberi akaratból!
Amikor a zsidóság és kereszténység, valamint a népek és Izrael viszonyáról beszélünk, tisztáznunk kell, hogy olyan Szövetséget, melyet maga Isten kötött, ember meg nem szüntethet, de meg sem változtathat!
Izrael, mint Feleség, Férjének engedélye és akarata nélkül semmit sem tehet, ekképpen Izraelt más nem csalogathat büntetlenül fennhatósága alá !

Ezért Isten megkerülése, vagy kihagyása nélkül és Jeshua HaMassiah teljes uralmának elfogadása és működése nélkül pedig nincs Isten szerinti , szellemi egység és szövetség ember és ember, nép és Izrael között sem.
Lehetségesek jó kapcsolatok több ok és érdek miatt, de ezek mind-mind lelkileg, és előbb-utóbb valamelyik, a zsidóságot bekebelezni szándékozó mozgalom, vagy misszió hatása alá kerülnek, azok malmára hajtják a vizet…
Lehet olyan is, mely lelki, vagy fizikai összefogás, és Isten céljainak kiegészítői, segítői azok…

A pogányokból lett kereszténységet és a zsidóságot csak a Messiás Szelleme, a Szent Szellemben való egység egyesítheti, így lehetnek együtt Isten Megváltott Népévé, a Messiás Testévé.

Ezért a zsidó nép, és a más népek egységessé válása mindenben hasonlítható egy Isten szerinti házassághoz.
A két felet Isten teremtő Szelleme helyezi egymás mellé, és kettőjüknek ad olyan feladatot, mely életút a saját elhívás megtartása mellett egyként folytatódik.
Miként a férj sem adja fel férfi identitását, akképpen Izraelnek sem szabad elhagyni és elveszíteni zsidó identitását.
Zsidóként és krisztusiként egyaránt kötelességünk őrködni a létrejövő kapcsolatokban az egyéni elhívás megtartására, és szükséges ajtót zárni minden antikrisztusi erőnek.
Mert a zsidóság elhívásának tagadása, akadályozása a próféciák beteljesedésének nem más, mint a Messiás Testének építését fékező antikrisztusi szellemiség jelenléte a gyülekezetekben. Visszamenőleg is szükséges leleplezni az anticionista, antijudaista keresztény teológiákat.
Meg kell előznünk, vagy már ki kell szorítanunk a legtöbbször zsidó lepelbe bujtatott, vagy általában zsidó származású emberek által érkező, és a teológiákra, dogmatikára és a tézisekre épített globalizálási szándékot!
Ebben különösen nagy feladatuk azoknak van, akik zsidó származásúak, és zsidó elhívásukat ismerik, megélik, miközben Jeshua HaMassia uralma és a Szent Szellem vezetése alatt élnek, szolgálnak.

A Menyasszony, a Messiás Teste tehát akkor lesz eggyé, amikor a két fél, - miképpen a menyasszony és vőlegény-, találkozik egymással.
Amikor a zsidóságot a kereszténység nem önmagába kívánja beolvasztani, hanem a zsidóknak adatott elhívást elfogadva, egyként elindul vele egy közös úton:
Jeshua HaMassiahban, Vele egyesülve.

Mindez fordítva is igaz, hiszen a zsidóság jelentősebb része szintén elzárkózik a más nemzetek, gojok befogadásától, csak a betérés lehetőségét adja másoknak…
Miközben a hivő zsidó ember várja a Messiást, nem lehet az Anti-messiási (antikrisztusi) jelzővel illetni. Ők a Messiást elfogadják és várják, azonban legtöbben önhibájukon kívül
Nem láthatják, vagy még nem ismerhették meg a Názereti Jeshua Hamassiahban..
Addig azonban nem lehet semmiféle szövetségben a gojokkal, hiszen nincs, Aki összekösse, eggyé tegye a két felet.
El kell tehát gondolkodni, hogy melyik félnek kell mielőbb változnia..?
A zsidóság Isten akaratából a lepel alatt él.
Külön kegyelem, ha Isten egyenként, és személyenként közülük valakinek megmutatja Jeshuát, mint HaMassiah-t (Messiást-Krisztust)…

A pogányokból valók pedig e látásban Istentől nincsenek akadályozva mintegy kétezer éve, sőt Isten Szelleme által az evangélium már szinte minden emberhez eljutott.
Azért, hogy a megtérés után újjászületve Krisztus uralma alatt élhessenek.
Ez az uralom azonban a Szent Szellem, vagyis Krisztus, a messiás szellemének uralma és vezetése, ahol nincs, és nem lehet olyan, ami Isten Tervével és Akaratával ellentétes !

Ott, ahol Isten szelleme elvitt a Messiás Szellemének uralma alá bárkit, ott szinte elsőként megszűnik a zsidóság és elhívásának elvetése, annak kisajátítása, vagy helyettesítése mással.
A keresztények és a zsidóság egymásra találásának, elfogadásának és elindulás egy közös úton tartósan, és feladattal , mely feladat elvégzésre is kerül, a Szent Szellem elfogadása és működése nélkül elképzelhetetlen és lehetetlen.
Ahol a zsidóság nincs Isten szerinti helyén és elhívásában, ott antikarizmatikusság , vagy hamis karizmatikusság uralkodik!
Ugyanakkor nincs összekötő, és eggyé tevő erő, maga Jeshua, és a szellemit hamarosan a lelki támadja meg.

Mindaddig pedig, amíg az egymás el nem fogadása meg nem történik, és valamelyik szereplő a másik fölé kívánja helyezni magát ,- Isten várakozik.
Eközben azonban folyik Isten Szellemének munkája, hogy a falak egymás közt ledőljenek, egymással rendezett viszonyba kerülhessenek.
Ö teszi mindezeket fontossá azokban, akiket a Szent Szellem vezet.

Összegezve tehát:
Amikor a Messiás Teste épül, maga Isten Szelleme indítja el az építkezést, és folytatja az azt épitö kövek életre keltésével.
Amikor emberek és emberi szervezetek építkeznek sok szép, és hatalmas dolgot hozhatnak létre, sőt sok hasznos és fontos dolgot alkothatnak, mely felhasználható lehet akár a Messiás Testének hasznára és működésnek jobbítására is.
Mindezek lelki dolgok, melyek a fizikai világban valósulnak meg.

A Messiás Teste azonban szellemi Templom, a Messiás Népe, mely két népből állit fel maga Isten, hogy a Messiás, a Test Fejének vezetésével és uralma alatt haladjon Isten országa, hazafelé..
E szellemi egység nem unió, nem alliance, nem emberi szövetség létrejötte ember és ember között.
Annál több!
Egy szellemi egység , mely maga a szent Szellem uralma, mintegy a két felet összekötő és éltető vérkeringés.
Olyan szellemi közösség, mely később megváltoztatja a gondolatokat, és a cselekedeteinket.
Egymást kiegészítve ekkor válunk alkalmassá, hogy Isten önmagával áldhasson meg.


AZ UTOLSÓ „SAVUOT" ÉRKEZÉSE

Ez a Szövetség már a jegyesség és a házasság megtörténte a Vőlegénnyel, és Egyetlen Szövetség egyszerre a két, eggyé vált, de önmagát és egyéni elhívását meg nem tagadó, Isten Akaratában engedelmes két nép számára.
Találkozás és egyesülés Jeshua HaMassiahban, hogy Isten elé vezessen minket Egyként.

Amíg ez létre nem jön, meg kell vizsgálnunk, hogy annak mi az akadálya?
Elsőként önmagunkban, amikor fel kell ismernünk Isten szerinti helyünket, és identitásunkat szükséges rendeznünk, hogy az arra vonatkozó útmutatásokat ne csak ismerhessük, hanem abban naponta vezetést kaphassunk a Szent Szellem által.
Ezért meg kell önmagunkat és közösségeinket tisztítanunk, hogy a valódi krisztusi identitás megélése mellett a földi, a népünkhöz való identitásunk is a helyén legyen.

Elkerülhetetlen így, hogy arról beszéljünk, hogy
- Ki a krisztusi, vagy vallásos keresztény?
- Ki a zsidó, vagy származásilag izraelita, vagy izraeli?
- Ki a más népből származó?
- A „szellemi zsidó”, mint hamis identitás..
- Ki lett hasonlóvá azokhoz, akik más népekhez tartozóak?

Tennünk kell, mert nemcsak a Rend helyreállása a fontos.
Mindazok, akik hamis, vagy vélt, választott helyükön vannak védtelenek, nem kaphatnak áldásokat Istentől, mivel olyan ígéretek beteljesedését várják, mely másoknak lett félretéve.

Isten két ember szándékát, látva annak lelki tisztaságát megáldhatja, szellemivé téve hármas kötéllé változtatva, áldottá is teheti.

A krisztusiak és a messiáshivő zsidóság egysége nem önként kért, remélt, vagy vágyott szövetség .
Isten ennek tervét a két kihívott nép létrejötte előtt megalkotta.
Először a zsidóságot, majd a pogányokat készítette és vezette évezredeken át, hogy Őbenne egyek legyenek, és Vele találkozzanak.

- Istennek nincs olyan Terve, mely akarja, hogy mindenki zsidóvá legyen, mert a más népekhez tartozóknak ma már nem a zsidó nép által van lehetősége Isten Népévé válni..
- Olyan Terve pedig sohasem volt, hogy a pogány-keresztényekhez csatlakozzanak a zsidók.
Az sem igaz, hogy zsidónak és valamennyi keresztény, krisztusi népnek egyaránt messiási zsidók uralma és vezetése alá kerüljenek.
A „ Főpapi Ima”, Jeshua akarata sem egy hatalommal ellátott vezető kijelölését kérte, hanem őbenne, és szellemi uralma alatt való egységet..!

Ma számtalan emberi terv és azok variációi kel életre, melyek megvalósulásának érdekében emberek, mozgalmak egymással szövetséget kötnek, köthetnek.
Elindítójuk és működtetőik viszont elbújva, valódi szándékukat rejtve irányítanak.
Bizony legtöbbször eredetük new ages, vagy még hatalmasabb antikrisztusi erők irányítják a szövetségek létrehozását, melyben ma már a messiáshivő mozgalmak feletti irányítás átvétele, vagy az e néven működő mozgalmak elindítása a cél.

Ök azok, akik uralomra, hatalomra, földi haszonba reménykedők késleltetik a Messiás Testének egymáshoz illesztését, hogy a Fej, maga Názáreti Jeshua HaMassiah egyesüljön vele.

Szövetségek, melyek tudattalanul az antikrisztusi erők befolyása alá kerültek.

Isten Terve tehát most nem más, mint egy hatalmas , a próféciák által számunkra többször kijelentett bekövetkezése, amikor a Savuothoz mindenben hasonlító újabb „Savout” következik be, vagyis nem más történik, mint az, hogy Isten Népének újra és hatalmasan kiárad és kitöltetik a Szent Szellem, vagyis Jeshua HaMassiah Szelleme.

Az „Utolsó, Nagy Savout” idején Isten előtt megjelenő, ünneplő, és felébredésében örömtelivé váló, és egyszerre zokogó Isten Népe pedig három részből áll:

-Azokból a zsidókból, akik zsidóként Jeshua HaMassiah vezetése és uralma alatt élnek.
- Másrészt azokból, akik a Messiás áldozatának elfogadásának árán lehettek Isten Megváltott Népévé a más nemzetekből…

- És ne felejtsük el, hogy minden zsidó ember Isten Választott Népéhez tartozik, mindazok, akik Ábrahám, Izsák és Jákob Istenét Egyetlen Istenüknek megvallják, és imádva áldják.
Még azok is, akik ma még nem megváltottak az őseik által kötött Szövetség részesei, Isten Népe, akinek visszavonhatatlan ígéretei vannak Istentől.

Az említett, eljövendő „Nagy Savuot” éppen érettük válik valósággá! Azokért, akik a Választott Nép hűséges tagjaiként még nem ismerhették meg, és nem fogadhatták el Jeshua HaMassiah-t !

Ők , akik Isten Szelleme által megmaradtak arra a napra, és zsidóként hűek voltak minden nehézség, kísértés, és próba ellenére Ábrahám, Izsák és Jákob, vagyis Atyáik Istenéhez.

E Savuot nem karizmatikus ünnepség, vagy a kereszténység által kisajátított örömünnep lesz!
Olyan Ünnep, amikor a Messiás Teste önmagában eggyé lesz, és immáron minden tagja egységesen Jeshua HaMassiah, a Fej uralma alá kerül boldogan…
Az összegyűjtetés létrejötte, és a szellemi egység megszületése.


E maradék nemcsak megtapasztalja a Messiás(Krisztus) Szellemének kiáradását, hanem ekkor ismerik fel Messiásukat a Názáreti Jeshua HaMassiah-t…!
E „Savuot” az, amikor minden nép, és közte az egy ideig lepel miatti vaksága miatt Jeshuát Messiásként felismerni nem tudó, maradék zsidóság is a Zászló, JeshuaHaMassiah alatt találkozhat, gyülekezhet, és szellemben eggyé lehet.

Az üdvtörténet e pillanata pecsétként zárja és érvényesíti Isten Tervét.
Azt a Szövetséget hitelesíti és teszi állandóvá és teljessé, mely azon a Széder Estén lett kihirdetve, melyen Jeshua ült tanítványai közt az asztalfőn.

Ma sokan szeretnének szövetségeket kötni egymással.
Van zsidó alliance, van messiáshivő, keresztény, és karizmatikus egyaránt…
Fel kell ismernünk, hogy a valódi alliance, szövetség, és a minden embernek egyaránt lehetőségül adott szellemi egység, a Messiás testének létrejöttének utolsó aktusa is Isten kezében, akaratában, Tevében és idejében van.
Ö, aki mindenkire kiterjedően működésbe hozza a Messiás Szellemét, kiönti immáron a teljes világra és annak minden népére.
Az Utolsó Savuot ünnepet tehát nem emberi szándék és szervezés hozza létre, mi, akik Isten Megváltott Népéhez, a Messiás Testéhez tartozunk, csak annyi a feladatunk, hogy
A ma működő Szent Szellem irányítása alatt arról szóljunk minden meghívottnak, vagyis mindenkinek, aki Istené, hogy hamar eljön ez az idő…

Isten szuverén jogkörébe tartozik, hogy mikor teszi ezt, mikor készteti Isten Szelleme a maradékot, Isten választott Népének meg nem váltott részét arra, hogy meglássa, megláthassa a Messiás Szellemét…
Mindazok, akik Istent ismerik, őket Isten Szelleme vezeti, ekkor kapnak újabb és hatalmas lehetőséget vallásos keresztényként, vagy zsidóként, hogy megismerhessék a minden hatalmat gyakorló Názáreti Jeshua Hamassiah immáron mindenkire bőséggel kiáradó szellemét, a Szent Szellemet.

A Messiás Testének tehát legnagyobb feladata ma:
Minden embert Istenhez, a megtéréshez vezetni. Mert csak a megtért ember ismerheti fel az atya által Jeshua HaMassiah-t, és születhet ujjá, hogy új életet kapjon, melyben Jeshua HaMassiah, vagyis a Messiás Szelleme a vezető és Úr.

Azonban a zsidóság felé való szolgálat más!
Itt minden zsidót el kell vezetni oda, hogy újra Isten Népe legyen.
Őket maga és egyénenként viszi Isten arra felismerésre, hogy Názáreti Jeshua HaMassiah a Messiás.

E feladatot Isten nem engedte át embereknek, de emberek által cselekszi ezt.
Ezért emberek nem alkothatnak olyan szövetséget, amely a zsidósággal kapcsolja össze őket.
Azért, mert a Választott Néppel Szövetséget kötött Isten engedélye és parancsa nélkül a működő és érvényes Szövetség miatt senki nem közeledhet !
A messiáshivő zsidók és a krisztusi kereszténység szövetsége, pedig maga a Messiás Szelleme !

Akiket pedig nem a Messiás Szelleme vezet, hanem más, vagy aki elutasítja a szent Szellemet, annak nem lehet semmi szellemi közössége a Messiás Testében zsidó feladatukat, szolgálatukat végző, és annak másik részét alkotó messiáshivő zsidókkal.

A messiáshivő zsidók pedig ezért sem lehetnek egyetlen keresztény szervezet szellemi vezetése alatt. Másokkal Egy Szellemben is csak párhuzamos és részben azonos feladatokat végezhet, mert speciális elhívása van:

Izrael Népeként más népek előtt, méghozzá úgy, hogy a Felkent Király a Messiás Zászlaját, hadijelvényét, győztes Nevét nekünk kell magasra emelnünk.

Zászlóként, Zászlót !
Az Utolsó Savuot pedig akkor van közel, amikor a messiáshivő zsidóság emeli fel a Messiást, mint zászlót, és hívja alá a Föld minden emberét, aki Isten Népéhez tartozik.
A vallásos keresztényeket Jézustól Krisztusig, a Golgotától az emmausi útig…
A hivő zsidóság, pedig először őbennük és őrajtuk látja meg a várva várt Messiást, akit addig nem ismerhettek és nem ismertek fel a Názáreti Jeshua HaMassiahban.

2007.április 26.

Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés