CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

S H A L O M !

„Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért...” (122 Zsoltár : 6.vers )

„..és monda nékik: Békesség néktek!” (János 20 : 19)Hétköznapjainkban oly sokszor és minden tartalom nélkül hangzik el : shalom!
Hallható gyülekezetekben, olvasható, sőt némely helyen divatos, olykor hivő emberek szájából elhangzó bizonygatás: én szeretem Izraelt, a zsidó népet.
Jókívánságként és vágyakozásként egyaránt :
Shalom! - békesség neked ( és nekünk…)
Profán lett e köszöntés, pedig igen fontos, és mély üzenete van, hiszen Jeshua HaMassiah is így köszönt feltámadása után…

De értjük e szó valós jelentését?
A válaszadásra serkent az is, hogy filoszemita, Izrael-barátok az idézett zsoltárvers alapján imádkoznak Izraelért, és a humanitásuk szerinti földi béke létrejöttéért.
Fegyverszünetért, a háborúk megszűnéséért, az egymással szembenálló felek megbékéléséért, azért, hogy a fegyverek elhallgassanak…
De Isten szerinti ez? Vagy csak lelki, érzelmi jó szándék, mely azonban Isten szavaival ellentétes…?

A kérdés megválaszolásához első feltétel, hogy elfogadjuk:
- a próféciák és Isten Ígéretei Izraelre, Krisztus Testére és az egész világra visszavonhatatlanok, állandók és semmiben sem változtak.

További segítséget nyújt, ha megismerjük e szó valódi jelentését:

Amikor két zsidó találkozik , egymásnak feltett kérdésük .
„Má slomchá? (Má slomech ?)"…..„Mi a békéd…?"
Bár sokan „hogy vagy?” kérdésnek fordítják, minden héber nyelvismeret nélkül felfedezhető a shalom szó e párbeszédben, mely oda-vissza elhangzik: salom lecha……legyen békéd, béke neked (veled)…..
E köszöntés hangzik el háborúban, békés időkben, minden zsidó közt nemre, rangra tekintet nélkül…, és minden esetben, minden helyen és minden helyzetben.
Tehát minden emberi körülménytől független jókívánság ez!

Így érthetjük meg, hogy ezért nem ember és ember viszonyára vonatkozhat e kérdés és válasz, hanem ember és Isten közötti állapot rendezésére szólíthat fel a kérdést követő válasz.
Válasz, mely rejtetten akár bizonyság is lehet !

„Békesség néktek!"
E szavak azon a szombaton hangzott el, amikor a farizeusok és a szadduceusok, a Názáreti Jeshua HaMassiah–ról, és a feltámadásról való híreket, bizonyságokat szerették volna megsemmisíteni…
Azon a késői órákba átnyúló szombati napon, - a szombat első napján-, amikor a szombatot még nem zárták be (lásd:Havdala..) a tanítványi, zsidó gyülekezet tagjai, de már a zsidó időszámítás szerint új nap kezdődött…
Akkor, amikor a zsidó tanítványok, Krisztus földi munkásságának, és feltámadásának tanui elárvultan, az antikrisztusi szellemiségtől vezérelt zsidó hatalom elöl elbújva, de mégis emlékezve, és reménykedve várakoztak…
Ekkor jelent meg közöttük a Békesség, Isten Békesége e világnak:
Jeshua HaMassiah, a megölt Bárány, és feltámadott Krisztus…a Felkent Messiás Király.

Mert Isten Békessége valamennyiünknek Ö:
A megítélésünk, a kegyelem és megváltás, valamint Krisztus minden nevének teljes uralma, hatalma, életünk felett…
Mindez együtt és teljességében.

Ma ezt az érzést egyedül a velünk és bennünk élő Krisztus által élhetjük meg!
Ezáltal válnak, és változnak gondolataink, tetteink Isten akaratának, Törvényének engedelmeskedővé.
Hiszen ez a Béke szellemben létrejövő béke és rendeződés, valamint folytonosan növekedő egység ember és Isten Szelleme közt…
Békesség, melyet számunkra Krisztus Szelleme ad, mely akkor a zsidó tanítványoknak akkor és ma a Messiás Testének megígért, sőt felkínált...

…Isten Akaratában élni, szolgálni, Tervét betölteni. Mindezt újjászületve, beépülve a Messiás Testébe, a Szent Szellem vezetése által:
Messiás Testében, messiásinak lenni, és megélni a megszentelődés folyamatát életünkben:
Ez a Békesség!
Ezt kínálja Jeshua HaMassiah Isten Akarata által, Isten Igazságában, áldozata által és velünk maradó hűségével….valamennyi embernek.

Így kérdezem:
Mi a Békéd? - má slomchá?

Helyzetedtől függetlenül kell feltenni e kérdést!
Rendezett a viszonyod Istennel?
Van Békéd? – Jeshua HaMassiah és így a Szent Szellem vezet az Úton, életed végezetéig?
Vagy valamiféle hamis békességet keresel? Önmagad áltatod?
Emberektől várod a csendet, a nyugalmad, háborúságaid megszűnését, netán szövetkezel, hogy védett legyél elleneiddel szemben?
Mert egyszer rejtettségedben, bezárkózásaidban, és titkaid között egyszer a „zárt ajtón” keresztül neked is megjelenik a Feltámadott, és így szól:
„Békesség néktek...”
Ö tudja gondolataidat, állapotod, és e felszólítást meg fogja előzni a kérdése:

Má slomchá? (Má slomech?)…Mi a békéd ?

Ma minden Isten szerint és a Messiás uralma alatt történt?
Vagy mindenben rendezett, átadott, Istennek tetsző és engedelmes az életed?

A válasz is Tőle érkezik:

Békesség neked…Shalom lechá !
Köszönt és felkínálja: önmagát…
Nála és általa van bűneidre bocsánat, megváltás, és üdvösség…
Mert Isten Békessége e világgal és benne Veled:
A Golgotán minden emberért Isten által feláldozott Áldozat váltságműve….

Aztán elindul valami új és más…, békességben élsz, és a Szent Szellem vezetni kezdi életed.
Folytatódik a szabadulás, tisztulás és a megszentelődés életedben...

Ő mindig visszajön, mindenkiért újra és újra, és a mindig zárt ajtókon át is.
Tamásért, tamásokért…( Ján 20:26)
A köszöntés, a felkínált, legnagyobb ajándék mindig ugyanaz:
„Békesség néktek!"

E sorok kezdetén Jeruzsálem és Izrael békességéről szóló szavak vannak.
Igen, magam is szeretném Izrael és Jeruzsálem békességét, jó lenen, ha a fegyverek helyett a Szeretet uralkodna Nép és népek közt…
A próféciák pedig háborúkról szólnak!
Igen!
Lesz Úr a Szeretet és a Békesség a Szent Földön...!
Mert prófétai ígéret, hogy a Választott Nép megismeri Isten szeretetét, és Békességét, felismeri a Názáreti Jeshua HaMassiaht, a visszajövő, Felkent Messiás Királyt…
Ez azonban nem emberi, keresztény „missziók” sikere lesz, hanem Isten szuverén akaratának beteljesedése, Önmaga által adott ideje és módja által…

Ma tehát nincs béke…
Nincs, mert Isten Választott Népe még nem tért vissza az örökkévaló Istenhez, nincs, mert a pogányok teljessége még nem zárult be…

Az igazi Shalom akkor jön el, ha a Szentföld valamennyi lakója megismeri Ábrahám, Izsák és Jákób Istenét.
Elsőként tehát az ott élő pogány népek felé szól az ígéret, és feléjük kell szolgálatra késznek lenni Krisztus Testének !
A zsidóság pedig Isten Öröksége, melyről, és a mi Békénkről az Örökkévaló Isten gondoskodik ígérete szerint.

A földi, humanista, sőt a hellenizmusból átörökölt béke-kép és képzelet helyett térjünk vissza a próféciák igazságaihoz, ígéreteihez, és ismerjük meg Isten Tervét, mi több Tervének sorrendiségét, ütemezését…!

Izraelnek Istenére van szüksége, és nem jóakaratú, de lelki imáikkal tudattalanul is átkokat kimondó keresztényekre…..

Istennel Békéje annak van, aki engedelmes Istennek, és bűneit megbánva, Isten Akaratát cselekszi engedelmességgel.
Ugyanez vonatkozik a zsidó népre is, melyre és egységesen, egy népre kijelentett terve van Istenünknek.
Krisztus Testében élő más nemzetbelieknek két feladatuk van:
-emlékeztetni a Választott Nép mai tagjait a próféciákra, Isten kijelentett szavaira..
-amikor a próféciák valamelyik ígérete következik sorra, mindenben segíteni a Választott Népet, hogy abban őket semmi és senki se gátolhassa…

Ha ezt a kettőt megteszed, akkor meg fogod tapasztalni, hogy Isten megáld ígérete szerint, és növekedik benned is a Békesség...

Copyright © 2005-2008 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat

SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés