CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

„NACHAMU, NACHAMU AMI !”

"Vigasztaljátok, vigasztaljátok Népemet !" (Ézs.40,1)

NÁHEM..( Vigasztald meg..)Áv hó 9.-én, Tisa Be’Áv napján a mincha imában hangzik el e kérés Isten felé.
A zsidóság kéri Istenét, hogy őt, mint gyászolót vigasztalja meg az elpusztított és lerombolt Templom s Szentély, és Jeruzsálem gyásza miatt.
Ennek az imának elmondása előtt a zsidó embert olyannak tekintik, mint akinek halottja van, gyászol.
Ezért a hagyomány szerint az ilyet megvigasztalni nem lehet és nem szabad.
A halál Isten megengedő akarata, és, ezért Isten Akaratának ellent mond, ha valaki sajnálkozását és vigasztalását fejezi ki a fájdalmában gyászolónak.
Ezért nincs más lehetősége a fájdalomban szenvedőnek:
Istenhez fordul jajszavával, Tőle kérni enyhítő vigaszt…

Isten Szava mégis felszólít a vigasztalásra! Népét szólítja fel….
Külön érdekesség ez!
A fájdalomban lévő Nép beszéljen a Nép gyászolóival?
Egy Nép nem egységes talán? Miszerint vannak, akik nem gyászolnak, vagy már nem gyászolnak, miközben mások sírnak?
Felmerül még az a kérdés bennünk, hogy talán a zsidóság a gyászt rosszul éli meg?
Ezért kap figyelmeztetést és feladatot?
Ez nem lehetséges..
Akkor, pedig nincs halott?
Úgy tűnik, valóban nincs!
Vagy a feltámadás ígérete van elrejtve e felszólításba?
Sokkal több!
Kapcsolatteremtés Istennel, Isten hívása, hogy valami végre változhasson.
És Izrael Istene válaszol…
„Azt mondja a seregeknek Ura:
A negyedik hónapnak böjtje
Az ötödiknek böjtje
A hetediknek a böjtje
És a tizediknek a böjtje
Vigalommá, örvendezéssé és kedves ünnepekké lesznek Juda házában”
(Zakariás 8:19)

A vigasztalás szolgálata Isten Népének szól, hogy szóljon Isten Népében azokhoz, akik gyászolnak, szomorkodnak, fájlalják népük, és más emberek állapotát.
Azoké e szolgálat, akik nemcsak humanista módon részvétüket nyilvánítják, és legfeljebb sajnálkoznak, hanem azoké, akik egyek népük gyenge, elkeseredett tagjaival, és így együtt tudnak érezni is az elfáradtakkal, reménytelenekkel, és azokkal, akik már-már a hitüket veszítik el….
Az egy néphez tartozás közössége feltételezi azt is, hogy csak az tud vigasztalni, aki maga is egykor megélte a gyász fájdalmát.
A vallásos keresztény sohasem érezheti meg a zsidóság fájdalmát, és sohasem értheti azt meg! A filoszemita sajnálkozás sohasem hoz létre közösséget keresztény és zsidó között, melynek sohasem lesz gyógyító következménye.
Egyedül a Messiás testében élők érezhetik át Isten Népének fájdalmát.
Isten Népében a Választott Nép még meg nem váltott hívőit, és a Választott Nép Jeshua HaMassiah uralma alatt élő részét, és a más nemzetekből megváltott Messiás Népének gyászait.
Isten helyreállítást és örömet, vigaszt adó ígéretét viszont elsőként a Messiás testében élő zsidók, és majd csak azután mások foghatják fel. A beteljesedés bizonysága után a más nemzetbeliek. Vagyis érdemes elsőként a messiáshivőkre, majd a hivő zsidókra figyelni, hogy megérthessük Isten különleges vigasztalását, melyet azonban a teljes Messiás Testének adott!
Itt is érvényes, hogy „először zsidóknak..”.
Sőt hangsúlyozottan érvényes, mert Juda házának szóló ígéret címzettje a Választott Nép teljessége…
Isten amikor örömet, vigasságot ad, azt megelőzi a szabadítás.
A hónapok böjtjei pedig valami fogságról, rabságról adnak ismeretet, hiszen tartalmazzák annak okait, és céljait is.
Nézzük tehát a böjtöket, melyeket ősrégi idők óta megtart, és azok okait csupán újabb fájdalmaival sokasítja meg.
A felsorolt négy böjt elrendelése pedig az Első Szentély pusztulása után történt….
Így felelősen kijelenthetjük, hogy Isten ígérete e böjtök okainak megszűnését ígéri meg!
„A negyedik hónapnak böjtje…”
Sivá ászár b’támuz…Támmuz hónap 17 napja
E napon teljes tilalom van az étel és ital fogyasztására…majd ezt három gyászhét követi….
A gyász alapja pontos, a bölcsek által kiszámolt dátumok és a hagyomány által e napra datált események…
- Mózes e napon törte össze a kőtáblákat, amikor meglátta az Aranyborjút imádókat..
- megszűnt a mindennapi áldozás.
A babiloniak ostromolták Jeruzsálemet, és nem volt több áldozati állat.. ( i.e. 586 ) A Második Szentélyben: (i.u.70..)
- a római légiók áttörték Jeruzsálem falait (i.u.70-ben)
- Aposztamosz elégette a Tórát (kb.Kr.u.50)
- bálványt állítottak a Szentélyben.
Első Szentély , Manase idején (685-642)
Jupiter szobor Hadriánus idején..

A három gyászhét
Bén hámcáráim - a szorultságban….
E három hét félböjtje emlékeztet arra az időre, amikor támmuz 17.-én kezdődő események a zsidó államiság megszűnéséig, és a Szentély pusztulásáig, a hurbán-ig jutottal el végpontjukon.

„Az ötödik hónap böjtje…”
A./ Kilenc nap….(nájn tég)

E hónap első kilenc napja a „bén hámcárim”, a gyászos három hét végét, s az Áv hónap, a Vigasztaló Atya hónapjának kezdete…
- a hagyomány szerint a hónap első napján halt meg Áron..
- e napokban már se hús, se bor áldozat nem volt az Első és majd a Második Szentélyben.
Ezt az időszakot, és a böjtidő hangulatát a zsoltáros szavaival lehetne kifejezni.
„A nyomorultnak imádsága, amikor eleped és kiönti a panaszát az Úr elé..
Uram, hallgasd meg az én imádságomat, és kiáltásom jusson el hozzád..”( 102.Zsoltár 1-5)

B./ Tisa B’áv – Áv hó kilencedike…
-Ekkor határozta el az örökkévaló, hogy azok, akik Egyiptomból jöttek ki, nem mehetnek be Kánaánba…
-E nap lett József Egyiptomban rabszolga..
-E napon gyújtották fel az első Szentélyt i.e.586-ban a babilóniai seregek (2.Kir. 25:8-9)
- A Második szentélyt Titus seregei e napon égették fel…
- E napon rombolták le Jeruzsálemet, és szántották fel helyét a rómaiak..


„…. a hetedik hónap böjtje…”
Gedáljá böjtje..
Jeremiás barátja volt, akit Nabukodonozor a fogságba nem vitt alsóbb népréteg fölé helyezte.
A növekvő jólét, felemelkedés közben saját népéből valók ölték meg….

„…és a tizedik hónap böjtje…”
Com asziri, Ászárá b’tévét (tévét hó 10)
Három böjt van.
-8.-án táánit cáddikim – „jámborok böjtje”
E napon fejezték be a T’náh (a Szentírás..) lefordítását görög nyelvre ( i.e 285-246..).
Hetvenes , vagy Septuaginta…..
- 10.-én kezdte el Nabukodonozor Jeruzsálem ostromát..
- 10.-én, „általános böjtnap”.
Ezsdrás és Nehémiás halálának napján az emlékezésé, és a vágyakozásé e nap.
Emlékezve a visszatérésre, a templom újjáépítésnek reménye és Jeruzsálemnek és Izraelnek a helyreállásának vágya erősödik e napon…
A zsidóság mai böjtjeinek felsorolásában vannak olyan fájdalmas események megemlítve, melyek Zakariás működése utáni időkben történtek.
A jól kiszámolt dátumok mellett vannak pontatlan, de hagyományosan tisztelt időpontok..
Vajon Isten ígéretei ezek közül melyekre vonatkoznak?
Zakariás előtti, működésének idejében ismert bajokra, vagy prófétikusan azokra is, melyek jóval később következtek be?
Úgy gondolom, hogy az Első és Második Szentély lerombolásakor, és a mai eseményekben is egyazon szellemiség támadását láthatjuk, mely ma is ugyanúgy működik Isten Népe ellen!
Ezért Isten ígéretei nem az eseményekre adottak, hanem a Sátán romboló erejének megállítására, és a Nép, a Szentély helyreállítására adott biztató ígéretek.
Harc és győzelem bizonysága, hiszen az örömöt és vigaszt ígérő, és adó Isten neve:
Seregeknek Ura!
A bibliai korban a támadó szellemiség célja mindig ugyanaz volt:
- Isten Népét fogságba vinni.
Saját célkora használni, beolvasztani valamelyik nagy birodalomba…
- A templomot elfoglalni, és megszentségtelenítetni bálványokkal,
Bálvány áldozatokkal…
Volt, amikor ezt úgy tették, hogy a megszentelt mellé a pogány áldozatot tették kötelezővé. Aztán lerombolni a Szentélyt és megszüntetni az áldozatokat..Mindezek után, pedig a Szentélyt körülvevő Jeruzsálem felszántása…A templomi kincsek elrablása és a bálványimádásra való használata…
Ma talán a három gyászhetet éljük meg…
És annak is a végén vagyunk:
Nincs áldozat, elfogyott….
Látszólag ….: vége, az ellenség a várfalon, a városon belül, sőt a Szentély ajtaját feszegeti, kezében ott az égő fáklya, mellyel fel akar mindent égetni…
A Bibliát ma nem szentírásként, hanem célok eszközeiként, arra lefordítva használja már a birodalom. A fordítás jó, sőt tökéletesnek látszó, de felhasználásának célja már nem Isten elrendelése szerinti, már nem Isten akaratát, Törvényeit és uralmáról, a Messiásról beszél.…Más célok eszköze lett..
Ha a négy hónap valamennyi böjtjének okáról vizsgálódnánk, megláthatnánk, hogy valamennyi és ma is aktuális!
Gedalja böjtjét okozó testvérgyilkosság, a Szentélyt meggyalázó, a bálványimádás gyarmatosító, áldozatot megszüntető, templomromboló, és várost romboló szellemisége közöttünk él és működik.
Ezt csak az ismerheti fel, aki ismeri Isten Szellemét.
Mert csak annak fáj a rombolás, annak fáj a gyilkolás, a Törvény, Isten Igéjének hamisítása.
Toleranciával, humanizmussal, liberalizmussal, a hellenizmus minden eszközével, vagy éppen farizeussággal.
Csak annak fáj a zsidóság és a krisztusiak helyzete, aki Isten Népéhez tartozik, és Istené, akinek jelent valamit a Templom, és az Oltár, aki a Messiás Testét Templomként félti, és látja abban az áldozatok megszentségtelenítését, és aki a zsidóságban elfogadta a Választott Nép mai, saját, külön elhívását, Isten tervét is..
A vallásos keresztény ebből mit sem ért.
A vigasztalás szolgálata tehát szellemi szolgálat.
Isten Népén belüli feladat, melyet egyedül a Messiás Szelleme végez el, hiszen Ő maga, pontosabban Jeshua HaMassiah a Vigasztaló…Isten Vigasztalása…
Mi, aki Őt hordozzuk lehetünk ugyan a vigasztalás ígéretének eszközei, de mindez nem a mi szándékaink érvényesítése mások felé.
Különösen akkor nem, ha a gyászolókkal, szenvedőkkel nem vagyunk szellemi közösségben
Mert a vigasztalás szolgálata a bennünk élő Jeshua HaMassiah-é.

Amikor Ésaiás 61:1-2 ben olvasunk Messiás eljöveteléről, akkor megérthetjük, hogy a Messiás Szellemének uralmának kiterjedése, a Szent Szellem működése, mely Isten Népének ad vigasztalást.
Önmagát, hiszen Jeshua HaMassiah , aki újra megmutatta e világnak, és érvénybe helyezte Isten Törvényét a kegyelemmel együtt.
Ő, aki önmagában felépítette a lerombolt templomot, Ő, aki Főpap és akinek gyermekei királyi papság lettek.
Őbenne és őáltala folyamatosan működik mindannak a helyreállítása, melyekért a zsidóság ma is böjtöl…
A négy hónap böjtjei a Messiás uralmának működése, a Messiás uralmának elfogadása által és után történik.
A szabadítás, megtisztítás, és felszentelés hatalma az Övé, miközben máris épül a Templom szellemben és hamarosan az Oltáron is tiszta áldozatok lesznek.
Ma pedig még folyik a harc ez ellen, és úgy tűnik, mintha a zsidóság és Krisztus Testének a teljes leigázása, majd megsemmisítése lenne közeli…
Isten ma hív az Ő Népéből, az Ő Népéért böjtölőket!
Olyanokat, akik e szellemiségek ellen a Seregek Urával, és Jeshua HaMassiah parancsnoksága alatt képesek imádkozni a Választott Népért, a Messiás (Krisztus) Testéért, akik nem engedik az ökumené, tolerancia, és más, a vallásosság, az edomi, jezabeli és babiloni szellemiségek további rombolását, akik felemelik Istentől kapott fegyvereiket a Templomban és Jeruzsálemben öldöklő, és romboló birodalmi erők ellen…
Akik a bálványokat nemcsak kerülgetik, hanem ledöntik, és kisöprik nyomait is azoknak, hogy az istentisztelet, az oltár újra megszentelt legyen…
„ Boldogok, kik most sírtok, mert nevetni fogtok…” (Lukács 6:21)
Legyen ez az ígéret folytatása Isten ígéreteinek.
Isten az Ő Választott Népének adott olyan ígéretet, melyben az Ő Népének örömet, vígságot és ünneplést ígér….
Jeshua azonban már mindenki számára ígért boldogságot…
Ehhez azonban ismerni kell a zsidó gyökereit e mondásoknak is, hiszen zsidó módon zsidóknak hangzott el.
A ’sírók’ szó jelentése több, mint egy fájdalom következményéről szólni.
Itt a gyászoló, a másokért fájó szívűeknek kínál vigasztalást Jeshua!
Hatalmas Ígéret ez.
Önmagát ígéri, a Vigasztalást, önmagát a Szent Szellemet ígéri azoknak, akiknek mások miatt fáj a szívük.
Akiknek fáj a Templom lerombolása, az Oltár beszennyezése, az idegen hatalom uralma, akinek fáj Isten Népének helyzete.
Akinek mindaz fáj, ami a Sátán szellemisége által lerombolt lett, szennyes és életképtelen.
Fáj a Szentírás kisajátítása idegen célokra, fáj a testvérgyilkosság..
A boldogmondások az ószövetségi templomi zarándokok beengedési feltételei voltak!
Ma is azok.
Isten Országába haladóknak is ez a formula.
Ha fáj, és gyászolod a mai állapotokat, közelebb vagy Isten országához.
Ha fáj mindez, és Isten népeként gyászolsz, akkor Önmaga Isten teszi gyászod és böjtöd örömmé, vigassággá, vigasszá, és életté…
Isten Választott Népe halálesetkor a gyászában csak Istentől várhat vigasztalást.
Jó ezt megtanulniuk azoknak is, akik más népből érkeztek Isten Népébe Krisztus által.
A mai állapotban sem tehetünk mást.
Életet ember, vagy emberi akarat sohasem adhat.
A zsidó nép Temploma lerombolva.
Papsága Isten megítélése által eltűnt….
Vajon meghalt a Választott Nép?
Amikor a hivő zsidók böjtölnek, akkor nem halott idézést végeznek, nem a halottért imádkoznak.
Amíg egyetlen zsidó van, addig nem lehet bezárni egy zsinagógát!
Amíg egyetlen zsidó ember hisz Istenben, van aki hordozza Isten ígéreteit.
Amikor egyre több olyan zsidó van, aki Urának és Messiásának elfogadta a Názáretit, akkor egyre többen leszünk, akik elindulhatunk a gyászoló zsidó testvéreink felé…
Mert mi már ismerjük, tudjuk és megéljük Jeshua HaMassiah által a helyreállítást, ismerjük az Életet-Jeshuát…
Vigasztalni csak gyászolót lehet.
Jó látnunk tehát, hogy vannak, akik még böjtölnek, mert őhozzájuk van a legközelebb a Vigasztaló: Jeshua HaMassiah.
Mert aki sír és gyászol, az él, és Életet kap!
Isten szereti ma is az Ő Népét, benne elsőként Juda házát is. Hallja az ő imáit, látja és elfogadja az ő böjtjeit.
Azonban már felkészített a Választott Népből a Választott néphez olyanokat, akik már önmagukat nem siratják. Olyanokat, akik Isten ígéreteinek szavát elvihetik böjtölő, gyászoló zsidó testvéreikhez ….
E szavak bizonyságok és nem filoszemita, rejtett „zsidómentések”…
Bizonyságok életünkön láthatóan:
Aki messiáshivő zsidó, annak fontos Isten Népe, fontos Jeruzsálem, az Oltár, és nemcsak életükben, hanem szolgálataink által is újra elindul a Törvény helyreállása…
Betöltve élettel: Jeshuával, és uralkodva Királyi Törvényként a Messiás (Krisztus) uralma alatt….a Messiás Szelleme által….
Aki messiáshivő, az tud igazán gyászolni a Messiás Testének, és a Választott Nép állapota láttán.
Kettős fájdalommal, mert mindkét nép tagja egyszerre.
De kettős örömet is kapunk, hiszen amikor Isten ígérete beteljesedik a gyászoló és böjtölő Választott Nép életében, akkor Isten pogányokból
lett Népe is felismeri a szabadulás, a megtisztulás és megszentelődés bizonyságát, lehetőségét, és vágyni fog arra.

„ Vigasztaljátok…”
E felszólítás ma elsőként a messiáshivő zsidóságnak szóló parancs.
A sorrendiség is Istentől adott:
Először a zsidókat, aztán a többieket…
Isten ismeretének átadása, a Kinyilatkoztatott Törvény helyreállítása ma is, és évezredek óta folyamatosan a zsidók feladata.
Ma elsősorban a keresztények közt, akik azoktól eltávolodtak….
Amennyire romokban hever minden, annyira távolodott el Istentől és a Törvényétől a kereszténység.
Tette kétezer év folyamán, és eredményeképpen a templomaiban több istennek áldoznak, vagy már nincs is áldozat… Bálványok serege szentségteleníti meg a Templomot, a Messiás Testét…
Kedves messiáshivő, zsidó testvérem..!
Készülj, mert hamarosan nemcsak a zsidók, hanem néhány keresztény is gyászolni, böjtölni fog!
Őket kell majd megvigasztalnod Jeshua HaMassiah bizonysága, és Isten vigasztaló Szeretete által, hogy Jeshua HaMassiah Szelleme, a Szent Szellem vigasztalhasson, megtisztíthasson, helyreállíthasson és megszentelhessen mindent, ami Istené, mindenkit, aki Isten Népéhez tartozik: magát a Messiás Testét tegye késszé .
Ma még csak figyelnek, próbálják önmagukat megmenteni, vagy a jelenlegi állapotokat magyarázni, még inkább szinkretizálni, toleránsan kezelni. Készülj, és elsőként magad tisztulj meg.
Tedd, mert e helyreállító feladat nemcsak szép, hanem iszonyúan veszélyes is.
A Diabolosz gyilkos haragjának leszel célpontja!
Elsőként vedd fel Istentől kapott identitásod, mert csak így vagy védelemben.
Zsidóként a Sátán erőinek ellensége lettél, amikor megszülettél.
Amióta Jeshua HaMassiah a te személyes Felkent Messiás Királyod, újjá is születtél, kétszeresen dühös rád.Készülj arra, hogy Téged csak az fog szeretni, sőt elviselni, aki krisztusi.
Ennek ellenére neked kell a Messiáshoz, Jeshua HaMassiah uralmába vinned mindazokat, akik vigasztalást várnak…
A Vigasztaló erejével és felhatalmazásával szolgálhatsz tehát:
„..a szegényeknek örömöt mondjak, elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást
HOGY HIRDETHESSEM AZ URNAK JÓKEDVÉNEK ESZTENDEJÉT, ÉS ISTENÜNK BOSSZUÁLLÁSA NAPJÁT.
MEGVIGASZTALJAK MINDEN GYÁSZOLÓT”
(És.61:1-2)
Isten harcba küld tehát az Ő Szellemével, hogy mindezeket véghez vihessük, a böjtök megszűnhessenek, és a győztes öröme vígsága, és a Messiás ünneplése legyen örömünk:
A Templom helyreállt, Jeruzsálem felépült, a Messiás Király, Jeshua HaMassiah győzött.

Copyright © 2005-2008 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat

SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés