CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

PASSIÓ......

Megfordított betü...
Auschwitz, 2004.

"És monda az Örökkévaló Ábrámnak :
És megáldom a téged áldókat és a téged átkozókat megátkozom..." / 1Mózes 12, 1-2 /

"És Isten szólt Ábrahámhoz .
mert Izsákban neveztetik el majd el magzatod." / 1 Mózes 21, 12 /

" és majd áldják magukat magzatoddal mind a föld népei..." / 1 Mózes 23, 18 /

" és megjelent az Örökkévaló s mondta / Izsáknak /:
.. és áldják magukat magzatoddal mind a föld népei. " / 1 Mózes 26,2 és 4 /

"Én vagyok az Örökkévaló, Ábrahámnak, atyádnak Istene, és
Izsáknak Istene......veled /Jákóbban/ áldják majd magukat mind a föld nemzetségei, és magzatoddal." / 1 Mózes 28,13-14/


Alig telt el néhány nap azóta, hogy Auschwitzban ,és Birkenauban az emberiség egyik legborzalmasabb és legszégyenletesebb bűneinek helyszínein újra hallottam a lerombolt krematóriumok közt, az oly nehéz kérdést : Hol volt akkor Izrael Istene....?
Teljes szívemből szerettem volna erősíteni zsidó népemet azzal, mely hitem és erősségem alapja : Isten Ígéretével, az Igével.....

"Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az Ő elhívása..." / Róma 11, 29 /

Ugyanígy szerettem volna e szomorú helyen a hitet, reményt és Isten Szeretetét továbbadni másoknak.

"Ha hitetlenkedünk, Ő hű marad: Ő magát meg nem tagadhatja." / 2 Timóteus 2,13 /

Számomra és némelyeknek nem kérdés, sőt bizonyság, hogy Isten az el-, kihívottaknak Ábrámtól napjainkig teljesítette ígéreteit, és Isten Választott Népe, Izrael ajándék és áldás lehet az idők végéig minden nép számára.

A romok között, emberi hamvak rétegei fölött a legnagyobb "zsinagóga" és a zsidó nép legnagyobb temetőjében minden érző szív megrendül, és kérdések sokasága vár megválaszolásra.

Pedig a "miért?" kérdésére a legegyszerűbb válaszolni....

Csak egy „betű” állt fejre: A "B" betü............
"ARBEIT MACHT FREI...." -olvashatjuk a Láger bejárata felett.

Valóban csak egy betű ?

Sokak számára ismert, hogy a zsidó nép egymással és a világgal úgy kommunikál, hogy minden eszközt igénybe vesz , és használ.
Történelme során kényszerítve volt hasonlatokkal, jelképekkel, " virágnyelven" jelezni, érintkezni.
Talán ezek közül legismertebb, mikor i.e. 168 idején Epiphanes halálbüntetéssel büntette a Tóra olvasását. Ezért helyette olyan prófétai részt olvastak, mely az aktuális tórai rész tartalmával egyezett.
Ugyanilyen példa, mikor Róma helyett Edomot említették, mikor a vörös szín és a bíborszín hasonlósága utalt e két szellemiség azonos működésére......

De vajon mit akart üzenni az a zsidó rab-munkás az utókornak, és azoknak, kik akkor e felirat alatt léptek be a Halál Völgyébe...?

E fém betű felhegesztése fordítva : nem tévedés, nem tudattalanság oka volt!

A Könyv Népe a betűket is ismeri és használja, az a Nép, melyet Isten tanítani rendelt el, minden adottságán túl, minden lehetőséget is megragad a kifejezésre....

Üzenet tehát akkor, sorstársainak.
Üzenet Neked- nekem, a ma és jövő emberének!
De érzem benne azt a szemrehányó, a minden „fejreállását” nem értő zsidó ember égre mutató jajszavát egyetlen betűben kifejezve az Örökkévaló felé.

Figyelmeztetés a lágerbe érkezőnek , hogy itt minden vágy és remény fordítottja az igazság.
Üzenet az akkori világnak és a ma élőknek , hogy olyat tettél és teszel , amely minden áldást megszüntet:
mert aki Isten Választott Népét bántja , vagy gyűlölve átkozza , maga lesz átkozott.

A sok , formális bocsánatkérések üressége felett felkiáltójelként ismerjük fel végre , hogy a magunk megfordította világban és állapotban az áldás szava megfordult.

E betű akkor kerül szellemben helyére és csak így indul el az áldás életünkben , közösségeinkben , és a
keresztény világban , ha végre leborulunk az Örökkévaló előtt , és töredelmesen , bűnbánattal kérjük
kegyelmét és bocsánatát mindazért , amit több ezer év során elődeink és magunk tettünk a zsidó nép ellen.

Krisztus nevében, az Ő nevét bemocskolva ezáltal.
A Kereszt nevében, mely bálvánnyá, fétissé vált ….

E hazában sincs jogunk mentegetőzésre, mert már Szent László idejében (Szabolcsi Zsinat 1092-ben) már zsidó ellenes törvényeket hoztak , majd 1101-1102 években Kálmán király e törvényeket
tovább szaporította.
Az első „zsidó-máglya” már 1260 körül fellángolt és a Budát visszafoglaló „keresztény” haderők első ténykedése 1686 szeptember 2-án az volt, hogy a Várban lévő csodálatos zsinagógát lerombolták , miközben benne volt sok száz zsidó...
Szinte napjainkig sorolhatjuk mindezeket , és az antiszemitizmus magvetői ma is tevékenykednek.

Ne felejtsük el azt sem , hogy Auschwitzba és más megsemmisítő táborokba magyar állampolgárságú emberek , magyar vagonokban magyar zsidók százezreit küldték , vitték a biztos halálba !
A „ keresztény Magyarország”..........

Egy ismeretlen láger-lakó üzen tehát hat évtizede, ide, Magyarországra is !
Elmúlnak a kerek évfordulók, elhalkulnak az emlékezések szavai , kihalnak a túlélők , és már csak néhány
gyilkos él nyugalomban.

Az újabb generációk pedig újra kezdik vergődésüket , nem is sejtve már, hogy milyen átok hordozói.

Keresztény és keresztyén , reformált és neoprotestáns közösségek néznek értetetlenül a jövőben , mikor
a megígért áldások helyett valami más munkálkodik életükben.

Pedig csak egy „fordított, fejreállt 'B'-betű „… !
Amikor az áldás átokra fordult...

Nem történt semmi különös , csak gyilkossá lett a keresztény „testvér”..!

Auschwitz előtt erőszakkal asszimilálták a zsidó népet , majd szelíd kényszerekkel.
Ez a beolvasztás nem sikerült.
Csak némely zsidót öltek meg lélekben ezáltal.

Mindez kevés volt , és néhány évtized múltán nemcsak lélekben , hanem fizikailag is meg akart ölni
a Sátán és földi rabszolgái , bérencei.
A veszteség nagy volt , de bár lelküket és testüket halálra vitték , szellemben mégis az Örökkévalóé maradtak a mártírok , kiknek jutalma nagy és örök .

Eközben kitartóan folyik a holokauszt szellemi síkon.
Már évezredek óta , mikor Isten Választott Népét kezdetben más istenek csábították és a Sátán mindent megtett , hogy a Tórától / törvénytől és ezáltal az Örökkévalótól minél távolabb vezesse Isten Népét , hogy
a népek felé ne töltse be elhívását.
Izrael pedig abban áldás e Világnak , hogyha életével és hűségével megmutathatja az Örökkévalót mindenkinek.
Szellemi holokauszt tehát , mikor Izrael elhívását valaki elveti , és megígért jutalmát, örökségét bárki
ellopja.
Izrael elvetése , bűnössé nyilvánítása , megítélése átok a keresztény teológiák által.
Ugyanakkor engedetlenség és azáltal Isten Tervének meggátolásának kísérlete , melynek következménye
a vakság és süketség szellemben.

Ideje tehát e „ fordított betűt” látni , és emlékezni mindarra , ami a lelki , fizikai és a folyamatos szellemi holokauszthoz vezetett.
Felismerni rendezni valónkat , elfogadni Izraelt , a próféciákat és mindazt , ami Isten Terve és akarata a Választott Néppel és a zsidóság által : áldásként e Világnak !

A testi , lelki és szellemi üldözés és gyilkolás után e Világ és a kereszténység megmaradásának,
megmenekülésének egyik eszköze és lehetősége , ha megtérünk és megfordulunk !

A Választott Nép felé mikor megváltozik látásunk , tetteink és szívünk , az évezredes átkoktól szabadok lehetünk , mert Izraelé az Ígéret :

„Aki áld téged , áldott lészen, és aki átkoz téged , átkozott lészen.” /4.Mózes 24 , 9 /

Tied a választási lehetőség.
A fordított „B” helyére állhat.

Rendezd tehát mindazt , ami bűnöddé vált ,amit szellemben elkövettél a Választott Nép ellen.
Megszabadulhatsz és megtisztulhatsz mindazon szellemi örökségektől , melyeket a keresztény-pogány
őseidtől maradt reád.
A helyettesítő teológiától , a Szellemi Izrael hamisságától , mely nemcsak elveti Izrael létét , hanem magát
örökösnek tekinti helyette.

Ideje megtisztítani a keresztény gondolkodást a görög-római , hellenisztikus filozófia átkaitól , mely által
nemcsak elveszik és érthetetlen lesz Isten kijelentett és leírt üzenete , hanem emberivé, lelkivé hamisítja
Isten Törvényét és szavait a „világegyház” antikrisztusi céljaira.

Ha átok helyett áldást szeretnél , el kell válnod végre az edomi szellemiségtől , mely a humanizmus , New Age , és antiszemitizmus gyökere és eredete.

Meg kell tagadnod kapcsolatod Babilonnal és szellemiségével , mely a monoteista vallások egyesítésével
Istentől és a Törvénytől , a Megváltótól rabolja el a tömegeket .
A hamis egység ökumenéjével lerombolja mindazt , ami felismerés és előrelépés volt Isten felé.

Csak egy fejreállított 'B' betű... !

Vezessen e jelzés bűnbánatra , rendezésre és Isten Tervének , Népének elfogadására.
Vezessen felismerésre , hogy a kereszt bálványa alatt és Jézus nevében ma is él és növekszik Edom , és
egyre inkább szövetkeznek az edomi szellemiségek egymással , majd ehhez csatlakozik maga Babilon , aki
mindezt hátulról , rejtetten irányítja, - mint közel kétezer éve folyamatosan...
Azért , hogy ajtót nyisson az Antikrisztusnak.

Válaszd tehát az áldást , és minden átkot előidéző szellemiségtől légy szabad , és így testvéred és áldás lehet neked Isten Népe: Izrael .
Most választhatsz kaput : életre , halálra . Ők nem választhattak , de az ítélet mégis a gyilkosokon van !
Így fordítsd vissza a „B” betűt , hogy olyan kapun léphess be mely felett Áldás van kiírva :
„Báruch hábá” - Áldott ki jő.....
Áldott Ajtón , aki Jesua HaMassiah.

Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés