CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

NINCS TÖBBÉ TITOK!
ADVENT-KARÁCSONY- PESZÁCH (HÚSVÉT)


(A misztika és a karizmatikus varázslás hazugságai…)Adventi várakozás a zsidóságnál…


A szombatváró, pénteki, zsidó istentiszteleteken hangzik el a következő ima és áldás, mivel e kettő sohasem választható el:
„Rázkódjál meg, a porból kelj föl!
Öltsd magadra díszruhádat népem:
Jisáj fia, a bethlehemi által közeledik lelkemhez a megváltás!”
(Zsidó Imakönyv 194.o.)

Úgy gondolom, hogy nem szükséges mással bizonyítanom, hogy a hívő zsidó folyamatos várakozásban, vagyis folyamatos Adventben él.
De azért legyen a 13 Zsidó Hitágazat ( a zsidó vallás 13 hittétele) 12. és 13.pontja tényszerű bizonyság ebben:
„ 12.
És hiszem teljes hittel a Messiás eljövetelét, és ámbár késlekedik, mindazon által
várom minden nap, hogy eljön..
13.
És hiszem teljes hittel, hogy meglesz a holtak feltámadása azon időben, amikor feltámad az akarata a Teremtőnek…. ”

(Zsidó Imakönyv 140-141.o)

Ennek az adventi és messiásváró életnek tanújeleként olvashattuk itt ezt az imarészletet, mely egyben nemcsak bizonyítja, hogy valamennyi zsidó „messiáshívő”, de követendő példaként mindenki előtt, hogy várakozása nem tétlenség.
Amikor várakozik, akkor Isten Ígéretét is visszaimádkozza, és kéri annak beteljesedését, „mielőbb”…

Mielőtt bárki az ő szemükre vetné, hogy e kérés már nem aktuális, hiszen Bethlehemben megszületett Jeshua, emlékeznie kell Isten Ígéretére, miszerint a zsidóságra tett lepel meddig marad a Választott Nép szemein, hogy Isten üdvtörténeti tervének e szakasza meddig fog tartani…

Egykor,- nem is olyan rég, hazánkban 100-150 évvel ezelőtt is-, karácsonyi éjféli mise után e vád és a Sátán által gerjesztett türelmetlenség miatt faluhelyeken az ott lakó zsidókat bántalmazták.
Senki ne essen most ugyanebbe a bűnbe, és a Messiást váró, hívó és hívő zsidóságot se gondolatban, se szóban meg ne vádolja, hiszen lehetséges, hogy a Karácsony pogány ünnepként nem lehet elfogadott a zsidóságnak, azonban az adventot, a Messiás (Krisztus) várását hetente megéli, miközben a mindennapos imájában sem felejti el e várakozást…

A keresztény gőg gyümölcseként senki se vegyen magára átkot, amikor a Messiást váró (Krisztust váró) zsidóról bárki kijelenti, hogy antikrisztusi (Anti messiási).


Advent vallásos keresztény módon…

Amikor túl vannak a Karácsony előtti böjtre készülő emberek a Márton napi lúd megevésén, és elkezdődik az adventi időszak.
Megsokasodnak a misztérium játékok, melyek nemcsak a Karácsony, hanem a Húsvét ünnepének szerves részei.
Adventozástól, szálláskereséstől a passiókig.
Népi és vallásos, varázsló és mágikus, babonás cselekedeteivel teletűzdelvén adventi várakozás…
Ezek láttán pedig nem kerülhetjük el annak a ténynek a létezését sem, ami ezeket elindítja és működteti.
Mert ahol misztérium játékok vannak, ott vannak misztikusok is a háttérben, miképpen maga a misztérium is működik!
Ez esetben pedig nem titkolhatjuk, hogy az eredetek, az indulás és mindezek működése egy, vagy több misztériumvallás által létezhetnek, azok egységes és együttműködő pogány szellemisége által.
Valamennyi gyökere a misztériumban rejtőzködik.

A szó jelentésében leleplezhető annak pogány mivolta.
Olyan istentiszteleti cselekményt takar, melyben a papok, a „beavatottak” célja az istenséggel kapcsolatba kerülni.
Feltárható múltjában ezt láthattuk Mithras, Osiris, Izis, Serapis, Baal, Kybele, Aphrodite imádatánál.
Ott is a beavatottak keresték isteneik közelségét és a velük való kapcsolatot, és látszólag jó szándékkal, amikor a bűneiktől való szabadulást és annak következményétől való mentességet reméltek, és isten utáni vágyuk, sőt az istenükkel való közelséget, és a vele való egyesülést szerették volna elérni...

Nincs ez másképpen a mintegy kétezer év kereszténységében sem, és gyökerei láthatóak a zsidó gyökereitől elvált kereszténység mindennapjaiban is.
Istent és mindent, és Önmagát is kinyilatkoztató Teremtő, Mindenható, Örökkévaló Istent nem véletlenül rejtette el a keresztény pogány papság az emberek elől.
Pogány gyökereik az eleuszi, orfika, vagy éppen a Mithrász misztérium vallásban élnek, és sok más pogány istenhez kötődnek.

Sajnos nincs ez másképpen ott sem, ahol lényegében e gyökértől nem szabadultak meg és oltattak vissza Jeshua HaMassiahba, és általa a zsidóknak adatott eredetekbe.
Mert amikor a misztériumvallások beavatottjai az istenükkel való egyesülésre vágyva titkos szertartásaikon lakomákat rendeztek, vagy éppen böjtöltek, mások a vízfürdőnek tulajdonítottak varázserőt, mely által titkos erők birtokosaivá válhatnak bizony mindezeknek ma is látjuk folytatásait.

A mai „beavatottak” nem mások, mint akik autoritásukkal dicsekednek, és ők, akik a böjtöket, a bemerítést, sőt az Úrvacsorát is varázslásra használják, melyet legtöbb esetben „kenet”-nek neveznek és adnak át egymásnak…
Ennek működéséről már Pál leveleiben is olvashatunk, amikor e lakomákat, bemerítkezéseket , tivornyákat mélyen elítéli, és azoktól elhatárolódik…

A misztérium szót nekünk pedig a Messiás Testéből szükséges törölnünk!

Mert a mítoszokban élő, Kinyilatkoztatás nélküli vallás pogány vallások valamelyike.
Azoké, akik megtagadták, és elrejtették Isten Kinyilatkoztatott Akaratát, magát Isten Kinyilatkoztatott Igéjét!

Szükséges tehát ma is, és újra a mítoszoktól is megtisztítani a Messiás Testét!

Ezért elfogadhatatlan az a dogmatika, miszerint a misztérium maga Isten.
Nekünk olyan Istenünk van, aki nem a titokzatosságban és így félelemben tart, hanem Aki a Kinyilatkoztatásaiban, Igéjében és magában Jeshua HaMassiah-ban Önmagát tette láthatóvá.
Mert, aki a Messiásban él, újjászületett, és Ura Jeshua HaMassiah, valóban ismeri az Atyát!
Aki a Messiás Szellemében él és jár, az ismeri szellemben az Atyát, Ábrahám, Izsák és Jákob Örökkévaló Istenét.
Ezért nincs, és nem lehet keresztény misztika, misztikusok, misztérium-játékok, és egyebek, ami e hamisan használt szó,- a titok-, jelentésének meghamisításával jött létre.

Tudvalevőleg a misztérium szó fogalma ismeretlen!
A Szentírásban fellelhető arám „ráz”, vagy a héber „sool” csak isteni titokról beszél.
Olyan dolgokról, melyek elzártak az ember elől, Isten Önmagának tartotta meg, és emberek számára nem engedte és nem engedi annak kutatását sem. Ez által istenellenes, amikor a teológusok,- papok!-, odáig merészkednek, hogy külön tudományként művelik a misztológia, a Szentírásban lévő titkok megfejtését…

A zsidóság által ismeretlen misztika (titok, titkos tanítás, varázsforma, titkos szertartás a beavatottaknak..) csak a Hetvenes, görög fordítás után jelent meg.
( Azonban a kabbala megjelenése után néhány száz év múltán egyes zsidó ágazatok is megfertőződtek és gyakorlói lettek először a számmisztikának, majd a spiritizmus is megjelent.
Ma ők, akik haszid néven a keresztény miszticizmussal, zen buddhizmussal , a Krisna tudatúakkal, és egyes karizmatikus keresztényekkel mutatnak néhol megegyező azonosságot, sőt sok esetben velük együtt működnek egy antikrisztusi egység létrehozásán.)

A görög és így a fordítást elferdítő „szentírás” után pedig Tób, Júdás,Makkabeus, Sírák nem kánonikus könyveiben pedig előtört a hellenisztikus szellemiség. A titok szót felcserélte a Szentírásban nem szereplő misztérium szó!

A mai misztikusok pedig a gnosztikusok nyomán vallják, hogy a titkos kinyilatkoztatás megismerhető ember által, és az apokaliptikus misztériumot is elsajátíthatónak vélik.
A szinoptikusok Isten Országának titkait tartják misztériumnak…

Pál azonban előttük is kijelenti:
Isten üdvözítő terve a kinyilvánított titok.
Önmagában Krisztusban lett kinyilvánított, látható és érthető, sőt, elfogadható minden ember számára! Őbenne vált mindenki számára érthetővé, és elfogadhatóvá Isten Igéje és Terve.

Nincs tehát karácsonyi és húsvéti misztérium, ami pedig van, az nem Istentől való, vagyis pogány.

Amikor pedig valaki hisz a misztikus egyesülés, misztikus halál, és a misztikus megismerés erejében, eléri azt a határt, ahol az ember már Istennel akar már itt e földön egy lenni, pontosabban isten akar lenni.

A misztikus cselekedetei pedig nem mások, mint számtalan pogány, sőt, keleti vallásban alapvetően működő önmegváltás.
A misztériumvallások köztünk élő szerzetesei, és „kegyesei” pedig önmarcangolva elindulnak önmagukat sanyargatva a remélt isteni tökéletesség felé.
Megélik a misztikus halál démonizáltságát , amikor már a gyermekkeresztségben is „halált osztanak”,pogány módon misztikus gyilkosságot követnek el…

Ezen túl pedig a mai kor önmagát igen bölcsnek érző keresztény pogány népe pedig elindul a misztikus megismerés felé.
Ennek ismert eszközeivel próbálkozik:
Érzékelés- képzelet-ész, értelem-megértés által, és átéli a szünthereszisz , „tudós tudatlanság” állapotát.

Nem csoda tehát, hogy a pogány misztériumvallások és utódaik ezek után eljutnak a theofánia, és az epifánia hitébe és annak olykor spiritiszta gyakorlásába.

Most, amikor idő szerint advent van, és közeleg a Karácsony, nem célunk taglalni, hogy mennyire pogány ünnep a Karácsony, és miként keletkezett a Vízkereszt mágikus és a Mithrász istenség pogány ünnepéből.
Azért sem, mert a miszticizmus nemcsak az év 12 napján működik, hanem alapvetően alapja a keresztény pogányságnak, ami polipként szövi át, és emberek sokaságát Isten megismerése és a Messiás uralma helyett más uralomba kényszeríti mágikus módon elvarázsolva és vakká téve őket.Hogyan ünnepelhetünk adventi módon, és akár Karácsony idején?
-Első feladat a tisztítás…
A misztérium és misztikus vallások pogány múltjáról és jelenlétéről, valamint a keresztény és keleti misztikusok azonos, a jövőben egyesülő szellemiségéről jelen írásunk csak néhány szóban tárhatja fel a létező valóságot.

E feladat mindazokra is vár, akik mindezektől szeretnék megtisztítani életüket, és leginkább azok kötelessége, akik a családjuk papjai, vagy azoké, akiket Isten azzal a feladattal bízott meg, hogy mások előtt járva megéljék, és használják a szolgálati ajándékok működését.

A miszticizmus pogányságának, és a karizmatikus miszticizmusnak (varázslásnak is) felfedése és leleplezése elsődleges feladata ma mindazoknak, akik krisztusiaknak vallják önmagukat, és életüket, és mindent, ami rájuk bízatott, a Messiás uralma alá helyezték.…
Vagyis minden újjászületett ember hitvalló és bizonyságtevő életének alapja.

Elsődleges, mert a megtapasztalásokra, csodára várók sok esetben évtizedekig, vagy életük teljes idején olyan emberi uralmat vágynak, kérnek, engednek maguk fölé, amelyek életük és a Messiás (Jeshua HaMassiah) közé áll, és hamis autoritással így antikrisztusivá lesznek.
Bármennyire beszélnek Bethlehemről és Jézusról, sohasem válik a Názáreti Jeshua HaMassiah Felkent Királlyá az életükben, és másokat is elzárnak a Világ Urával való közvetlen találkozástól.
Ők, akik a klérus, és uralmaik által rabszolgává tett emberek az eklézsia, miközben a klérus kisajátítja a „titkokat”, mint misztikusok, fölé rendelődnek másoknak.

E ma is működő hatalmi és érdekszervezet mintegy kétezer éves múltja ismert, de az el nem vágott gyökerek miatt számtalan hajtása nőtt ki!
A különleges elhívású, „felkent”, „szellemi autoritásokkal” önmagukat reklámozó, a megtapasztalásokat és a csodákat a Messiás Király hatalmának megvallása és elfogadása elé helyező „karizmatikus szolgálók ” száma felmérhetetlen, miképpen a rejtett munkájuk antikrisztusi gyümölcseinek száma is.
Nem véletlen tehát, hogy rövid vizsgálódás által bármikor kimutatható, hogy a karizmatikus varázslás és miszticizmus közötti azonosság nem más, mint alkalmazóinak elindulása a miszticizmustól, vagy kapcsolata azokkal, akik valójában súlyosan fertőzöttek a misztérium vallások pogány szokásaitól…

Így valamennyiünk Isten előtti felelőssége, hogy a Messiás bizonyságát háttérbe szorító, elrejtő, vagy akár semmibe vevő szellemiséget kitisztítsuk onnan, mely területet, szolgálati helyet Isten adott számunkra.

Az adventi várakozást éppen ezek a valóságot titokká, a kinyilatkoztatást kisajátító, a Messiás uralmát saját hatalmi akaratukkal akadályozó, vagyis embereket, jóindulatú, és hívő embereket félre, hatalmuk alá terelő, és ott komfortos rabságban tartó, a klérustól semmiben sem különböző pásztorok, vezetők, majd az általuk uralt gyülekezetek felekezetek teszik mássá.
Ők, akik elrejtik, ellopják, vagy megölik Isten Igéjét, mely a Messiás uralmában válik teljessé.
Olyan teljességgé, mely nem titkos út, nem titokzatos Élet és nem elrejtett Igazság.

Így a várakozás, majd a családi, gyülekezeti, karácsonyi együttlét , közösség első és alapvető része:
A Názáreti Jeshua HaMassiah egyedüli és teljes uralmának megvallása, vagyis a Világ Urának szóló áldás, dicséret, magasztalás minden, mindenki felett.
Mindennek kapcsoló és szívbéli örömmel történő és nélkülözhetetlen velejárója, amikor magának az Örökkévaló Istennek mondunk köszönetet, hogy az Ő Akarata, Igéje lett valóság Bethlemtől Peszáchig (Húsvétig), a születéstől a trónra lépéséig, majd a Világ Urának végtelen uralmában…
Abban, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob, Izrael Istene, minden élő Istene immáron teljesen megismerhető minden ember számára.

Mert Jeshua HaMassiahban, a Felkent Messiás Királyban többé nincs titok, vagyis hazugság. Minden misztérium, és hazugság rabja, szolgálója minden misztikus.
Miképpen minden újjászületett ember önmaga lehet kapcsolatban a benne élő, és uralkodó Világ Urával, és így nincs szüksége emberi , szellemi felügyeletre és uralomra.
Mi egymásnak csak bizonyság, az adventi üzenet bizonyságtevői lehetünk.
Istent magasztaló, ezért Őt áldó, dicsőítő és örömteli hálával áldozó , egyben az érkező, visszajövő Messiás Király küldöttei, hírhozói másoknak…

Nincs tehát titok többé , mert Karácsony és Húsvét misztériuma soha többé nem titok azoknak, akiknek új és örök életük van a Názáreti Jeshua HaMassiah uralmában.

Ezért nincs helye a családi istentiszteletünkön és bárhol Isten előtt megállva a folklór , a hagyományok , szokások mögé bújt pogány szellemiségek misztérium játékainak, mert azok nem csak játszanak, de akár ezen a nyitott ajtón keresztül is beférkőznek és életeket vesznek uralmuk alá…

Az Ige Testté lett, és Jeshua HaMassiah, a Felkent Messiás Király uralkodik…
Az Ő Országa köztünk van jelen, és mi annak honpolgáraiként élünk engedelmesen Isten Törvényeinek, mely a Király parancsai, valamint Isten Alkotmányát elfogadva, mely a Messiás Király uralmának alapja…
Olyan Országban és olyan Népben, mely várja a visszaérkező Királyát…
Ez lehet a mi egyetlen Adventünk, várakozásunk .

Hogyan ünnepeljünk,…amikor..?

A biblia tanulságai szerint Dániel és társai, amikor fogságban voltak, ellent tudtak állni a fogvatartó uralkodó parancsának, csábító ígéreteinek. Ugyanígy példa lehet Eszter könyvében olvasottak, hogy volt egy Nép, mely elkülönült…, más volt, és áldott is lett.

Krisztus Testének is vannak Istentől megszabott határai, feladatai, küldetése…

Amikor a karácsonyfák fényei kigyulladnak, amikor az emberek egymást ajándékozva egymás szeretetét vásárolják meg, vagy éppen e szeretettel tartósítják uralmukat mások felett, lehetünk „mások”…
Azonban Babilonban, vagy Hámán uralma alatt mindig maradjunk azok, akik vagyunk: a Messiás Teste, a mai világ uralmának területén…

De ne uralkodjon rajtunk a modernség, a hagyomány, a hamis és humanista szeretet, mert csak erre vár a Világ jelenlegi ura!
Mert mindehhez csak pénzzel lehet eljutni, a pénz pedig uralkodni kezd rajtunk:
kéri időnket, erőnket,és mindent, amit Isten másra adott nekünk…
Bizony fájdalmas veszteségekhez vezet, amikor e hajszában látszólag gazdagok leszünk, és akár másokat ajándékozunk meg , „királyok” leszünk…
Sokszor ebben a versengésben pedig egyedül maradunk,- hiszen harc ez a javából-, vagy nem érünk rá más emberrel való Isten szerinti, és szolgáló kapcsolatra…
De elveszítjük az emberi kapcsolatainkat, családjainkat, társainkat, mindazt, amit Isten nemcsak adott mindenkinek, hanem áldó törvényével kötelez is e kapcsolatok létrejöttére, elfogadására.
Aztán egyszer marad a karácsonyfa, és még a látogatók is eltűnnek…
Maradnak az emlékek, és a kérdés, hogy miért lettem egyedül és elhagyott?!

De aki a Messiás Királyról tesz bizonyságot, megéli a valódi Adventot a diaszpórájában, sohasem marad többé egyedül:
Örök Ország Örök Királyának boldog és örökéletű honpolgáraként akár egyedül is él, már Egy Testben, Egy Közösségben él a Messiás Testében…..
Nem menekül e földi léttől, de tudja, hogy a Király érkezik, és a Király az Ő Népét Haza viszi…
Onnan, ahol akkor lesz, hiszen nem a teste a lényeg, hanem a z, amit belelehelt egykor Isten, Életet adva számára…

Lehet tehát akár karácsonyfád, de mondd el gyermekednek, hogy az neked mit jelent…
Lehet ajándék szeretteidnek, de beszélj Isten Egyetlen és legnagyobb Ajándékáról…
Beszélhetsz Bethlehemről, de csak akkor, ha az Ígéret beteljesedésének teljességét mondod el, egészen a Messiás Király mai uralkodásáig és visszajövetelének Ígéretével bezárólag.
Beszélhetsz a Három Királyról, de mondd el gyermekednek, hogy az pogányság és hazugság szüleménye.

Mindenről ejthetsz szót, de gyermekeknek mindig és mindenben mondd el az Igazságot.
Tedd ezt a kiskorúságban lévő keresztényekkel és gyülekezeteikben, amikor azok tudattalanul gyermeki módon karácsonyoznak.
Nem kell elvenni a gyerektől, ami kedves, de amint növekedik, vedd ki kezéből a csoda és megtapasztalás játékszerét, mellyel gyermekkorban tartják, és amint teheted, mondd el neki a „legnagyobb titkot”:

NINCS TITOK, NINCS MISZTÉRIUM!

Isten mindenkinek egyformán felkínálta, kinyilatkoztatta az egyetlen nagy titkot, amit a Választott Nép , és a próféták is egykor vágytak megismerni:
„ Isten úgy szerette e világot, hogy Egyszülött Fiát adta…”
Isten nem test, nem lelkiség, hanem Szellem.
Szellemnek szellemi gyermeke van, mely nem más, mint Aki az Atya jobbján ül…
Őt pedig a szellemi testben feltámadott Názáreti Jeshua Ha Massiahnak : KRISZTUSNAK neveznek.
Ő, akiben mi élünk és szolgálunk engedelmességgel, és várjuk amikor visszajön hozzánk, Népéhez, Testéhez, Ő, aki hazavisz Isten Országába.

E földi létben, a Babilonunkban, Hámán királyságában,- Dánielként, Mardokeusként, vagy akár Eszterként és sok más bizonyságtevő emberhez hasonlóan-, megélhetjük a diaszpórát, de mindig tudjuk, melyik Országhoz tartozunk, és aki a Királyunk, akinek alázatosan engedelmesek vagyunk.
Egyedül Neki…és adventi várakozással.

Kedves Testvérem! Kedves Barátom!

Szeretném, ha ezen a pogány ünnepen hazatalálnál, mert hazavárunk…

Így kívánunk áldott Várakozást, és az Ígéretek, Jeshua HaMassiah uralmának elfogadását, mert csak Őbenne lehet hited, reményed, szereteted, mely által lehet csak várakozásod.
Újra, és örök életre…

E „titkot” szeretnénk, ha megismernéd, és sohasem keresnél többé más „titokfejtőket”, nem hordoznád magadon semmiféle „klérus” átkos hatalmát…

Szabad vagy ezután az Igazság teljes megismerésére, és akkor minden misztérium, varázslás megszűnhet életedben, de Isten Titkain kívül minden titok nyitja kitárul előtted:
Vagyis megismered a Názáreti Jeshua HaMassiaht, és által az Atyát, az Örökkévaló Istent.
Itt kezdődik a valódi Advent!
Mert ezután már vágyod az Ő jelenlétét és közelségét életed minden percében.


20008. december 3.


Copyright © 2005-2010 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés