CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla

A HŰTLEN KUTYÁK

“Őrállói vakok mindnyájan , mitsem tudnak, mindnyájan néma ebek, nem tudnak ugatni: álmodók heverők, szunnyadni szeretők ! " ( Károli ford.)
“Őrei vakok valamennyien, mit sem tudnak, mindnyájan néma kutyák, nem tudnak ugatni, álmodozva hevernek, szeretnek szunnyadozni.” (IMIT ford. Zsidó Biblia)
Ésaiás 56:10A prófétaság kora ideje egy időre megállt, mikor egy folyamatosság, a próféták egymást követő láncolata megszakadt. Haggeus (Hággájá kb. i.e. 520), a fogságból Zorobábelel együtt hazaérkezett Zakariás(Zekarja), és Malakiás (Malachi kb.ie.450-400) után mintegy négyszáz évig megszűnt a prófétaság.

“Egy Égi Hang (bat kól) így szólt: akad valaki közületek, aki méltó a Szent Szellemre (ruah ha-kodes), ám egész nemzedéke méltatlan rá..." (Toszefta Szóta,13,3)

Amikor Hillel e kijelentést tette, tanítványai közt, talán maga sem tudta, vagy tudta, de nem érthette, hogy a négyszáz év elmúltával és annak csendje után jön Valaki Népéhez, a Választott Néphez, aki maga lesz az Égi Hang: Ő, aki Isten Szellemével betöltve, már nem csak a zsidó népnek-népének, hanem az egész emberiség prófétája is lesz.

A prófétákat ma is elhallgattatják, vagy hallgatnak. Újra csend van, és nemsokára e Próféta hangja, a Feltámadott Krisztus, a Felkent Messiás Király újra megszólal, újra nem látni, hanem hallani fogja immáron az egész világ, hogy mi Isten Terve, és Üdvterve az emberiséggel.

Az “ÉgiHang” pedig nem más, mint a Szent Szellem, és a Szent Szellem által Krisztus Testében és általa újra működő ajándék: a prófétai látás , és vezetés szolgálati ajándéka.

Jesua születésének, és a próféták hallgatásának idején a zsidó nép mégsem hagyta el Istenét. Neki tetsző életet akart élni, melynek következményeként létrejött a farizeusi törvényeskedés és az Írások betű szerinti értelmezése (Talmud - Szóbeli Tan), előtérbe kerültek a hagyományok keresése (Midrás és Aggadák) és tisztelete, a miszticizmus, mely okkult tudománnyá vált (gemátria /számmisztika / ). Ebből kiemelkedik a kabala (hagyomány-misztikus tan), melyet a “titkos tanok tudói” ismertek és használtak. A ma is használatos kabala a hindu-perzsa, új platonikus, és új pythagoreánus és más, a zsidóságtól idegen filozófiai elmélkedések hatására jött létre.

Az útkeresés gyümölcse lett végül a Misna is, mely nem más, mint a zsidó törvényrend mindezekből összeállítva.
Mindezek felsorolása, és a zsidó hitélet szellemiből lelkivé válásának folyamatának ismerete számunkra csak azért szükséges, mert Jesua első zsidó tanítványai e farizeusi, és sok egyéb vallási hitágazatban éltek. Ugyanakkor azért is, mert a mai zsidóság vallási életét is a Szent Szellem vezetése, és a prófétai látás-vezetés helyett ezek az emberektől származó hitalapok adják meg.

A zsidóság hitéletének megváltozása keresztény szemmel mégsem tekinthető csak a Választott Nép sajátos útjának.
Ugyanúgy megtalálhatóak ma is keresztény farizeusok, keresztény “Talmudok”, amik híres teológusok írásaiból alakultak ki, melyek könyvtárakat tesznek ki. A keresztény hagyományok és azok tisztelete akár bálványozás szintjén működnek. Keresztény felekezetek sokasága keresi a titkokat sokszor kabalisztikus módon, vagy a számmisztikával is magyarázva.
A mai pogány-kereszténység világvallási alapjaiban ugyanúgy fellelhető a hindu-perzsa miszticizmus, mint a görög-római filozófia és tudományok használata, beépítése számtalan pogány vallás elemeivel együtt.

Ebbe a zűrzavarba érkezett, és a mai zsidó és keresztény zűrzavarba érkezik újra a Szent Szellem: Jesua HaMassiah által, és a megígért próféciák beteljesedése szerint.

E zűrzavar helyreállítása és rendezése miatt lett kiküldve Ráv Saul (Pál apostol) is, és Isten állítja helyre az apostoli munkát újra és napjainkban, hogy az eredeti alapokra álljon Isten Népe és Krisztus Teste. Az apostoli szolgálat azonban prófétikus látás nélkül nem működik, de a kettő együttes jelenléte egyben a pásztorolás működése is. Az apostoli és prófétai szolgálat helyreállítása egyben a szelíd olajfa gyökerébe való be-, és visszaoltatás ígéretének, folyamatának megindulása és prófétai beteljesedése.

A mai helyzetet azonban mégis Ésaiás szavai , - melyek egyben az Örökkévaló ítéletének szavai-, jellemzik. Urunk ma is válaszol arra, hogy miért állunk ott, ahol állt egykor Izrael Népe!

“Őrállói (őrei) vakok...”

Izrael számára az őrállók és őrzők mindig a próféták voltak. Nekik adatott és volt látásuk, vezetésük, ők voltak, kik a Nép és Isten között közvetítettek. Elhívásuk szerint ők közvetítették Isten akaratát és szándékát, hiszen ők voltak Istennel bizalmas kapcsolatban.
Isten a Szavát az ő szájukba adta, mely szavakat ők módosítás nélkül adták tovább, mintegy postásként juttatták el a címzetthez.
Ők először hallottak, miáltal volt vezetésük- ismerték Istent, Törvényét és Szavát, az Igét-, majd azután láttak. E kettőt egyesítette feladatuk, mikor felhatalmazással szóltak is.

E prófétai tevékenység gyakorlati eredménye az volt, hogy egyben pásztoroltak is, Isten akaratában vezették közvetve a Népet, hiszen a Király uralkodott egy időben.
Ebből is látható, hogy a Szent Szellem munkája és vezetése mennyire el nem választható Jesua, a Felkent Király uralmától. Látható, hogy Isten Szelleme és Krisztus Szelleme egyszerre és együtt, és Egy Szellemként van jelen mindig Krisztus Testében, Isten Népében.

Ésaiás idejében ez változott meg, mint ma is ez a helyzet észlelhető a kereszténységben.
A vágyaik és saját vágyaink és az engedetlenség miatt kerültek és kerültünk vakságba.

Ennek okait keresve gyors választ kaphatunk:

“és az ebek telhetetlenek, nem tudnak megelégedni, pásztorok ők, akik nem tudnak vigyázni, mindnyájan a maguk útjára tértek, ki-ki nyeresége után, mind együtt!”
/ Ésaiás 56:11/

“és a kutyák erős vágyúak, nem tudnak betelni, és maguk a pásztorok nem tudnak ügyelni, mindnyájan útjukra fordultak, egytől-egyig.” ( IMIT u.a.)


E két fordítás együttes olvasása ad választ arra, hogy miért támadta meg a “mezőnek minden vadjai!...erdőnek minden vadai!“ (u.o.9.vers) a védtelen közösségeket, gyülekezeteket, Isten Népét. Miért vagyunk fogyatkozóban, megmarva és sebesülten. E szavakat azt hiszem, hogy nem kell külön magyarázni.

Az izmaeli , amáleki és edomi eredetű telhetetlenség, habzsolás, siker orientálódás mind-mind védtelenné tesz, és vakká teszi az őrzőket. Siker, pénz, hatalom és paráznaság..: ”erős vágyak”.
Ma már mozgalmak, felekezetek, pásztorok és a hívők is saját útjukat járják. Keresik, ahol lelki élmények, fizikai nyereség, a maguk haszna elérhető.
Elismertség, anyagiak, dicsőség. Sietséggel el kell érni “a húsos fazekakat”. Kutya világ ez!
Otthagyták sokan őrálló, őrségben elrendelt helyüket, és miközben magukat, gyülekezetüket, projectjüket építik, elfelejtkeztek Isten Szaváról, akaratáról: elhívásukról és szolgálatukról.
Templomot, parókiát, és sok mást építenek.
Egzisztenciájukat és financiális helyzetüket helyezik a legfontosabbak elé, vagy fölé. Pásztorok, kik már nem vigyáznak a rájuk bízottakra, a csontért és legfeljebb nagyobb húsdarabért lihegő, nyájukat elhagyó juhászkutyák ők.

Ők, akik talán habzsolásuk, csámcsogásuk miatt sem hallanak. Ők, akik a próféciákról hallani sem akarnak, hanem vicsorogva féltik körömszakadtáig a kövér falatokat.
Eközben a nyáj szétszéled, az erdei, mezei vadak eszik meg a védteleneket!
A Sátán azonban ennél még okosabb! Nem eszi meg egyenként a védtelen, szétszóródott nyájat, hanem ad egy tőle való pásztort. Az elhagyott, eltévedt, védtelen nyájnak ad új pásztort és új kutyákat, hogy egybegyűjtve magáévá tegye.

Mert az őrzők.....

Valamikor őseink sem mentek haza Babilonból, mert jól éltek. Az birodalom elismert vezetői, hivatalnokai, bankárai lettek. Isten pedig visszavonta négyszáz évig az Ő Szellemét, megszűnt a prófétai vezetés és látás hosszú ideig. “Csak” engedetlenek voltak Istennek....

Jól tudta akkor is a Sátán, hogy a krémjét a Népnek, a sok értékkel és talentummal rendelkezőket kell elcsábítani!
Eleget tevő módon és lelkileg próbálták Isten Tervét és a saját szándékaikat összeegyeztetni. Ebből lett a rabbinikus judaizmus és a már felsorolt termékei, és ebből lett a szellemiből lelkivé lett keresztény farizeusság hasonló útja. A betű szerint eleget tevő, kegyes, vallásos keresztény...

Mindaddig nem is szólt Isten Szelleme, míg valamennyi zsidó össze nem jött Jeruzsálembe, a prófécia beteljesedését várni, melyet Joelnek adott Istenünk.

Mert Isten Ígérete nem a Nép egy töredékére, hanem a teljes Népre vonatkozott!

Ma is! Mindaddig, amíg a mai kereszténység együtt nem megy fel Jeruzsálembe, együtt nem várja az ismert és elfogadott prófécia beteljesedését: Isten mindaddig hallgatni fog!
A Szent Szellem megígért, új és hatalmas kitöltetésének feltétele ez ma is: “Összegyűjti az Ő Népét..”

A héber nyelv és gondolkodás ismerete nélkül sokszor és sok dolgot kevésbé érthetünk meg. Az Ésaiás 56-ban azonban ékes példája annak, hogy mennyire szükségünk volna ezekre.

-A PRÓFÉTÁK NYÁJAT ÖRZŐ ÉS TERELŐ KUTYÁK.

-A prófétai, szolgálati ajándék elválaszthatatlan a pásztori szolgálati ajándéktól.

-A pásztornak prófétai látásának kell lennie ,és felelős a nyájának őrzéséért!


Mindezek alátámasztására legyen eszköz tehát maga a próféta szó jelentésének magyarázata:

A próféta (nabi, többes szám: nebi) hitpael formában eksztázisba, révületbe esni jelentéssel bír.
Nifal formában hirdetni, hívni a jelentése.

Az idézett Ésaiás 56. részben mikor kutyáról szól a prófécia, összefügg azzal, hogy a próféta (nabi) szó etimológiailag a nabach szóból ered, mely ugatást jelent !

A próféta tehát az Ige embere. Az Ige (dábár) szava piél alakban (dibber) pedig jelenti: az előretörő szavakat egymás utáni sorrendben kell kimondani.

Tehát Isten Szelleme által kapott üzenetet (bat kol=Égi Hang), melyek erővel törnek fel, egymást követő tervszerűségben lehet és kell kimondani annak, ki prófétai szolgálati ajándékot kapott !
E mellet, az üzenet és vezetés birtokában felelős a nyájért, népéért, mint a nyáj mellett őrködő juhászkutya.

A prófétai és pásztori feladat tehát Isten üzenetét hangosan, előretörő erővel és Isten szerinti elrendelésben, rendben hallhatóan, “ugatva” hirdetni.
Akinek van látása, vezetése , őrködnie is kell, a fűben rejtőző, és az erdőből juhot rabolni kitörő vadak, - szellemiségek-, ellen. Hallatni hangjukat, vicsorítani-elűzni a támadót, és ha kell harcolni a juhokért!

E bibliai prófécia tehát nemcsak akkor, Ésaiás idején volt aktuális.
Ma a jóllakott kutyák (a nyáj őrzésére rendelt pásztorok) elheveredtek, és álmodoznak, lustálkodnak, már-már félálomban vannak gőgös megelégedettségükben.
Szabad az út a rejtőzködő ellenség számára, egészen a nyájakig.
A kutyák jóllakottak és keresik az újabb zsíros falatokat, keresik, és tervezik útjaikat, melyek egyre távolabb viszik az őrizetlenül hagyott nyájtól.

A próféták elhívása annyi volt, hogy vigyék Isten akaratát, tervét és törvényét a Népnek. A mai prófétai elhívás is ez, nem pedig missziós, gyülekezeti, vagy egyéni célok kihirdetése.
A prófétáknak ma is ébereknek kell lenniük, hiszen a szellemi tunyaság életekbe kerülhet!

Ideje tehát, hogy újra legyenek olyanok, kik birtokosai a prófétai és szolgálati ajándékoknak. Valamint ideje, hogy a pásztoroknak legyen prófétai látásuk!
Még nagyobb szükség az, hogy az eltunyult, jóllakott, maguk hasznát, sikerét, zsíros jutalmát elvevő és kereső pásztorok bűnbánatra jussanak. Újra prófétai látással vezessék, védjék a rájuk bízott nyájat, - mely egyedül Urunké.

Szükség van tehát kutyákra!
Szükség van ugatásra! Jelzésként és harcos hangként...


Kedves Barátom!

Oly sokszor akartak már lecsendesíteni, elhallgattatni. Próbáltak jókora zsíros hússal elcsalogatni, hogy jóllakottan heveredjek le. Sőt próbáltak megkötni is....
(Mostanában mondták rólam, hogy veszett is vagyok, mikor hamis próféciák mondásával vádoltak, és másokat óvtak tőlem, mert “harapok”. Szegény , acsarkodó néma kutyák ..)

Szeretnék azonban mindig ugatni !..és teszem, míg Urunk akarja, és használ e védtelenné lett nyáj mellett.

Szeretném, ha továbbra is lennék eszköz, hogy újra legyen prófétai látás és vezetés Krisztus Testében.

Kutya vagyok tehát, akire Urunk rábízta szavait, terveit és megbízott őrködéssel, tereléssel.

Kutya vagyok, és nincs saját nyájam, de a Pásztor bízott rám juhokat. Ugatni fogok mindig!

A Jó Pásztor hűséges segítőjeként.

Shalom!

2005-09-30

Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés