CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

TEKINTÉLY,VAGY MÉLTÓSÁG?

Haladás, felvilágosodás, szabadság, testvériség, egyenlőség

A szavak tartalmának megmásítása, valódi értelmének és Isten szerinti valós megélésnek más célok eléréséhez való átértelmezésével találkozunk évszázadok óta.
Minden valamirevaló politikai áramlat, és legtöbb keresztény mozgalom szintén e szavakat tűzi ki napjainkban is zászlajára.

- Elindulni, haladni, menni előre minden kor és minden generáció természetes vágya.
Különösen akkor, amikor valami stagnál, amikor egy közösségi úton akadályok jelennek meg.
A Messiás Testét éppúgy serkenti a tanítványi úton való előrelépés, mint a világi hajsza hamis célokkal teli kényszerit ereje, tömegvonzása…

-A nagyobb világosság, nagyobb látás ígérete valójában új, emberek által kialakított irányvonalak, tézisek, teológiai ismeretek és újabb és újabb dogmák születésének kezdete.

-A szabadság kezdete évszázadok során, pedig azt jelenti, hogy egy új rendszer, vagy vallásfelekezet kihívja a többre és jobbra vágyókat, de még inkább azokat, akik valami elismerést, hatalmat kérnek, s követelnek önmaguknak.

-A testvériség, pedig nemcsak hirdeti, hogy az ember csak közösségben élheti meg hivő életét, hanem a világosság és szabadság kínálatával bizonyos mértékű, látszólagos változásokat ígér.

Mindhárom szó hamis alkalmazása tehát olyan birkanyáj létrehozásának célja, melynek irányítást, a legelő területén behatárolt szabadságot, és a nyáj tagjainak egyazon jogokat, jutalmakat, fenyítéseket biztosit…

Az egyenlőség szó értelmezése, pedig legtöbbször a Bibliából kiemelt példákkal, önkényesen használt magyarázatokkal, sőt a szöveg környezetéből és történelmi helyzetből kiemelt, mitöbb, attól idegen értelmezés szerinti módon válik egy hierarchia piramisának építéséhez eszközzé.

A haladás, felvilágosodás, szabadság, testvériség szavak céljait kicserélve mérhetetlen sokaságú szektát lehetséges létrehozni, melyek felsorolása lehetetlen.
Azért is, mert ahány útirány, ahányféle igazság és tanítás és amilyenféle szabadság értelmezés, valamint ahány az embereket összekötő, testvért kereső vágy, és remény, érdek és várt jutalom, annyi a szektás közösség, felekezet, mozgalom….

Az egyenlőség szó, pedig amennyiben e három szó együttes és Krisztus Szellemében történő változások és működésének következménye és bizonyságokat jelentenék, akkor a haladás, felvilágosodás, szabadság, testvériség Isten szerinti módon, és mindenben mentes lenne az emberektől, emberi akaratoktól, és nem épülhetne ki egy rejtett hatalom, mely emberek által egészen az antikrisztusi hatalom kialakulásáig vezet!

Amikor viszont az egyenlőség szó alkalmazásánál megjelenik az egyazon közösséghez tarozók közt egyfajta rangsorolás, hierarchia, arról a közösségről kijelenthetjük, hogy az a szervezet nem a Messiás Teste, és nem a Messiás Szelleme, a Szent Szellem a vezető és eggyé tevő kohéziós erő, hanem emberi akarat, cél, érdek az összekötő és uralkodó.
Ott pedig, ahol emberi, vagyis lelki célok dominálnak, ott megjelenik a versengés, irigység, pártoskodás, széthúzás és sok más, a hivőket szétválasztó akarat és erő és annak fegyverei, melyek a Messiás Testét támadó erők működése.
A lelki harcolni kezd a szellemi ellen, majd mindez fokozódik, amikor a test is lélek ellen kezd küzdeni …..
Fájdalmas látni, hogy ez mennyire igaz, amikor a gyülekezetben lévő szellemi közösségek tagjai nem szellemben vezetik a gyülekezetet, hanem lelki módon teszik azt.
Mégpedig úgy, hogy önmaguk is tudatukra támaszkodnak, megoldásokat keresnek, majd egymás közt és egymás fölött uralmat gyakorolnak.
Megtervezik a gyülekezet haladásának útját, a saját hitelveiket, saját törvényeket alkotnak, és azon belül adnak szabadságot a többieknek, mindezen alapelvekhez és azok érvényesítők pedig e gyülekezeti rend szerint fogadják el egymást testvéreiknek, vagyis azonos törvényt és uralmat elfogadók tartják egymást testvéreknek..
Az egyenlőség, pedig csak a tömegre érvényes, aki fölé helyezkednek a velük egyenlők, akik mégsem egyenlők velük, hiszen ahol ember alkotta bármiféle rend lép életbe, ott nincs többé egyenlőség: a Messiásban…
Látványos és szép gyülekezetek jöhetnek létre, melyeket elérik újabb haladást, felvilágosodást, szabadságot, testvériséget és egyenlőséget hirdető trónkövetelők, vagy gyarmatosítók .

Új zászlók és magasra emelői, jól hangzó és modernnek kikiáltott megújulások, ébredések, mozgalmak ……….
E jól hangzó, és emberi vágyak következménye, pedig a sokszoros megosztás, szektásódás .

A szekta pedig nem más, mint mindazok jelzője, akik elvágták magukat a zsidóknak adott Gyökértől, akik Isten Kijelentett Akarata, Törvényei és így kegyelme ellenére, vagy helyett önmaguk képeznek felekezeteket, gyülekezeteket, hogy ott emberi akaratokat, terveket és törvényeket alkotva önmagukat, vagy szervezeteiket teszik bálvánnyá, bálványozottá.
Létrejön tehát a kiskirályságok sokasága, ahol a felsorolt négy ígéretet bibliai köntösbe bujtatva, csalogatja azokat, akik többre, jobbra, igazabbra vágynak.
Biztos haladást ígérnek a növekedés, áldás és sok más útján: uj módszerekkel.
Újabb és nagyobb világosság, látás és kijelentés, valamint megtapasztalások. Emberek, sikeres szolgálok és csodák által.
Szabadságot hirdetnek az Ószövetségben kijelentett Törvények alól, amikor az emberi értelemben mért boldogság, öröm sokaságát átélő keresztény életet kínálják. Helyette…
A közös célok és ígéretek érdekszövetségében való elérése által létrejött testvéresedés előnyeinek, jutalmainak kínálatával létrejönnek keresztény kasztok, melyek mélyen fertőződtek kezdeteiktől fogva a gőgtől..

A történelem tanulságai szerint e négy ígéret valamennyi politikainak mondott mozgalom sajátja volt. Valamennyi e négy eszme ígéretével állt elő, miközben ma már ezen ígéretek a korszellem mindenkire kiterjedő parancsa is.
Az embert uraló célok, modern felismerések és a tudás fokozott vágya, a korlátlan szabadság, mely a bűn korlátainak lebontásával minden embert rabbá tesz.
A tolerancia, szinkretizmus minden embert testvérévé tesz, mely testvérség mégsem Isten szerinti következményekkel jár…

A történelmi korok mindig azonos, négyes ígérete megfigyelhetően azt a célt szolgálják, hogy minden ember egyenlő lehessen!
Az egyenlőség, pedig akkor növekedik, ha minél kevesebb a rabtartó, és mindenki egyenlő módon kerül egyre kisebb létszámú uralkodó réteg alá.
A folyamat vége, pedig az antikrisztusi uralom megjelenése.
Amikor valaki egyenlőséget hirdet, és nem a Messiásban(Krisztusban) teszi azt, akkor, az nem más, mint az antikrisztusi egység egyenlőségének folyamatos terjedése.

A világ trendje pedig hamarosan a világ kötelezővé lett rendje.
E „ korszerű ” folyamat mindig hatással volt a keresztényekre, a világ szellemisége és módszerei hamarosan a lelki, vallásos kereszténység közepette is építették és építik azt.

A „ négyes ígéret „ hamis ígérgetői pedig az ötödikben elárulják önmagukat, és irányítóikat:
Amikor a szellemi vezetést és irányítást, a Szent szellem egyetlen és mindenek felet levő autoritásra hivatkozva önmaguk építenek piramist, hierarchiát.
Ennek szándék elsősorban az, hogy hatalomra kerülve, hatalmukat megalapozzák, megindokolják és megvédhessék másoktól…
Kezdetben a maguk alkotta törvény erejét alkalmazzák mindazokon, akik önként fejet hajtottak nekik, és elfogadták őket önmaguk felett.
Egy idő multán viszont, amint pozícióik meginganak, az elmisztifikálás, elszellemiesités fegyverét veszik elő.
Az önmaguk alkotta, és az egymásnak osztogatott hamis, emberi autoritásokkal teszik ezt.
Ennek az eszköze szintén: a Biblia félremagyarázása…
Benne a pálizmus, mely jellegzetessége Pál szavait önkényesen, vagy éppen kiforditva mások számára törvénnyé tenni. Ha kell, akkor Isten törvényeinek elvetése által is.

Ekkor alakul ki a tekintély elv.
Ami nem más, mint a bálványozás kötelezővé tétele!
Fenyegetéssel, retorziókkal, félelemben tartással, a jutalmak, áldások és a komfortos szolgáltatások elvonásának ígéretével.

- Nem ritka tehát, hogy a haladást azok hirdetik, akik maguknak gyűjtenek sereget.
Toborzók : aratásra, szellemi harcokra és győzelmekre…
- A megvilágosodás képviselői is ők, hiszen jogosultságukat, és céljaikat általában prófétai minőségben hirdetik másoknak…
- Szabadságot hirdetnek, mely szabadság inkább a meglévő gyülekezetekből történő kicsalogatás. Ismérvei ,pedig azok lekicsinylése, besározása, sokrétű bemocskolása, vádolása, sőt akár kárhoztatása is..
Felismerhetőek, hiszen mindezekkel azokat vádolják, akik útjukban állnak, vagy nem hódolnak be.
- Azokat viszont, akik az előző három pontban megnyertek maguknak, testvérként fogadják.
De csak őket, hiszen minden más hivőt gőgösen lenéznek, tőlük távolságot tartanak.

A tekintélyelv tehát működik.
Kétféle módon.
-A vallásos gyülekezetek szinte teljes mértékben alkalmazkodtak a világhoz, annak valamelyik társadalmi formájának rendjét, elvét és törvényeit hangsúlyozzák ki.
A feudalizmusban feudalista tulajdonságokkal és külsőségekkel, majd minden időben az egyházak az uralkodó társadalmi rendhez igazodtak.
E régi rendeknek vannak tehát közöttünk a nyugati, vagy amerikai mintákat követők.
Eközben az idejétmúlt kommunista és szocialista társadalmi rend maradványai ma is élnek nyomaiban az idősebb generációkban…
-A mai társadalmi rend pedig nemcsak válságainak végén van, hanem hamarosan a globalizálás olyan fokába lép, mely a New Age teljes kibontakozása. Fel kell ismerni tehát a New Age tekintélyelvének a törvényszerűségeit.

Jelenleg olyan uralomváltás idejét élhetjük meg, amikor az eddigi tekintélyek helyébe mások lépnek, akikre fel kell néznünk, és megkövetelik jogosultságuk, igazságuk és autoritásuk által a vak hitet, a vakon való követést.

Ezért valamennyiüknek tudnunk kell, hogy kinek engedelmeskedhetünk, ki lehet a vezetőnk, ki adhat vezetést, látást, dicséretet, dorgálást.
Vagyis és egyes egyedül, ki lehet „tekintély” felettünk…
Ezért a folytatásban szó lesz az Egyetlen Tekintély, Ábrahám, Izsák és Jákob Istenének Akarata, terve és törvényei tekintélyéről, és arról, hogy a mi szolgálatunk és utunk tekintélyt, vagy méltóságot ad-e számunkra?

Mert Isten Jeshua HaMassiah-t hatalmazta fel, hogy a Szent Szellem által méltasson arra, hogy mindezekben szolgálhassuk Öt.

A mi tekintélyünk nem ok, hogy bálványok legyünk, vagy bálványozhassanak, de kiváltság arra, hogy képviselhessük minden emberi akarat , erö és hatlom nélkül Ábrahám, Izsák és Jákob Istenét, Jeshua HaMassiah uralma és a Szent Szellem vezetése által.

A Tervezőnek és Kivitelezőnek és a Templomot megszentelő Istennek van tekintélye, mi pedig egyedül Őreá nézhetünk!
Ha valaki szerszám az Ö kezében, adjon hálát e méltóságért.
Mások, pedig e tisztben legfeljebb tisztelhetnek, vagyis szerethetnek még jobban minket, hogy számukra Isten üzenetét, akaratát, vagyis áldást vihetjük.
Mi csak postások vagyunk, akiket e tisztben szerethetnek, várnak, hogy mindazt, amit Istentől kaptunk , és hozunk másoknak átvehessék.
2007-05-17

Copyright © 2005-2008 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés