CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

PESZÁCH ÜZENETE

„És beszéld el gyermekeidnek azon a napon mindazt, ami veled történt és szólj:
ezért tette az örökkévaló, amit értem tett , mikor kijöttem Egyiptomból".Elmondani annak, aki nincs itt...
Beszéljünk az „ötödikről”!Peszách (az elkerülés) Estéjén, Széder Este a családban, a közösségben különös jelentőséggel bír a négyes szám.
A bor az öröm és vidámság jelképe, és négy pohár bor (ÁRBÁ KOSZOT) emlékeztet Izrael kiszabadítására, és az Örökkévaló ígéretére:

„megszabadítalak /kivezetlek/ benneteket (HOCÉTI), az egyiptomi kényszermunkától /szenvedései alól/” , … megmentelek benneteket (HICÁLTI) a szolgai munkától /rabszolga-ságtól/ „... megváltalak benneteket (GÁÁLTI) kinyújtott karral , és súlyos / nagy / ítéletekkel /büntetésekkel / ”,... és Népemmé fogadlak /magamhoz fogadlak / titeket (LÁKÁCHTI), és a ti Istenetek leszek..” (2Mózes 6:6-7 IMIT és Herz szerint)

-A széder esti szertartásba bevont gyermekek is négy kérdést tesznek fel:
„MÁ NISTÁNÁ?” - Mi a különbség, miben különbözik a Széder Este más estéktől ?

Négyféle fiúról szól az Írás, és a Haggada is, mikor e kérdések elhangzanak:
- Az okosról (5.Mózes 6:20), aki többet akar tudni és tanulni akar.
- A rosszról (2.Mózes 12:26), aki kívülállóként kérdez,- ő az érdeklődő idegen .
- Az együgyűről ( 2 Mózes 13:14), aki még kérdezni sem tud, nem okoskodik, de nem is rosszindulatú.
- Arról, ki kérdezni sem tud. Részére nekünk kell kérdés nélkül is válaszolnunk.

Nekik valamennyiüknek válaszolnunk kell, és elmondani a csodákat és bizonyságokat, melyet Isten tett az ő Népével.
Mivel mindezek Izrael népével történtek, elsősorban számunkra fontos, hogy generációkon át tovább legyen adva a Haggada (héber eredete: higgid lecho hakoszuv = ezt mondja neked /a Szentírás/ , erre utal, céloz ...)minden zsidónak, emlékezve és megtartva Isten parancsát, akaratát, és mindenkinek ismerni szükséges ennek ígéreteit is, -melyek ma is érvényesek.

Mégis, valaki hiányzik a megemlékezés vacsorájáról! A négy, különböző tulajdonságú kérdező bár szemlélteti, megtestesíti az emberiség teljességét, a zsidó nép és minden nép rétegeződését tulajdonságaik szerint, a Haggada nem említi azt a fiút, aki nincs jelen !
Az a fiú hiányzik, aki eltávolodott, messze ment, nincs otthon a családi asztalnál.
Ő az, aki szekularizálódott, asszimilálódott a világ más népeibe és így már nincs mire emlékeznie, Isten Nevei és bizonyságai neki már nem jelentenek semmit, számára a
kitöltött ötödik pohár Illés érkezésekor az ítélet pohara.
Ő az, aki zsidó identitását és az Örökkévalóban lévő hitét réges-régen elvesztette, vagy már szülei-ősei bűnei miatt nem hallhatta a Széder Este örömteli emlékezetét és ígéretét,
melyről minden zsidónak kötelessége hálával és örömmel emlékeznie.
Ő az, aki vegyes házasságban születve, a más népek útját választotta, és csak felületes ismerete, emlékei vannak zsidó gyökereiről.

Minden zsidó tehát felelős hazahívni gyermekeit, leszármazottjait, hogy a négy fiú mellett leülhessen és kérdezhessen az ötödik fiú is az Atyától!
Csak akkor boldog egy család és örül a családfő, ha mindenki hazaérkezett és mindenki hazatalált elrendelt helyére, otthonába.

A Széder alatt a négy pohár bor megivása előtt ujjunkat belemártjuk tartalmába, és néhány cseppet abból a földre rázzunk, mellyel jelezzük, hogy örömünk nem lehet teljes.
Peszách napjaiban nem lehet valamennyi dicsőítő zsoltárt ( Hallelt) sem elimádkozni.
Ennek oka, hogy az elpusztult egyiptomiak miatt nem lehet teljes a zsidó nép öröme, még az ellenségek elvesztése és halála is fájdalmasan érinti a Választott és megmentett Népet.
Vajon teljes lehet-e örömünk akkor, mikor a Széder Este asztalánál üres helyek vannak?
Annál az asztalnál, melynél Isten Választott Népének, és annak a Népnek is van helye, mely Jesua HaMassiah áldozata, megváltása árán, uralma és vezetése által Isten Népének mondhatja magát.

Mi tehát a teendőnk?
Első feladatunk, hogy segítsük hazajutni népükhöz, identitásukhoz a családtól eltávolodott zsidókat, az „ötödik gyermekeket”!

Mindaddig, amíg az összegyűjtetésük meg nem történik, egy asztalnál együtt nem ülnek , és közösen emlékeznek a csodákra és mindarra,mely Izrael prófétikus bizonyságai , addig
az „ötödik pohár” is érintetlen marad, a várva -várt vendég sem érkezik meg, kit ma a zsidóság a Messiás előhírnökeként, Elijahu (Illés) személyében vár . (Malakiás 3.)
Kinek minden Széder Este teletöltik poharát és kinyitják a bejárati ajtókat .

Miként Jesuát megelőzte egy „Kiáltó Szó” a pusztában, úgy hamarosan a Szent Szellem érkezése, kitöltetése és emlékeztető és megvilágosító szava lesz valóság Izrael Népének.
Ő, akit a teljes, egybegyűjtött Izraelnek ígértek a próféták, mielőtt Urunk visszajön.
Ezért szükséges szolgálatunkkal munkálni a zsidóság összegyűjtetését egy asztalhoz,
az Egyetlen Örökkévaló Istenhez, hogy e prófécia és Isten kijelentett akaratának szolgáló munkatársai lehessünk.
Az összegyűjtött nép számára mutatja meg a Küldött, a Hírnök, vagyis a Szent Szellem az Ígéret ötödik Igéjét, melyet a Haggada nem említ és nem említhet még:

„És BEVISZLEK arra a földre, /és ELVISZLEK abba az országba / amely felől esküre emeltem fel kezemet , hogy Ábrahámnak , Izsáknak és Jákóbnak adom azt , és néked adom azt örökségül , én az Úr” /Örökkévaló/ (2 Mózes 6: 8 , Károli és IMIT ford.)

Ne felejtsük el tehát sohasem, hogy az „ötödik ígéret Igéje már az egy asztalnál helyet foglaló Választott Népének és Krisztus Testének szól egyidőben a Küldött, a Szent Szellem által kijelentve.
A Mennyeknek Országa és Örök élet ismerete nélkül a zsidóság ma nem tud mit kezdeni az „el-, és/ vagy beviszlek” Ígéretével, hiszen ők ma is a földi helyreállítás és a törvény általi rend teljes kiterjedésében reménykednek.
Nem véletlen tehát, hogy Jesua első prédikációja is az Istenhez való megtérésre szólítja fel népét, a zsidókat, és elközelgett Mennyeknek Országáról beszél nekik.
Az Ő Szellemében járva és szolgálva a mi feladatunk is ugyanez.

A zsidó Széder Este az emlékezés éjszakába nyúló estéje.

Krisztus Testének „Széder Estéje” a zsidó Peszách emlékezete, és az „ötödik pohár” felemelése a Felkent Küldött által , vagyis nem „keresztény változat” :

Mindenkori megemlékezés az Utolsó Vacsora „ötödik poharára”, az öröm és hálaadás poharára, melyet Jesua emelt fel tanítványai előtt. Zsidó tanítványai közt és zsidóként emlékezett, azonban prófétikusan előre mutatott és ma is mutat.
Ez az előre mutatás az ötödik ígéret életbe lépése az irgalom, a kegyelem, és megváltás áldozata után, mert csak Jesua HaMassiah váltságműve után vált lehetővé minden embernek, hogy a Menyország kapuján beléphessen.
Isten Választott Népének tett ígéret az Utolsó Vacsora alkalmával lett egy megújított szövetség kinyilatkoztatásával kihirdetve, megpecsételve a Bárány vérével Peszáchkor, és a feltámadás által lett működő, örök életet adó.
Isten Népét tehát Jesua készítheti elő arra, hogy általa összegyűjtve, és egykor vezetésével Isten Ígéretét, - „hazaviszlek, elviszlek”-, átélje.

A Kivonulásra történő és az ígéretekre való emlékezés pedig a zsidó népnek adatott örök időkre szóló megünneplésre.
A Széder Este vacsorája családi vacsora, melyen a háznak tagjai a Szentírás Törvényei szerint vehetnek részt: „egy körülmetéletlen se egyék abból. Egy törvénye legyen az ott születettnek és a jövevénynek, aki közöttetek tartózkodik.” (2.Mózes 12:48-49)

Felmerül a kérdés , hogy lehet-e „ keresztény Széder Este „ ?
Amennyiben a keresztény szó csak vallásos embert jelent: semmiképpen!
Ez esetben valamennyi előírás ellen vét, aki „bemutatót tart”, utánoz, vagy hazudik, mikor magát a zsidó nép örökösének tartja, és akár feleslegesen is a részükre adott parancsokat és törvényeket magára veszi.
Felmérhetetlen szellemi következménye és büntetése lehet annak, hogy bárki Isten előírásainak nem tesz eleget, és az Ő elrendeléseit megmásítja!
Az ő asztalukhoz még a csak „négy pohár” által emlékező zsidó sem ülhet Széder Este ( és az Úr Ünnepeinek egyikén sem ), és felelőtlenül sem lehet részese bűneiknek.

Lehet-e Krisztus Testének önálló-különálló Széder Estéje ?
Semmiképpen !
Az elrendelt Ünnep Isten Népének adatott. Két részből álló tartalma azonban csak együtt valósítható meg. A zsidóság emlékezete és Istentől kapott ígéretei csak a megújított, újra
felkínált Szövetség és a kegyelem által lesz teljessé.
A zsidóság számára akkor, mikor a leplet Isten leveszi szemükről, Krisztus Testének akkor, mikor a Választott Néppel nemcsak formálisan rendezi viszonyát , hanem elfogadja őket, és
Isten valamennyi, Izraelnek szóló ígéretét és a zsidó nép teljes elhívását elfogadja.
Miképpen a Zsidó Széder beteljesedése az Utolsó vacsora „ötödik pohara„ nélkül várat magára, akképpen, az Utolsó Vacsora pohara az előző négy ígéret pohara nélkül csonka.
Miképpen a Törvény, és az ítélet nélkül nincs kegyelem, akképpen a más népekből a kegyelem által Isten Népévé vált Krisztus Testének a zsidóság által, és e Nép elrendelt elhívásán és prófétikus bizonyságai által szükséges és lehetséges az Örökkévalót és Törvényeit megismernie.
A kegyelem Törvény nélkül, és a Törvény kegyelem nélkül nem Isten irgalma és Rendje.
Isten kegyelme megítélés nélkül nem lenne Igazság, és Isten Törvénye kegyelem nélkül nem a Szeretetet , és a megbocsátó ,irgalmas Istent mutatná e világnak !
Isten pedig először a zsidóknak, majd minden népnek adta mindezt Jesua HaMassiah által, aki Isten Törvényét újra megmutatta, elénk élte, az egész világnak ezzel felkínálva
a megbékélést Istennel. Törvényben járó Utat adott, ez által megítélést Igazságban, majd Életet irgalma, kegyelme és megváltása által.

„Egy törvénye legyen..”
Isten Megváltott Népének tehát egy törvény alatt kell lennie Isten Választott Népével, hogy
egy asztalhoz ülhessen e két nép, az utolsó „Peszach” előtti estén , mikor a „hírnök”, a Szent Szellem kijelenti a Nagy Napot, a Messiás érkezését .
A Második Advent tehát akkor zárul be, mikor a Szent Szellem újra kitöltetik. Ebben ezért
nem az elkülönülés a feladatunk, hanem ellenkezőleg !
Nem a zsidóságnak kell megtérnie a kereszténységhez, hanem a keresztényeknek kell beoltatnia zsidó gyökereibe!
Az emlékezés Széder Estéjére nekünk kell vinnünk, vagy mi vihetjük a „Hírnököt”, az
„ötödik poharat”, vagyis az elviszlek/hazaviszlek igéjének közeli beteljesedését és a Messiás érkezését nekünk szükséges hirdetnünk.
Krisztus Testében lévő közösség mikor lehet részese a Zsidó Széder estének ?

- akkor, ha olyan zsidó közösség vendége, mely egyazon Törvény alatt van, mint Jesua
Népe, és amely Törvény kizárólag Isten kijelentett Törvényeit tartalmazza.

Az emlékezés kizárólagosan a zsidó nép kötelessége, ezért más népekbeliek külső szemlélők lehetnek abban.
Az egy szellemben egysége viszont az Utolsó Vacsora emlékezetével és annak szellemi tartalmának elfogadása által jöhet létre, és jön egyszer létre .
- Ezen túl azonban zsidó származású és Krisztusban a Messiást visszaváró hívők zsidóként emlékezhetnek a Kivonulásról, és nekik adatott, hogy kizárólag Urunk vezetésével , annak elrendelt helyén és idején és az arra felkent és felhatalmazott személyek az „ötödik pohár”-ról, Jesua visszajöveteléről és a Mennyországról , vagyis mind az öt ígéretről és közeli beteljesedéséről bizonyságot tegyenek népük közt.

Jesua HaMassiah-ban hívő zsidók Széder Estéje:

– számunkra kötelező megtartani Népünknek adott parancsot, hogy emlékezzünk meg a
Kivonulásról.
– Jesua HaMassiah akaratából azonban az Utolsó Vacsorára is emlékeznünk kell, mely
Jesua áldozatára, a megváltásra és az összegyűjtetés, örök élet ígéretére emlékeztet.

Számunkra tehát beteljesedett, és életünkben valósággá lett Isten minden ígérete, melynek
a látható világban való beteljesülését, a Messiás eljövetelének idejét nem tudhatjuk.

A zsidó és keresztény világban egyaránt sokan és sokféle Szédert tartanak.
Isten a megítélője annak, hogy ki, akinek szíve körül van metélve, ki az, aki Isten törvényei
szerint él és ezáltal Isten Népének része.
Ezeket a feltételeket pedig megköveteli a zsidó néptől éppúgy, mint Jesua által Isten Népébe adoptált más népektől, hogy a közös Széder Estén együtt lehessenek.
A „közös törvény” mindenki előtt kijelentett, melyet a megtisztításával újra láthatóvá tesz Urunk:
A judaizmus és hellenizmus uralma alól felszabadítja a Törvényt, és Jesua lesz középen.

Az egy , közös Törvény kialakítása tehát nem a vallások és egyházak törvényeinek és hitének szinkretizmusa , hanem azáltal jön létre , mikor Isten Törvényéről leválasztjuk a mintegy 2000 éves dogmatika és hamis teológiák ,zsidó és keresztény filozófiák mindent elfedni és megfojtani akaró , élősködő ágait , melyek szimbiózisban és egy gyökérből , egy talajból nőttek ki . Ők a keleti és egyéb vallások szellemiségei és démonizált világa , melyek a hamis ökumené szövetségesei.

Az lesz az igazi Széder, mikor a zsidóság és kereszténység egy része, a maradék megtisztul és megszabadul az antikrisztusi erők alól. Ez Isten Népének teljességének összegyűjtetése, és az Utolsó Széder, vagyis Isten Rendjének bezárása …

Mi tehát ma a feladatunk , kik Isten megváltott zsidó , vagy más népekbeli gyermekei vagyunk ?

A Választott Népnek az Örökkévaló megmutatta saját magát, mely tulajdonságait e Nép
S'los eszré middót, vagyis Tizenhárom Tulajdonság néven ismer. (2.Mózes 34:6-7)
Amikor Mózes a két új , még írás , vagyis írott törvény nélküli kőtáblával a kezében hallotta és megismerte az Urat , arcra borult : „ Mózes nagy sietséggel a földre borula és lehajtá fejét. És monda.... kegyelmezz (bocsásd meg )a mi vétkeinknek és gonoszságunknak , és fogadj minket örökségeddé. (végy minket örökbe)” (8-9.vers Károli+ IMIT Biblia )

A megváltásról és kegyelemről, valamint a Mennyországba történő örökbefogadásról és hazavitelről tehát nem tesz említést a zsidó bűnbánati ima .
A kegyelem által Jesua örökségévé lett nép ma sem megy tovább, mikor, -bár tovább lépett,- mégsem indul el az Úton.
Mert a kegyelem és örökbefogadás után Isten először szóban közli újra Törvényeit, majd kőbe véseti újra a szövetség szavait. Velünk és eltévedt Népével egyaránt.
A kegyelem számunkra sem „végállomás”, hanem életünk alázatossága és kijelentett engedelmessége után szól és tanít Isten az Ő Utjaira, Törvényeire, majd szívünk kőtáblájába vési. Ezután mehetünk mások felé szolgálni, és Isten Útjára vezetni őket.
Isten Választott Népe még nem jutott el a kegyelemig, és a kegyelmet nyert nép sem ismerte meg újra Jesuában Isten láthatóan és hallhatóan kijelentett Törvényét, és
szívében sincs újra belevésve az.
Mindkét népnek , Isten Népének ma összetört kőtáblái vannak , melyet újra kell kérni és már a szívekbe vésetten beíratni.
Feladatunk tehát, hogy Isten ismeretén túl beszéljünk a kegyelemről és Mennyek Országáról, az eljövendő Felkentről: Jesua HaMassiahról.
Ezután tanítanunk kell Isten Törvényeit, melyek a hazavezető utunk jelzőkövei.
Emberi, vallási és egyéb törvények sokszor más felé vezettek és visznek ma is.
Mi pedig haza szeretnénk érni valamennyien örökségként, örökségünkbe.
Isten ismerete elvezethet annak bizonyságáig, melyek az evangéliumok.
A Törvény ismerete pedig nemcsak utunkat szabályozzák, hanem elvezetnek és megismertetik a beteljesedett, és az előttünk álló próféciákat .
Tehát újra érvényes, hogy miként a „négy pohártól” el szükséges jutni az „ötödik pohárig, a Küldött poharáig„ Széder Estéjén, úgy a beteljesedett négy ígéret négy evangéliuma, és azok bizonyságai után ötödikként ma már a próféciákról is kell szólnunk ! Mindenkinek!
A Választott Népnek a földi és mennyei összegyűjtésről és a Mennyeknek Országáról, Krisztus Testének, a Menyasszonynak a hamarosan érkező Vőlegényről.

Amikor szellemben egyek leszünk, amikor Krisztus Teste zsidókból és más népekbeliekből egy családot alkot, egy Törvénye lesz, együtt mondhatjuk jókívánságként:

L'sáná hábáá biJerusálájim. - Jövőre az újjáépült Jeruzsálemben.

A jókívánság helyett azonban időszerű kimondanunk:

MARANA THA ! Urunk, jöjj !
MARAN ATHA ! Itt a mi Urunk !


E hívás és bizonyság nem más, mint Isten Népének Széder Estéjén az ötödik pohár meg-töltése, a Hírnök, a Szent Szellem fogadásának és a Messiás visszavárásának vágyakozó szavai, miközben mi is kinyitjuk az ajtót, szívünk ajtaját az Érkezőnek.


5765 niszán 14
2005 április 23, Széder Este


Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés