CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

A SZELLEMI IZRAEL

-A még élő örökhagyó öröksége?


A történet igen régi kezdettel bír…
Akár Eszter Könyvétől is eljuthatunk minden antijudaista vagy éppen teológiájában anticionista
irányzatig, sőt kár az antiszemitizmus gyakorlati jelenlétének , és okainak bemutatásáig.
A Purim történetében, a hivatásszerűen feljelentő tevékenységet végző, és ezzel gyilkosságra is ösztönző Hámán jelleme által mai jelenségekhez kaphatunk magyarázatokat.
Itt tapasztalhatjuk meg azt az ősi ellenségeskedést, mely az amelekitáktól , a mai napig folyamatos.
Hiszen Hámán nemcsak idegen volt a perzsa király udvarában ( Eszter 16:10), hanem az Ágág (1.Sámuel 15,7-9) nemzetségéből való Hamdata fia (Eszter 3:1)
Jól képzett, mert kiválóan ismerte a hagyományokat.., és jól ismerte a zsidó nép hitét, vallását…
Hasonlóan, mint a mai pogány keresztények is ismerik, de lexikális ismeretük kevés Izrael megismeréséhez, a tagadás gögje pedig hámáni szinten tartja az ismeretet
Tehát Hámánnak volt egy ismerete, de néhány alapvető dolgot mégsem tudhatott:
-a zsidóság csak úgy létezik, ha mindenben JHVH, az Örökkévaló Isten Népe
-ennek alapja az örök Szövetség Izrael és az Örökkévaló között
-a törvények, parancsolatok és rendeletek (Tóra-Chukkim-Micvák) semmilyen emberi, birodalmi törvényrendhez nem hasonlítható….
E három dolog, mely ma is érvényes, mely együttes működése teszi néppé Izraelt.
Ennek el nem fogadása, meg nem értése újra és újra feléleszti a zsidógyűlöletet.
Innen adódik a kettős identitás a zsidó származásuakban, mely skrizofén állapotát számtalanszor tapasztalhatjuk.
„Német zsidó”, „magyar zsidó” , „buddhista zsidó”, „zsidó keresztény” és más megjelenési formáiban.
Hámán mentségére szolgál, hogy honnan tudhatta mindezt, amikor ö feltehetően a Jó (Ahura Mazda) és a Gonosz Szellemével (Angra Mainju) volt elfoglalva….?
Honnan ismerhetné a zsidóságot, Izrael a Választott Nép elhívását az, aki egy nagy birodalom kiszolgálója, vagy éppen a pogányságban él?
Minden időben feltehető kérdés ez!
Mert aki nem a Kinyilatkoztatott Törvény és Jeshua HaMassiah uralma alatt él bármely nép szülötte is: amalekita …! Bármely kor gyermeke ö…!
A test kívánságainak rabja, vagy más ember, embercsoport, vallás egyház testi, fizikai kívánságainak elkötelezett kiszolgálója.
Még akkor is, ha származása szerint izraelita.
A felsorolt három alapvető, dolog ismeretének hiánya, vagy éppen meg nem élése szüli meg azt a látást, és az olyan véleményt, mely már egy ellenségeskedés kezdete is.
„ Törvényei különböznek minden nép törvényeitől”
Ma ez így hangzik:
Szektás, antikrisztusi, judaista,törvénykező , bezárkózó, szélsőséges, gőgös, beképzelt…
Vélemények sokasága, melynek sora befejezhetetlen, de minden szava gyűlöletre alkalmas.
Az el nem fogadás, a kirekesztés , és a gyülölet enyhe kifejezései, mellyel minden zsidót, köztük a messiáshívő zsidókat is szeretnék láthatatlanná, hallhatatlanná, egyszóval halottá, megholttá nyilvánítani.
Mert Isten Törvényei és a Választott Nép oly távol van az amelekitáktól és azelvilágiasodott, az Örökkévaló Törvényeit nem ismerő, így azt el nem fogadó a pogánnyá lett, vagy pogány gyökerein tengődő keresztény vallásosságtól.
Hámán kimondott vágyai és reményei sem elmúlt szavai által ismertek, hanem a mai amelekita akár teológiájában vallja, vagy a szószékről zengi pátosszal…
-Egykor a Perzsa Birodalomban:
Mivel mivelünk nem keverednek, irtsuk ki őket:
„Egy nép ez a népek közt elszóródva…”..Vagyis ha eltűnnek ,nem hiányoznak…Nem zavarják köreinket..
-Ma, a mai Babilonban:
Alig vannak már zsidók, lassan nyomtalanul eltűnnek, és már most sem hiányoznak.
Nem tudjuk őket „bemisszionálni”, kereszténnyé tenni a birodalmi ökumenéba…
Aztán vannak ezek a messiáshívők. Jelentéktelenek, nemsokára eltűnnek…
Különben is szektások, és az ismételt folytatása a vádaknak a kárhoztatásig .
Így a mai gyilkossági terv nem a fizikailag történő megsemmisítésre szól…
Annál sokkal aljasabb és rosszabb:
…. Öljük meg a zsidó identitást, mert így szellemben, lélekben hal meg mindaz, aki Isten elrendelt Tervét felcseréli az amalekita,pogány, vagy pogány keresztény identitással.
…..Vagy a Törvényt semmisítsük meg, és akkor a Választott Nép egyazon lesz másokkal: elveszett.
…..Esetleg az Örök Szövetséget , az atyáikkal kötött Szövetség érvényességét szüntessük meg, vegyük el tőlük, vagy adjunk helyette a régit megsemmisítő új szövetség formuláját,- mely nem azonos az Új Szövetséggel-:
így szintén a Választott Nép megszűnik, a birodalom egy népe lesz, és előbb-utóbb beolvadva eltűnik.
Hámáni tervek, gonosz ötletek a régmúltból.
Mégis frissek, amikor elhangzanak a mai kereszténység teológusai szájából, és Amalek szellemétől indíttatva.
Hámán azonban mivel nem értette, vagy nem akarta megérteni Isten Tervét, életével fizetett a bitófán.
Elképzelése emberi módon érthető:
Az elszórtságban, elkülönülésben élő nép a minden támadás ellen képtelen védekezni.
Vagyis: Itt az idő, lehet kezdeni a népirtást…
Istennek azonban más Terve volt, van és lesz…
A szétszórattatásnak nemcsak oka, hanem célja, mégpedig üdvtörténeti célja is van, mely minden emberi felett álló Akarat, megvalósult, de mégis csak a jövőben látható Ige Istentől…

A SZELLEMI IZRAEL FOGALMÁNAK EREDETEI:

Jusztinosz apologeta a II. század közepén már elkezdte a leváltást, a még élőtől a vélt örökség ellopását:
„mert mi vagyunk igazi izraeliták, a szellemiek, Júda , Jákób, Izsák és Ábrahám nemzetsége, akiket a körülmetélkedésben Isten tanúsított a hitben, akiket ő megáldott és sok nép atyjának nevezett
(Jusztinosz:Dial.XI.5)
A Törvény elvetésével folytatja:
„ a Hórebnél kihirdetett törvény elévült és , csak a tiétek, ez pedig egyszerűen mindenkié.
Ha pedig törvényt hoznak a másik törvény ellenére, akkor az előbbi érvényét veszti, ugyanúgy a később kötött szövetség a korábbit hatálytalanítja. Minden időkre szól a mi törvényünk, és tökéletes a nekünk adott Krisztus és a hűséges szövetség, rajta kívül nincsen se törvény, se parancsolat, se rendelkezés”( U.o. XI,2)
Folytathatnám saját szavaimmal:
Nincs többé Választott Nép, mert nincs többé, Kinyilatkoztatott Törvény, rendelet és parancsolat, a zsidóság betöltött egy történelmi feladatot és kimúlt…

És e kezdethez csatlakoznak többen...
Augustinus a zsidókat teherhordónak tekinti, akiknek feladatuk volt a könyvet eljuttatniuk a keresztényeknek
„amely előtt állnak ők, mint vak a tükör előtt” (Augustinus: Enarr.in Ps.56,9)
Origenesz ezt csak fokozza, miszerint a zsidók úgy olvasnak, hogy azt nem is értik (Origenesz:C.Cels.2,76)
Mindezek a kezdetek után az Ószövetség (a Tanach) elvesztette jelentőségét, mintegy az Újszövetség segédkönyvévé, szótárává lett…
Az ezután keletkezet,- általam csak pálizmusnak nevezett-, újszerű törvényértelmezések pedig elérték a legrosszabb eredményüket:
Mindezek nem Krisztust állították szembe az ószövetségi törvényekkel, hanem Krisztus törvényét a Mózesi Törvénnyel...
Vagyis a Teremtő, Mindenható és Örökkévaló Istent és a Názáreti Jeshua HaMassiah-t választották el egymástól, ütköztették, miszerint a Jézus hit a pálizmussal megerősödve Isten Egyetlenségét, és a Szentháromság egységét törte meg!
Ez az értelmezés tovább fejlődése az Ószövetség szigorú Istenét elvető, a mai kereszténységben ma is hatást kifejtő Markion tanaiban folytatódott.
De a sor nem zárult be akkor sem, amikor Krisztus törvényét átvevőnek, mint „Új Mózes” személyének tekintették (Szent) Pétert….
Itt sem álltak meg, hiszen e hamisan ábrázolt, és munkásságát tudatosan és hamisan értékelő, elképzelt Szt. Péternek a hazugságok által lettek és vannak önjelölt, és emberektől választott szellemi, vagyis démonikus örökösei…
Aztán elindul a lavina…
A zsidók által megünnepelt böjtök, újholdak, szombatok és más balhiedelmük hamarosan
„felesleges és nevetséges dolgok” (Diognésztozhoz irt levél IV.1) lettek..
Olyan zsidó fontoskodások, szőrszálhasogatás, melyektől „ a keresztények joggal tartózkodnak”.
Kialakul a „keresztény szabadság” fogalma is.
Sőt a „Szellemi Izrael” kialakulásának fontos állomása is megjelenik:, amikor a kereszténység a zsidó gyökerek megtagadásával egyidőben megtalálta „előképeit”:
„…a kereszténység jóval régebbi, mint a zsidóság. A kereszténység nem az „utolsó” érkező, hanem, mint az emberiség vallástörténetében a kinyilatkoztatás legelső formájának képviselője, megjelenésekor ahhoz a tradícióhoz tér vissza, amelyektől a zsidók eltértek, akik Krisztus megtagadásával váltak hitehagyókká, az igazi tradíció árulóivá” (Ambrosiaster)
Így újabb állítás is teret kapott:
Az Ószövetség nem a zsidók története, - hanem a zsidóság negatív, törvénytelen,bűnös életének részleteinek önkritikus közreadása. A „test szerinti Izrael” bírálata…
Ehhez kapcsolódon hangzanak el újabb és újabb Izraelt halottnak nyilvánító, a Törvényt megszüntetni akaró, és elvető tanítások. Azoktól ,akik ma is egy világvallás, sőt ökumené követésre méltatott egyházatyái, tudósai, teológusai.
„ azzal, hogy a zsidó vallás keresztény vallássá alakult át, megszűntek a mózesi törvény előírásai és előképszerű szertartásai” (Szokratész :Hiszt.Ekkl.V.22)
„ A zsidók törvénye nem más, mint az isteni bosszú és megtorlás eredménye.”
„Ezért amikor a Második törvénykönyvet olvasod, csupán ügyelj, hogy megismerd, és dicsérd Istent, hogy megszabadított minket mindezektől és a bilincsektől” (Didaszkália 26)
„ Most pedig az Ószövetségből lépj át az Újszövetségbe, az élőképből az igazságba (Jeruzsálemi Szt. Kürillosz)
A „régi gyilkos törvény” –t szembe helyezi Tertullianus is a „ szeretet és béke, a szelídség és nyugalom” törvényével (Adv.Jud3)
További törvénytiprás, amikor olvassuk az előbb említett embertől: „ A patriarchák természeti törvényeinek a mózesi törvény csak tökéletlen átirata lehetett „(Apol.18.1)

A felsorolást és idézeteket sokaságuk miatt közzétenni szinte lehetetlen.
Azért is, mert e művek nemcsak megírattak, hanem alapot adtak további teológiai, dogmatikai és más tudományok számára, hogy a Választott Nép elhívását tagadják, vagy kisajátítsák, és Isten Törvényeit megtaposva helyette a pogány vallásoktól, valamint a hellén-római kultúrákból átvett, alapokká tett „egyházatyai” tanítások, teológiák, ma is érvényes dogmákká legyenek.
Ezáltal Amalek, és a mai amalekiták folyamatosan írják vádbeszédeiket a ma is diaszpórában élő Választott Nép , és az általunk mindenki számára adott Isten Törvénye ellen.
Amikor elhangzik a Szellemi Izrael kifejezés legtöbbször igen hamar felszínre, kerülnek azok a múltbeli gyökerek, melyekből néhány hajszálgyökeret sikerült most bemutatni.
Azok, melyek a keresztény gyülekezetek tanításaiba, teológiába befurakodva megmérgezik a Választott Néppel való kapcsolatot, mely által hamis szolgálatok indulnak el felénk, a zsidók felé.
A „Szellemi Izrael” használata, e szó felvállalása pogány származásútól, Izrael kiválasztottságának, és szolgálatának feladatának elfogadó megsegítése nélkül, bizony azonos az előbb felsorolt egyházatyák Isten Terve és Akarata ellenes, sőt antikrisztusi kijelentéseivel.
Nem véletlen, hiszen alkalmazóik legtöbbször pontosan olyan világvallásból érkeztek, ahol a helyettesítő teológia ma is alap!
Vagy olyan tanítást,oktatást netán szolgálót hallgatnak, követnek, aki úgyszintén a régi, világvallási gyökereiből is merít tudást és ismeretet , vagy azokkal szellemi közösségben van…
E kifejezés használatát figyelve felfedezhető az is, hogy a mérgező eredetektől messze nem szabad valamely egyház, vagy gyülekezet!
Ezekben érdemes megfigyelni, hogy nemsokára más jelek is megjelennek, mely a „birodalmi vallás” alaptulajdonságaival azonos.
Felsőbbrendű, akár karizmatikus gőg, a vallásosság helyett az egyházhoz való tartozás jelenik meg, és a hierarchia feltétlen szolgálatának csordaszelleme .

Ez esetben ráadásul találkozunk a filoszemitizmus egyik jellemzőjével is:
Mindenki felettiek vagyunk, különbek, de a szintén „mással „közösek.
Hamis Izrael szeretet akár a bálványozásig is.
Újra és újra a deviancia által kialakuló filoszemitizmussal találkozhatunk…, mely hamis szeretet éppenséggel a közéjük tartozó zsidó elhívását, szolgálatát bénítja meg.


Miképpen egykor Hámán is meg lett ítélve, ma is ítélet vár azokra, akik nem ismerik fel, és nem fogadják el a „más” Törvényt, Izrael „másságát”,és a szétszóratásban élő zsidóság megszűnését remélve már önjelölt örökösök…
Finomabb esetekben „társörökösökké” lépnek elő azáltal, hogy kijelentik:
„mi is zsidók vagyunk,…. Szellemi Izrael…”
Sajnálatra méltó hontalanokká válnak ekkor.
Pogány kereszténységüket megtagadva elszakadnak Jézus Népétől, és mivel sohasem lehetnek örökösök a zsidóknak adott örökségben, minden örökség jogát elvesztik.
Végleg, vagy egy időre, ez valódi helyük és identitásuk, Krisztusban rendezett életük függvénye.
Az elődök bűnei mindettől pedig nem mentenek fel, a felelősség az élőké. Mert a hamisság követői, a múlt szellemi örökségétől meg nem szabadultak velük egyaránt amalekiták, akik egyforma ítéletet kapnak.
Ez az ítélet ma is folyamatos!
Mindazok, akik a kereszténység zsidóknak adatott alapjait elvetik, magát Isten Igéjét vetik el.
Mert Izrael az Örökkévaló Isten Akaratának, Tervének, Törvényeinek és bizonyságainak hordozói, a próféciák népe, melyre tekintve bárki láthatja Isten üdvtervét…,mivel a Világ Óramutatója: Izrael.
Amikor valaki a Szellemi Izrael nevet használja, így jobban teszi, ha a második, másik és kihívottakból való nép nevét használja:
Krisztus Testének vagyok tagja…
Ne használja tehát senki azt önmagára, ami gyökereiben hamis: Szellemi Izrael.
Ezzel a hazugság markába és bűnébe esik és gyökerezik élete.
De Krisztusban mindenki lehet Izraellel együtt:
Isten Népe…
Ha pedig valaki Krisztus által Isten Népéhez tartozik, sohasem követheti az egyházatyák és a birodalmi egyház, valamint az abból kifejlődött, kinőtt ágainak, felekezeteinek, teológusainak, Törvényt tagadó, tipró, megmásító, és megszegő teológiáit, dogmáit, sőt keresi a kapcsolatot azokkal, aki Isten Törvényeit adják újra e világ elé…
Aki pedig Krisztusé, többé sohasem tudja megtagadni a Választott Nép elhívását, sőt vágyakozik arra, hogy Isten Törvénye újra látható, elérhető lehessen részére.
Ennek következménye lehet, de mindenképpen meg kell történnie:
Minden hamis törvény, és minden hamis gyökér kiirtásának el kell kezdődnie
A Szellemi Izrael kifejezés pedig, mint ősi átok létrehozója, elindítója szűnjék meg!
Lehet bárki olyan, mint Izrael…de csak Szellemben
De akkor sem Szellemi Izrael…, hanem a Szent Szellem egységében….uralma alatt.
Ha szellemben pedig hasonló, vagy már egy valaki Izrael Népével, akkor első feladata Isten Törvényének, rendeleteinek és parancsolatainak a helyreállítása!
Ehhez kapcsolódóan természetessé válik az is, hogy működik a Messiás Testének is a helyreállása, amikor a pogányokból lett Krisztus Népe egyesül Jeshua HaMassiahban.
Vagyis Krisztus Testének mindkét része él, és külön-külön, de egy Szellemben, egymást kiegészítve, segítve végzi saját elküldött vagy elhívott szolgálatát.
Izrael küldetését azok segíthetik, akiket Isten elhívott erre, és akik a Messiás Testében találkoztak.

Számtalan Hámán és még több amalekita szándéka volt minket megölni.
Örömmel jelzem, hogy élünk, és nemcsak hittel, hanem bizonysággal is jelzem:
meg is maradunk, amíg be nem töltjük elküldött megbízatásunkat.
Így a nekünk adott feladat, szolgálat megbízás nemcsak érvényes, hanem az áldásokkal együtt senkire át nem ruházható.
A „halott” tehát él, és Életet visz másoknak,- ha várják és elfogadják azt.
Szeretnénk pedig mások miatt, ha lennének olyan leleplezések mindenütt, melyek a régi ellenségeskedések, az elvetés, a helyettesítő teológia átkos gyökereit tárnák fel.
Miképpen tarthatatlan az is, hogy a régi gyökerek meghagyásával készülnek új felekezeti, gyülekezeti teológiák, lesznek „új látások”, miáltal tovább gazosodik minden.
Növekszik a törvénytelenség .
Isten Igéjének hirdetőinek ráadásul e 2000 éves elferdülésről is szükséges ismereteket kapni.
Azért is, mert a régi kovász, a régi gyökér akár a legújabb, legszentebben indult kezdetet is meg tudja mérgezni és ölni.
Így menetel, fertőz alattomosan,és közel 2000 éve a Szellemi Izrael kifejezés hamissága is.
Ajtót nyitva azoknak, akik magukat zsidónak hazudják.., azoknak, akik keresztény gyűlölő deviánsak..
Azoknak, akik Izraelt akarják kereszténnyé tenni, miáltal Izraelt elhívásától választják el…
Ők valamennyien a Szellemi Izrael zászlaja alá gyűlnek, vagy bújnak.

………………………
Hamarosan életkérdés a vissza-, és beoltatás próféciájának működése.
Ezért tegyétek szabaddá a zsidókat.
Mindazokat, akik a Messiásé, szabadítsátok fel a gyülekezeti bebetonozott állapotukból!
Nekünk nem feladatunk keresztény feladatok, vagy célok végzése, nekünk nem kell segíteni abban őket.
Nekünk más küldetés és szolgálat adatott Istentől.
Engedjétek el, tehát a zsidókat! Szolgálatra, vagy haza….
Segítsétek minden lépésükben, hogy a próféciákat betölthessék, és küldetésüket mások felé betölthessék!
Ez addig kevésbé működik, amíg bárki is gátolja, vagy elveti e prófécia beteljesítőit, a Törvény, és Isten Igéjének hordozóit, bizonyságait..
Ugyanakkor a beoltatás helyett újabb és újabb alapokra, törvényekre és uralmak alá csalják azokat, akik az Életet keresik.
Ideje tehát rendezni a mérgező szellemiséget hordozó gyökerek kivágásával a kereszténység és zsidóság Isten Terve szerinti kapcsolatát!

Mint jeleztem: élünk.
Isten Öröksége vagyunk, és Tőle, amit kaptunk testvéreink részére tovább adásra: megőriztük.
Amikor majd minden zsidóba tízen kapaszkodnak jusson eszetekbe: a Törvényt ma is őrizzük!
A zsidó ruha része a „tálit”, vagyis az „imasál”, mely jelképezi, hogy mi Isten Törvényei alatt élünk, azokat magunkra kötelezőnek, betakarónak tartjuk.
Amikor majd ezzel a „ruhával”, a Törvénnyel találkozik e világ, és a „ruhába”, és a Törvénybe kapaszkodnak azok, kik életben akarnak maradni.
Vagy lesznek, akik Jeshua ruhája szegélyét érinthetik meg, amikor a Törvénnyel való találkozás gyógyító erejét élhetik át.
Mert e törvénytelen, soktörvényűségében bűnössé, önistenitö engedetlenségben bajba jutott világ hamarosan a Törvényért kiált..!
Mi, ezer évek óta hűségesen állunk és várunk az érkezőkre.
Ma azonban többet adhatunk:
Isten Törvényét és a kegyelmet együtt.
Más törvények és más uralmak helyett a Messiás Király uralmát, Isten Törvényeit, melyek ma parancsolatok a Messiás Király uralmának parancsai….
Mi, Jeshua HaMasiahban élő és szolgáló zsidók valóban Izrael vagyunk Szellemben…, Isten Szellemének állandó jelenlétében, és Jeshua HaMassiah, a Messiás Szellemének betakarásában, uralmában.
Isten Választott Népe Jeshua HaMassiah uralmában és küldetésben, melyet Isten adott visszavonhatatlanul, és kizárólagosan részünkre.
A küldetést folytató, és befejező Választott Nép tagjai, akik már a Messiás Király uralma alatt, és e Földön a Mennyország állampolgárai lehettünk.

2008.szept.2
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés