CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

A HAMIS ÉBREDÉSEK, MOZGALMAK

Fél évszázados tapasztalatok mérlegén


Több évtizedes hívő, majd keresztyén és végül krisztusi módon élő zsidó utam és szolgálatom jelenlegi szakaszában megállok és hátratekintek.

Kérdezem, hogy hol vannak azok, akik oly nagy hittel és lendülettel indultak fél évszázaddal ezelőtt, hová lettek a különböző ébredések, megújulások, mozgalmak, hullámok oly lelkes tagjai?
Magam is ismertem több ilyet, szemlélője voltam azoknak. Olykor-olykor reménykedve közelebbről is ismerkedtem velük, hisz magam is mindig másra és újra vágytam…
Jobbra, szellemibbre, az életemet megváltoztatóra, előrébb vivőkre. Vártam azt, amikor életté válik reményem, és akár a változás árát is megfizettem volna.
Emlékezem szép napokra, eseményekre, élményekre.
Láttam csodákat, tanúja voltam a Szent Szellem megnyilvánulásainak…
De mégis éreztem, valami kevés, valami egy idő után mássá lett, irányt váltva elhalványult, vagy olyan dolgok derültek ki, melyek bizony a hamisságot leplezték le.

Most évtizedek múltán döbbentem meg!
Mindez, - kevés kivételtől eltekintvén-: csapda volt!

De mi történt, mi, ami embertömegek hívő életének akár a halálához is vezetett?
Miért alszanak, szenvednek és kábultan, bénultan miért állnak valamikor lelkesen, örömmel kereső és örömmel telve elinduló hívő életek?
Hiszen én ezektől eltávolodva a vallásos és világi utaimat jártam bukdácsolva, és évek óta mégis sokkal jobb szellemi állapotban vagyok, sőt álló helyzetben hagyva őket szinte repülök hozzájuk képest…
Ők magukat karizmatikusnak, pünkösdi mozgalmakhoz tartozónak vallották fennhangon, és most engem használ Uram, amikor a Szent Szellem által akár csodák is történnek szolgálatom során….

Szomorú következtetésre kellett jutnom: szemfényvesztő trükk is volt akkor..
Ma azonban rá kell döbbennem arra is, hogy a trükk igencsak egyszerű.
Mégis hatásos volt évtizedekig, mert a trükköző naponta alkalmazza ezt újra és újra!

Pontosan ezért így élnem kell annak bemutatásával és kötelességem e becsapás módszerének leleplezése!
Két ok miatt:
Hamarosan újabb robbanás várható hazánkban, amikor egy nagy és divatos szervezet széthullik részeire.
Azért, hogy ne taroljanak újabb „ébredési” hullámok az élők és az életre vágyók között.

Amikor a hasonlóságokat kigyűjtjük az elmúlt évtizedek „nagy” ébredéseinek jellemzői közül, szinte teljes azonosság fedezhető fel a módszerekben.

- A vallásos, vagy gyengülő hívő közösségekben előbb-utóbb elindulnak azok,

akik keresik a megoldást, szeretnék megállítani a negatív folyamatokat. Hamarosan észreveszik, hogy minden tatarozás csak időszakos gyógyír a sebekre, farizeusi takargatása a valós problémáknak.

- Ekkor létrejönnek belső körök, magok, és elkülönülések a gyülekezetektől.

- E magok aztán egymással valamiképpen egy parancsnokság, szellemi vezetés alá kerülnek. Lényegében az addigi közösségeikben már csak formálisan, még inkább az egyházfegyelem miatt vannak jelen.

Más esetekben már csak a családi szálak kötik az egyházaikhoz, közösségeikhez.

- elérkezik az idő, amikor kezdetben konferenciákon, és egyéb „felekezeteken kívüli” eseményeken még jobban közelítenek egymáshoz, sőt szellemi közösségüket a velük hasonlóan gondolkodókkal élik meg. A gyülekezetükhöz való tartozás már csak formai…

- Aztán elhangzik az egységbe hívó szó, felszólítás, amikor létrejön egyházon belül egy egyház, vagy egy új egyház létesül…..

Mindennek persze van magyarázata, mely a múlttól való elszakadás és annak lebecsmérlése.
Különösen ilyenkor láthatóvá válik egyfajta gőg, miszerint magukat különbnek tartják legtöbben.
A múlt gyakorlata szerint ez legsűrűbben a „karizmatikus megújulások” és újdonságok (?) sajátossága lett.

Mindennek eredménye:
- A gyengeségben szenvedő gyülekezetekből kiveszik azokat, akik egy megújulásra, megerősödésre, előrelépéshez vihették volna a többieket!

Ezáltal a gyengék még gyengébbek lesznek, és lejjebb csúsznak állapotukban.

Hogyan épül az új?

- Az újat keresők új kezdeménye pedig önfeledt örömmel mintegy „befutottnak”érzi

magát, és lelkesen hódol be embernek, mozgalomnak, vagy az új egyházuknak.

- Hamarosan megkapják a feladatokat, alárendelt beosztásaikat, melyekben

alárendeltségbe jutnak, melynek általában eleget tevő kötelezettséggel el is látnak .

Elfogadva az elmisztifikált szellemi hatalmat, hamis autoritások alá kerülve, azokat egymásnak osztogatva.

Mások a pálizmus szerinti hierarchia alattvalóságát akár meg is köszönik vezetőiktől.

- Így elindul egy olyan folyamat, ahol a kiskorúságban tartás természetes velejárója lesz az új építménynek.


A válság elindulása:
- A lelkesedés hamarosan múlóban, felnőnek újabb trónkövetelők, elkezdődik a versengés, irigység, pártoskodás, és annak minden bűne kihajt, ami azokat erősíti…
- Hamarosan szakadás, puccs, marakodás ….
- E folyamat ragályos korként, gombás betegségként terjed tovább….
- A „köznép” pedig riadtan szaladgál, a pánikhangulat már-már meneküléssé lesz

A végeredmény:
- ..... többé nem találja a helyét

Ő már nem tud visszamenni eredeti gyülekezetébe
Egy újhoz kezdeni kiskorúsága miatt képtelen.
Ráadásul csalódottsága elkeseríti.
A Sátán amit egyszerre nem tudott bekapni, most apró darabokra vágta és vidáman csemegézik belőle…
Mert a testvértelen, közösség nélküli, betakarás nélküli hívő könnyű zsákmány védtelensége miatt.
Hamarosan el és visszavonul, amikor „barlang-keresztény” lesz, vagy egy gyülekezetben olyan , aki külső szemlélő, de a gyülekezet nem közössége már.

Tényleg „ébredés” volt a sok-sok kezdet?
Az egyének szándéka bizonyára az volt…, de mássá lett !

Bizony becsapás ez a javából, mivel háromszoros kárt okozott:
- a régi, alvó nem újult meg
- új csak egy ideig volt nagy és látványos
- az újra vágyók mindentől elszakadtak….

Régi és alapvető igazság, hogy szakadással újat létrehozni lehet, de szakadások követik azt mindenütt. Egészen az egyének magányosságáig vezet.
Másik törvény, hogy az életet a beteghez, vagy halotthoz kell vinni, és nem kicsalni, kivenni a maradék életet onnan, ahol már alig van!

Végül meg kell tanulnunk, hogy számunkra az Élet Krisztus, aki megmutatta számunkra a Törvényt, betöltötte ítélete és a kegyelem által…
Az Élő Ige pedig Isten Törvénye, mely Krisztusban számunkra immáron: parancs!
Ott, ahol elvetik az Ószövetséget, a próféciákat, a zsidóságot, a Kinyilatkoztatott Törvényt, annak betöltését és érvényre jutását a Messiás Királysága által, más történik, mint „ébredés”!

Isten minden csodát, a Szent Szellem megnyilvánulásait azért adta, hogy általa megismerjük, elfogadjuk Krisztus uralmát, Királyságát.
Azt a Királyságot, melynek Ábrahám , Izsák és Jákob Istene adott „Alkotmányt- Szövetséget”,melynek lehetőségét kibővítette a pogányokból lett Messiás testére. Adta a Királyság Örök Törvényét, melyet kinyilatkoztatott a Szináj hegyénél, és a Választott Népre bízta annak ismertetését…..
Azt az Örök Törvényt, melynek érvényt szerzett megítélésünk, minden és mindenek megítélése és mindenkinek felkínált kegyelme által Istenünk és Urunk a Golgotán.

Kezdetben minden szépen indult…,mindig szépen és látványosan…
Aztán Jézustól nem léptek tovább Krisztusig, Krisztus uralma által a Krisztus Szellemével való betöltekezéséig, azzal, Aki folytatja szívükben és a közösségekben a felszabadító harcot, hogy minden Krisztus uralma alatt működhessen tovább. És végső soron ezért hiányzik Isten ismerete, az alázat, az engedelmesség, és Isten tisztelete, félelme, mely Isten Törvénye nélkül nem jöhet létre, értelmetlen, hellenista, elpogányosodott teológia csupán….

A trükk tehát:
Kiszedni az értékest, összegyűjteni, majd szétszórni…

Kedves Testvérem!
Van, aki kész, a „levegőben lebegő”, szétszórtak fogadására?
Hamarosan egyre többen lesznek. Újra….
Kész vagy őket elvinni Krisztus uralma alá, mielőtt újabb emberi uralom dobja ki kerítő hálóját befogásukra?
Használva újra a prófétai mozgalmak és apostoli szolgálatok nevét..?
Vagy nem látod, hogy ők a vallásos, alvó közösségekből ki szeretnék venni az értékes embereket, miközben a többség megmenekülése nem számít. Újra a piciny parázs maradék tüzét is eloltani akarják? Nem odavinni az életet…!
Miközben már újra láthatóak a valós célok: anyagiak aratása, „kaszálás”, siker és a New Age…miközben valami biblikus, prófétikus, apostoli „új”-ról beszélnek ?
Ez történt 40 évvel ezelőtt, ez történt 30 évvel ezelőtt…
Hát nincs aki szóljon?

Van még valaki, aki az igazi értéket, Isten ismeretét, Törvényeit, és Isten iránti engedelmességet tanítja, hogy Krisztus uralma alatt, a Szent Szellem valódi működése által növekedjen a Messiás teste: üdvözültekkel?

Ideje tehát a vissza és beoltatás próféciáját elfogadni, annak és abban szolgálni.
Ez az egyetlen ellenszere a hamis, keresztény, vagy karizmatikus hierarchia leuralásának, és egyetlen lehetősége Krisztus Testének helyreállásának!

A múlt tanulsága legyen hát figyelmeztető.
A becsapottaknak új kezdet lehetősége, azoknak, akik újra vágynak megelőző védelem, ismerete a jónak tűnő, hamis ébredések átkainak.
A mozgalmaknak, hálózatoknak, és egyéb újra és újra a „krémet” a gyülekezetekből kiemelő erőknek legyen leleplezése és ha lehet, akkor káros tevékenységeiknek megállítása.

……A múlt század végén sok ezer keresztény hívő hasonlott meg , csalódott, és vonult vissza.
Mert akkor nem volt, aki szóljon, és megállítsa a divatos hullámokat.

Hamarosan újabb és újabb mozgalmak esnek széjjel, és a leírt jellemzők már ma is szembe tűnőek a meglevőkön.

Szólnunk kell tehát. Azoknak, akik megtapasztalták e negatív erők olykor „ karizmatikus” működését.
Mások miatt nekünk kell mielőbb helyre állítanunk Isten Nevét, Krisztus uralmát, és a Szent Szellem EGYETLEN autoritását, mely nem emberek által kinevezett, osztogatott hatalom ember által embereken.

Budapest, 2007. február 1

Copyright © 2005-2008 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés