CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

A messiáshívő zsidókról….

-Rólunk és elhívásunkról


Világszerte jelentős számban élnek és működnek messiáshívő mozgalmak, azok szövetségei, zsinagógáik, gyülekezeteik.
Van közöttük az ortodoxia külsőségeit olykor felnagyító, liberális, reform, sőt, homoszexuális messiáshívő gyülekezet….
Ezeknél még gyakoriabbak azon messiáshívő zsidók gyülekezetei, ahol még elvétve is alig találni izraelita származású embereket.
Bezsidózott, ál zsidó, deviáns keresztényekből létrejött „szellemi zsidók” gyülekezetei…
Vagyis a háttérben idegen erők, érdekek, hazugságok lapulnak, miközben zsidó néven a más népekbeliekből lett Krisztus Testének tagjait szakítják el annak zsidó részeitől. A zsidóság pedig védekezik e mozgalmak legtöbbször New Age-es, és így globalizáló megjelenése és későbbi tevékenységei ellen,miáltal minden , ami e néven érkezik , egyforma megítélés, kizárás alá kerül általuk.
Ezzel együtt a keresztény gyülekezeteket is megosztják, amikor egyesek bezárják miattuk a messiáshívő zsidó és zsidó kapcsolataikat.

E kérdés taglalásának kezdetén mindjárt és elsőként a messiáshívő (messiási) szó jelentését szükséges tisztáznunk.
Kötelezően szükséges, mert a keresztényekre és a zsidóságra egyformán káros a működésük.
Márpedig korunkban, e prófétai időkben a Sátán új fegyvert alkalmaz: a zsidó nevet.
Használja, mert a zsidót csak zsidó érheti el, és így vezetheti félre, és a kereszténység mai, legyengült állapotában könnyű trendivé, vagy reneszánsszá tenni a zsidó nevet, és benne leginkább a messiáshívő szót.

E szóval tehát egyszerre lehet csapást mérni izraelitára és keresztényre, amikor mindkét ágban uralkodik a humanizmus, a tolerancia, és az új várakozás.

Mindezekért elsőként a Messiás Testének kell önmagát bemutatnia, és egyértelművé tennie.
Legyen e rövid írás kezdete, és része ennek.

E jelentés oly sok módon lett megmásítva, hogy országonként, tájanként más-más valós tartalommal bíró fogalommá lett.
Legyen tehát tisztán látható ennek valódi jelentése és feladata is.


Messiási –messiáshívő - krisztusi
Legtöbbször legkülönfélébb mozgalmak, és még inkább Jézust el nem vető, de a kereszténységtől csalódás, sérelem és más ok miatt eltávozott csoportok, csoportosulások tűzik e kifejezést zászlójukra.
Pedig Isten Népének, a Messiás Testének e szó valós és megélt tartalmában kellene egynek lennie.
Együtt és egységesen jellemző valóságnak, mások számára bizonyságnak hordozóiként, elöljáró példaképként volna szükséges megmutatni saját életünkkel a Messiás (Krisztus, a Názáreti Jézus) uralmát, hatalmát, és ezzel Isten Akaratát, bizonyságait. Valamint együtt kellene az Ige harmadik részét is hirdetnünk, vagyis bizonyságot tennünk nemcsak a prófétai kijelentésekről és az apokaliptikus időkről, hanem a Felkent Messiás Király visszaérkezéséről…

A nemzetek beliekből álló messiáshívőknek (krisztusiaknak) így szükséges és kötelességük együtt haladni Isten Igéjében, elrendelt Tervébe és Akaratában.

Ahol pedig a teljes Ige valóságban nem teljes, ott beszélhetünk Jézus népéről, egyházhoz, vagy gyülekezethez tartozó vallásosokról, de az egyazon tartalmat és bizonyságot hordozó messiási, messiáshívő, valamint az ezekkel azonos krisztusi névhasználat csupán formai, vagy vágyakozás.


Messiáshívő zsidók
A zsidó hit alapja kezdetektől, és ma is: a próféciák beteljesedésének várása, és ebben az apokaliptikus időkre való felkészülés.
Mindezek számunkra értelmetlenek lennének, ha mindez a Messiás várása nélkül történne.
Ezért mindazon izraelita (a Nép vérszerinti leszármazottja), aki Izrael Istenét imádja, és Ővele kapcsolatban van , messiáshívő zsidó.

Azonban e kategórián belül két zsidó csoport található:
-messiáshívő zsidó, aki Isten akaratából még nem tudhatja és nem ismerhette fel a Názáreti Jeshua HaMassiában a Messiást ( Massiah)
-messiáshívő zsidó, aki már felismerte és elfogadta Jeshua HaMassiah-t, miközben megmaradt a Nép tagjaként, és megéli zsidó identitását.
Mindazt, amit mintegy „többletként” is adott elküldött feladatának betöltésére Izrael.

Amikor a Messiás (Krisztus) Testéről beszélünk egyértelmű tehát, hogy e Testben a más nemzetekből érkezetekkel azonos jogú, de mégis külön része van azoknak a zsidóknak, akik Jeshua HaMassiah uralma alatt abban külön részt alkotnak. Mivel Isten elleni engedetlenségünk lenne, ha küldetésünket megtagadva, be nem töltve más, pl. keresztény identitást vennénk át, miképpen akkor is, ha a Messiás Testének másik felével nem egy Szellemben alkotnánk élő egységet.

-A kereszténység által oly sokszor a pogányokkal egyenrangúan megítélt, és a vádaskodások által hazug módon Krisztus-gyilkossá, és így elvetetté tett hívő zsidóság pedig a Messiás Testének „aranytartaléka”, hiszen Isten az Ő Ígérete szerint valamennyi, benne hívő zsidónak személyesen mutatja meg a várt Messiást, Jeshua HaMassiah-t.
Saját, egyéni jogkörében, semmiképpen nem missziók és keresztény térítgetések által.
Lehetséges ez akkor, amikor a Messiás Testének nem zsidó részei életükkel és bizonyságaikkal pedig Jeshua HaMassiah bizonyságai, és nem emberi, legtöbbször gyarmatosító, egyházakba, gyülekezetekbe terelő akaratok képviselői.


Fentiek alapján ki kell mondanunk:
Ott, ahol Isten Igéje nem teljes, ott nincs messiáshívő, messiási, vagy krisztusi gyülekezet.
Ennek pedig következménye, hogy ahol Izrael kiválasztottságát, elküldését és ma is érvényes ígéreteit, a próféciákat nem fogadják el, ott nem a Messiás várása, hanem más haszon, vagy érdek ígéretében hívők társasága működik.

Az Ószövetség és így Isten törvényeit elutasító felekezetek, az „Apostolok Cselekedetei”- t egyetlen mintának és szentírásnak elfogadó, és azt utánzó, arra alapozó gyülekezetek, vagy„Pál szavaira” épülő farizeusság pedig semmiképpen nem mondhatja el önmagáról, hogy a Messiásé...(Krisztusé)

Ezeknek alárendelve, köztük és bennük pedig nem működhet „messiáshívő és zsidó” csoport. Zsidó személy pedig, akik messiáshívő (krisztusi) legfeljebb feléjük szolgálva maradhat egy ideig.

Más helyzetben, a messiáshívő zsidók közösségének hiánya esetén abban lehet közössége, és azt, valamint azokat fogadhatja el közösségben, ami krisztusi (messiási...).
A teljes identitás megélése számára ekkor szolgálat mások felé, vagy be nem fogadás, elvetettség keresztény gyülekezetekben. Egyfajta „másság” megélése.
Ugyanazon másság, melyet az újjászületett ember él meg vallásos közegben.


Számunkra tehát az a lehetőség adatott, hogy a nem zsidókból álló közösségekkel mindabban közösséget vállalhassunk, ami nem emberi, egyházi, felekezeti, gyülekezeti és más testi és lelki akaratok céljai, hanem Isten Igéje és a Messiás uralmának működését munkálja.
Ezzel párhuzamosan kötelességünk és lehetőségünk betölteni, megcselekedni, megélni mindazt, amit Isten előirt minden zsidónak.
Mindazt, mely a judaizmus emberi érdekeitől és uralmától mentes, de Isten kijelentett Akarata…
Ez pedig az Örökkévaló Isten által elrendelt zsidó identitásunk.

Amikor e kettő valamennyi résztvevő által (nem zsidók - messiáshivő zsidók-hívő zsidók) elfogadott, és megélt, akkor kezdődik el szélesebb körben a vissza -, és beoltatás próféciájának megvalósulása.
A nagy Ígéret, mely megvalósulása nélkül a zsidóság elszárad, és csak „izraelita” marad földi életében, és olyan ígéret, mely a már sorvadó kereszténységbe a vallásos erőlködések helyett krisztusi erőt és életet ad a beoltatás által.

Mi, a zsidóság szélén helyet foglaló, és a kereszténységből kivetett messiáshívő zsidók e feladatot kaptuk.
Igen nehéz helyzetben, minden szélsőséggel küzdve és általa támadva alkotunk egy olyan hidat, melyen a zsidóság és a krisztusi emberek összekapcsolódhatnak.
Hidat, melyen van átjárás, de rajtunk keresztül egyik irányba sem indulhat hódítás.
Rajtunk keresztül csak Isten Igéjével megvizsgálva, az Ajtón, a Messiás (Krisztus) Szellemének parancsára és megítélése által lehet egymáshoz eljutni és összekapcsolódni.
Ezért van oly sok támadás irányunkba, ezért hazudják oly sokan, hogy ők a hidak, az „újak”… mert ők „szellemi zsidók”, „Messiáshívő”...
Ezért van az is, hogy tőlünk még több tisztaságot és szentséget vár el Isten, és különösen teljes rajtunk a Király hatalma és uralma.

Elhívásunk pedig azért mentes miden egyházi, vallási, gyülekezeti, emberi szándéktól és uralomtól, mert nekünk egyedül csak Isten akaratának szabad engedelmeskednünk.
Hídként, határőrként, vámosként, vagy éppen a szellemi fertőzéseket megakadályozó tisztviselőként…..Ki-ki az elrendelt helyén.
Teljes alárendeltséggel egy szétszakított ország határán, ahol a Király akaratából és szeme előtt folyik két külön országrész egyesítése.

A „hidat” pedig nem birtokolhatja, ellenőrizheti egyik part, vagy egyik párt sem.
Ezért küldetésünk sohasem lesz látványos, és nem lehet nagy csapattal számolnunk.
Nagy felépítménye sem, de fontossága és szolgálatunk következményei sokakat fog elérni egykoron.
De lesznek rajtunk és általunk átmenő, a Messiás Testében a Főpapi Imát beteljesítő emberek, …… sokaság, akik nem hozzánk csatlakoznak.
Köztük olyanok, akik Isten iránti hálából gondoskodnak a „híd” működésének feltételeiről, olyanok, akik megtapasztalva szolgálatunk, küldetésünk áldásait, másokat is felénk irányítanak, hogy még többen élhessék meg a Messiás Testében az egységet.
Minden hamis és emberi egység és egyezkedés helyett…

Mert elindult a Messiás Testének két részből való teljes felépülése.

2008.10.31


Copyright © 2005-2010 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés