CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

A HIT

Világszerte folyik evangelizálás, misszionálás a hitetlenek, vagy más istenekben hivők között.

Modernnek mondott világunkban először az e világ szerinti módon, vagyis az üzleti életben oly ismert csalogatásokkal.

Meggazdagodással, áldásokkal, sikerrel, a boldogság és öröm minden ajándékával, és megannyi csalóka ígérgetés eszközével…Ezek a lelki és testi vágyakat célozzák meg.

A másik, „hitre vezető” módszer legtöbbször félelem által, fenyegetéssel történik…

Vagy egyszerűen a „missziós parancs” ( Máté 28: 19-20 ) önkényes, és téves , - bár jóindulatú alkalmazásának vallásos kényszere miatt…

(Tudvalevőleg e kiküldés az akkori tanítványoknak szólt, méghozzá elsőként a zsidók felé, és a tanítványozás a ma Ószövetségnek nevezett Szentírás tanítása…

Valamint a Messiásról szóló bizonyságtétel, mely által mások is Uruknak elfogadhatták Jeshua HaMassiaht…)

A mai evangelizálások általános alapüzenete pedig: félj!

A bűnök következményeitől, a próféciák által ismert utolsó idők nehézségeitől, majd az Apokalipszis….

A hatás változó.

Vannak, akik e két dolog miatt megtérnek, és csatlakoznak egy egyházhoz, gyülekezetekhez.

Vajon őket hívőnek lehet nevezni?

Talán jobb lenne a messiási ( krisztusi) megnevezés a ma már más jelentés tartalommal bíró „hívő” szónál?

E változtatás helyett inkább a hitről, és annak néhány tulajdonságáról, jellemzőjéről szóljon e néhány leírt gondolat.

Mi jellemzi tehát a magát hivőnek valló embert és hitét?

- Aki hisz, egyre jobban megismeri Isten nagyságát, Teremtő, Mindenható és Örökkévaló lényét és hatalmát.

- Aki hisz, abban növekedik az alázatosság, és erősödik bizodalma Istenben. Ezért nem fél, és többé nem gyenge.

- Bár sokan a farizeusság , vagy a gyengeség arcát mutatják kifelé, ők mégsem alázatosságban élnek. Félelmükben a törvények betartása általi jutalmat várják, vagy a gyengeségük kimutatásával a nála nagyobbtól, hatalmasabbtól várnak olyan kegyelmet, melyet nem előz meg a bűnbánat, rendeződés és életátadás Jeshua HaMassiah által: Istennek.
E cselekedetek csak behódolások: időleges, vagy részbeni hatalom elfogadása.

A hivő, Isten uralma alatt élő embernek pedig felismerhető tulajdonságai vannak:

- Aki hitben él, sohasem büszke, gőgös, vagy kevély.

Tudja, hogy minden vele és benne, vagy általa történő dolog csoda. A csodáknak pedig részese, tanúja, vagy eszköze, vagyis mindezek kizárólag Isten Akaratából történnek. Isten Szellemének közvetlen működése, teremtése, majd Jeshua HaMassiah Neve, és így a Szent Szellem által.

- Az, aki gyermeki hittel és határozott büszkeséggel indul feladatát betölteni, a merészség bizonyságával és nem valamiféle büszkeséggel, vagy, hatalmi gőggel kezd neki.

Aki hitben jár, és tölti be elhívását, küldetését, - mégis büszke és alázatos!

E két fogalom együttesen azt jelenti:

ÉLETEM VAN !

Isten Népének olyan bizonyságának jelenléte ez, amikor megvallhatjuk életünkkel, bizonyságainkkal:

NEM ÉN VAGYOK ISTENBEN, HANEM ISTEN VAN ÉNBENNEM.

Lényem közepében, a legfőbb és legelső helyen már Jeshua HaMassiah, a Felkent Messiás Király uralkodik, és Szent Szelleme bennem munkálkodva elsőként engem szabadit és tisztít.

Majd lényemet betöltve és uralva végzi a megszentelődés folyamatát, hogy befejeződhessék arra a napra, amikor Isten előtt, szemtől-szemben fogok állni.

Ezt az örömet és boldogságot, és az üdvbizonyosságot pedig másoknak is szeretné a hivő ember tovább adni, mert szereti valamennyi embertársát,- hiszen a benne élő és uralkodó minden embert szeret, mert Isten minden embert üdvösségre vár, és hív...

Így válunk alázatos, de mégis büszke szolgálókká, hogy másoknak is lehessen velünk azonos bizonyságokkal teljes Élete.

A hívő ember sajátosságai után mégis a hit jellemzőiről is kell szólnunk..

Mi a hit…?

Amikor az ember szelleme azonosul Isten Szellemével, és az ember szellemét továbbá a Messiás (Krisztus) Szelleme uralja és vezeti.

Így fokozatosan a szelleme után a lelke (gondolatai, érzületei..), teste(vágyai, kívánságai, cselekedetei…) is Isten Akaratának, Jeshua HaMassiah uralmának és a Szent Szellem vezetésének kezd engedelmes lenni…

A HIT….: LÉTEZIK

A HIT....: TEREMT

A HIT…: HORDOZ

A hit nem származhat valakitől, vagy valamitől…

A hitet nem lehet létrehozni…

A hitet nem hordozza senki, de a hit önmaga adja és hordozza bizonyságait…

A hit bizonyságai, pedig a hívő ember által láthatóvá lett gyümölcsök, melyek nem a hivő emberre, hanem a Szent Szellemre, a Szent Szellem pedig a Messiásra és az Örökkévaló Istenre mutat.

Arra, Aki bennünk él és munkálkodik.

Bennünk, általunk és velünk.., Isten uralmának és Országának növekedéséért.

Izrael Népe ma is létezik Isten Terve, Ígérete, Akarata, vagyis Igéje szerint.

Élete tehát nem más, mint Istenbe vetett hite.

E hitet Istentől kapta, hogy a Kinyilatkoztatott Igének engedelmes lehessen generációk során át, e hitet maga Isten erősítette meg a kijelentett próféciák, vagyis szavai által, majd sok ezer éven át a bizonyságok, és Isten Tervének megvalósulásai , a próféciák beteljesedései tartották és erősítették meg hitében a választott Népet.

A hit tehát nem más, mint Isten megkereső és hazahívó szándékának meghallása, és az Istennel való engedelmes járás.

A Választott Nép hite és hitének bizonysága pedig: Isten a Nép között lakozik…

A mi hitünk szintén az, amikor Isten megkeres minket, haza hív, velünk megy utunkon, és bennünk lakozik.

A mi hitünk tehát: maga az Élet…

A mi Életünk Jeshua HaMassiah…

A mi bizonyságaink: Jeshua HaMassiah bennünk él.

Ennek következménye, amit mások is láthatnak:

IMMÁNUEL

Te lehetsz Jeshua HaMassiah bizonysága, és Jeshua HaMassiah az Atya bizonysága.:

VELÜNK AZ ISTEN

A te szellemed Isten Szellemének pedig akkor válik igazoltan engedelmessé, amikor a Szent Szellem, a Messiás ( Krisztus) Szelleme tesz bizonyságot Rólad az Atya előtt...

Amikor e bizonyság valósággá lesz, akkor lettél Isten Népének tagja, és Isten Országának örökös állampolgára…

Erre hív Isten Szelleme, oda vezet a Messiás Szelleme, a Szent Szellem…

Hív, hogy hívő légy…..

Hív, mert Ő hű, és ajándéka a HIT…

Hív, hogy legyen ÉLETED……….., méghozzá: ÖRÖK ÉLETED !

Copyright © 2005-2008 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés