CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla:

Ima a Siratófalnál

" Megható látvány, amint a férfiak és nők, összeborult aggok és fiatalok, sőt gyermekek is szívszaggató, panaszos jajszavak között ráborulnak az ősi falra, csókjaikkal áztatják, hajlonganak, majd térdre roskadnak előtte, homlokukat és orcáikat a hideg kőhöz szorítják...."
(Huber L. , Az Úr Jézus Szülőföldjén, Budapest 1900)

Többen jártunk, láttuk és ismertük meg a Siratófalat és tapasztaltuk meg e látvány magasztos voltát.
Még többen viszont nem tudják, hogy ott ilyenkor mi zajlik le, és valamennyi zsidó ember miért sír ott?

Gyászol - könyörög - és kéri Isten ígéreteinek beteljesedését.

A Siratófal a Messiás várásának helye!
Igen, és egy igazi "messiáshivő" istentisztelet folyamatossága.

Mi is történik, amikor ott a jelenlevő közösség együttes imába kezd?
Egy olyan közösség, mely mindig folyamatosan közösség: a zsidó nép.
Egy olyan istentiszteleten, mely folyamatos és életforma.
Egy olyan imával, mely folyamatosan elhangzik a Siratófalnál éppúgy, mint a Diaszpóra zsidóságának zsinagógáiban, imaházaiban, melyek a lerombolt Templomot helyettesitő, de mindig Jeruzsálemre tekintő, emlékező helyei az istenfélő zsidóknak ....

Amikor az előimádkozó megrázó dallamokkal elkezdi énekét, a jelenlevő közösség azokra szavikkal visszaigazolva, imában válaszol...

- A Templomért, amely feldulatott
- A falakért, melyek lerontattak
- Dicsőségünkért, mely elveszett
- nagy férfiainkért, akik itt elhullottak
- A drága kövekért, amelyeket itt a tűz elhamvasztott
....................................................................
- Papjainkért, akik vétkeztek
- Királyainkért, akik őt megvetették
......................................................................
- Hozzád esedezünk, légy irgalmas Sion iránt !

A gyülekezet : Gyűjtsd egybe Jeruzsálem gyermekeit.

- Siess, siess Sion Megváltója
Gyülekezet : Szólj Jeruzsálem szívéhez !

- Fény és dicsőség környezze Siont !
Gyülekezet : Ah, légy kegyelmes Jeruzsálem iránt..!

- Vajha mielöbb visszatérjen Sion Királysága !
Gyülekezet : Vígasztald a Jeruzsálem felett gyászolókat !

- Béke és boldogság vonuljon be Sionba !

Gyülekezet : És a Csemete ( Jessze csemetéje, vesszeje, vagyis a Szabaditó Messiás ) sarjadjon fel Jeruzsálemben....


Vajon ez egy rekviem, avagy az ószövetségi kor utolsó szertartása?
Szó se róla!
Nem más, mint Isten kijelentett szavainak, igéreteinek, vagyis a próféciák beteljesedésének hittel történö elkérése.

Ima, mely Isten Tervét és akaratát visszhangozza, mintegy Istent emlékeztetve hangzik el.

Csupán Egy Nevet kellene megnevezni és pontosítani:
a Názáreti Jeshua HaMassiah Nevét .
Őróla szól mindez, akit még e Nép nem ismert fel, mert Isten leplet tett a szemére a pogányok miatt.

A Kotel előtt elhangzó imák Jeshau HaMassiaht váró és eljövetelét sürgető kérések, melyeket nemcsak a fájdalom, de a bűnbánat is megelőz.

Hiszem és tudom, hogy a Messiás Testének a zsidósághoz hasonlóan ugyanezen tartalommal és kéréssel naponta kellene imádkoznia.


Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés