CADDIK Messiáshívő Tanítások
Tanítások a kereszténység zsidó gyökereirőlBELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Folyamatos feltöltés, frissítés!

Honlapunkra folyamatosan töltjük fel a már meglévő, régebbi tanításokat is. A könnyebb áttekinthetőség miatt az utolsó 5 felkerült tanítást itt mindig feltüntetjük.


1.Isten előtt szabadon- Kol Nidré -A zsidó Ünnepek menüben

2.NocrimÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

3.Az idő és tér ÚJ!;Tanítások bibliai alapokról menüben

4.Levél Jezabelnek ÚJ!;Zsidók, keresztények, messiáshívő zsidók menüben

5.Börtönszínház, vagy bábszínház? ÚJ!; Valós mesék, igaz történetek menübenOrbán Béla: Ros HaSana : ÚJ ÉV - ÚJ KEZDETEK

„Mindennek rendelt ideje van” (Préd. 3:1)


Az év kezdetei

A zsidó hagyomány négy évkezdetet tart számon.

1. / Niszán hónap elseje
A királyok új éve és zarándoklatok kezdete

2. / Elul hónap első napja
Az állatokból adott tized számolásának újéve

3. / Tisri hónap elseje
A polgári év kezdete:

- Jom HáZikáron – Emlékezés Napja
A hagyományok szerint e nap a világ teremtésének napja, amikor megszületett a világmindenség.
Másik emlékezet lényege : megemlékezés az elmúlt év történéseire.
Szigorú önvizsgálat, felrázás tespedtségünkből, melynek lényege és célja:
Visszatérés Istenhez.
Az ünnepi, muszáf ima az Ünnephez mutató első szakasza, a málkhijjot (uralmak)
A hétköznapi istentiszteletek záró imájának (olénu) gondolataival kezdődik, és himnuszszerű hódolata a Teremtő és a Világot fenntartó Mindenható, és uralkodó Örökkévaló Istennek.

- Jom T’rua – A Sófárfújás Napja
E napon megszólal a sófár.
E különös hangszer adja megrázó alaphangját. Nem kürt, és nem harsona, hanem a sófár hangja, mely emlékeztet, figyelmeztet és hív a megtérésre, visszatérésre és a közelgő, Isten általi megítélésre.
Isten a sófár harsogása közben hirdette ki Kinyilatkoztatott Törvényét, ma a sófár hangja figyelmeztet arra, hogy maradjunk ehhez hűségesek.
Az ünnepi ima harmadik szakasza: sófárot
Ez az ima utal a sófár megrázó és felrázó erejére.
Arra a hangra, mely a Kinyilatkoztatásnál, a Szinaj hegyénél nyilvánult meg, és az összegyűjtetésnél szólal meg újra…
A nagy felszabadulás és a Messiás eljöttét jelző sófár hangja pedig egyben öröm is Isten Népének: közel a Megváltás….

- Jom Hádin - Az Ítélet Napja
Az előbbiekben, a sófár kapcsán említést tettünk a mulasztási és engedetlenségi bűnök miatti megtérés, bűnbánat kötelességének aktuális idejéről.
Az ünnepi ima második szakasza is ezzel kapcsolatos.
A zikhronot (emlékezések) az ítélettel függ össze: Isten a Föld legfelsőbb bírája, Ő az abszolút Igazság.
De megemlékezünk arra is, hogy Isten nagy irgalmasságú is..
A zsidóság RosHaSana első napján ezt a látható világban is jelképesen kifejezi.
A táslikh szertartása által.
A bűnbánatra és megjavulásra ösztönző imájukat mondják el, és hogy a gyorsan folyó víz vigye el a bűnöket.

- A Smita és Jovel év kezdete
„Beszélj Izrael fiaihoz (mondván)
A hetedik hónap első napján, legyen nektek, nyugalom nap, emlékeztető kürtfúvás,
Szent gyülekezés” (3 Mózes 23:24-25)

Valamint

- Ros HaSáná : AZ ESZTENDŐ ÚJÉVE
A Babiloni Fogság előtt az Új Év Kezdete Niszán hónapban, a hónapok elsőjének első napján volt. Ez a hazatérés után áttevődött tavaszról őszre, vagyis hetedik hónap kezdetére, Tisri hónap elsejére…
Így Ros HaSana, mint évkezdet ( az Év Feje ) nem bibliai, hanem talmudi eredetű.

Valamint a negyedik újév :

4. / Svát hónap elseje/tizenötödike
A fák újéve…(a Babiloni Talmud szerint)
A zsidó hagyomány szerint a fák ünnepe e nap. Hámisa ászár ( tu-bis’vát).
Ezen a napon döl el, hogy mely fa szárad ki, mennyi gyümölcsöt fog teremni?
Vagyis a Szentföldön e napona fák és természet újra éledésének ünnepe e nap.
E napon a zsidó közösségekben nemcsak ünnepet tartanak, hanem azon 15 zsoltárt mondanak el: A 120-135 Zsoltárokat.
Elhangzik:
„akik könnyekkel vetnek, örömmel aratnak”
„kezed munkáját élvezd, jó dolgod lesz és boldog lestzel, feleséged mint dús fürtü szőlő házad kertjében, fiaid, mint olajfák sarjai asztalod körül.”A Smita (Szombat) év kezdete
„a Föld Szombatja”:

A név jelentése: elengedés
A hetedik évben szombat nyugalma legyen az országnak…
E parancsot a 2. Mózes 23:10-11 3. Mózes 25:1-2,és 20 , és az 5. Mózes 15:1-2, és 9-ben , Nehémiás 10,31-ben egyaránt olvashatjuk…
Lényegét tekintve néhány fő elve:
- A föld mindenféle megművelésének tilalma
Teljes, mindenre kiterjedő munkaszünet, a földet parlagon kell hagyni..
A föld pihent, az emberek is egy év alatt megújultak, miként a talaj is visszanyerte termőerejét.
- Ami vadon nő, az gazdátlan.
Mégsem…
Ez évben mindenki, egyenlő joggal és szabadon ehetett a föld terméséből.
A Gazda, az Örökkévaló: embernek és álatoknak egyaránt a föld bőségéből terített asztalt…
Hasonló módon, miként a vándorlás során Isten adott mannát a Népnek.
- Az adósságokat el kell engedni (5. Mózes 15:1-4)
Az év utolsó napján (elul 29) minden lejárat nélküli kölcsön elévült, az adósság fejében szolgáló zsidó felszabadítása kötelező volt.

A Hákchel Törvénye
A Smita Év ma is érvényes törvénye:
A Sátoros Ünnep (Szukkoth) idején a Királynak Isten Törvényét fel kellett olvasnia az összegyűjtött Nép apraja-nagyja előtt!
(5.Mózes 31:10-13 és Nehémiás 8,2.13-18 )
(Izraelben ez ma is megtartott, és a mindenkori államfő teszi ezt.)
(A következő Smita év 5768-ban lesz, vagyis 2007 szept.13.-án kezdődik…)
A szombatév kapcsán olvashatjuk, hogy Izrael fogságba jutásának egyik oka volt, hogy e törvényt nem tartotta meg. ( 3.Mózes 26, 34)
A hetven év babiloni fogságról olvashatunk, és annak mértékét is láthatjuk.
A hetven év idjeje pedig..: „míg lerója a föld az ő szombatjait...” (2 Krón 36,21)


A Jovel (elengedés) év kezdete
A szabadság esztendeje
A jovel év jelentését a kosszarvról, vagyis a sófárról kapta. (Józs. 6,5)
(A jubilemi elnevezése is a jovel szóból ered…)
Az , vagyis a sófár megszólaltatása hirdette az emberek és a föld teljes szabadságát, vagyis az ötven évvel ezelőtti állapot visszaállításának idejét. (3.Mózes 25:8-17)
Célja volt, hogy emberi tulajdonba ne mehessen át a föld, és ami rajta volt, de az emberek sem válhattak embertársaik örökös szolgái, tulajdonai.
A Jubileumi Év tehát minden ötvenedik esztendőben következett.
Minden hét évhét, és azok végén eltelt szombatév után..
- A rabszolgákat, más földjén szolgálókat el kellett engedni ( 3.Mózes 25:29-54)
- A föld eredeti tulajdonba kerül vissza (3.Mózes 25:13.23-28)
A minden hét év végén kötelező elengedés után , a hétszer-hét év meghozza a szabadságot…
A szabadság pedig mindenkire vonatkozik:
„mert enyém a föld..” ( 3.Mózes 25:23)
Az emberek pedig szabadságra születtek, és egyedül az Örökkévalónak kötelesek szolgálni.
„ az én szolgáim Izrael fiai, az én szolgáim ők ”
( 3. Mózes 25:55 )

Számunkra a Jovel év prófétikusan is értelmezhető:
A Felkent Messiás Király helyreállít,és hamarosan elhozza Béke Királyságát.

Addig pedig mi a teendőnk?
Hallani a sófárt, mely valamennyiünket hív bűnbánatra , rendezésre, mely minden új kezdetének alapja.
Majd örömmel fújni a sófárt!
Azért, hogy a Felkent Király elé vezessünk embereket a bűnből, és Isten Népét, a Messiás (Krisztus) Testét, hogy hallják Isten Törvényét, a Király által felkínált kegyelmét, vagy azt újra hallva szövetségüket Istennel újra megerősíthessék.
Azért, hogy Isten Akarata és Törvénye legyen mindenki számára áldás.
Megszabadulás, megváltás és a kegyelem kezdete, másoknak megerősített bizonysága.


Copyright © 2005-2008 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
SÓFÁR Jeshua HaMassiah-ban hívő Közösség. Alkalmaink: Szombaton 15 órától, Bp., VI.,Vörösmarty u.51.

Honlapkészítés