CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

„Ímé olyan nép,amely maga fog lakni

ÁLDÁS A POGÁNY BÁLÁMTÓL

Bálám a pogány próféta átok helyett áldást mond Izraelre.

De vajon milyen áldás ez, ami ma is érvényes?

Amely áldás következményeképpen a zsidóság bárhol van, mindig más, megtűrt, de sosem befogadott?
Áldás-e, hogy minden beolvasztási, asszimilálási kísérlet ellenére ez ma is igaz?
A bibliai történet szerint ez ellen akkor Bálák, Bálám megbízója tehetetlen.
Ki kell mondania, áldania kell Isten Népét a pogány prófétának..
Ezért más helyen, más látásból próbálkozik megnyerni a prófétát, hogy átkozza Izraelt.
De ez sem sikerült..


„Mert nem fog varázslás Jákobon, sem jövendőmondás Izraelen”…(23.vers)

E történet sok tanulsággal és prófétai üzenettel bír a ma emberének.
Pogánynak, kereszténynek és zsidónak egyaránt…
A feltett és kiemelt kérdés és az idézett 23. vers ígérete együttesen rámutat Isten üdvtervére, és Izrael visszavonhatatlan elhívására.
De a Messiás Testének éppoly figyelmeztető üzenet, mint a Választott Nép mai tagjainak.

Bálám a hegytetőről tekint alá.
Megadatott neki, hogy rátekinthessen egy népre, és sátoraira, teljes rálátással.
Alant sátrak sokasága és rendezettség.
Olyan sátrak, melyeknek csak három oldaluk volt, és nyitott bejáratukon nem volt ajtó.
Mégis olyan elrendezésben voltak, hogy egyik sátor lakói sem láthattak be a szomszéd életébe.
Elrejtettség, és nyitottság egymás irányába..
A rend pedig kibővült a törzsi hovatartozás szervezettségével is.
Mégis a legfontosabb, hogy középen a Szentély volt felállítva.
Amíg állt a Templom, e rend mindig is létezett.
Egyetlen Középpont volt: a Szentek Szentje…

Ma sincs ez másképpen…
A zsidó nép zsinagógái, minden imaházában az imádkozók Jeruzsálem felé tekintenek.
Képzeletükben ott a lerombolt Templom, és az ígéret, hogy egyszer felépül..
De e fokuszálás pedig folytatható..
A Templom, benne a Szentély, a Szentély közepén a frigyláda, és benne Isten Kinyilatkoztatása… Szövetsége és Törvénye.
A vissza nem vont, ma is érvényes Szövetség a Választott Néppel.

Ezért a mai Bálámok és megbízóik sem tudnak mit kezdeni Izraellel!

E látvány és e bizonyság megállít minden ellenséges szándékot.
A Sátán az érvényes Szövetség és a működő Törvény láttán csak tényeket tud közölni:
E Nép Istené…, és a rend, a középpontban álló Szentély, a Szentélyben őrzött Bizonyság, mely Isten Szövetsége és Törvénye minden varázslást és átkot hatástalanít.
Amikor a Szövetség, a hűség, a Törvény és az engedelmesség ,amikor középen van, és minden szem arra tekint, ott nem lehet baj….mert maga Isten van a Nép közepében.

Az idézett biblia vers a mai Isten Népének bír üzenettel.
Amikor említi Jákobot, mint mindig, ilyenkor az üzenet a Tizenkét Törzsre, a Választott Népre vonatkozik.
Izrael pedig , főleg a próféciák esetében valójában Isten Népének szól.
Annak a Népnek, mely Jeshua HaMassiah váltságműve által a pogányokból Ábrahám, Izsák és Jákob, Izrael Istenéhez megtérve Jeshua HaMassiah Népe lett.

„nem fog a varázslás Jákobon..”

E prófécia ma is érvényes mindazokra, akik Isten akaratából szilárdan kitartanak az Örökkévaló, Egyetlen Isten mellett, és Népeként…
Azokra, akik önmagukat nem engedték elcsábítani, nem engedtek semmiféle asszimilizációs szándéknak, azokra, akik hűségesek maradtak identitásukhoz, a zsidó népnek szóló elhívásnak, kiválasztásnak megőrzői maradtak.
Ez a hűség, és engedelmesség az áldás alapfeltétele!

„ sem jövendőmondás Izraelen”

Mindazok, akik megőrizték zsidóságukat és elrendelt útukat, Isten kiválasztó szeretetét, azok egyetlen cél felé, a Messiási Királyság felé haladnak rendíthetetlenül.
Semmiféle hamis prófécia, semmiféle, „újfajta” látás, mozgalom, semmiféle bálvány és „más Krisztus” félrevezetni nem tudja!
A Messiástól és várásától, az ígéretektől senki nem tudja elválasztani őket!

Miért nem ?
Mert sátraik, családjaik, gyülekezeteik, közösségeik rendezettek, mert a Szentély, a paranccsá lett Törvény, és Jeshua HaMassiah áldozata, az Oltár középen van, és uralkodik Jeshua HaMassiah Isten Akarata, Terve és Törvényei szerint.
Jelen időkben ,a zsidóságban éppúgy, mint a Messiás Testében ez az egyetlen védelem és a megmaradás lehetősége.

A Bálám által kimondott áldás alapja csak ez lehet, nincs más.

Amikor pedig Isten áldani akar, és arra ígéretét is adja, azonnal beindul az ellenreakció.
Bizony vannak Isten Választott Népében, és a hívők közt is árulók.
Olyanok, akik a rendet megbontják…
A sátrak elrendezését megváltoztatják, azokat egyre messzebb viszik, és a középponttól távolítják el.
Átok, amikor a nyitott sátrak önállósága megszűnik, és kontroll alá kerül minden rejtett dolog…., elveszik a személy szabadsága.
Átok a szinkretizmus, a tolerancia, a globalizálás , az ökumené egysége.
Miképpen átok, amikor valaki Bálám átkait érdekből elfogadja.

A zsidóság részéről a legnagyobb átkot azok hordozzák és átkozzák meg áldás helyett Népüket, akik a beolvadás, asszimilálódás szóvivői!

Bálám áldása ma is áldás!
Isten akarata, hogy a zsidóság nem számláltatik a nemzetek közé, nem csak ígéret, hanem áldás is!
Aki pedig népének áldását szándékszik megmásítani, rosszabb Bálámnál.
Rosszabb, mert zsidóként ismernie kell Isten ígéreteit, és önmagát Istent, aki megannyiszor megbüntette Izraelt engedetlensége miatt.

Áldás ellen munkálkodni , pedig átkot szórni saját népemre….

Keresztény részről, pedig a legnagyobb átok kimondói mindazok, akik elvetik Izrael kiválasztottságát, bennünket „kereszténnyé” akar tenni…, identitásunkat más identitásra szándékoznak cserélni…
Ők bűnösebbek Bálámnál, aki Istennek engedelmesen csak áldást tudott mondani, miszerint kimondta mi Isten Terve a Választott Néppel…

Mi tehát a teendőnk zsidóként?

Maradjunk egységben, és tartsuk meg szabadságunkat.
Legyen szemünk mindig a Templomra, az oltárra, a szövetségre és a törvényre szegezve, és a megváltás , üdvbizonyosság erejével, Isten ígéreteit ismerve bízzunk őbenne, hogy Bálám szavai, isten szavai ma is érvényesek reánk.

Mindazok, akik ezt nem fogadják el, beolvadnak és elvesznek.
Eléri őket az átok, a varázslás, és a hamis kijelentések és próféciák, emberi és sátáni ígéretek elfogadóiként elvesznek.

Keresztényként, aki a Messiás Testének tagja, hasonló feladata van.
Nemcsak látnia kell a zsidóság Isten szerinti elhívását, hanem áldani kell őket, hogy Isten szerinti helyükön maradván, azt be is tölthessék.

A Választott Néppel azonos a helyzete a más nemzetekből valóknak is.
Ugyanaz a teendő:
Egység és szabadság együtt…, a Törvény, az Oltár, Jeshua áldozata és uralma, királyi trónja köré gyülekezni…
A Messiás Király uralmának kell helyre állnia, hogy áldások részesei lehessen.

Szintén elkülönülve, más népekhez nem csatlakozva, mert a messiás Teste is kiválasztottakból, megváltottakból álló, elkülönülő nép.

Nehéz ma zsidóként élni, és ugyanoly nehéz e világban a Messiás testének tagjaként élni.
Mégis ez Isten Terve, Akarata, és áldása is.

Azért, hogy minél többen áldottak, és ne átkozottak legyenek, tegyük ártalmatlanokká azokat, akik a zsidóság legnagyobb ellenségei.
Azokat, akik Népüket beviszik a kereszténység ökumenéjébe, a monoteizmus antimessiási szellemiségei alá.
Mindazokat, akik a Messiás (Krisztus) Testét szellemi helyett lelkivé teszik és némelyeket megölhetnek így…a vallásos démonok által.
Mindazokat, akik a zsidóság beolvasztásával más népekbe, a Választott Néptől Isten szerint is idegen identitások elfogadtatása által a zsidóság elhívásának ellenségei, átkot hordozó átkok Népünkön.

Bálák nem adta fel. Nem adja fel ma sem…
A zsidók elhívása, látása, és Isten akarata számukra ma is félelmetes, - mert nem az Örökkévaló népei ők.
Ma is keresik a lehetőséget, hogy miként téríthessék el a Választott Népet, és a Messiás(Krisztus) Testét elrendelt útjáról.

Aki megismeri Isten Tervét és Akaratát, és Isten szól hozzá, ez ellen nem tud tenni, csak áldani tud.

Akit azonban tud használni, az a köztünk lévő leggyengébb, vagy beültetett kém, és a bomlasztó, mely Korách szellemiségének örököse.
Olykor magas rangú zsidó, vagy éppen neves főrabbi, akit a hatalom, a nagyravágyás elszédített, és árulóvá tett: Isten Tervét és Népét árulta el….

A keresztény vezetők is , általában ugyanebben a kísértésben buknak el.

Azért, hogy őket Isten ne kárhoztassa, ha még van idő és lehetőség, szembesítsük tetteikkel, de mindenképpen hatástalanítsuk őket, hogy a Jákob és Izrael, a zsidóság és Isten Népe áldottként betöltse Isten szerinti elhívását.

E bibliai vers ígérete szerint védelem van Jákobnak és Izraelnek egyaránt.

Jó ígéret..
Azért mert ahol a Törvény és Jeshua HaMassiah , a Messiás uralma nincs a helyén, láthatóan megsokasodtak a hamis próféciák!
Hazánkban is, de szerte a keresztény világban.
Mindezek átokként működnek, miközben szép ígéretek, jutalmak…
A szellemi tisztaság és látás ma különösen fontos.
Van erre lehetőség.
Igyekezzünk úgy táborozni, úgy haladni, amint tette egykor az a nép, melyet Bálám látott…mely látvány Isten bizonysága és a Nép védelme, az áldás elindítója lett.

Ahol nem a Messiás (Krisztus) van középen, ahol a Törvényt elvetik, ahol az egyén szabadsága megszűnt és kontroll van, ott nem Isten üzen, hanem a hamis próféták ölnek, és vezetnek félre varázslással .
Eljött tehát a Törvény helyreállításának, és a paranccsá lett Törvény által Krisztus, a Felkent Messiás uralmának helyreállításának ideje.
Légy áldás, légy áldott, vidd másoknak is…

Copyright © 2005-2008 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés