CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenORBÁN BÉLA:

AZ ELHÍVÁS BETÖLTÉSE

A messiáshívő zsidó mai küldetése


A heti tórai szakasz a poklosság törvényeiről ad tájékoztatást számunkra.

Ehhez kapcsolódóan olvassuk a Sabbath Mecora prófétai részét, mely a négy poklos férfiról, és Somron (Szamária) ostromáról, majd a szír seregek megfutamodásának csodájáról és Isten büntetéséről számol be.

Ezt megelőzően szintén egy csodáról, a Sabbath Tházriá haftarája számol be .

Naámán, a híres hadvezér meggyógyulásáról. Aki poklos volt… ( 2.Kir. 4:42 – 5: 19 )

A történetek valamennyijében a poklosság és a csoda, ami azonos…, míg a Tóra rendelkezései a poklosság megszüntetésének formáiról ad utasításokat, hogy azok tovább ne fertőzhessenek .

„Bárha az én uram a próféta elé kerülne..” ( Herz ford., Zsidó Biblia)

„Vajha az én uram szemben lenne azzal a prófétával..” (Károli ford.)”

„Így és eképp beszélt az Izrael országából való leányzó..” (Herz)

„Így s így szólott az Izrael országából való lány „ (Károli) 2.Királyok 5 : 3-4

Az idézett két bibliai versek e történetek egyikéből mégsem a csodáról beszélnek, hanem e rövid információban nagyon fontos beszámoló van elrejtve egy névtelen lányról…

Őróla kevés bemutató szót hangzik el, de tette akár e történet gerince lehet, hiszen e rejtettségben, a szavak mögött, a bajról, majd a csodáról szóló elrejtettségében egy olyan ember van, aki minden jónak az elindítója…

Egy fogságban lévő, otthonától, családjától, Népétől távol lévő talán törékeny lányka története és bizonysága is felfedezhető e történetben.

Ö, akinek nincs neve, de van hite és szíve.

Rabszolga, de mégis bátor és hős.

Hűséges, elszánt, bátor, mert van hite, és minden helyzetben képes megvallani Istenét, Izrael Istenét, és Isten Prófétájáról tud bizonyságot tenni.

Egy fiatal lány, akinek van identitása, mert láthatóan nem szakadt el Népétől, Istenétől, hitétől, és Isten Törvényeitől sem… Pedig e rabszolgaság, a szolgaság igazi célja mindig ez:

Elszakítani a gyökerektől, kiszolgáltatottá tenni, majd egy másik gyökérbe beültetni, asszimilálni és beolvasztani…

Ő azonban ott, a reménytelen fogságban sem adott fel semmit, bár reménytelen volt helyzete, mégis tudta, hogy kihez tartozik.

Emlékezett…

Emlékezett arra, hogy Isten ma is vele van, Ő tud mindenkor szabadítani, gyógyítani.. Bár ö szír fogságban él , de Isten nem hagyta el se őt Népét.

A jelenben is tudta, hogy Isten a jövőben sem változik, ha most a hely és az idő távolinak is tűnik…

„elé kerülne…meggyógyítaná”… mondotta ..

Bizony példa ez számunkra, és tanulság, tanítás arra, hogy Isten Rendjében az idő egy és nem szétválasztott múltra jelenre és jövőre.

Isten állandó és örök, és az idő nem korlátok közé szabdalt egységek hármassága, hanem maga a létezés folyamatosságának összefüggő egysége .….

Miképpen a hit sem választható el az időtől…., mert a hit maga az élet, az élet pedig Isten szerint : örök…

Ha van hited, akkor van életed, így az életed ideje hitben: örök élet…

A lány története ezért akár a szolgáló ember életének mintája is lehet.

Mi magunk is e földön, emberi életünk során rabszolgaságban élünk.

Idegen uralom bitorolta Földön.

Tesszük, ami szükséges, amit földi életünk kötelessége.

Tudjuk-e azonban, hogy van elhagyott Hazánk és otthonunk, és Népünk, ahova egykor haza mehetünk?

E tudatban élhetünk biztonságban és reménykedve, mert ismerjük Isten tervét, ígéreteit…

De vajon emlékezünk azokra?

Vajon van-e életünk, vagy csak a múlttal, a jelennel, vagy a jövővel élünk együtt?

Fájdalmainkkal, emlékeinkkel, a mindennapok taposómalmában nem emlékezve és nem remélve?

Esetleg elvakulva a jövő reménységétől, a céljaink elérése minden gondolatunk?

Létezünk és élünk, vagy egy általunk választott időzónában csupán vagyunk, mert kell lennünk, és nem vállaljuk a többit..?

Éltetnek az emlékeink, élünk a ma örömeinek, vagy igyekszünk megvalósítani a jövőt?

E lányka azonban nemcsak az időben, mint teljes egységben élt, hanem a földön is járt…

Mint olvashatjuk dolgozott, szolgált úrnőjének, közben hallott és köztük volt testben és lélekben is..

Látta őket és átérezte gondjaikat, bajaikat.

Nem zárkózott be, nem határolódott el, sőt el sem különült, mi több, rosszat sem gondolt róluk.

Olyannyira, hogy szerette is szolgaságának urait, a helyét, miközben szívében nem lett szolga…

Bizony manapság ez nagyon ritka esetnek tűnik!

Némely hívők barlang-keresztényekké lesznek, gyűlölik e világot és nem e világ szellemiségét, mindenkiről rosszat gondolva, feltételezve akár félnek is e „romlott világtól”…

E lány érdek nélkül szeretett!

Szerette rabtartóját……….,és ezért e lány ma akár a krisztusi jelzőt is megérdemelné !

Azért, mert nem volt neki mindegy a másik ember állapota, szerette volna, ha találkozna Isten Emberével, és ezáltal Istennel, szerette volna, ha e találkozás az ö gyógyulását adhatná meg…

Az ö vágya hittel együtt párosult, mely óhajtása tetté és majd csodává vált.

E kimondott és bizonyságtevő, vágyakozó szava nem más volt, mint egy másik emberért hittel kimondott fohász, és könyörgés…

A kimondott szava egy kimondott ima volt, mely elindított egy folyamatot a gyógyulásig…

Példa és leirt bizonyság számunkra.

A hittel kimondott imánk, a mi hitvalló, bizonyságtevő életünk, hűségünk Istenhez e mai világban mások szívét, gondolatait és szándékait, döntéseit változtathatják meg !

A mi identitásunk a Messiás Testében, és földi identitásunk megélése másoknak akár gyógyulás, helyreállás és egy új és örök élet lehetőségének kezdete lehet…

A lány biztos és teljes azonosulással bírt, illetve zsidó származását, hazáját, Istenét, hitét nem vesztette el, nem cserélte másra.

Ezért, és ez által tudta Isten használni öt egy számára idegen, öt rabságban tartó nép hadvezére felé.

Kedves Olvasó!

Akár zsidó vagy, és ezáltal egy vissza nem vont elhívás, és kiválasztás részese , melynek felelőssége őseid döntése, és megpecsételt szövetségkötése által a Te felelősséged ma, akár más népekből érkezett emberként, Jeshua HaMassiah által, és az Ő által megújított Szövetség ajándéka által lettél a Messiás Testének, így Isten Népének része, tudod-e, hogy Rólad szól e történet ?

Mi mindig idegenek, és szolgák leszünk e Földön.

Testünk és lelkünk alá vannak rendelve a természeti és földi uralkodók törvényeinek, de szellemünk mindig szabad.

Mindaddig szabadok vagyunk, míg szellemünk Isten uralma alatt van. A mi szabadságunk Jeshua HaMassiahban van.

E szabadság valósítja meg, hogy lehetünk azok, akiknek Isten elrendelt, bár e Földön élünk, mégis cselekedeteink, gondolatainkat a mi Urunk vezérli.

Ő. Aki segít és vezet abban, hogy mindenben meg tudjuk teljességben élni a nekünk adott identitást, és a szívünk által elfogadott krisztusi identitást egyszerre.

Ez nem más részünkre, mint a teljes azonosulás elfogadása annak, akiknek teremtett, és teljes megélése annak, amilyen feladatra szánt Istenünk.

Valamennyien tartozunk egy földi néphez, és valamennyien a kiválasztottság, vagy a kihívás által tartozhatunk Isten Népéhez.

Isten megváltott Népéhez, a Messiás Testéhez pedig együtt tartozhatunk újjászületésünk által, Jeshua HaMassiah teljes uralma alatt.

Számunkra egy közös identitás létezik: a messiási (krisztusi).

Ugyanakkor fontos, hogy egyetlen földi identitásunk legyen: amit Isten adott, azzal a néppel a teljes azonosulás, ahova teremtve lettünk.

Kedves, messiási (krisztusi) zsidó Testvérem!

Istennek Veled különleges Terve van.

Ezért e lány története elsősorban számodra üzenet!

Mi Istentől mindent kettőzve kaptunk, és minden velünk kezdődik.

Mindez nem azért, mert mi ezt akarjuk, nem azért, hogy a mi akaratunk, vagy vágyaink, terveink érvényesüljenek.

Ez a kiválasztottság következménye, melyet se megkérdőjelezni, se elutasítani sem lehet, és emberi gondolkodásunkkal olykor megértenünk is nehéz, vagy lehetetlen.

A szír fogságban lévő zsidó leány története rólunk szól, és bizonyságai részünkre adott bizonyság és felhívás, valamint figyelmeztetés.

Mi kettős identitásunk által kettős fogságban élünk!

A messiási identitásunk által e Földön csak vendégek, illetve szolgák vagyunk.

Jeshuával való azonosulásunk, a megszentelődés folyamatával egyre kevésbé köt e földi uralom, így a mennyei Ország polgáraként a földi előírásokat tiszteletben tartva e hely csak átmeneti állapotunk.

Úgy, mint a zsidó lánykának a szír hadvezér házában…

Tudjuk, hogy van Országunk, van Királyunk, az uralomra Felkent Messiás királyi parancsolatai pedig Isten Törvényei..

Ismerjük Isten Tervét, azt, hogy megszabadít, megvált és egykor hazavisz e földi szolgaságból…

Az ittlétünk mégsem csak hazavágyó várakozás!

Feladatunk ugyanaz, mint a bibliai történet szolgálólányának…

Itt élni, szolgálni mások felé, Istenről és Urunkról bizonyságot kell tennünk e beteg világban, mely bár látszólag nagy és erős, mégis súlyosan, és egyre inkább beteg…

Benne lenni a világban de nem részévé válni többé!

Hétköznapjaink nehézségei: szélben, viharban, sötétben, hidegben, vagy vakító és perzselő napfényben tengeren járni, de a víz felett maradni…

Ebben tart meg az, ha a múltban, a jelenünkben és a jövőnkben látjuk Isten kezét.

Minket hívó, majd átölelő, azután vezető és óvó, védő és betakaró, vagy intő, figyelmeztető, vagy olykor büntető karját.

A mindig jelenlévő és hűséges Istent láthatjuk Jeshua HaMassiah uralmában és a Szent Szellem jelenlétében.

Csak Ő tart meg e szolgaság házában, csak az Őrá figyelő lényünk, az el és kihívására való emlékezés, és beteljesedett ígéreteinek maradandó bizonyságai, valamint hitünk a reá bízott jövőben és annak ígéreteiben, ami megtart minket.

De nemcsak megtart, hanem a mai szír hadvezérek felé helyez szellemben és lélekben. Még akkor is, amikor az ő házukban kell kényszerűségből élnünk és dolgoznunk az ő terveik megvalósításán

Hitünk által mégis növekedünk erőben, és engedelmességünk következményeként gazdag örökséggel, és gyógyult, tiszta élettel áld meg Isten…

Történik mindez belsőnkben és rejtetten, amikor mások szemében mi vagyunk a rabok, a szegények, az e világban szegény idegenek.

Amit ez idáig olvashattál akár zsidóból lett messiási zsidó lettél (vagy leszel egykor..), akár más népekből érkeztél a Messiás Testébe, azonosan és egyenértékűen vonatkozik rád.

Mint az előzőekben írtam, a messiáshívő zsidó mégis mást és többet kapott feladatként a Messiás Testében is.

Nekünk a Népünk felé való szolgálat prioritása éppúgy feladatunk, mint a kereszténység felé való szolgálat!

Mint minden, a zsidóknak adott feladat, úgy ez is nehéz, és csak akkor elvégezhető, ha Isten jelenlétével és betakarásával, valamint kezével előttünk, velünk és mögöttünk halad.

Előttünk utunkat előkészítve, velünk, vagyis felettünk.

Majd mögöttünk, mert számunkra nincs és nem lehet visszafordulás.

A Választott Népnek ma is maga Isten, aki nem engedi meg a visszafordulást, és a meghátrálást feladatunk elől.

Isten maga kényszerít arra, hogy amit őseinkkel megfogadtatott, amire velük szövetséget kötött, mi és az utánunk következő zsidó emberek megtegyék, majd befejezzék.

A feladat pedig ugyanaz, mint a történetben szereplő leánynak!

Mi most zsidóként is megéljük a fogságba vetettséget. Számunkra, ahol élünk a hely mindenütt a világon : diaszpóra.

Ahova száműzve megéljük évezredek óta azt a szolgaságot, melyet átélt a zsidó leányka a győztes, és híres-neves szír hadvezér amúgy komfortos házában.

Sokan asszimilálódtak, a fogva tartó nép közé beolvadtak.

Ők, akik elvesztették múltjukat, akik élnek egy választott és hamis identitásban, ők, akik a jövőjüket másokkal kötötték össze, és ezáltal kiestek, kivonták magukat Isten Terve és Ígéretei alól.

Ők, akik e tagadásért és engedetlenségért számadással tartoznak Isten előtt. Mert a rendezetlen, vagy hamis identitás nem Isten Akarata és Terve szerinti , vagyis az engedetlenség bűne, mely elvakít…

Ezért ők azok, akik nem lehetnek Isten áldása e világ számára, mivel maguk a világot választották megmentőjüknek.

A diaszpóránk második szolgasága:
Szolgaság a keresztények uralma alatt.

Isten Terve helyett mások eszközeként, keresztény vagy vallásos, illetve azon belül keresztény gyülekezetek céljainak.

Nem vitás, hogy mindaddig, amíg Isten a más népekbeliek közé küld, vagy enged bennünket köztük szolgálni, addig tennünk kell….

Úgy, mint a zsidó leány tette egykor.

Zsidó identitásunkat, és minden számunkra rendelt feladatra emlékezve, azt mással ki nem cserélve, és a próféciák által is , számunkra kijelentett isteni akarat elfogadásával , valamint a bennünk töretlen hit megtartásával és erősödésével.

Felfedezhetjük végre azt is, hogy nem véletlen, és nem a mi érdemünk, hogy a gyülekezetekben lévő zsidók teljességben és véglegesen sohasem tudnak asszimilálódni a kereszténységbe!

Még akkor sem, ha ezért erőfeszítéseket teszünk, mert elrendelt feladatunk van : Népként, és a Messiás uralma alatt élő zsidóként különösen időszerű feladatunk.

Mi tehát a messiáshívő elhívottság feladata?

A válasz egybeesik a felidézett ószövetségi történet lényegével:

Mindkét diaszpóránk, a rajtunk lévő uralom, szolgaságunk hely : súlyosan beteg !

Földünk és az emberiség éppúgy, minta kereszténység, mely között élünk.

Egykor a teremtett világ pedig várja Isten fiainak megjelenését, és ma ennek jelei kezdenek látszani.

A beteg kereszténység éppúgy, mint a beteg társadalom nyög, és poklos állapotában gyógyulást szeretne.

A mi feladatunk tehát bizonyságot tenni Izrael Istenéről, atyáink, Ábrahám Izsák és Jákób Istenéről….!

A mi kötelességünk a sikeres, sőt rajtunk látszólag győztes, elismert és híres, valamint külsőségeiben gazdag kereszténységnek elmondani az egyetlen lehetséges megoldást, és a gyógyulás lehetőségét:

Van biztos gyógyulás, ha Isten elé mész, megtisztulsz Jeshua HaMassiah által, amikor belemerülsz teljességgel a Jordánba..!

Ha végre elindul a beteg kereszténység Jeshua elé,és nem a saját vizeivel, módszereivel akar saját erejéből próbál gyógyulni…

Nekünk, messiáshívőknek kell a keresztény diaszpóránkban mindarról bizonyságot tennünk, amit Isten ránk bízott, és elmesélnünk mindazt, amit Isten évezredek sokasága alatt tett velünk.

Mert mindaz, ami velünk történt, és történik mások miatt lett meg, és fog bekövetkezni.

Isten bizonyságaiért, hogy mások is láthassák Urunkat és Istenünket fényleni rajtunk.

A zsidó identitásunk fénylő ajándékunk tehát, és áldás másoknak, isten bizonysága…

De tennünk is kell ma valamit!

A leányka szeretett, érzett, és felsorolni is hosszadalmas, mennyire messiási (krisztusi) jelleme volt…

Mi most diaszpórákban élünk..

Vajon hány messiáshívő zsidó imádkozik ma a keresztény testvéreik gyógyulásáért?

Mert számukra sem gyógyulás, ha egy hamis zsidó identitással próbálkoznak, vagy mi követésre felkínáljuk a nekünk szánt utat és feladatokat.

Egyedül a „Jordán”, amit felkínálhatunk ma számukra!

Gondoltunk a feladatunkon túl arra is, hogy ha mi szívtelenül járkálnánk e keresztény házban, szolgálatunk helyén, akkor Isten ezért is számon kérhet minket?

Mert a szétszórattatás mindkét diaszpóráját nem csak büntetésül, hanem szolgáló feladatul is kaptuk. Méghozzá mindenütt, bárhová helyez Isten a Választott Nép tagjaként.

Nekünk Őt és az Ő Nevét kell hordoznunk magunkon, és Istenünk Törvényeit, rendeleteit, végrehajtási utasításait minden nemzettel, hogy megismerhessék Ábrahám Izsák és Jákób Istenét, az Egyetlen Istent.

Mert csak így ismerhetik meg Jeshua HaMassiah-t, minden hatalomra Felkent Messiását, és csak így járhatnak a Szent Szellem vezetésében..

Ma szolgálólány vagy idegen országban és a téged legyőző házában.

Kevés a jövő reménysége. Kevés a múlt emlékezete.

Ma kell tenned valamit!

A múlt és a jövő birtokában Isten hatalmát és Jeshua uralmát kell hirdetned szolgaságod házaiban.

Nem lehet elhatárolódnod, szekularizálódnod.

Nem lehetsz azonos azokkal, akikhez csak részben tartozol, vagy nem tartozol, csak közöttük élsz.

A szolgaságodban szabadnak kell lenned szolgaságra.

A szövetség általi feladatra, és Jeshua HaMassiah parancsai szerinti alázatos, engedelmes, csendes szolgálatra.

A kereszténység beteg. Keresi a pocsolyáit, ahol megfürödhet.

A sokaság szenved bajaitól, és nincs, aki megmutassa neki azt az utat, melyet Isten megmutatott e világnak már ott a Szináj hegyénél.

Velünk pontosan ott kötött Isten szövetséget arra a feladatra, hogy e világ meggyógyuljon .

Ezért ma nekünk kell újra elvezetnünk e hegyhez minden embert, és onnan a Golgotáig…

Mert azt ma újra meg kell tenni.

Nincs más lehetősége a Választott Népnek, és nincs más lehetősége Jézus Népének sem.

Nem lehet egyik, vagy másik hegyhez eljutva megállni.

A Szinájtól vezet az Út a Golgotáig, és onnan tovább..: Hazáig...

Eljött tehát az ígért idő, amikor neked, messiáshívő zsidónak kell óhajtanod, vágynod a gyógyulást, és nekünk kell megmutatnunk a gyógyulás, a poklosságból való megtisztulás egyetlen lehetőségét…

Elrendelésünk szerint kicsiként, látszólag gyengeként, ideiglenes szolgaságunk diaszpórájából meg kell szólalnunk.

..és akkor elindul, történik valami.

Elkezdődik, amire oly sokan várnak…, amit talán ébredésnek is nevezhetünk, hogy mások is megérthessék, mit jelent, ha a beteg újra Ábrahám, Izsák és Jákob Istene elé áll, ahol az ő küldöttje, Jeshua HaMassiah meggyógyítja a hazatalálót.

Elsőként azonban a Te identitásodnak kell rendeződnie.

Minden hamis azonosulásnak meg kell szűnnie. Az az első foka a változásnak, amikor a hamis zsidózás, a filoszemitizmus általi felesleges azonosulások megszűnnek.

Amikor megszűnik a rivalizálás és féltékenység a más népekbeli krisztusiak, és a krisztusi, messiási zsidók közt, vagyis megtörténik egymás, és egymástól különböző, de egyenértékű elhívásunk elfogadása.

A gyógyulás és helyreállás pedig elindul akkor, amikor mindenki végre az ajándékba kapott identitásában él, és egyre inkább növekedik benne a messiási identitás, azonosulás.

Számunkra, messiáshívőknek tehát így első feladatunk, hogy mindazok helyreállását segítsük szolgálatunkkal, akiket Isten zsidónak teremtett, hogy e szép elhívást be tudjuk tölteni.

Az ő helyreállásuk lehetőség arra, hogy a betegek felé egyre több „zsidó leányka” szolgáljon.

Ott közöttük, értük imádkozva, és mindarról bizonyságot téve, melyet tett Isten: Izrael Népével.

E helyreállás egyben szolgálatba állás is : mások gyógyulásáért.

Magam is vágyva várom, hogy a mai, sikeres és gazdag, elismert, és bennünket használó, szolgálatra kényszeríteni szándékozó, amúgy súlyosan beteg keresztény diaszpórám eljutna az én Istenemhez, megtisztulna a bűnök által keletkezett poklosságától …

A recept a régi:

Térjetek vissza Istenhez, álljatok Jeshua HaMassiah elé….

Kedves messiáshívő és zsidó testvérem!

A mi Népünk, amikor Isten előtt áll, akkor kapott Törvényt, hogy ezt a minden embernek szóló ajándékot eljuttathassuk mindenkihez, minden emberhez a Földön.

Amikor személyes Jeshua HaMassiah elé állhattunk, akkor kaptunk az elítélés és halál helyett Életet és kegyelmet…

Amikor elindulunk, Jeshua HaMassiah parancsba adja számunkra újra Isten Igéjét és újra a megismerteti Akaratát a zsidókkal, így velünk is:

Végezzétek azt a rátok bízott feladatot, amit a Szinájnál kaptatok, és elfogadtatok.

A Szent Szellem pedig emlékeztet az ígéreteinkre, feladatunkra, és Isten Tervét ha alázatos engedelmességben járunk, velünk és általunk teljesíti be Ő : Jeshua HaMassiah.

2007. április 21.

Copyright © 2005-2008 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat

SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés