CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Eszter:

A Szövetség helyreállítása

„Mert tetszék a Szent Léleknek és nékünk, hogy semmi több teher ne vettessék ti reátok ezeken a szükséges dolgokon kívül, hogy tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől, a fúlvaholt állattól és a paráznaságtól; melyektől ha megóvjátok magatokat, jól lesz dolgotok. Legyetek egészségben!” (Ap.Csel.15,28-29)

Az említett igeszakaszban olvashatunk azokról a törvényrendeletekről (chukim), melyek a más népekbeli, nem zsidó származású, Krisztuskövető tanítványokra vonatkoznak. A rendelet hozatalának oka ismert: az előző versek beszámolnak arról, hogy némelyek zavargásokat okoztak a nem zsidó testvérek között, mégpedig úgy, hogy nekik is szükséges a körülmetélés parancsát betartani. Ezzel szinte kényszerítették volna őket, hogy zsidó módon térjenek vissza Istenhez, váljanak előbb zsidókká, aztán Krisztuskövetőkké.

A sokak által „1. Apostoli zsinat”-ként emlegetett Jeruzsálemi nagygyűlésen született a döntés, miszerint nem szükséges, sőt, tilos zsidóvá válniuk azoknak a pogányoknak, akik a Názáreti Jézusban felismerték a Krisztust. 4 törvényt azonban kötelességük betartani. Felmerülhet a kérdés, miért pont ezt a 4 dolgot emelték ki, mint betartandó törvényt?

A válasz a kezdeteknél keresendő.

A legelső törvényrendelet, mely az egész emberiségnek adatott, az Özönvíz után született. A noachita hét törvény, vagy más néven a Noénak adatott hét törvény egyetemessége átfogóan vonatkozik minden emberre. Ez a hét törvény pedig alfabetikus sorrendben (a héber abc szerint) így szól:

1.Élő állat élvezése tilos (Éver min haChajim)
2.Az Örökkévaló imádata (Birkát HaSem)
3.Ne lopj (Ge-zer)
4.Igasságos bíráskodást kell alkalmazni (Dinim)
5.Bálványimádás tilalma
6.Gyilkosság tilalma
7.Házasságtörés tilalma
Ez utóbbi három az ún.”3 főbűn”.

Ha párhuzamba hozzuk e 7 törvényt a 4 újszövetségi rendelettel, láthatjuk az átfedést. A bálványimádás, a gyilkosság (vértől való tartózkodás) és a házasságtörés tilalma alapgondolatként jelenik meg mindkét esetben. E három tiltás az Isten és ember közötti szövetség megőrzésére adatott. Hiszen mindhárom esetben egy szövetséget török meg, ha bálványnak áldozom, ha emberéletet oltok ki, ha paráználkodom. E három szövetségkötés tükrözi a szellemi, lelki és a látható fizikális síkon kötött szövetségeket. Ha valaki bálványnak áldoz, azt a szellemi szövetséget töri meg, mely által kapcsolatban lehet az Örökkévalóval. Az ő bálványáldozatával szellemi paráznaságba kerül. A vér, mint az élet, a lélek hordozója jelenik meg szintén a Noéval kötött szövetségben: „Csak a húst az őt elevenítő vérrel meg ne egyétek. De a ti véreteket, a melyben van a ti éltetek, számon kérem; számon kérem minden állattól, azonképen az embertől, kinek-kinek atyjafiától számon kérem az ember életét. Aki ember-vért ont, annak vére ember által ontassék ki; mert Isten a maga képére teremté az embert.”(1Móz.9,4-6) A vér tehát az élet, a lélek szövetségének a jele. A házasságtörés pedig az Istennel kötött szövetség látható, fizikális formája két ember eggyé vált életében. Amennyiben ezt megtöröm, elsősorban az Istennel kötött, látható, fizikális szövetség jelét töröm meg.

Mindhárom törvény tehát a szellemi, lelki, és fizikális életünk, az Örökkévalóval kötött szövetségünk védelmére adatott.

A 4. rendelet, a fulvaholt állat evésének tilalma is fellelhető a Noéval kötött szövetségben.
„ Én pedig ímé szövetséget szerzek ti veletek és a ti magvatokkal ti utánnatok. És minden élő állattal, mely veletek van: madárral, barommal, minden mezei vaddal, mely veletek van; mindattól kezdve a mi a bárkából kijött, a földnek minden vadjáig.” (1Móz.9.9-10)

A szövetségkötés nemcsak Isten és ember között jött létre, hanem kiterjedt az állatvilágra is. Így az állatvilág is Istentől való védelmet élvez. Azonban az ember megsértheti e szövetséget, ha beleavatkozik és nem Isten törvénye szerint kezeli. A fulvaholt állat pedig a természetellenességre utal, és Isten mintegy így is őrzi még az állatoknak adott tisztaságot is.


De mit üzen ez a 4 törvényrendelet a ma emberének és hogyan érvényesek rá ma a noachita törvények?

Isten helyreállító munkájának egyik legszebb vonulatát látom e két pont kapcsolódásában. Azt a nemzetekből való embert, aki Krisztusban megismerte és elfogadta az ő életének Urát és Királyát, Isten abba az eredendő, első szövetségkötésbe emeli vissza, melyet Noéval és az ő magvaival az egész emberiségre kiterjedően kötött. Ez az ív, mint a szivárvány íve, nem csupán egy természeti jelenség, hanem minden időt és tért áthidaló jel, mely elsőként szellemünket, majd lelkünket és testünket is visszaemeli az Istennel való közvetlen kapcsolatba. A noachita szövetségkötés megerősítése tehát e négy törvényrendelet, mely Istennel, emberrel és az állatvilággal való szövetség megújításáról szól.

Jesua HaMassiah általi béke szövetség tehát a nemzetekből valók számára annak az állapotnak, illetve szövetségnek a megújítása és beteljesedése, melyet Isten Noéval kötött. Így egy újjászületett ember életében Istennel való szövetségkötése Jesua HaMassiah-n keresztül nem más, mint Istennel, emberrel és a teremtett világgal való szövetségkötés, megbékélés. Az eredeti és tiszta állapot helyreállítása, az új kezdet megerősítése.

Amikor az Ap.Csel.-ben az említett igeszakasznál az utolsó mondatot olvassuk:. „…melyektől ha megóvjátok magatokat, jól lesz dolgotok. Legyetek egészségben!” Az eredetiben úgy áll: „…ezektől őrizkedjetek és legyetek a jónak megtartói. És békétek lesz.” Nem csak egy szimpla jókívánság, hogyha ezt a 4 dolgot megtartjátok, akkor mindenben jól megy majd dolgotok és jó egészséget kívánok nektek. Túlságosan fizikális szintre vinné ezáltal ezt a rendelet sorozatot az apostol. „Legyetek a jónak megtartói…és békétek lesz.” A jónak megtartói pontosan arra utal, hogy e 4 rendelet nem emberi agyszülemény következménye, hanem ahogy az Ige említi is, a Szent Szellem általi vezetés határozata, mely csakis magától az abszolút Jótól, Istentől ered. A béke pedig az a mindent átfogó teljesség, mely erről a szövetségről szól.


4 rendelet-ennyi az egész?

Újabb kérdés merülhet fel: ezek után a pogányokból lett hívők számára csupán csak ez a 4 dolog a betartandó? Rájuk nem vonatkoznak a mózesi törvények? Hiszen mindig arról beszélünk, hogy a törvény helyreállása az életünkben mennyire nélkülözhetetlen a tanítványi úton. És Jesua sem azért jött, hogy eltörölje, hanem hogy betöltse azokat. Mi a teendője tehát egy nem zsidó származású, újjászületett hívő embernek a mózesi törvényekkel?

Mindenek előtt meg kell látnunk, hogy a konfliktus forrása az akkori gyülekezetekben az volt, hogy néhány Júdabeli, farizeus múltból jött hívő kényszerítette a nem zsidó testvéreket a körülmetélkedésre. Vagyis arra, hogy az ábrahámi szövetség által vétessenek be Krisztus Testébe. Erre született válaszként a határozat, hogy nem az ábrahámi szövetségre, hanem a Nóéval kötött szövetség megújítására és helyreállítására van szüksége a pogányokból lett híveknek. Hiszen nem zsidókká kell válniuk, nem a zsidóknak adatott módon kell megélniük az ígéretek beteljesedését, hanem az egész emberiségre kiterjedő békeszövetség lehet újjászületett életük alapja. Alap, melyre aztán a Szent Szellem vezetése által Isten már szabadon szabja meg kinek milyen módon és mennyit kell megélnie azokból a mózesi törvényekből, mely a zsidók által az egész emberiségnek adatott. Különbséget kell tehát tennünk a Noéval kötött szövetség, az ábrahámi szövetség és a mózesi törvények között. Míg az első kettő alapként adatott-egyik az egész emberiségre kiterjedően, másik csak is kizárólag a zsidóknak-, úgy a mózesi törvények Krisztusban beteljesedve már mindkét népre vonatkozóan érvényesek. Azonban hogy ki mennyit és hogyan él meg nemzetekből valóként ezekből az ő szellemében és szívében, ez már csak Isten szuverén döntésén és a Szent Szellem vezetésén múlik. Míg a zsidóságnak kötelessége a törvényt vinni és tanítani, addig a pogányokból lett híveket Isten lépésről–lépésre vezeti abban, hogy mikor, melyik törvény válik és kell, hogy váljon szellemben valósággá az életükben.

A tanítványi út kezdete és a hívő élet alapja e 4 rendelet, melyben az ember már megélheti azt a teljességet, azt a békességet, ami által megindulhat a növekedés. Amikor helyre áll a hármas szövetség, szellemi, lelki és fizikális síkon is; vagyis amikor valósággá válik a bálványimádás tilalma, a vértől való tartózkodás, a házasságtörés tilalma és mindezek a szívbe íródnak; amikor helyre áll a teremtett világhoz való helyes viszonyulás, vagyis megvan a rend Isten-ember és világ között, akkor kezdődhet el az építkezés. De ezt az építkezést Krisztus Testében nem ember végzi ember felé, hanem maga a Szent Szellem vezet, mikor és hogyan váljon egyre inkább valósággá, beteljesedéssé a számunkra adatott Ige…


Copyright © 2005-2010 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés