CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla - Bodnár Eszter:

A héber ABC-az Alefbét

A héber betűk, mint szimbólumok

A héber írás ősi formája nem betűírás volt, hanem ún. képírás. Ezért is van az, hogy minden egyes betűnek jelentése van. Szimbólumokból állt az írás, és csupán jelzésszerűen utalt arra, mit is kell olvasni. Ezt a szimbólum szerepet bizonyos mértékig ma is megőrízték.
Évezredek során aztán ezeket a betűket használták mértékegységekként is, ezért ezzel számoltak. ( az évek számát még ma is a betükkel jelölik a zsidóságban. Imakönyvekben, régi iratokban is számok helyett betűket használnak)

Maga a "betű" szó héberül "ot", melyet a Biblia igen sokszor használ, és "csodajelként" fordít.
A zsidó hagyomány szerint valóban csoda maga az alef-bét, azaz a héber ábc, mely talán egyedülálló sokrétű szimbolikáját tekintve.

Azonban óvatosan kell, hogy bánjunk a betűk és számok jelentésével, ezért e témában szeretnénk mellőzni minden kabbalista, misztikus megközelítést, csupán csak érzékeltetni szeretnénk a zsidó gondolkodás szépségét és összetettségét a héber nyelv-ezen belül a betük- tükrében.


ALEF
Az első betű az alef-néma betű- jelentése, marhafej. Ezzel kezdődik a Tízparancsolat és Isten legismertebb neve a zsidó vallási életben (Ádonáj).
Számértéke: 1

Az alef betűvel kezdődik az a három szó is, mikor bemutatkozik az Örökkévaló Mózesnek: "Ehje, aser Ehje"="Vagyok aki Vagyok" (2Móz.3,14)
Az alef betű itt szimbolizálja Isten oszthatatlanságát, egyetlenségét.

Ezzel a betűvel kezdődik még az atya (av) szó is, köztük első ősatyánk, Ábrahám neve.

A személyes névmások is ( az egyeszám harmadik személy kivételével) mind az alef betűvel kezdődnek, utalva ezzel az ember-Isten, ember-ember közötti állandó párbeszédre, folytonos kapcsolatra.

Magára az ember kifejezésre a héber három szót használ: Ádám, Ís, Enos. Mindhárom szó kezdőbetüje alef.
Az Ádám szó az embert, mint fajt jelöli, ez terjedt el a leginkább a szóhasználatban
Az Ís már az individumra, magára a személyiségre utal (Ennek a nőnemű alakja az Ísa=asszony, némber, nő)
Az Enos az "anas" igéből származik, mely húzni, szenvedni jelentéssel bír. Utal itt az emberi halandóságra, szenvedésekre.

Az individummal azonban elkerülhetetlenül megjelenik a magányosság fogalma. Az emberek, és itt kifejezetten a férfiakat említi (anasim-szintén aleffel kezdődik az első betű) mindaddig magányosságban és keresésben élnek saját személyükkel, míg rá nem találnak a hozzájuk illő társra, az asszonyra (nasim).

És hogy mennyire "a legkissebb is számít" , és minden egységnek fontos szerepe van, azt egy példa is mutatja a sok közül. Az alef betű számértéke 1. De ha elveszem ezt az egy betűt néhány szóból, bizony megváltoztatom az egész szó értelmét, jelentését.
Az EMET(igazság) és a MET (halál) szót csak egy alef különbözteti meg egymástól. Úgyanúgy mint az ÁDÁM (ember) és DÁM(vér) szókat.
Figyelmeztet ez arra, hogy ha csak egy keveset veszek is el az igazságból, annak könnyen halálos kimenetele lehet.....Vigyázzunk tehát, hogy mindent megfelelő hitelességgel, valóságosan adjunk vissza!

A betűk még erre is tanítanak.....

ÁSRE - Boldogok…

„Boldogok, akiknek egyenes az útjuk, akik az Örökkévaló tana szerint járnak” (119.Zsoltár N.K ford.)

A 119.Zsoltár az akrosztichon olyan formája, mely 22X8 versből áll.
A héber ABC-t adják ki e kezdések, de nem egy, hanem 8-8 sor kezdődik azonos betüvel.
Az asré (boldogok) szó a Tanachban több, mint harmincszor fordul elő.

E zsoltár üzenete szerint a boldogság kapcsolatban van a Törvénnyel.
Vagyis a Törvény ismerete, elfogadása, betartása, és mindezekben Isten segitsége egy olyan élet müködése és Isten szerinti Út, mely áldott és boldog lehet…

A 119. Zsoltár, lévén jól áttekinthető, alkalmas tanitásra és a tudás elmélyitésére, ismétlésére ... Nem véletlen tehát, hogy az Alef-fel és a boldogsággal kezdődik…..


Az aleffel kezdődik a már jól ismert AHAVA, az odaadó, lehajló, elébemenő Szeretet szava is.

Ha megnézzük e szó számértékét, 13-at kapunk, ami utal Isten 13 tulajdonságára is, és ez a 13 tulajdonság ebben az egy szóban van összefoglalva. Így talán mégjobban megértjük János apostolt, aki ezt így fejezi ki: "az Isten Szeretet"


BÉT
Bét jelentése: ház,
számértéke: 2.
Ezzel a betűvel kezdődik a Szentírás: Brésit=Kezdetben

Nem véletlen, hogy a bét betű jelentése ház....Visszavezethető ez a "átkozott-és áldott" szavak eredetére...
Arur-átkozott. A szó alef betűvel kezdődik...
Baruch-áldott. Kezdőbetűje a bét.

A házba sem egyedül költözött az ember, hanem társsal:házas-társsal. Vagyis a családalapításra való felszólítás, a "nem jó az embernek egyedül lenni" kijelentésre adott válasz ez a kis betü.
Aki el akarja kerülni a családalapítást, aki választja a szingli életmódot inkább, minthogy megossza életét egy társsal, az nem tud kilépni a magányosság átkából....Aki viszont rátalál a társára, a mellé rendelt párjára, az áldást vesz magára, és visz be házába...


" Miért kezdödik a Tóra bét betüvel ?

Mert a BÉT az a betü, amellyel az ÁLDÁS kezdödik.
Honnan tudjuk, hogy a Tóra áldásnak neveztetik ?
Mert irva van:" És telve az Örökkévaló áldásával a tenger.
A tenger szóval pedig a Tórát jelölik, mert irva van (Jób 11:9) :
" És tágasabb mint a tenger."
Mit jelent: És telve az Örökkévaló áldásával ?
Hogy mindenütt aho a bét áll a szó elejeén, áldásról van szó.
Ahogy irva van berésit.
A resit szó a bölcsességet jelzi, mert irva van (111. zsoltár):
"A bölcsesség kezdete az Örökkévaló féleleme."
A bölcsesség szóval jelzik az áldást, mert az irás mondja, hogy az Örökkévaló Salamont megáldotta aztán (1. Kir.5):
" És az Örökkévaló bölcsességet adott Salamonnak."

Miböl következtethetö hogy az áldás (bracha) szó a térd szóval összefügg ? (nönem: beraka, himnem:berech )
Mett irva van (És.45:23)
"Mert elötted térdel minden térd".


Áldást tehát az a hely , ahol minden térd térdel.

..egy kis bemutatás a zsidó gondolkodásról és a farizeusok bibliamagyarázatához... (Ismeretlen, 13 szd...)


GIMEL
Jelentése: teve. Számértéke:3.

A görög abc -amennyire tudta- próbálta átvenni a héber betürendszert, s ebből a betüből lett a gamma.

A betü gyöke a "gamal" szó, mely igen sokszor fordul elő a Bibliában. Jelentései a következők: éretté válik ( gyümölcs), teljesíteni (valaki vágyát), visszafizetni, viszonozni ( valamit a másik cselekedet szerint), lsd: 18.Zsolt.25: "és viszonzott nekem az Örökkévaló igazságom szerint, kezeim tisztasága szerint szemei előtt".
Ebből a szóból alakult ki a zsidóság egyik alappilérje, a gmilul cheszed, vagyis az isteni szeretet viszonzása.

Gimel betüvel kezdődik a "gever" szó is, melynek jelentése: férfi. Vele rokon a "gibor", mely hőst jelent. Innen ered az egyik arkangyal neve is, Gavriel=Isten harcosa.

Isten egyik tulajdonságára használják még a "Gvura" kifejezést, mely szószerint hősiességet jelent, itt azonban Isten erejét fejezi ki, mely az Ő ítéletében nyilvánul meg. Ez az ítélet, ez az erő dönt az ember létéről.

És ugyanazzal a betüvel kezdődik nemcsak az ítélő, de a kegyelmet, a megváltást adó Isten neve is.
A "GOEL", mint Megváltó számtalanszor szerepel Isten megjelőléseként.


DALET
Jelentése: ajtó. Számértéke 4.

Az ajtóról, az ajtófélfa jelentősségéről a 2Móz.12,22-ben olvashatunk, mikor is Izrael fiai megkenték az ajtófélfát vérrel, hogy megmeneküljenek a pusztító angyal elől. Innen eredeztethető a mezuza használata is, mely emlékeztet a megmenekülésra, a csodára. (lsd: zsidó jelképek topicban).
Maga a mezuza szó is ajtófélfát jelent. A "zuz" igéből ered, melynek jelentése: mozdul, mozog.

Dalettel kezdődik a "daat", tudás szó is. Ez a szó szerepel a 1Móz.-ben is, mikor Ádám és Éva evett a jó és rossz tudásának fájáról ( Nem pedig a tudásnak fájáról!) . Itt ugyanis a tudás egy erkölcsi tudást jelent.
Hasonló hangalakú a "déa" szó, mely már inkább elméleti tudást, véleményt jelent.

Dalettel kezdődik a "davar" szó is, mely szót, legtöbbször Isten szavát jelenti. (De jelent még dolgot, cselekedetet, igét is) Ezért is nevezik a 10 parancsolatot inkább 10 Igének, "Aszeret Dibrot"-nak.

Érdemes itt megjegyezni, hogy a görög a szó és a tudomány, tudás szóra ugyanazt a kifejezést, a "logosz"-t használja.
Jn.1,1-ben, amikor a Tessté lett Igéről ír, a görög it ezzel a "logosz" kifejezéssel él. A héber azonban nem! Nem mossa össze a tudást az élő szóval! A héber itt a "davar" igét használja, mely az a Teremtő Szó, mely ezt a világot létrehozta, és már ott van a Biblia első lapjain...

Érdemes megfigyelni a két nyelv közötti, gondolkodásmódbeli különbséget is....Amíg a görög az agyával, tudományos alapokon, a gondolataival próbálja felfogni a isteni testté lételt, addig a zsidó mindezt szellemben érzékeli...

És ott van még a "din" szó is, melyet a törvényre, az ítéletre használ...Jelentése:Kapu
Számértéke: 5.
A szó végén néma.

Isten jelenlétét fejezi ki, ezt adta azoknak, akiket megjutalmazott:
pl. Ábrám és Szárai ÁbraHám és SaraH...lett.

A JHVH névben kétszer is szerepel a "hé" betü, mely a halhatalan lélek és az örökélet szimbóluma.

Ezzel a betüvel kezdődik a "hod" (dicsőség, dísz) és a "hasgacha" (gondviselés) szó is, mely szintén Isten egyik megjelölése.

És ezzel kezdődik és végződik a "halelujah" szó is, mely üzeni a betüivel is, hogy az Örökkévaló a kezdete és vége mindennek.

Ezzel a betüvel kezdődik a "hosiana" , "segíts hát!" felkiálltás, mely jelzi, hogy a mi megmenekülésünk, segítségünk az Ő nevében, az Ő neve által lehetséges csak.

VÁV
Jelentése: horog, kampó
Számértéke: 6.

A 6-os szám általában az emberi természetre, tulajdonságra, a halandóságra utal. És mint a horog vagy a kampó úgy kapaszkodik az ember Istenbe, úgy nyúl utánna, vágyik jelenlétére.

A 6 ágú dávid-csillag (magén david) is Isten és ember közötti kapcsolatát, egymásra találását mutatja. A 7 ágú menóra 3-3 oldalága ahogy arra az egy, középső ágra mutat, szintén az Istennel való találkozás, egység megélésének szimbóluma.

Megjelenik a váv (vé) betü még a JHVH névben is.


ZÁJIN
Jelentése: fegyver
Számértéke: 7.

Ebből lett a görög dzéta betü.

Ezzel a betüvel kezdődik a "záchor" (emlékezni) szó is. Az emlékezés pedig utal a teremtés hetedik napjára, a sabbathra (szombat), mely a nyugalom napja, és melyet Izrael népe parancsba kapott: "emlékezzél, és őrizd meg azt!"
Utal peszach és szukkot (sátrak ünnepe) ünnepére is, melyeket szintén hét napon át ünneplünk az Örökkévaló rendelése szerint.

JOD
Számértéke:10
Jelentése: kéz (jad)
Sokszor Isten kezét, jelenlétét is szimbolizálja.
Azon túl, hogy formailag a legkisebb betű, jelentését tekintve mégis nagy üzeneteket hordoz. Amikor Jesua erről a jodról beszél, ott van az is, hogy bizony "Isten keze" van a Törvényeken, s ahhoz aki hozzá tesz, vagy abból elvesz, nem marad büntetés nélkül...
Az az ígéret, melyről Ő beszél, hogy nem veszhet el egy jodtányi sem, míg mindegyik be nem teljesedik nemcsak arról szól, hogy a törvények és próféciák Jesua eljövetelét hirdették, hanem hogy bizony minden egyes törvény ÉLETTÉ vált Általa!
Igen, azon a 613 parancsolaton "Isten keze" ott van, nem szűnik meg ezeknek a parancsolatoknak az érvényessége, egyiknem sem, amíg az ég és a föld el nem múlnak....


Csak egy betű..és mást jelenthet

A héber nyelv igen változatos. Egyetlen betű megmásitása, kicserélése ellentétes tartalmat adhat a teljes irásnak.
Néhányat itt most felsorolunk. Pozitiv és negativ változásokat egyaránt.

Az első példa:
CSAK EGY „ A”…

A 2.Mózes 1:1-2 versekben található ige mennyire féreérthetö lenne egy betű hiánya esetén!

„ És szólitotta”……Vájikrá
…Alef nélkül: Vájikár =véletlen, alkalmi

Mennyivel más Isten megszólitásának engedelmeskedni, és mennyire más Istennel egy találkozást alkalminak, vagy véletlennek minösiteni !
E bibliai versben egy törvény és parancsolat közlése történt, mely nem véletlen volt akkor, és esetenkénti ma sem.


A másik példa:
Hárim:hegyek - Horim: szülök

Szemeimet a hegyek felé emelem..irja a 121. Zsoltár
Segitségre várva, és reménykedve abban.
Csak egy betű, és eltévedhetünk!
Kitöl várod a segitségedet ?
A szüleidtöl?
Akkor nem vagy önálló felnött, vagy nem vagy szabad az uralmuktól, és családod sem müködik Isten szerint…

Vagy tekinteted a magas hegyek fölé szegezed, mert tudod, hogy nincs oly hatalmas baj és nincs olyan akadály, mely felett úr Jeshua HaMassiah ?


Aztán még egy érdekesség:
A teremtés …..

A Tanachban lévö szavak értelmezése egy betű esetén mást jelenthet !

Barah, vagy bara…

A bárá ige (bét,rés,alef) jelentése : a semmiböl létrehivni
A bárah ( bet,rés, he) :vágni, dönteni, pontos határt szabni…

Amikor e két szó általi különbséget folyamatnak tekintjük, akkor ujabb kérdés merülhet fel bennünk:
Isten miértt bontja akaratának beteljesedését három fázisra?

„Akit dicsőségemre teremtettem, alkottam és készitettem.” (Ésaiás 43:7 )

Vajon a létező világ három fázisban készült el ?....


És végül arról, hogy mit tesz, ha egy betüt kicserélünk....:

"Smá Izrael, Adonáj echad"
"Halld Izrael, az Örökkévaló egy "

-A smá szó végén ajin betü áll, kiemelve az imakönyvekben is, éppen azért, mert ha aleffel lenne írva azt jelentené: talán...
- Az echád szó utolsó betüjének tévesztése ( a res és a dalet igen hasonló egymáshoz..) esetén az echár szót olvashatjuk
Igy az "egyetlen" jelentés "más" -ra cserélödik...Copyright © 2005-2008 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés