CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

HOVA LETTEK A FÉRFIAK?

AZ ÖDIPUSZ KONFLIKTUS, KOMPLEXUS ÉS MÁS BETEGSÉGEK


Az antiszemitizmus gyökereinek keresése közben meg kellett állnom a mélyreható ásásban, a bajok eredetének keresésében.
Az első ásónyomok után, e legfelső, kevéske, takaró földréteg után sokak számára ismert, mégis kevesek által ismertetett tényre bukkantam, miszerint az antiszemitizmus gyökerei edómi szellemiségként táplálják a törvénytelenséget, Isten- ellenességet is, miközben egyértelmű antikrisztusi tevékenységük.

Méghozzá teszik oly módon, hogy, hogy elsőként a férfit és elhívását támadják meg annak szellemi nedvei, majd megváltoztatják mindkét nem önbecsülését, önértékelését.
Módszerei és okai bőségesek, és nem mindig a nők által alkalmazottak.
Változatos bűnök eredményeképpen az isteni rend megbolygatása után elsőként eléri és szétveri az emberi kapcsolatok rendjét és rendeltetését, majd ezáltal hamarosan a házasságokat is szétszakíthatja.
Ezután felnőnek, sőt, felnőttek már olyan generációk, melyek szüleiket elvetik, és sok esetben már gyűlölik, ami által egészségtelen kapcsolódások jönnek létre a család különböző nemű tagjai között.
Az anyák lesznek a családok központjai, a mama ölébe szerelmetesen belebújó kisfiút aranyos jelenségként mosolygunk meg, miközben az apák léteznek, de gyakorlatilag nem részei a családoknak sokszor…
Bár mindezeket a pszichológia ismeri és taglalja, számunkra ezen ismeretek hasznosak lehetnek. Hasznosak, mert ma a férfiak „igen elfoglaltak „ eltűntek, visszahúzódtak…., a nők számukra el nem rendelt helyeken olyan feladatokat végeznek, melyek Isten akaratával ellentétesek is lehetnek.
Könnyű lenne kifelé és másokra mutogatni, mintha e probléma nem is létezne, pedig a gyülekezetek és a teljes kereszténység mai, áttételesét láthatjuk növekedni!

Pedig ez az „Ödipusz jelenség,” az induktivitás általánosítása, üldözési félelem, az egyéniség-ellenesség agresszivitása, a paranoid hasonlóvá tétel, a hasonlóság keresésének toleranciája megannyi halálos betegség jelenlétére mutat!

A betegséget pedig szükséges megnevezni, hogy gyógyítani lehessen, és gyógyítani kell, hogy ne terjedjen áttételesen, vagy ragályszerűen.
A történelem kiemelkedően antiszemita egyéniségei ezért tanulságos példaként állhatnak előttünk.
Mert az antiszemitizmus nemcsak egy nép minden alapot nélkülöző, általánosító gyűlölete, hanem egyben Isten elvetése és Isten Törvényeinek, ítéleteinek gyűlölete is.
Még akkor is, amikor e kettő együttes működése csak később lepleződik le.
Olyan hamisság elindítója, mely a lázadás sátáni szellemiségével azonos…

Tekintettel arra, hogy az említett betegségtünetek a gyülekezetekben, - szinte kivétel nélkül, és hitvallásuktól függetlenül -, ma erőteljesen vannak jelen, a vezetőknek, és leginkább a szolgálóknak, lelkigondozással foglakozóknak ajánlatos tehát megismerni a veszélyeket, a jelenlévő szellemiségek által várható következő támadásokat, melyek bizony sokszor már előre kiszámíthatóak...
Eredményük e támadásoknak pedig ordítóan nagyok, hiszen a közösségekben a férfiak számaránya lassan elenyészően kevés, és akkor, amikor Isten Igéje és Törvénye helyett az elnőiesedett gyülekezetek a rajongás, örömködés kihangsúlyozásával mintegy testi-lelki kielégülést pótló rajongó alkalmakká válnak.
Igehirdetés helyett pedig megjelennek a mindezeket magyarázó, kívánatossá tévő, és önigazoló írások, beszédek. Módszerek, konferenciák...
Ezek többsége az Isteni Rend patriarchális formája ellen lázad, a Törvény megmásítása, vagy megcsonkítását célozzák meg.
Ezzel folytatódik a „férfitlanítás”, növekedik a jezabeli uralom.
A férfiak pedig, akik nem kapták meg apjuktól az útravalót életükre, vagy csonkacsaládban nőttek fel, unisex módon a nőkhöz csatlakoznak, elnőiesednek, és alattvalókká, megtűrtekké válnak az „anyáskodó”, de még inkább jezabeli erők kezében...
Méghozzá saját vágyuk és akaratuk által.
Mint sok területen törvényszerű, az azonos szellemségek vonzzák egymást.
A sok sérült és beteg egymást megtalálva erősíti, de legalábbis egymást megtalálják.
E megtalálás pedig a gyülekezetben ellenzéket alakit, ki, amikor egyesülve támadásba lendülnek a patriarchális, a férfi helyét és feladatát is megerősítő isteni rend ellen, elkezdődik az elmisztifikálása a hivő életnek , előkerül valamiféle vezető, aki magára kiemelkedő kiválasztottságot hirdet és fogadtat el.

Elkezdődik a harc, mely jó esetben csak szakadással, pártoskodással zárul, de lehetséges, hogy az egész közösség szellemi kiskorúsága miatt sérül, szétszóródik, vagy behódol.
Az érzelmi túlfűtöttség pedig átcsap hamis karizmatikusságba, mely minden esetben valamiféle emberi autoritásra alapoz, és eszköze a karizmatikus varázslás.
Méghozzá igen sok esetben a nők veszik át az efféle autoritás által a matriárchális uralmat a beteg, kiskorúságban tartott emberek élete felett…
Mindez tart egy ideig, amikor a többre és tisztára vágyók megtapasztalják lelki és szellemi éhségüket, vagyis az ilyen közösségekből távoznak…
Ekkor újabb, kétoldalú veszteség következik be:
A távozók nem tudnak újat kezdeni, hiszen „anyafüggők” voltak, a pátriarchális rend és Isten törvénye a hamis tanítások által ösztönös, kimagyarázhatatlan félelmeket keltenek bennük.

Mi a teendö ilyenkor, e rombolás mivel állítható meg?

Mint soraim kezdetén említést nyert, sokféle betegség irható körül ilyenkor.
Ezek közül talán a legsűrűbben előforduló:

I. AZ ÖDIPUSZ KOMPLEXUS…

A pszichológia sűrűn tesz erről említést, maga Freud igen kiszélesített formában nevesíti meg, mint az antiszemitizmus egyik okát.
Ha viszont ez igaz, akkor igaz, hogy e lelki-betegség Isten ellenes, és a Törvény ellen lép fel, miáltal férfigyűlölővé is válik.
Ha ez bizonyítható, akkor kimondhatjuk, hogy a családok szétesésében, a válásokban, a gyülekezetek elnőiesedett helyzetében, és folyamatos szakadásaiban jelentős és negatív mozgató, akkor romboló szellemiség áll mögötte.
Önmaga a Sátán használja az „anyafüggőséget”, hogy Isten Törvényeit sorra semmissé tegye.
Használja a zsidóság közt, amikor a „mamele” veszi át a család vezetését a hitét nem gyakorló, a Tórát nem használó férfitől, teszi keresztények közt, amikor a férfiak Istentől eltávolodnak, és ezáltal nincs helyük, feladatuk a családban, gyülekezetekben sem…
Vezető feladatukat így átveszik kezdetben szükségszerűségből a nők, majd a férfiak tőlük kérnek táplálékot, vezetést, és védelmet is…
Láthatóan szégyenteljes állapot ez, ezért a férfiak inkább eltávoznak, mások az elmisztifikálással magyarázzák állapotukat. Ebben a női próféták, apostolok, és más hamis tanítók segítik is önös érdekük, dicsőségük és „birodalmuk” növelése miatt. Uralmi eszközként és általános módszerként folyamatos kiskorúságukat biztosítják, bizonyítják és stabilizálják alattvalóiknak. Teszik ezt hamis szeretettel, „anyai komforttal”, ugyanakkor tesznek arról is, hogy „gyermekük” mindig beteg, rászorult, „kisfiú” legyen, aki nélküle életképtelen.
Ennek egyik bevált eszköze a folyamatos bűnvallás, elszámoltatás, melyek olyan szabadítással folytatódnak, melyek emberhez, méghozzá az „anyai autoritáshoz” kötődnek…

Mielőtt e témában tovább keresnénk a lelki és szellemi összefüggéseket, legyen példaként előttünk a következő szakadás története:

Egy gyülekezet patriarchális rendben, középen Isten Igéjével, és a Szent Szellem egyetlen autoritásával működött, ahol a vezető e rendben vezette a felnőtté válás felé azokat, akik közöttük születtek meg, vagy születtek ujjá.
Az egyéni szabadságban a szabad akarat által, és mégis törvényes rendben, mintegy moderátori, más néven nevezve, rabbi feladatokat ellátva.

Aztán egy idő multán egy része a közösségnek leszakadt, bár egy közös, több napos együttlét során körvonalazódni kezdett, hogy némelyek külsősként, megfigyelőként vannak jelen.
Aztán más midianták is megjelentek, akik magukhoz vették egy ideig öket…
E támadás ismert dolog, és várható törvényszerűség, ilyenkor azok, akik nem adták át életüket Jeshua HaMassiah teljes uralma alá, bizony rendszeresen továbbállnak hasznukat, vágyukat minél olcsóbban megtalálni…
De most, e történet kapcsán ők csak mellékszereplők …

A veszteség fájdalmas volt, és a megmaradtak hosszú ideig keresték e rombolás okát, a szakadás bekövetkeztéért az emberi felelősséget. Még önmagukban is….

Most, majd egy év elteltével viszont már pontosan behatárolható az ok:
Ödipusz!

Kezdetekben az első hangadó szava egy közös alkalmon így hangzott:
-Majd te mondod meg, hogy mit tegyek?
Történt ez, amikor az igehirdetés szavai Isten törvényeiről hangzottak el, és az illető férfi azt személyes, célzott üzenetnek vélte attól, aki csak a Törvény Igazságát szólta.
Ö lett az egyik távozó, aki azonban mást ragadott magával.
Meg kell említeni, hogy e férfi apja durva, kegyetlen, erőszakos ember volt egykor.
Fiát sem akarta, amit tudatott is, amikor vele is leuraló módon bánt.
Ennek eredményeként a fiú élete folytonos menekülés és félelem lett.
Olyannyira, hogy évtizedig a békét a keleti vallások egyikében találta meg…..

Akit magával vitt:
- Fiatal hölgy, akinek apja közismerten durva, családját, sok gyermekét sokszor brutális módon testileg is bántó ember. Ezért a fiatal nőben a férfiak iránt taszítás volt, párkapcsolatot létesíteni alig, vagy nem tudott, félt a férfiaktól …
Kettejük kapcsolatát tehát bizonyára erősítette, hogy a férfi elöl menekülő fiú fél évszázadon át sohasem vált igazán férfivá….

A harmadik eltávozó…
- Harmincas évei közepén járó férfi, aki elvált szülök gyermekeként elvesztette apját, majd sokként élte meg apja halálát, akivel sosem volt jó kapcsolata.
Gyászában mindenért okolta, felelőssé tette apját, aki nem törődött vele…
Ugyanakkor anyját azért tette felelőssé, mert a másik testvérét, öccsét jobban szerette.
Ember, aki mindenkit gyűlöl, csak magát szereti, miközben élete szétszórt, telve el nem kezdett, vagy be nem fejezett tervekkel, célokkal.

Valamennyiük lázadását és távozásukat viszont olyan személy indította be, aki velük hasonló gyökerekkel bír:

Apja elvetett vidéki ember, aki a hadseregben továbbszolgálóként éli ki hatalmi vágyát, majd folytatja otthon , családjában…
A durvaság csak fokozódik az italozása által.
A szakadást előidéző pedig eközben olyan iskolába jár, ahol apácák nevelik, és az öt kisajátító anyja olyannyira ellátja, hogy ezáltal képtelenné válik önálló életvitelre, bár diplomát szerez.
Az anyafüggőség tehát Ödipusz komplexussá növekedett, mely alkalmatlanná tette házasságának megélésére, rejtett férfigyűlölete megmutatkozott hamarosan, amikor lázadni kezdett a patriarchális rend, a Kinyilatkoztatott Törvény és annak Isten szerinti képviselője, a férje ellen…..Válással fejeződött be , amikor ez az Ödipuszi szellemiség bevitte, alárendelte az anyában nyilvánvaló jezabeli szellemiség uralma alá.

A négy személy esetének leírása itt és most nem teljes, azonban tanulságos, és ezért a további részekben folytatódik, mint bekövetkező törvényszerűségek mintaképei…

Azért is, mert valamennyi esetben megerősödött bennük a filoszemitizmus, mely káros voltának jellemzőivé váltak…
Hiszen a filoszemitizmus egyes esetei a rejtett és igen veszélyes antiszemitizmus és antijudaizmus éltetője.

Mégis e rövid bevezetőből milyen tanulságokat vonhatunk le elsőként?

-Mindazon férfiak, akik nemcsak Istentől rendelt férfi elhívásukat teljesítik, hanem Isten rájuk bízott más közösség vezetését, irányítását is, számoljanak azzal, hogy hamarosan felszínre kerülnek az Ödipusz komplexus, sőt Ödipusz konfliktus rendezetlenségei.
Azok az Isten és Törvényi ellen működő erők, melyek minden, patriarchális rendben működő közösség ellen harcba indulnak.
Megpróbálják elnőiesíteni, matriarchális rendet létrehozni, a férfiakat és elhívásukat jezabeli módon, tehát hazugságokkal és gyilkos erőikkel megsemmisíteni.
Mert ez az erő nem csak férfigyűlölő, hanem közösség és családromboló.
A Messiás(Krisztus) Testét elszakadásokkal is gyengítő, vagyis antikrisztusi erő…
Ezért a következő lépéseként várható a zsidóság elleni fellépése is hamarosan…
A matriarchális kereszténységbe misszionálni akaró, és filoszemita köntösbe bujt sátáni erő ez. Még akkor is, ha olyanokat használ, akik meg vannak győződve arról, hogy jó úton haladnak.
- A matriárchális uralmat és jezabeli eszközöket alkalmazó szellemiség pedig ajtót nyit és összekapcsol olyan organizációkkal, melyek a hamis ökumenébe visznek, szintén , immáron démonikus „nőuralom” alá…
Amikor megjelenik tehát az elmisztifikált, hamis autoritás, hamarosan láthatóvá lesznek a spiritiszta, vallásos gyökerei is… mely karizmatikus ökumenéként, prófétai, apostoli mozgalmak néven, általában titokzatosságot és félelmet keltve már terjeszkedik köztünk is.

Bár e felsorolás csak a felszínt érinti, mégis kijelenthetjük.
A Világosság Angyalának egyik leghatásosabb és romboló eszköze, amiről e sorok számolnak be.

Ezért mi a legsűrgősebb teendönk?

- Isten Rendjének visszaállítása: a férfira és nőre kijelentett, és Isten szerint elrendelt módon
Különösen azoknak figyelmeztető ez, akik emberek felé szolgálnak.
A leirt történet jó példa arra, hogy mindaddig ön és közveszélyesek azok, akik nem tisztultak meg a múltjukból eredő apa és férfi gyűlöletből, illetve anyai fennhatóság alatt élnek.
Lázadnak és lázadásra bírhatók.

- Mindezek előtt azonban önmagunkat, családunkat és közösségünket kell megvizsgálnunk.
Vajon e helyeken és helyzetekben Isten szerint használtuk azt, amit egy férfinek adott Isten?
- Lehet, hogy a pálizmus hamis, keresztény farizeusi rendje olyan szerepet ad a férfiaknak, mely már nem Isten akaratában lévő, hanem despota, uralkodó kényuralom?
Lehet, hogy a pálizmus és sok-sok kegyességi ágazat miatt növekedett és sokasodik az Ödipusz komplexusban élők száma?

-Lehetséges, hogy pontosan mi férfiak nem vállaltuk azt, hogy Isten Törvényét a család papjaként közvetítsük családunk felé, melynek az a következménye, hogy fiaink már nem férfiak-férjek-„papok”, a család intézménye pedig romokban mindenütt ?
-Tudjuk –e azt a tényt, hogy ahol nincs a férfi a helyén, ott a nőnek nincs szellemi betakarása?
Vagyis bármi elérheti, támadhatja! A gyermekeinkkel együtt...
A hamis betakarás pedig engedetlenség Istennel szemben, miközben egy nő nem lehet férfi betakarása, csupán társ a szolgálatban!

Nagy valószínűséggel állítható tehát:
A kereszténység zsidó gyökereinek elveszítése, Isten Törvényeinek megmásítása vagy azok megnyirbálása, a toleranciánk, a másság el nem fogadásának paranoiás félelme mind-mind e rothadás és szakadások előidézői?

Olyan erők felszabadítása ez, mely az önveszélyességen túl Isten és Isten Népe ellen fordul, és a férfiak hiánya miatt, papi szolgálata nélkül mások védtelenek ezek ellen?
Akkor pedig a Messiás (Krisztus) Teste és a Választott Nép egyaránt a matriárchális, antikrisztusi, valamint anticionista, antiszemita erők romboló erejének célpontja!

Ezért a betegségek leírását szükséges folytatnunk.

(folyt.köv.)

Copyright © 2005-2008 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés