CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

AUSCHWITZ - 2004 április

A napokban a világ minden részéről, sok ezer zsidó és szimpatizáns érkezik Auschwitzba, hogy jelenlétével is demonstrálja : Isten Választott Népe, Izrael a sok borzalom, üldöztetés és évezredek gyűlölete ellenére él , és betölti Isten Tervét, bizonyságát ezáltal.

Bármennyire nem tetszik a Sátánnak mindez, bármennyire beveti minden fegyverét bőséges fegyvertárából, e találkozás, felvonulás az Élet Menete és bevonulása lesz a Halál Völgyébe, ahol a zsidók tömegeit ölték meg egykoron.

Mi, akik ereinkben zsidó ősök vérével, szívünkben az Élet Fejedelmével, a zsidó testben Földre jött Jesua HaMassiah-val ott leszünk , jelenlétünkkel is megvalljuk közösségünket és zsidó identitásunkat, és szolgáló feladattal indulunk el e közös útra.

"Őrállókat is rendeltem föléjük, mondván:
Figyeljetek a kürtnek szavára.." / Jer. 6,16 /


Nem önjelölt vigyázókként, hanem Isten Szelleme által vezetett szolgákként töltjük be e feladatot is, mikor már az elindulás előtt jelezzük mindazon szellemi támadások érkezését, melyek ellen már , és folyamatosan harcunk lesz szellemben és lélekben egyaránt.

E harc azonban nem egyéneké, hanem magának Krisztus Testének tagjainak feladata.
Feladat, hogy Isten akaratát és Tervét senki ne gátolhassa, mely Izraelre vonatkozik.
E feladatban azonban Istennek van kijelentett Terve és akarata, elrendelése és törvénye zsidóra, fél-zsidóra, más népekből származóra egyaránt, melynek ismerete nélkül nem szándékos bűnöket követhetünk el!
Ugyanígy mulasztási bűneinkkel sem léphetünk előre, míg nem rendeztük Isten előtt bűnbánattal.

Soraimat azoknak szántam elsősorban, kik zsidóként kereszténnyé lettek, vagy fél-zsidóként még nem tisztázódott bennük elrendelt elhívásuk és helyük, és azoknak kik szimpátiát, szeretetet éreznek a zsidók felé filoszemitaként.
/ A zsidók közé betért keresztények felé más mondanivalóm van, mivel ők Jesuát megtagadva más, antikrisztusi szellemiség felügyelete alá kerültek.
Isten ma érvényes törvénye szerint, mely a Golgotán vált érvényessé, ők se nem zsidók, se nem keresztények ,-skizofrén állapotban lévők, miképpen a zsidó identitásukat megtagadó zsidóból lett keresztények.../

Soraimmal azonban még az elindulás előtt a résztvevőkhöz ugyanúgy, mint az itthon maradottakhoz szólnom szükséges.
Azon keresztényekhez, kik itthon maradnak és szolgáló felelősségükre kell felhívnunk figyelmüket, és azokhoz, kik sokféle indíttatás miatt csatlakoznak e Menethez.

Legelső gondolatként megemlítem, hogy csak azok szándékát áldja meg Isten, kik hitükben, identitásukban, vagyis szellemben és lélekben rendezettek és tiszták !
Egyéb esetekben elérhetik őket szellemi, lelki támadások, melyek nemcsak zavarként jelentkeznek életükben, hanem súlyos becsapásként, melyek bűnök elhomályosításával meggátolják a rendeződést és helyreállítást.

Mivel ezek igen sokrétűek, csak néhány, de mégis jellegzetes példáját említhetjük meg:

Nincs rendezve identitásod.

Igen sok zsidó származású keresztény, kik sok generáció óta asszimilálódott, nem ismeri fel, hogy miért "más", mint a többiek, és észre sem veszi ennek az okát, mely szellemi és lelki hiányokat okoz.
Ők, akik sosem találják meg helyüket sehol, és bármennyire hasznosak és oszlopok, mégsem lesznek gyülekezetek, közösségek valódi, beépült részei.
Nem is lehetnek, mert nekik elhívásuk és elrendelésük az, ami a zsidóknak Istentől elrendelt terve....
Mégis, belső indíttatásból itt is,- mint mindenhol,- jelen lesznek...Keresik, amit csak el kellene fogadniuk !

Számukra egy ilyen alkalom nem más, mint belső feszültségük és hiányuk álságos megoldása, "letudása".
Érzik a szívből ki nem törölhető elrendelést, de kívül maradva, újra skizofrén keresztényekké vedlenek vissza.
Ennek legnagyobb veszélye, hogy minden marad a régiben, és magukat megnyugtatják azzal, hogy a zsidókért tettek
valamit .
Ennél még nagyobb veszélyeket hordoz, mikor a kevert identitású keresztény missiós tevékenységbe kezd !
Ezzel azonos bajba, és engedetlenségbe hajtja azt a zsidót, ki identitását elhagyja, kereszténnyé lesz ezáltal.

A zsidó népnek nem kereszténnyé kell válnia, hanem Isten Népévé, melyre elrendelte az Örökkévaló !
Szüksége van a zsidó népnek megváltásra, és Jesua HaMassiahra, de Isten szuverinitását ne próbáljuk kisajátítani, mert Isten ennek az időnek is Ura, mikor kijelenti Jesuát ígéret szerint az Ő Választott Népének !
Mi ebben a Tervben csak csendes résztvevők lehetünk életünk bizonyságával.

A zsidómisszió a kereszténység, hellenizmusból és a pogány-keresztény, keresztény-pogány katolicizmusból meg nem tisztult, a próféciákat és Izrael elvetettségét hirdető egyházainak tévelygése, mely sok esetben ötvöződik az egyedül üdvözítő egyház, a " szellemi Izrael" tévtanításával, mely velejárója az Ószövetség elvetése, vagy másodlagos használata.
Ez valójában tudattalan antiszemitizmus és Isten akaratának és tervének elutasítása, meghazudtolása.

Mindazok, kik zsidóként nem tudják elfogadni zsidó elrendelésüket, olyan antiszemiták, kik származásukat akár tudatosan, akár tudattalanul gyűlölik.
Istennek engedetlen, rendezetlenül élő, önmagukat gyűlölő, és ezt visszafojtó, elrejtő keresztények.

E rendezetlenséggel és kettős, zavart identitással egyetlen dolgunk lehetséges:
Bűnbánattal és megbánással Isten elé menni.

A zsidó identitás elfogadása Isten kezéből, és annak helyreállása kiteljesíti hivő életünket, felszabadít arra, ami Isten szolgálata és annak elrendelt helyére állhatunk.

Bizony akár hivő, vagy Isten ellen lázadó zsidók pszichikai állapota állna helyre, ha ez megtörténne. Az idegosztályok és orvosok elvesztenének számtalan krónikus beteget.

A saját életünkre és másokra egyaránt káros önámítás, önbecsapás helyett tehát bármit tennénk a zsidó nép közt, rendezzük magunk életét !
Rendezetlenséggel kárt és zavart okozhatunk, és Isten ellen munkálkodunk !
Istennek nem az a terve, hogy a türelmetlen misszionálás, zavart identitásunk tőle még távolabb vigye a zsidó népet.

A benned lakozást vett és rejtett , talán általad nem is ismert antiszemitizmusoddal, a félelmeddel, mely téged őseid által is kereszténnyé, bújdokló zsidóvá tett, kérlek ne menj sehova zsidók közé, míg meg nem tisztulsz és szabadulsz ezektől!

Ne vidd és ne fertőzd meg bűneiddel a még élőket !

Életet kell hordoznod.

"Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige. Ez kezdetben az Istennél vala. Minden őáltala lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Őbenne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága." / János 1, 1-4 /

Az Élet számunkra Isten akaratának, teremtő Igéjének megvalósulása újjászületett életünkben Jesua HaMassiah által, kit személyes Megváltóként, és Szabadítóként elfogadtunk teljes feltétel nélküli életátadással.
A Világ Ura, ki Messiásként visszajön ....

Az április 17-2o közötti zarándoklat az " Életmenet " nevet viseli.

Feladatunk tehát, hogy életünk bizonyságával Életetet, Jesuát mutassuk meg a szenvedőknek, és mártírok utódjainak, a gyilkosoknak és a gyilkosok leszármazottjainak.- az egész Világnak.

Csendes bizonyságunkkal reprezentálnunk kell Isten akaratát és teremtő Igéjét, mely Jesua HaMassiah érettünk történt áldozatának bizonyságaként, az Ő Szellemében, és az Ő jellemét hordozva lehetünk másoknak példa.

Ő mutatta meg , hogy mi a megbocsátás, kegyelem, irgalom a bűnösöknek, és nekünk.
Ő, aki kérte a megbocsátást az Atyától azoknak, kik kínozták, megalázták, és végül megölték....

Amikor Jesua és az Ő Szelleme miénk és bennünk van, mi sem lehetünk mások !

Nemcsak tudnunk, és tanítanunk kell ezt, hanem megélnünk és megcselekednünk is.

Az Életmenet Jesua HaMassiát elfogadó tagjainak e szellemiségben mindaddig nem szolgálhatnak mások felé, míg zsidóként nem engesztelődtek ki Isten előtt Népük és családjuk gyilkosaival, és szívből meg nem bocsátottak.
Ugyanígy a gyilkosoknak és utódaiknak Isten előtt számot adva tetteikről , szívből jövő kiengesztelődést hozó bocsánatkéréssel kell találkozniuk a fájdalmat és gyászt hordozókkal.

Mindazok, kik magukat Isten Népének vallják Jesua HaMassiah által, felelősek egyházuk, közösségük és elődeik lerendezetlen dolgaiért, mint örökölt terhekért.
A látszat bocsánatkérések helyett Isten előtti rendezéssel tartoznak.

Krisztus Teste nem hordozhatja átokként magán a zsidóság fizikai, lelki, és szellemi megölésének bűneit, mely láthatóan megbélyegzi Káin jelével !

Mi a teendő tehát ?

- Megtisztítani szívünket és gondolatainkat az évezredek óta jelenlevő helyettesítő teológiától.
- Az ebből adódó keresztény gőgtől, mely a zsidóság elvettetésének és bűnösnek nyilvánításából ered.
- Elfogadni szükséges az Ószövetség és Újszövetség egységét, és a próféciákat.
- A Szentháromság egységét, mindhárom tagját méltó helyén imádni és elfogadni.

A szelíd olajfa gyökerébe történő be és visszaoltatás alapfeltételeként szükséges a Seregek Urának, Istennek megszentelése életünkben, közösségeinkben. /Ésaiás 8, 13 ; 8,2o-22/

Megszentelődés és istenfélelem eredményeképpen Jesua HaMassiah lesz a "megütközés köve és botránkozás sziklája " /14.vers/, és nemcsak ismerjük Jesuát, hanem Életté válik bennünk.
Őáltala ismerjük meg Isten tanítását és bizonyságtételét, mert maga Jesua lett a betöltött, testté lett Ige és Isten ígéreteinek bizonysága. / Ésaiás 8,2o/

A zsidóság és kereszténységnek bolyongásáért, és szorongásáért, valamint éhségéért az a szellemiség és hordozói felelősek, kik nem ismerik az istenfélelmet, kik nem hirdetik csodáit és munkáját, mely láttán a világ láthatná Isten hatalmát és nagyságát.

Azonban mindezeket legjobban az okozza, hogy Isten nincs megszentelve életünkben !

A Szentháromság teljességét meg nem élő keresztény tehát bolyongásával, félelmeivel és éhségével akár a zsidók közé is keveredik megoldást keresni, miközben betegségével fertőz.

Életet másoknak mi nem tudunk adni, de újjászületett tanítványokként bizonyságainkkal, Krisztus Szellemében élve másokat taníthatunk az egyedül járható Útra , Igazságra és Életre.
Jesua által szilárd alapokra állíthatunk életeket, akik félelmeikből meggyógyulva szabadok lehetnek minderre.
Csak ilyen tanítványok szolgálhatnak mások felé, és Isten megbízásával a most ingatag úton járó, félelemmel teli, erőtlen szavakkal vezetett zsidóság felé.

Az Örökkévalótól távollévő zsidókat és keresztényeket csak Isten tulajdonságait magában hordozó, és hatalmát gyakorló Jesua megismerése és elfogadása teheti Isten Megváltott Népévé, kik várhatják a Messiás érkezését: Jesua HaMassiah-t.

Manapság, mikor a Sátán tombol, leghatalmasabb eszközeinek egyike a félelem terjesztése.

"Mert nem félelemnek lelkét adott nekünk Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét." / 2 Tim. 1, 7 /

Tehát a Szent Szellem által vezetett, szellemi harcra alkalmas, irgalmas és megbocsátó, vagyis Jesua Szellemét magukban hordozó emberek győzhetik le a félelem lelkét, kiknek lelkük és gondolataik felett a Szent Szellem betölti küldetését .
Csak ilyen emberek hordozhatják a félelem nélküli, bizonyságtevő, győzedelmes Életet : Jesuát !

Ők, akik a hétköznapokban is Életmenet részesei, és eljutnak az Örökéletre , mikor célba jutnak.

Mindezidáig a keresztények felé szólt irásunk azonban a Sófár hangja nemcsak összegyűjtésre hív, hanem jelzi az ellenség közeledtét.
Mindaz, ami felgyorsult korunkban látható, jól ismert mindazoknak, kik az Írásokat ismerik, és az Ó és Újszövetség próféciáiban felismerik a mát és a holnapok kijelentett jeleit.

Mégis keveset beszélünk a báránybőrbe bujt farkasokról, a tévtanítókról, az ál-messiásokról és az Antikrisztus útját egyengetőkről, nem beszélünk a köztünk már működő ellenségről, és félünk leleplezni azokat, kik már nyilvánosan készítik az Antikrisztus útját..
A Világosság Angyala pedig már sokakat elszédített közülünk is !

Nem kétséges, hogy a gyülekezetekben oly sikeresen operáló antikrisztusi erők képviselői mindenhol megjelennek, ahol elindul Jesua HaMassiah, Krisztus munkája.
Nem kétséges, hogy ezen az Életmenet soraiba is delegálja küldötteit.

Szolgálatunk során, elhívásunknak megfelelően fújjuk a Sófárt, - mely kötelező minden hivőnek ! -, és honlapjainkon, tanításaink során nevén nevezzük a veszélyt.
Most azonban minden kommentár nélkül ajánlom az alábbiak nyilvános honlapjainak megkeresését, hogy lelepleződjenek.

Az alábbi folyamat kezdete igen régi, és felgyorsulása, stabil folyamata már a Felvilágosodás óta körvonalazódott.
Számunkra mégis ennek utolsó szakasza érdekes kiemelten, mely életünk során, néhány évtized "gyümölcsekén" érett be, és mégsem láttuk veszélyeit.

Kezdetben elindult egy "megismerkedés" a katolikusok és protestánsok közt, mely a közös értékek keresése által közeledéssé vált.
Eredményeképpen ma már ökumenikus egységről beszélhetünk.
E Földön gyakorlati jelenség, hogy sosem a jó , hanem a jó és gonosz találkozásakor a jó kerül a rossz uralma alá, miként a bemutatkozó bálványimádó és spiritiszta vendég átvette az uralmat : az ökumené vezetője, ki szellemiségével leigázta a valamikor jó úton elindult reformáltakat.

A távlati célok eléréséért újabb ismerkedés és párbeszéd indult el a már "világegyházi" babérokra törő ökumené és a zsidóság képviselői között.
Istennek hála, hogy ez csak néhány zsidót ért el , mert a Nép szívében ma is idegenek a bálványimádók.
A rendezetlenség és meg nem bocsátás most hasznos, mert a rendezetlen múlt miatt a zsidók ma sem engedik szellemben-lélekben közel a kereszténységet, kik a kereszt bálványa nevében mindazt elkövették, amit Jesua sohasem tett volna.

A létrejött, zsidó tömegeket el nem érő keresztény - zsidó párbeszéd és társaságai azonban még tovább léptek egy újabb egység létrehozásának előkészítésében, mikor Istentől távollévő, és Isten és Választott Népe ellen nyíltan működő iszlámmal keresik a közös, egymást összekötő értékeket.

A "világegyház" kezdetben adoptálta magába a babiloni, görög, egyiptomi , majd a barbárok által érkező szellemiségeket, bálványokat, és kezdetben némi zsidó szint is adott azáltal, hogy ellopta és kisajátítva, olykor alig láthatóan megmásította a zsidó vallás külsőségeit.
Azonban mindazt, ami a zsidóságnak Istentől adatott, akár erőszakkal is kiirtotta, vagy legalább elrejtette.

Ma a protestánsok hatástalanítása és befogadása után, a zsidóság beolvasztására készül, miközben szövetségbe lépett az iszlám istenellenes-antikrisztusi szellemiségével.

A veszély nem kicsi, és már nagy erőkkel Magyarországon is működik !

Ígéretem szerint csak néhány web-lapot ajánlok, melyek mind magyar vonatkozásuak : Ábrahám Forum, Bubber Haus, www.threefaithsforum.org. uk, www.kzst.hu: KZST,ZSIKIVE..

Az ebben a szellemben működő felekezetek, missziók, mozgalmak és messiáshivő mozgalmak sorát csak nagy terjedelemben lehetne megemlíteni, hiszen a New Age jegyei sorozatosan fellelhetőek.

A legszomorúbb az, mikor az antikrisztusi előkészítés munkáját hazánkban és már a zsidók bevonásával is közel 20 kis és nagy egyház vezetői, esetleg megtévedt és elszédített pásztorai végzik.
Ismert teológusok, valamikor karizmatikus egyének...
Ők, akik köztünk vannak, nyíltan munkálkodnak és mégsem látja senki a veszélyt és nem fuj riadót...

A " behajtani tilos ! " tábla tehát legyen felállítva, hogy minden szellemi balesetet elkerülhessünk!

Számunkra azonban ennek ellenére legyen az ÉLETMENET örömünnep.

Öröm, hogy látható lehet Isten győzelme e Földön, mikor az oly sokszor üldözött zsidó népet láthatjuk szaporodni, gyarapodni és ünnepelni, mikor nem gyászol, hanem az Élet mellett tesz hitet.
Ezzel a tettével Istent áldja és jelzi e Világnak....

Öröm, hogy folytatódik a megbocsátás és kiengesztelődés , és ez lehet egy folyamat a jövőben, ha Isten előtt megy végbe.

Öröm, hogy Isten megengedte, hogy ezen mi már úgy vehetünk részt, hogy a szivünkben a Béke, az Élet győzedelmeskedett.
Bizonyságot tehetünk Isten Igazságáról, kegyelméről és megváltásáról.

Amikor e menetben lehetünk, életünk boldog, békés és mégis csendes, vagy szótlan evangélizálásával-örömével szolgálhatunk, mikor Isten Istenről teszünk bizonyságot :

"És elhaladt előtte az Örökkévaló és hirdette :
Örökkévaló, Örökkévaló irgalmas és kegyelmes Isten, türelmesen elnéző, nagy a kegyelemben és az igazságban.
Megőrzi a kegyelmet ezredízig, megbocsátja a bűnt, az elpártolást és a vétket, de teljes felmentést nem ad, megemlékszik az atyák bűnéről a fiakon és unokákon harmadíziglen és negyedíziglen." / 2 Mózes 34, 6-7 , Herz Biblia/


Mi, aki már megismertük Isten felsorolt tulajdonságait Jesua HaMassiah által, aki mindezeket e Világon betöltötte és láthatóvá is tette mindenkinek, fújjuk meg tehát a Sófárt , mert ezzel jelezhetjük szerte, mindenkinek:

A Király elfoglalta trónját és e Világ felett uralkodik mindörökké !

A leírt Ige szerint mindenben azonosult az Atyával, és visszajön Messiásként ítélni.

Mikor így megvalljuk Jesua HaMassiah-t, álljunk elhívott szolgálatunk helyén, és fújjuk a sófárt az ellenség jelzésére, harcba hívóan.
Hívjuk hangjával megtérésre Istenhez a zsidót és minden népeket, különösen az Istentől oly távol élő csak " Jézus-hitű" keresztény barátainkat.

Sok próféta szerette volna megélni és látni azt az időt, melyben most élünk.
De most miénk a feladat, hogy a Sófár,- Jesua hangjával és szavával - jelezzük, hogy az Úr közel.

Az Életmenet egyik része lehet Urunk parancsának és betöltésének:

"Egy szó kiált : a pusztában készítsétek az Úrnak útját, ösvényt egyengessetek a kietlenben, a mi Istenünknek. Minden völgy felemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon és legyen az egyenetlen egyenessé, és a bércek rónává. És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt: mert az Úr szája szólt." /Ésaiás 4o, 3-5 /

Induljon meg tehát az áthidalások helyett a bűneink által keletkezett szakadékok feltöltése, és dőljenek le a magunk felmagasztalásának hegyei, halmai.

A visszajövő Messiásunk akkor érkezik hozzánk, ha a testvérek egymást megölelve kiengesztelődnek, és így az Atya megáldhatja együtt őket.

Ismerjük fel azonban testvéreinket, és más halálos ölelését kerüljük ki.
Bár a Teremtő Istenünk egy, mégsem mindenki lehet az Atyai házban !

Minket az tesz eggyé és testvérré, hogy megvalljuk : S'má Jiszroel, Adonáj ehád.. !

Minden bálvány és idegen szellemiségtől szabadok lévén kijelentjük: Isten egyetlen számunkra.

A zsidó népet és Krisztus Testét harcosan óvjuk meg az álcázottan, orvul és mégis gyilkos szándékkal érkező bálványimádó, spiritiszta világegyház globalizáló tevékenységétől, az iszlám Isten és népe, Krisztus Teste elleni antikrisztusi támadásától , melyben e két erő szövetséget kötött egymással.

Adjon Urunk e bőséges szolgálatban tiszta látást, erőt és bátorságot.
Még akkor is, ha Isten megszentelése miatt és Krisztus Testének megtisztításáért akár saját közeli testvérünket kell hatástalanítanunk, lelepleznünk.

Amikor Isten a leirt Ige szerint megismertette magát, megelőzte az Aranyborjú összetörése.
Történjen ez minél előbb ma is, és Isten Népe, mint a leviták egykor szenteljék meg a Vérrel fülüket, kezüket, lábujjukat.

Ha Isten hangját halljuk és fogadjuk el , ha kezünk az Ő utasítására cselekszik, és lábaink az Ő útján járnak, hamarosan megmutatja nekünk is önmagát.

Azzal a reménnyel, hogy ez közeli, és azzal a tudattal, hogy ennek része és bizonysága az auschwitzi Életmenet , fú
fújjuk meg a Sófárt mindarra, amit soraimmal csak részben, nagy örömmel és teljes felelőséggel tudattam.
Budapest. 2oo4. április 15.

Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés