CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

A MESSIÁSHÍVŐ, MESSIÁSI ÉS MESSIANISZTIKUS I.rész

Talán meglepőnek tűnik, hogy e jelzőként használt szavak után nem kapcsolódik a ZSIDÓ megnevezés, pedig sok esetben ez csak így jelenik meg nevekben, írásokban.
Vajon pontatlanság, tudatlanság, vagy szándékosság rejtőzik ez mögött?
Esetleg félelem a lelepleződéstől, avagy a zsidó identitás nyilvános vállalásától?
Szükséges ezért leleplezni, nyilvánvalóvá tenni, és egyöntetűvé tenni e szavak valóságos tartal-mát, szabályos használatát és veszélyeit.

Messiáshívő:
E szó feltételezi, hogy használója a héber HaMassiah-ban a Felkentben hisz, melynek a görög megfelelője Christos.
A zsidó nép várja a Messiást, a kereszténység visszavárja a Krisztust.
Így mindkét nép (... vagy talán mások is !? ) „ messiáshívő”.
E szó tehát máris több értelmet és más-más személy megnevezését jelenti, és az sem mindegy, hogy csak hiszek a Messiásban, vagy várom, visszavárom.
Miképpen a Sátán is hisz Istenben, aképpen hisz a valódi Messiásban is , különben nem lenne harcban ellene antikrisztusi munkájával.
Ha a Messiásról beszélünk, és benne vetett hitünket megvalljuk, nemcsak a Felkentet kell nyilvánvalóvá tenni e világban, hanem a Messiás Istentől kapott neveit és eljöveteleinek céljait is teljességgel kell megvallanunk.
De vajon ki az?

„Messiások”
A II.Templomidején a főpap neve HaKohen Ha Masiah , a királyé Masiah HaSém , sőt Cyrus perzsa királyt (Ésaiás), Izraelt (Zsolt. 28 és 84 és Habakukk 3 )), a pátriarchák(Zsolt.105),is a Felkent nevet kapták, miszerint : Messiás-HaMasiah-(krisztosz) valamennyi.
Vannak ezen túl olyanok, kik magukat jelölik messiásnak, vagyis álmessiások.
A római elnyomás idején, a Hasmoneusok uralma alatt, a Templom elpusztulása előtt egész sereg létezett belőlük (Josephus és Talmud szerint),, később a zelota Menachem ben Juda, majd Bar Kochba is , sőt volt köztük akit szintén keresztre feszítettek ezért( pl.:Theudas).
Később a karaiták Keleten és a mohamedánok közt több messiást tartottak fontosnak.
A történelemben az 1700-as évekig rendszeresen jelentek meg újabb és újabb ál-messiások, melyek hatása ma is érezhető a főleg chaszidnak nevezett, magukat a messiás előhírnökének tartó és ma is álmessiást követő, és azokkal spiritiszta kapcsolatban levő zsidó ágazatokban.
Az utolsó álmessiásokra jellemző, hogy a keleti vallások sajátosságait hirdették( lélekvándorlás, tökéletességre vezető önmegváltás és a kabbala okkult dolgait).
Alapjában véve a káoszban, zavaros időkben jó érzékkel fellépő nagyravágyó szélhámosok ők, kik saját népüket reményeik és vágyaik szerint vezetik félre, miközben még az ellenséggel is szövetkeztek.
Így jellemző még, hogy sikereik ellenére áttértek az iszlám vagy katholikus hitre, és ott zsidó származásukat nem tagadva, mintegy szinkretizálták a vallások hitelveit.
Az utolsó, jelentősebb álmessiás, Jacob Frank (1726-1791) is a mintegy évszázados múlttal rendelkező Sabbatai Cvi által elindult sabbatteanus mozgalom misztikus hajtása.
Ő nemcsak a lélekvándorlást hirdette és jól képzett kabbalista, hanem ugyanazt a lelket tartotta sajátjának a lélekvándorlás által , mely Dávid, Illés, Jézus, Mohammed, Sabbatáj
lelke volt.

Vannak-e ma hamis Messiások, és követőik ? Teendőink.
E rövid, és a részletekre nem kiterjedő bemutatás után szükséges lenne a mai hamis messiásokról beszélni, és megnevesíteni őket.
Azért, mert bár az ál-messiások jelenleg nem megszemélyesíthetők, szellemiségük nem hal meg sohasem, hanem más-más formában, és korunkban újabb mozgalmakban van jelen.
Korunk mégis sokban hasonlít azokra a korokra, mikor a reményt, messiásvárás hitét és vágyakozását szélhámosok és az őket használó szellemiségek feltüntek.
Ma is várható ezért, hogy a Biblia próféciái szerinti antikrisztusok és álpróféták jelennek meg.
Jelen korunkban azonban feltehetően nem jelentős személyek, hanem igen erős és hatékony mozgalmak és áramlatok vakítják meg a világot, kiknek képviselői jeleket és csodákat művelnek, hogy mindenkit, még a választottakat, vagyis a zsidó népet és Krisztus testének tagjait is elszédítsék, hogy az igazi Antikrisztus útját előkészítsék.
Ezért különösen figyelnünk kell azokra, kik ezt egyszerre teszik zsidóként, zsidó jelmezben magukat zsidónak kiadva, és ráadásul Krisztus nevében.
E félrevezetés tehát jól elbújik, vagy elbújhat a messiási judaizmus leple mögött.
E mozgalom ismertetése és azt bemutató , az Ige szerinti megvizsgálása (a próféciák által is) külön fejezetet érdemel. Az pedig, amikor nincs megnevesítve a messiási szó valós tartalma és a judaizmus szó konkrét jelentése, valamint meghatározott szándéka, bizony jókora zürzavar keletkezésének lehetősége. A zűrzavar és megosztás pedig nem Isten jellemzője.
A zűrzavar létrejötte a kettős, vagy több értelmű beszéd, a részigazságok kiemelése és egyes
igazságok, és tények elhallgatása, vagy rejtett hazugságok által kezdődik.
A mai, keresztény zűrzavar tehát a káosznak előcsarnoka, melyben a Sátán és az antikrisztusi szellemisége a zavarosban halászik, sőt sokakat kihalászott.
A messiási név mögé rejtőzött anti-messiási, álmessiási szellemiség ellen pedig csak úgy védekezhetünk, ha leleplezzük az Ige szerinti jellemzőiket, és egymást is figyelmeztetjük.

Tesszük mindezt azért is, mert a valóban messiási és valóban a Tóra szerinti judaizmust valló és megélő, Krisztus Testének részét alkotó zsidók a keresztények által ne legyenek kirekesztve.
Tesszük azért, mert a zsidóság magyarországi többsége nemcsak érzékeny szellemben, hanem fel is ismeri és érzékeli azt az erőt, mely évezredeken át megölni és beolvasztani akarta.
Még akkor is, ha ezt ma diszkréten teszi, és látványosan kínálja magát zsidónak, keresztény-nek, - e világnak. Ebben egyetlen és hatalmas védelme a magyarajkú zsidóságnak, hogy Isten Törvényei alapján állnak tudatosan, vagy tudattalanul. Köszönhetően annak, hogy ősei hitéletét a reformkor, az erőszakos asszimilizációs törekvések nem törte meg.
Így a Tórától eltávozott reform zsidóságot, a szadduceus-karaita, vagy haszid szellemiséggel érkező Kelet- Európai ( a volt Szovjetúnióból érkező) , térítő, globalizáló és az abból kialakult u.n. messiáshívő mozgalmakat nem tudja befogadni, velük sosem fog azonosulni. Ezért azok meg nem gyökereznek, esetleg jelentéktelen szerepet töltenek be, jobb esetben elszáradnak.
E mozgalmak megerősödése azonban létrejön akkor, amikor azok a kor uralkodó, antikrisztusi szellemiségeinek erőivel szövetségbe lépnek, mint megannyi álmessiási mozgalom tette a történelem során.
Ezek pedig a monoteista vallásokat egyesítő mozgalmak, a hamis ökumené, a „világegyház” mely azzal szoros kapcsolatban működik. Természetesen a miszticizmus sem hiányzik ezekből, mely a kereszténységben fellelhető hamis karizmatikusságként, karizmatikus varázslásként már beépült és működik..
E, leginkább keleti, vagy természeti ( afrikai, Dél-Amerikai stb.,) népektől és vallásokból érkező idegen szellemiség a katolicizmusban folyamatosan él a befogadások és adoptálásuk
miatt, azonban a mai időkben újra felerősödött megjelenésük és elfogadásuk.
A zsidóságot pedig , az élet tiszteletét és békevágyát kihasználva elérte a hamis békét (Nirvánát ) , önmegváltást és lélekvándorlást valló hinduizmus, és a New Age , és a New Age-s „modern” keresztény, és messiási judaizmus egyes ágai.

Üdvtörténeti korszakban élve tehát felerősödött az edomi szellemiség, mely Isten és Isten Népe ellen harcol. Az antiszemitizmus mellett immáron antijudaista is.
Isten Népének egyetlen lehetősége van, hogy megmaradjon és védelmet kapjon:
A Názáreti Jersua HaMassiah (Jézus Krisztus) uralma alatt és által Isten által, és Sekinájával
(Isten jelenléte, Szelleme által) betakarva élni, szolgálni, és úton lenni, miközben megvallja, bemutatja az igazi Messiást e világnak, mely nem más, minta a Szentháromság Isten megbont- hatatlan egységének örök és egyre kiteljesedő, megtisztító és mindenünket megszentelő uralma életünkben.

- Amikor a „messiási, messiáshívő, messianisztikus” szavakat használjuk, ma szüksége nyíltan, és láthatóan, hallhatóan bizonyságot tenni a Názáreti Jesuáról, aki HaMassiah!
Jézusról, aki élő, uralkodó, felkent és visszajövő Krisztus,- Messiás.
A bizonyságokon túl azonban minden hatalmáról, felhatalmazásáról és minden előttünk álló, még be nem teljesedett próféciáról is, mely Róla szól.
Nemcsak az ószövetségi Megígértről, a Földön jártról, hanem uralmával jelen lévőről és eljövendő uralmának felkent munkájáról, ítéletéről és Isten általa beteljesülő ígéreteiről.

- Amikor bárki használja e szavakat, nemcsak javasolt megkérdezni, hogy ki az Ő Messiása,
hanem kötelességünk mások és magunk szellemi életünk védelme miatt is megvizsgálnunk, hogy a Messiás szó valóban a Názáretben született, érettünk életét áldozatként feláldozó, megváltó, megszabadító Urunkról, Királyunkról, Isten Egyszülött Fiáról van-e szó ?

Ma nem létezik erős, nagy hírű álmessiás e Földön, bár rendszerességgel sok démonizált idegbeteg ember tűnik fel világszerte, és esetenként követőkre is találnak.
Jeruzsálemben a rendőrség speciális szakemberei évente több tucat önjelölt „messiást” őrültet szállítanak be gyógykezelésre.
Azt azonban tudnunk kell, hogy a kiűzött démonok, a kiszorított szellemiségek nem halnak meg szolgálataink által, csak máshol keresnek szállást és lehetőséget, majd újra és újra pró-
bálkoznak a visszatéréssel.
Az antikrisztusi,antiszemita, antijudaista, edomi szellemiség sem halt meg, hanem egyre erősödik és minden hazugságát, csalását és eszközeit beveti félrevezetésünkre.

Kérjük el tehát a megítélés ajándékát, Isten Szellemének, a Szent Szellemének emlékez-tető, minden igazságra elvezető, világosságot adó vezetését és erejét, hogy a „messiási” néven is megjelenő Világosság Angyala csak keveseket tudjon félrevezetni.
Ítéletük az Úré, idejét a próféciák jelzik, de ellenük védekezni nekünk kell azzal, hogy kérjük a Seregek Urát, hogy védjen, óvjon és szabadítson meg ezektől.

A Názáreti Jesua HaMassiah uralma alatt és a Szent Szellemet el és befogadó zsidóként, felelősségünk tehát Krisztus Testét éppúgy, mint a zsidó népet az antikrisztusi veszélyektől védeni, óvni, mikor ismeretünket és látásunkat közreadjuk.
Nem öncélúan tesszük ezt, de számunkra adatott, hogy megérezzük, leleplezzük, és Krisztus Szellemében és általa kiszorítsuk azokat az erőket, melyek zsidó, messiási neveket használva valójában az antikrisztusi erőket testesítik meg .

Nemcsak Jesua bizonyságai a mi szolgálatunk és életünk, hanem az is, hogy mindenkor és mindenki előtt nyíltan megvalljuk Őt, és beszélünk a Messiás múltbeli, jelenlevő és így teljes prófétai bizonyságáról és visszajöveteléről is.
Ezért kötelességünk figyelmeztetni mindenkit az egyenes, tiszta, látható beszédre, hitvallásra, nehogy önmaguk is azonos megítélés alá essünk a hamis messiási , messiáshívő „zsidókkal”.

A ki nem mondott és nem látható hitvallás önmagában bűn, és bűnöket előidéző hiányosság.
Rosszabb esetben Isten ítéletére váró félrevezető hallgatás, rejtett szándék és hazugság.

- folyt.köv.-
( II./A messiási, álmessiási mozgalmak és jellemzői.)


Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés