CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

P Ü N K Ö S D

A Peszach Záróünnepe és egy Új kezdete...

„ Az Úr pedig monda Mózesnek: Eredj el a néphez és szenteld meg őket ma, meg holnap és hogy mossák ki az ő ruháikat, és legyenek készen harmadnapra, mert harmadnapon leszáll az Úr az egész nép szeme láttára." (2 Mózes 19, 1o-11)

A Savuot ( Pünkösd ) Ünnepe a három zarándokünnep egyike, melynek több neve van:

–Aratás Ünnepe ( Hág Hákácir ) 2 Mózes 23, 14-16
–Hetek Ünnepe ( Hág Hásávuot) 5 Mózes 16, 1o
–Az első termés ünnepe ( Hág Hábikkurim ) 4 Mózes 28, 36
–Áceret ...az ötvenedik nap Peszachtól, az ómerszámlálás befejezése.

A zsinagógákban , -melyek ilyenkor virágokkal vannak feldíszítve-, azonban nem ezekre emlékeznek elsősorban, hanem az Úr Ünnepein mindig az a legfontosabb, ami Ővele közvetlenül kapcsolatos, és amit az Örökkévaló cselekedett Népével.

Savuot tehát elsősorban „ Z'mán máttán Tóraténu”, a „Tóránk ideajándékozásának idejének” ünnepe.

Amikor a történelemben, egy népnél, vagy egy közösség, sőt egy ember életében Isten egy szakaszt lezár, abban a pillanatban egy újat kezd, melyet azonban előre kijelent és célját, feladatainkat is érthetően közli.

A Pünkösd tehát a Kinyilatkoztatás Ünnepe, azon kinyilatkoztatások egyikének napja, mely számunkra Életet adó áldás és ajándék elküldésére és átadására emlékeztet.

A kinyilatkoztatások sorozatát azonban érdemes végignéznünk, és keresnünk a hasonlóságot.
Az első kinyilatkoztatásként a Törvény volt Mózes korában.
Második , mikor Jesuát a Jordánban Bemerítő János bemerítette :
„.. megnyilatkozék az ég „ (Luk.3,21), és és egy szózat által Isten kijelentette a Testé lett Igét, Jesuát.
Pünkösd kinyilatkoztatásának csodája nemcsak Isten, hanem a Mester ígéretének látható beteljesülése lett.
Valósággá vált a Joel 2, 28-32 – ben olvasott prófécia, de valósággá lett Jesua HaMassiah ígérete is
„ Mert néktek lett az ígéret ..” ( Ap. Csel. 2,39).

Van egy negyedik is , melyről e három egységében kell beszélnünk, hiszen Isten mindenkinek , személyesen kívánja kinyilatkoztatni magát, Jesuát és a Szent Szellemet.

Amikor e négy esetet megvizsgáljuk , mindegyikben egy közös látható: a mindentől megtisztító víz jelenléte a benne történő elmerülés, majd a leöntés által.

Mindhárom Sátoros Ünnep jellemző és fontos része a víz jelenléte és használata.
Most azonban a felsorolt négy kinyilatkoztatásról ejtsünk szót, majd arról, hogy mintegy ötödikként arról a Kinyilatkoztatásról, mely Krisztus Testének adatik egykoron : Jesua HaMassiah visszajöveteléről.
Ezen felül látnunk kell, hogy a víz működése mikor függ össze a vérrel?


-Elsőként a Savuot (Pünkösd) Ünnepének előírt megtisztulásáról már a bekezdésben idézett Ige ad parancsot, mely , -mint a későbbiekben látható lesz-, részünkre is kötelező.

A zsidóság a bemerítkezés általi megtisztulás szokását pontosan a Kinyilatkoztatás elötti eseménytől gyakorolja.
A rabbik e fürdési kötelezettséget teljes alámerüléssel kapcsolták össze, mely neve tevilo ( Jebamot 46/b ).

Amikor a Nép Isten elé járult, a Törvény átadásakor, hogy erre alkalmas legyen , mindenben meg kellett tisztulnia.
Ha mi is Isten elé akarunk állni, hogy Tőle kinyilatkoztatást nyerjünk, hasonló módon kelll cselekednünk !

Savuot, vagyis Pünkösd nem az ajándékosztás napja és ideje, hanem amit Isten ad nékünk, annak működése válik ajándékká : másoknak és általunk.


Előtte azonban sorrendben első a megszentelés.
Nem holmi módszerként, hanem teljes szívből elfogadva Isten elrendelt Tervét életünkre, és utunkra.
Minden egyéb vágyat és szándékot, minden emberi akaratot feladva.

Ezt megelőzően már kész döntésként a szívünkben és a látható világban el kell hangoznia :
„Valamit rendelt az Úr, mind megtesszük.
És megvivé Mózes az Úrnak a nép beszédét „ ( 2 Mózes 19, 8 )

Ha eldőlt a szívedben ugyanez, Jesua „megvivé az Úrnak a nép beszédét „.
Ha eldől a kereszténység szívében ugyanígy : Jesua „megvivé az Úrnak a nép beszédét „....
A megszentelődés, alkalmasság Isten Kinyilatkoztatásának fogadására, Jesua HaMassia-h megismerésére és a Szent Szellemben való járásra az első lépés : a teljes, alárendelést elfogadó döntés, elindulás.

Második lépésként a levetkőzés.
Isten előtt teljes megvizsgálás leplezetlenségének állapota, mikor minden nyilvánvaló.
Itt tehát az első lépés a mienk.
Nekünk szükséges magunkat megmutatnunk, - úgy ahogy vagyunk....
Azért, hogy Ő is megmutathassa Önmagát kinyilatkoztatva, teljességében.
A találkozás előtt , ebben a helyzetben szembesülünk szennyes, alkalmatlan, vagyis bűnös mivoltunkkal.
Elkerülhetetlen tehát a teljes alámerüléssel járó fürdés , megtisztulás.

Hosszas folyamat ez, és kettős feladattal jár.
A Sinai hegynél ehhez két nap volt elegendő, de nekünk, mivel sokkal hosszabb időt töltöttünk úton, nagyobb a szennyeződésünk.
A mai modernnek mondott világ önti reánk a sok szennyet, és a múlt szennyei közt ott virítanak rajtunk és bennünk kétezer év hamisságai, keresztény mázzal bevonva.

Testünk, lelkünk, és szellemünk megtisztulása után szükséges ruháinkat is kimosni és fertőtleníteni.
Isten mindenkinek adott egy testreszabott ruhát : elhívást.
Ezt magunk, mások oly könnyen bepiszkíthatják, ha nem olyan úton járunk, mely maga Jesua !
Bizony le kell vetnünk ruhánkat és kimosnunk minden rárakódott tisztátalanságtól.
Akár egy egyház, vagy gyülekezet elhívását kell ezáltal helyreállítani, mert mindaz ami testi, mindaz ami lelki, és nem Isten Szellemétől származik, szennyeződés, rárakódás, sőt olyan mennyiségűvé válhat, hogy már teher a ránk rakódott sár, bogáncs és a meglátogatott disznóól minden tartalma.

A Pünkösd ajándékait és örömeit hajszoló , áhító keresztényeknek egy nem keresztény irat tanúságát szükséges lenne megvizsgálni :
A Midrás-Tanchuma szerint ahhoz, hogy az ember Isten Szellemének és jelenlétének ( Sekina ) felfogására alkalmas legyen, alá kell vetnie magát az alámerülésnek...

A víz alá merülés nem csupán a vétkezés és a papi tisztasági törvények áthágásának kiengesztelésére irányult, hanem a szent élet és az Istennel való szorosabb kapcsolat előkészítésének jeléül is fogták fel azt.

Ilyen értelemben beszél Josephus, zsidó történelemíró Jochachán ha-Kohenről, vagyis Bemerítő Jánosról. (Josephus : Antiquitates XVIII5 /2 )

A Szent Szellem ígéretének, és működésének életünkben és a gyülekezetekben alapfeltétele életünk átadása, megtisztulása, vagyis Istennel és Jesua Hamassiah-val rendezett viszony.
Mint az előző sorokban is olvasható, a megtisztulás előfeltétele annak, hogy Isten és ember egymással szorosabb és közvetlenebb kapcsolatba kerülhessen.
Isten minden kinyilatkoztatott Ígérete, így Jesua HaMassiah, és Jesua által is megerősített és az Ő általa is megígért Szent Szellem, és annak munkájának célja: Isten és ember viszonyának rendeződése.
Mindaz ami ezután ajándék, gyümölcs, a Békesség és Isten Szeretetének következménye.
Nem kierőszakolt és nem kiérdemelt ajándék, hanem az Irgalom, a Kegyelem, az Igazság, ítélet és hit együttes beteljesülése .

Egy eljegyzés beteljesülése :
„És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal, ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el .
Bizony, hittel jegyezlek el téged, magamnak, és megismered az Urat .” /Hóseás 2, 18 – 19 /

E négy eljegyzési gyűrű két-két kinyilatkoztatási jegy :

Igazsággal és ítélettel, mikor Isten az emberiségnek átadta a Tórát a Sinai hegynél.
Kegyelemmel és irgalommal, mikor elküldte Jesua HaMassiah-t.

Mindezt mintegy megkoronázta , mikor mindazok, kik Isten Népe, és Jesua megváltott birtokai, Savuotkor megismerhették és magukénak kérhették és befogadhatták a Szentháromság harmadik tagját.
Először zsidók, kik újra és még közelebb kerülhettek az ószövetségi, prófétai ígéret látható beteljesülésével az ígéretet adó Örökkévaló Istenhez, és megerősödhettek Jesuába vetett hitükben.

A többi népek nemsokára a Szent Szellem által megismerhették Jesuát, és Jesua megmutatta számukra az Atyát , miáltal Isten ismeretük Isten -hitté vált és erősödni kezdett.

A Szent Szellem által tehát Ígéretként az „ötödik gyűrű” ajándéka teljessé tette a Menyasszony eljegyzési jegyajándékait : a Vőlegényt hívó és váró hittel, melyhez kapcsolódik a remény és szeretet is...

Peszách után, a Savuot Ünnepére, a Záróünnepre egykor az akkor ismert világ valamennyi országából és tartományából a betért prozeliták, és a zsidók e háromnapos előkészületre gyűltek egybe Jeruzsálembe.
A tanítványok hasonló módon, de az ő előkészületük már tudatos , szellemi cselekedettel is párosult.
Míg a hithű zsidók várakoztak, addig ők nemcsak várakoztak, hanem
„Ezek mindnyájan egy szívvel-lélekkel foglalatosak valának az imádkozásban és a könyörgésben..” (Ap.Csel. 1, 14 )

Imádkoztak, hiszen ismerték Isten kijelentette próféciáját, imádkoztak, mert személyesen kapták és ismerték meg Jesua ígéretét , hogy nem maradnak vezetés nélkül, árván.
Ők már hittel és reménységgel imádkoztak , hogy mindez beteljesedjen megtisztulásuk után.

Ugyanakkor hittel, reménnyel és szeretettel , Krisztus Szellemében, vagyis egy szívvel és lélekkel könyörögtek, hogy az Ígéret teljes legyen : mindazok, kiknek szól az Ígéret megláthassák és megérthessék.

És ahogy egykor a Törvényt, a Választott Nép nemcsak „sebesen zúgó szélnek zendülése „ módján hallhatta , hanem „ előttük kettős tüzes nyelvek „ formájában láthatta is , és csodaként átélhette a zsidó nép az Ígéret beteljesülését, melynek magyarázatát Péter, a zsidók apostola nyomban magyarázni kezdte Isten Tervéről és Jesua HaMassiah-ról bizonyságot téve.

Amiképpen Savuot bizonysága Jesua HaMassiah bekövetkezett ígéretének, aképpen Peszách Isten Ígéretének beteljesedése.
Isten Törvényének átadása, a Tóra adásának eseménye mindenben hasonló Peszách -hoz.

Jesua , hogy betöltse a Törvényt, maga is engedelmes volt az Atyához.
Ő, aki bűntelen volt, mégis alámerült a Jordán vizébe, hogy megtisztuljon, hogy minden igazságot betöltsön.
Majd és csak ezután hangzott el a kinyilatkoztatás egy égi hangtól, szózatként :
„..Te vagy az én szerelmetes Fiam, akiben gyönyörködöm..” ( Márk 1, 11 )
Számára nem volt feladat ruhájának megmosása, mert Jesua örökké volt és lesz , mert „ Kezdetben volt az Íge, és az Íge vala Istennél, és Isten vala az Íge.......És az Íge testté lett és lakozzék mi közöttünk.” ( Jn. 1, 1 és 14 )
Az Ő megszentelése örök időktől állandó, mely nem változott sohasem.

Isten Terve, akarata és Ígéje, és így Jesua HaMassiah sem változott,- mert Szent és minden földi dologtól, akarattól és bűntől érinthetetlen.

Számunkra, embereknek az engedelmesség után, küldetésünk elején teljes odaadással kell vállalnunk, hogy Istennek tetsző, Neki teljesen odaszentelt életet éljünk.
Olyan életet, mely alámerülve megtisztult, miáltal kész Isten elé állni, és a Törvényt, a testté lett Törvényt szívébe befogadni.

A bűntől megtisztító, az óembert hullámsírba temető , és az elhívás ruháját megtisztító víz mindhárom Sátoros Ünnep része.
Szukkoth Ünnepén az Oltárt öntötték le a mindent megtisztító vízzel...


Most azonban másik kinyilatkoztatások felé tekintünk.

Elsőként vizsgáljuk meg magunkat, hogy a mi életünkre mit jelentett ki Istenünk ?
Sokan várnak arra, hogy szolgálhassanak, még többen keresik helyüket, és ennél talán sokkalta többen várják a Szent Szellem megjelenését és leginkább ajándékait életükben.

Most, Pünkösdkor, Savuot Ünnepén azonban vissza kell tekintenünk az Ünnep elrendelésére.
Mivel ez a Peszach bezárása, a mi életünkben is egy folyamatnak kell lezajlania.

Isten ígérete a Sinai pusztában nemcsak a zsidó népnek szólt !
„Ezt mondd a Jákób házanépének, és ezt add tudtára az Izrael fiainak...” szól a tudósítás ( 2 Mózes 19,3).

Mózes tehát a tizenkét törzset jelző , előtte álló zsidó népnek, Jákób házának beszélt, de ekkor betöltötte örökre szóló elhívását is, - melyet a Választott Nép vitt tovább-, mikor Izrael fiainak tudósított.
Izrael fiai azonban több, mint Jákob gyermekei !
Jákob gyermekei közé fogadta, mintegy adoptálta József két fiát, kikkel kiteljesedett Izrael háza.
Isten a Választott Nép mellé családtagként örökbe fogadta Fia gyermekeit, Jesua HaMassiah gyermekeit, a pogányokból lett Jesua Népét.
Így a Sinai hegynél kijelentett ígéret a mindenkori, teljes Isten Népére vonatkozik :

„Mostan azért, ha figyelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim, mert enyim az egész föld.
És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép."
( 5-6. vers )

Miképpen az ígéret közös, aképpen a feladat is azonos, melyet elénk élt a Választott Nép, és Jesua HaMassiah egyaránt.

Első feladatként az engedelmesség :
„Valamit rendelt az Úr, mind megtesszük..”(8. vers )
Ez az akarat, mely Jesuában és bennünk egyaránt ugyanaz és feltétel nélküli odaadás egy célra.

Második lépésként a megszentelődés Jesua által, -mint egykor Mózes tette.
Ő, aki téged az Atya akaratából elkülönít és elhív, melyre annak ismeretében csak igenlő válaszunk lehet.

Harmadik teendő életünk megtisztulása, alámerítése idején a ruháink kimosása.
Annak a ruhának, melyet születésed előtt Isten ajándékozott Neked.
Elhívásod, szolgálatod , mellyel felruházott és feladatod mellett hatalmat és méltóságot kaptál általa.
Ideje tehát az idegen ruhákat levenni és eldobni, melyet mások, - e világ, emberek, sőt gyülekezetek és pásztorok – szabtak reád, és ideje, hogy a jártadban-keltedben beszennyezett királyi ruhád a szennytől megmossad.
Attól a szennytől is, melyet mások dobáltak sárként reád.

Csak a megtisztult, elhívását elfogadó és a megszentelését Jesuától átvevő ember állhat Isten elé, hogy hallhassa és láthassa Isten kinyilatkoztatását : a Törvényt életére.

Isten ismerete az Ő Törvényeinek való alárendelés nélkül csak vallásos cselekedet.
A Törvény viszont ítélet nélkül nem Igazság.
A Törvény betöltése tehát annak megítélő működése, az Igazság : Jesua HaMassiah.
Ő, aki újra elénk tette és minden ember számára láthatóvá tette Isten akaratát, Törvényét és Tervét az emberiséggel, melyet nemcsak tanított, hanem elénk élt földi életével is.
Ő, aki mikor találkozunk Vele, megítél , hogy irgalmasságot és kegyelmet kérjünk, majd kapjunk.

Isten Terve tehát, hogy minden ember üdvözüljön.
Ehhez először Őt, majd Jesuát kell megismernünk és elfogadnunk.

A zsidóság egyes részeiben ma is követendő példa áll előttünk.
Ők minden reggel, és minden nap megélik a Savuot tényét, a Tóraadás Ünnepét.
Az ébredés utáni hálaimák után és Isten megáldása után a rituális fürdőbe mennek, ahol megtisztulással kezdik napjukat, a mikve fürdője által.
Ezután kezdik el napjukat, és veszik kezükbe a Tórát és imádkoznak, könyörögnek, fohászkodnak.

Nemde számunkra szintén így lenne szükséges minden nap kezdetét megszentelnünk ?
A megszentelve, tisztán kezdeni egy új napot, melybe a Testté lett Ígével együtt indulhatnánk ?

Új napra, új feladatra, megszentelt elhívásra és tisztán, engedelmesen...

Ezek azok a kezdetek, miután Isten életünkben a Szentháromságot kiteljesíti.
Minden kinyilatkoztatás előtt ezeket végig kell járnunk, így a Szent Szellem érkezése előtt is.

Pünkösd, vagyis Savuot ígéretét azok kapták meg, kik ezt az utat végigjárták, Istenük az Örökkévaló Isten volt egyedül, és Uruk Jesua HaMassiah.
Az Ígéret azoké lett, kik hittel nemcsak várták, hanem azért imádkoztak is.

Ma oly sokan nem értik, hogy miért nincs előrelépés az életükben, miért nem működik a Szent Szellem a gyülekezetekben ?

Pedig oly egyszerű és adott a válasz a Savuot elrendelésében és Pünkösd történetében,- mely egy.
Bármely, Istentől kijelentett és elrendelt dolgot nem teszünk meg, vagy átlépünk, nem lehetünk részesei a kinyilatkoztatásoknak.
Se életünkben, se közösségeinkben, sem Krisztus Teste nem léphet tovább a Vőlegény érkezése felé.

Ma, mikor sokan és sok gyülekezet várja Istentől a kijelentéseket, kinyilatkoztatásokat, nem veszik észre, hogy Isten már az Ószövetségben kijelentette a ma élő Isten Népének és Krisztus Testének Törvényét, Igazságát, megváltó Kegyelmét és irgalmasságát.
Már az Ószövetség idején megígérte a Választott Népnek a Szent Szellem kiáradását, melyet Jesua HaMassiah is megígért az Őt követőknek.
Szomorú, hogy a mai kereszténység a zsidó gyökerektől olyannyira levágta magát, hogy e régi, és ma is érvényes elrendeléseket, törvényeket , törvényszerűségeket nem ismeri.
Nem látja, hogy egyetlen Tóra van, Isten egyetlen, újra és újra ismertetett Törvénye, melyet az Igazság által Jesua betöltött, de nem változtatott meg, és el nem törölt.

Amikor egyszer a kereszténység felismeri, hogy az Újszövetség tulajdonképpen Jesua által újra felkínált Szövetség immáron, az Igazság által választható irgalom és kegyelem minden embernek, akkor felismerheti, hogy a Teremtésnél jelen lévő Isten Szelleme miként válhat életében minden Igazságra, Jesua teljes elfogadására, a mindenre kiterjedő kegyelemhez elvezető , megígért Szent Szellemmé .

Isten Terve, hogy a Sinai hegynél átadott Tíz Íge és a Szövetség megkötése után, a Testté lett Íge és a Golgota kijelentett Igazsága után a gyülekezetek , közösségek részesedjenek a Szent Szellem megígért kinyilatkoztatásában.
Azonban mindezek, tehát a Szentháromság teljességének működése idején megjelenik a megígért Vőlegény .

A sorrend itt is, akkor is azonos, fontos és elkerülhetetlen.

A mai időkben Krisztus Testének van Istentől Ígérete, van megígért helye és megszentelt feladata.
Ideje tehát e feladatra készülvén elfogadni ezt a megszentelő kihívást, ideje , hogy a Menyasszony megtisztuljon, és felvegye menyasszonyi ruháját.

Amint a Sinai hegyi kinyilatkozásnál, majd akkor is megszólal a kürt, a sófár...

Ne keressük tehát a Pünkösd módszereit az apostolok példáját utánozva, néhány részletet kiemelve.
Ne keressük a könnyűnek látszó utakat és a gyümölcsöket fa nélkül !

Isten benned, közösségedben, Krisztus Testében nemcsak ígéreteit akarja kinyilatkoztatni, hanem elvárja engedelmességünket, megszentelésünk elfogadását, ruháink megtisztítását.
E folyamat végén lehet életünkben Savuot, mikor a Szent Szellem uralma alatt eljuthatunk minden Igazságra.
Ezért adja a Szent Szellem által szolgálatunkhoz a feltételeket, a szolgálati ajándékokat.
Majd szolgálatunk gyümölcsöket hoz, - a Szent Szellem gyümölcseit, ajándékait, örömeit....

Savuot a betakarítás és az első termés ünnepe is.
Akkor leszünk magunk első terméssé, ha mi is eljutunk odáig, hogy életünkben megéljük a Szentháromság egységének létrejövő működését a már megismert folyamat, mindenben engedelmes, mindent megfizető módján. Első zsenge : melynek helye az Úr Oltárán van.

Közben a betakarítás és az ómer-számlálás folyamatos.
El tudsz-e számolni a beérett , és általad learatott terméssel, érett kalászokkal ?

Mert Savuot a Kinyilatkoztatás Ünnepe újra és utoljára eljő !
Akkor, mikor ígéret szerint eljő a Vőlegény.

Ez már a Savuot másik neve : Záróünnep...

Kész leszel-e addigra a felkészüléssel, ott van-e már az Oltáron életed, az Első Zsenge?
El tudsz számolni az aratással aratóként ?

Lehet, hogy földi életed idején Ő még nem jön vissza...
Mégis kérdés számodra, hogy mikor részedre eljön a „ zárás”, kész vagy-e ?

Mert Istennél minden zárás egy új kezdete.

Bezárhatod régi, engedetlen , szennyes életedet, hogy engedelmes, megszentelt, megtisztult életbe lépj az óembered teljes meghalása után.

Oly jó lenne, ha Savuot mindannyiunknak Záróünnep legyen, mikor Peszach, Jesua HaMassiah váltságműve életünkben , közösségeinkben és Krisztus Testében teljességgel befejeződik.

Az ígéretek Isten Népéé.
Először Jákób házának szóltak, de ma már Izrael népének is tudnia kell róla.

Amikor a zsidó férfi reggeli imájába kezd, imaszíját ujjaira tekerve mind az öt eljegyzési jegygyűrűjét felsorolja :

„Eljegyezlek..igazsággal,..ítélettel, kegyelemmel és irgalommal... bizony hittel..” (Hóseás 2,18-19)

Ha felvetted már ezeket, tied, mint jegyajándék, várhatod Savuotot-Pünkösdöt, és hívhatod a Vőlegényt
a legszebb Záróünnepre, a Nagy Mennyegző napjára.


Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat

SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés